NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2022privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 19 octombrie 2022    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 129 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 19 octombrie 2022.
     +  Capitolul I Scop și obiective  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice au scopul de a stabili condițiile de recunoaștere a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate aprobate.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice completează prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prezentele norme metodologice se aplică de operatorul de transport și de sistem și de operatorii de distribuție concesionari pentru fundamentarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate aprobate, realizate în perioada prevăzută de art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.(2) Prevederile prezentelor norme metodologice sunt utilizate pentru transmiterea și justificarea costurilor prevăzute la alin. (1), precum și în analiza efectuată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru includerea acestora în venitul reglementat al operatorilor de rețea, utilizat la stabilirea tarifelor aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023.  +  Capitolul II Definiții și abrevieri  +  Articolul 4În cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizează următoarele abrevieri și prescurtări:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CPT - consum propriu tehnologic;c) OUG nr. 27/2022 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare;d) OUG nr. 119/2022 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.  +  Articolul 5În înțelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni au următoarele semnificații:a) costuri realizate cu CPT - costurile efectuate de un operator de rețea cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT realizate în perioada prevăzută de art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022, conform datelor raportate în macheta Bilanț de energie electrică;b) costuri realizate recunoscute - costurile justificate și recunoscute de ANRE cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT stabilite conform metodologiilor; c) costuri cu CPT incluse în tarifele reglementate - costurile unui operator de rețea cu achiziția energiei electrice necesare acoperirii CPT prognozate la începutul perioadei a patra de reglementare la care se adaugă cheltuielile cu achiziția CPT suplimentare stabilite conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 80 alin. (7) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, și incluse în tarifele aprobate pentru prestarea serviciului de distribuție/transport al energiei electrice până la limita permisă de plafonarea prevăzută de cele două acte normative;d) data capitalizării - data la care costurile sunt capitalizate, conform înregistrărilor din evidența contabilă a operatorului; e) Metodologia de stabilire a tarifelor - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare;f) operatori de rețea - operatorul de transport și de sistem și operatorii concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice;g) macheta Bilanț de energie electrică - Macheta de monitorizare anuală D2. Bilanț de energie electrică, aprobată prin Decizia președintelui ANRE pentru aprobarea machetelor de monitorizare a cheltuielilor și veniturilor operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari și a ghidului de completare a acestora, în vigoare, respectiv Macheta de monitorizare anuală M2 Bilanț energie electrică, aprobată prin Decizia președintelui ANRE pentru aprobarea machetelor de monitorizare a cheltuielilor și veniturilor operatorului de transport și sistem al Sistemului național de transport al energiei electrice și a ghidului de completare a acestora, în vigoare;h) tarife, tarife de rețea, tarife reglementate - tarife specifice de distribuție a energiei electrice, respectiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea și tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea;i) interval de timp - trimestrele I-IV dintr-un an calendaristic, respectiv fracțiunea din ultimul trimestru din perioada prevăzută la art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022.  +  Capitolul III Norme metodologice privind recunoașterea costurilor suplimentare cu achiziția energiei electrice pentru acoperirea CPT față de costurile incluse în tarifele reglementate  +  Articolul 6Costurile cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT ale operatorilor de rețea sunt recunoscute în veniturile reglementate ale acestora, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor și ale prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 7Costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT față de costurile incluse în tarifele reglementate, realizate în perioada prevăzută la art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022, sunt determinate ca diferență între costurile realizate și costurile cu CPT incluse în tarifele reglementate aprobate și se capitalizează trimestrial.  +  Articolul 8(1) Costurile cu CPT incluse în tarifele reglementate aprobate pentru fiecare interval de timp se calculează ca produs între prețul CPT recunoscut în tarifele de rețea și cantitatea de CPT corespunzătoare.(2) Cantitatea de CPT prevăzută la alin. (1) se determină prin alocarea pe fiecare interval de timp a cantității anuale de CPT prognozat în funcție de ponderea cantității de CPT realizate în anul 2021 în același interval de timp, în totalul cantității de CPT realizate în anul 2021.(3) Prețul CPT prevăzut la alin. (1) pentru trimestrul I al anului 2023 se calculează ca raport între costul total cu CPT inclus în tarifele în vigoare la 1 ianuarie 2023 și cantitatea de CPT prognozată pentru anul 2022.(4) Costul total cu CPT prevăzut la alin. (3) se calculează prin însumarea costului cu CPT pentru anul 2022 și costul aferent corecției de CPT pentru 2021, ambele incluse în tarifele aplicabile la 1 ianuarie 2023.(5) Prețul prevăzut la alin. (3) se va comunica operatorilor de rețea până cel târziu la 1 ianuarie 2023.  +  Articolul 9(1) Costurile suplimentare capitalizate prevăzute la art. 7 se recunosc în tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaștere a costurilor prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor.(2) Valoarea anuală recunoscută a costurilor suplimentare capitalizate prevăzute la art. 7 se calculează ca diferență între valoarea costurilor realizate recunoscute, determinate conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor, și valoarea costurilor incluse în tarifele reglementate aprobate, stabilite pentru perioada prevăzută la art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022.(3) Dacă se constată că valoarea anuală recunoscută a costurilor suplimentare capitalizate prevăzute la alin. (2) este mai mare decât valoarea activelor înregistrate în evidența contabilă a operatorilor, ANRE va diminua corespunzător valoarea costurilor cu amortizarea și rentabilitatea considerate la stabilirea tarifelor.  +  Articolul 10Valoarea recunoscută a costurilor capitalizate pentru fiecare interval de timp se determină prin repartizarea valorii anuale recunoscute a acestor costuri, în funcție de ponderea costurilor suplimentare realizate în fiecare interval de timp în totalul costurilor suplimentare realizate anual.  +  Articolul 11(1) Pentru costurile capitalizate prevăzute la art. 10, ANRE recunoaște în tarifele reglementate costuri de capital.(2) Amortizarea aferentă valorii recunoscute a costurilor capitalizate se stabilește prin metoda liniară pentru o durată de 5 ani de la data capitalizării.(3) Rentabilitatea corespunzătoare valorii recunoscute a costurilor capitalizate se calculează pentru fiecare an al perioadei de recuperare de 5 ani, similar modului de calcul al rentabilității bazei reglementate a activelor prevăzut în Metodologia de stabilire a tarifelor, cu luarea în considerare a 50% din rata de rentabilitate aprobată de ANRE aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri.(4) Activele corespunzătoare costurilor capitalizate recunoscute se înregistrează în evidențele contabile și în situațiile financiare anuale, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, și nu se includ în baza activelor reglementate.  +  Articolul 12(1) Costurile de capital prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) se includ în venitul reglementat al operatorilor pentru fiecare an din perioada de recuperare și se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită componentă aferentă costurilor suplimentare cu CPT.(2) Costurile de capital prevăzute la alin. (1) se actualizează anual cu rata inflației cumulate.(3) Corecția anuală datorată modificării cantităților și prețului de achiziție pentru CPT reglementat față de cele prognozate aferentă anilor 2022 și 2023, determinată conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor, se diminuează cu valoarea costurilor suplimentare capitalizate recunoscute conform prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 13(1) În cazul operatorilor de distribuție, valoarea componentei aferente costurilor suplimentare cu CPT prevăzute la art. 12 alin. (1) se alocă pe niveluri de tensiune utilizând cheile de alocare a costurilor variabile prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor.(2) În cazul operatorului de transport și de sistem, valoarea componentei aferente costurilor suplimentare cu CPT, prevăzute la art. 12 alin. (1), se alocă pe cele două componente ale tarifului de transport conform Metodologiei de stabilire a tarifelor.  +  Articolul 14(1) La data de 31 ianuarie 2023, respectiv 1 octombrie 2023, operatorii de rețea transmit la ANRE o situație a costurilor realizate și a activelor înregistrate în evidența contabilă însoțită de documente justificative, în vederea recunoașterii acestor costuri în tarife.(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină obligatoriu dovada înregistrării în contabilitate a costurilor cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT, precum și a activelor, cu informații complete privind valorile și datele de înregistrare în contabilitate.(3) Datele și informațiile referitoare la achiziția CPT și la costurile suplimentare înregistrate se transmit de operatorii de rețea la ANRE grupate pe fiecare interval de timp din perioada prevăzută la art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022, până la 31 ianuarie 2023, respectiv 1 octombrie 2023.(4) Până la data de 15 martie a anului imediat următor anului capitalizării costurilor suplimentare, ANRE transmite operatorilor de rețea valorile anuale recunoscute ale costurilor capitalizate pentru anul precedent.  +  Articolul 15(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, ANRE transmite operatorilor de rețea o confirmare a datelor privind cantitatea de CPT realizată în anul 2021 în fiecare interval de timp și cantitatea totală de CPT a aceluiași an, care vor fi luate în considerare în calculele prevăzute de prezentele norme metodologice.(2) Costurile de capital prevăzute la art. 12 alin. (1) aferente activelor constituite în anul 2022 se recunosc în componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT aplicabilă începând cu 1 aprilie 2023.(3) Costurile de capital prevăzute la art. 12 alin. (1) aferente activelor constituite în anul 2023 se recunosc în componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2024.(4) Diferențele de costuri rezultate la închiderea finală a anului 2022 și 2023 se regularizează prin includerea în componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT din tarifele anului următor.(5) Pentru activele constituite în anul 2022 costurile de capital prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) stabilite pentru anii 2022 și 2023 se includ în componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT aplicabilă în anul 2023.(6) Pentru activele constituite în anul 2023 costurile de capital prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) stabilite pentru anii 2023 și 2024 se includ în componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT aplicabilă în anul 2024.-----