ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 146 din 28 octombrie 2022pentru modificarea și completarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 28 octombrie 2022  Având în vedere faptul că turbulențele de piață generate de o serie de factori, cum ar fi: pandemie, inflație, incertitudinile din jurul conflictului militar, percepția unui risc ascendent în regiune, au determinat o volatilitate sporită a piețelor financiare,ținând cont că în procesul de administrare a disponibilităților contului curent general al Trezoreriei Statului prevalează obligația asigurării fondurilor necesare statului, precum și de faptul că este necesară asigurarea în permanență de fonduri disponibile pentru rambursarea obligațiilor statului, cu menținerea unui sold minim care să permită derularea operațiunilor de plăți fără a perturba funcționarea fluxurilor financiare naționale și limitarea creșterii costurilor de atragere a resurselor pentru finanțarea decalajului între încasări și plăți,având în vedere că, pe de o parte, în perioada scursă de la începutul anului a fost acordată o atenție deosebită asupra consolidării/menținerii rezervei valutare și a păstrării unor randamente aferente titlurilor de stat în anumite limite, considerate rezonabile, ținând cont de nivelurile inflației și de așteptările inflaționiste, iar, pe de altă parte, rezultatele obținute la licitațiile de titluri de stat organizate în lunile precedente au denotat o volatilitate ridicată în procesul de finanțare ca urmare a creșterii dobânzilor și înrăutățirii lichidității din piața interbancară, consecință a unei politici monetare restrictive cauzate de inflație, dar și din dorința de a urmări stabilizarea curbei randamentelor pentru titlurile de stat, Trezoreria Statului s-a văzut în situația de a acoperi debitele rămase neacoperite prin titluri de stat prin folosirea valutei sau prin atragerea de depozite pe termen scurt.Ținând cont că, deși atragerea de depozite pe termen scurt în actualul context pare a avea un cost mai redus, fiind în același timp „benefică“ pentru finanțarea golurilor temporare de trezorerie, aceste operațiuni pot conduce la acumularea unor riscuri asociate unui necesar de refinanțat foarte mare pe perioade foarte scurte de timp, precum și de faptul că, utilizând un volum în creștere și pentru o perioadă extinsă piața depozitelor pe termen scurt, s-a ajuns la o dependență periculoasă de finanțare pe termen scurt, în perspectiva viitorului apropiat fiind posibil să nu existe în piață o lichiditate generoasă, ceea ce ar putea pune o presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare, limitând drastic instrumentele de finanțare prin atragere de resurse suplimentare, și luând în considerare Decizia Comisiei Europene C(2022) 7.599 final din 20 octombrie 2022 privind autorizarea plății primei tranșe de plată a sprijinului nerambursabil și a primei tranșe de plată a sprijinului sub formă de împrumut pentru România în valoare totală de 2.945 milioane euro,având în vedere că aspectele mai sus menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Sumele încasate, aferente tranșelor prevăzute la alin. (1), se convertesc în lei în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data operațiunii, iar echivalentul în lei se virează într-un cont distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele MF.(1^2) Disponibilitățile în lei ale contului distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele MF sunt purtătoare de dobândă în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se plătește din bugetul Trezoreriei Statului și se virează în contul distinct de disponibil prevăzut la alin (1^1).2. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul sumelor estimate a fi utilizate trimestrial din asistența financiară nerambursabilă, pe baza situației centralizate de MIPE potrivit estimărilor de fonduri primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții prevăzute la art. 18 alin. (1), MF efectuează transferul sumelor respective într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, prin utilizarea cu prioritate a sumelor existente în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (1^1), inclusiv dobânda prevăzută la alin. (1^2), respectiv după epuizarea acestora, prin utilizarea echivalentului în lei al sumelor rezultate din schimbul valutar al prefinanțării în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan Florin Pașcuț,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2022.Nr. 146.----