HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 octombrie 2022privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 18 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor de stat în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, denumit în continuare Program.(2) Schema de ajutor se aplică în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), partea a II-a, capitolul 1, secțiunile 1.1.1.1 și 1.1.1.4.  +  Articolul 2(1) Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022. (2) Plățile aferente Programului se efectuează în intervalul 1 ianuarie 2023-29 decembrie 2023.(3) Bugetul alocat schemei de ajutor pentru anul 2022 este de 92.000 mii lei, echivalentul a 18.593 mii euro.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ANZM - Agenția Națională a Zonei Montane;b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea Programului;c) demararea investiției - începerea lucrărilor de construcții aferente investițiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibilă investiția, luânduse în considerare situația care survine prima în ordine cronologică. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor/autorizațiilor/permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a investiției;d) fermieri care s-au instalat în maximum cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare - fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (ÎI) sau întreprindere familială (IF), care s-au instalat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanțare în Program;e) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare: (i) în cazul societăților cu răspundere limitată, altele decât întreprinderile mici și mijlocii care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăți prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât întreprinderile mici și mijlocii care sunt înființate de mai puțin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este întreprindere mică și mijlocie, atunci când, în ultimii doi ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization se situează sub 1,0;f) MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;g) schemă de ajutor de stat - orice sprijin, indiferent de formă, din surse de stat, acordat de autorități publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului;h) tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului; persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, în sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație;i) zona montană - teritoriul unităților administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană, unități administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 la același ordin, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Beneficiarii eligibili ai Programului sunt prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.(2) Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor menționați la alin. (1) dacă:a) au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, printr-o decizie a Comisiei Europene; astfel, schema de ajutor nu li se aplică atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă;b) sunt considerați întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute la art. 3 lit. e);c) înregistrează obligații fiscale restante și alte obligații bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (3) Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană;b) să își desfășoare activitatea în zona montană;c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile prevăzute la art. 5 alin. (1), (9) și (15);d) să nu fi primit sprijin prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua politică agricolă comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute la art. 5 alin. (1), (9) și (15). (4) În exercitarea atribuțiilor sale, ANZM are obligația de a solicita informații cu privire la obligațiile fiscale prevăzute la alin. (2) lit. c) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare a laptelui în zona montană care permit colectarea, condiționarea și depozitarea în condiții optime a laptelui colectat și se încadrează în dispozițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare. (2) Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiții prevăzut la alin. (1), permisă pe acest tip de investiție, este de 500.000 lei, din care 40% reprezintă ajutor de stat. Ajutorul de stat acordat pe acest tip de investiție poate fi majorat conform celor prevăzute la alin. (8), iar contribuția proprie a beneficiarului reprezintă diferența, în funcție de procentul ajutorului de stat. (3) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depășește valoarea totală maximă eligibilă prevăzută la alin. (2), diferența se suportă integral de către beneficiar.(4) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție prevăzut la alin. (1) sunt:a) cheltuieli privind construcția centrelor de colectare a laptelui; cheltuielile cu achiziționarea terenurilor sunt eligibile în limita a maximum 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcției centrelor de colectare a laptelui;b) cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b) în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.(5) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (4) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA. (6) Prin investițiile prevăzute la alin. (1) nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport secondhand.(7) Pentru investițiile prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuielile generate de achiziția de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;b) cheltuielile generate de achiziționarea de animale;c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;d) fondul de rulment;e) cheltuielile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.(8) Intensitatea ajutoarelor prevăzută la alin. (2) poate fi majorată cu 20 puncte procentuale, cu condiția ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru următoarele situații:a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;b) investițiile care se realizează în zona montană, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;c) investiții colective - investiții realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole, așa cum sunt definite la art. 3 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.(9) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiție integrată, care permit colectarea, condiționarea, prelucrarea și depozitarea în condiții optime a laptelui și produselor obținute, care se încadrează în dispozițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pe acest tip de investiție este de 1.900.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. (10) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depășește valoarea totală prevăzută la alin. (9), diferența se suportă integral de către beneficiar.(11) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție prevăzut la alin. (9) sunt:a) cheltuieli privind construcția centrelor de colectare și prelucrare a laptelui; terenurile achiziționate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcției centrelor de colectare și prelucrare a laptelui;b) cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate pe tipul de investiție menționat la alin. (9);c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b), în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.(12) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (11) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA.(13) Prin investițiile de la alin. (9) nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport secondhand.(14) Pentru investițiile prevăzute la alin. (9) nu sunt considerate cheltuieli eligibile și nu sunt permise prin proiect următoarele:a) cheltuielile generate de achiziția de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;b) cheltuielile generate de achiziționarea de animale;c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;d) fondul de rulment;e) cheltuielile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.(15) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de prelucrare a laptelui în zona montană, care permit condiționarea, prelucrarea și depozitarea în condiții optime a laptelui și produselor obținute, care se încadrează în dispozițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pe acest tip de investiție este de 1.700.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.(16) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depășește valoarea totală prevăzută la alin. (15), diferența se suportă integral de către beneficiar.(17) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție prevăzut la alin. (15) sunt:a) cheltuieli privind construcția centrelor de prelucrare a laptelui; terenurile achiziționate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcției centrelor de prelucrare a laptelui;b) cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate pe tipul de investiție menționat la alin. (15);c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) și b), în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.(18) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (17) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA.(19) Prin investițiile de la alin. (15) nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport secondhand.(20) Pentru investițiile prevăzute la alin. (15) nu sunt considerate cheltuieli eligibile și nu sunt permise prin proiect următoarele:a) cheltuielile generate de achiziția de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;b) cheltuielile generate de achiziționarea de animale;c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile indirecte și cheltuielile de asigurare;d) fondul de rulment;e) cheltuielile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.(21) Tipurile de produse care se obțin prin realizarea investițiilor prevăzute la alin. (9) și (15) sunt: lapte, lapte parțial sau integral degresat; smântână fermentată; lapte acru, chefir, lapte crud și alte sortimente de smântână fermentată, iaurt, zer, produse pe bază de alte componente naturale ale laptelui, unt și alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă, brânză și caș.(22) Pentru investițiile prevăzute la alin. (1) tancurile de răcire a laptelui trebuie să aibă o capacitate de minimum 1.500 litri.  +  Articolul 6(1) Ghidul solicitantului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet www.azm.gov.ro. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se deschide în termen de maximum 10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Cererea de finanțare se completează și se depune în format electronic, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, pe platforma online pusă la dispoziție de ANZM, pe pagina de internet www.azm.gov.ro.(2) Cererea de finanțare este însoțită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a formularului integral al Registrului agricol;c) adeverință de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind numărul de animale deținute și documentul emis de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A;d) copia documentelor de proprietate sau folosință a terenului;e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și orice alt document care să ateste forma de înființare și organizare a solicitantului;f) copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/ dizolvare;g) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum și faptul că terenul este liber de sarcini;i) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;j) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;k) studiu de fezabilitate pentru investițiile de la art. 5 alin. (1), (9) și (15) care prevăd construcții.(3) În situația unor disfuncționalități de ordin tehnic ale platformei electronice de depunere și în urma anunțului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanțare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM din str. Runc nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM. Cererile de finanțare însoțite de documentele solicitate la alin. (2) se vor înregistra în ordine cronologică în Registrul special privind Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.  +  Articolul 7(1) Gestionarea schemei de ajutor se asigură de către personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizie a directorului general, atribuțiile acestuia fiind prevăzute în fișa postului.(2) Cererile de finanțare însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) se înregistrează în Registrul unic privind Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană sau în Registrul special privind Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, după caz. Personalul desemnat din cadrul ANZM evaluează dosarul cererii de finanțare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare.(3) Cererile de finanțare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt aprobate prin decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanțare se comunică solicitanților în termen de 5 zile de la emiterea acestora.(4) În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare, ANZM solicită documente sau informații suplimentare, prin transmiterea unei notificări pe adresa de email a solicitantului, indicată în cererea de finanțare. Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii lui. Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa transmiterii lor conduce la respingerea cererii de finanțare, iar ANZM transmite solicitantului decizia de respingere a cererii de finanțare, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.(5) Decizia de respingere a cererii de finanțare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) În urma aprobării cererii de finanțare, ANZM încheie un contract de finanțare cu solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.(7) Modelul-cadru al contractului de finanțare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8(1) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună, în fotocopie, avizele/autorizațiile/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiția din Proiect.(2) În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu ANZM, beneficiarul este obligat să demareze investiția și să notifice ANZM în acest sens.(3) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit din motive neimputabile beneficiarului cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă și motivată a acestuia, prin transmiterea unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanțare.(4) În situația în care se aplică prevederile alin. (3), termenul prevăzut la alin. (2) se modifică în consecință, prin prelungirea acestuia până la 135 de zile de la semnarea contractului de finanțare.(5) În situația în care beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1) în termenele prevăzute la alin. (1) sau (3) și nu demarează investiția conform termenelor prevăzute la alin. (2) sau (4), ANZM reziliază contractul de finanțare.  +  Articolul 9(1) În termen de 5 zile de la notificarea privind demararea investiției potrivit art. 8 alin. (2) sau (4), beneficiarii ajutorului marchează investiția cu un panou indicator cu dimensiunile de 60 cm înălțime și 90 cm lungime, confecționat din material rezistent la intemperii, amplasat la locul implementării proiectului astfel încât să permită o bună vizibilitate. Panoul va conține elementele de identitate vizuală ale administratorului Programului, menționat în contractul de finanțare.(2) După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanțare, beneficiarul solicită rambursarea cheltuielilor în maximum 4 tranșe, prin completarea și depunerea la ANZM a cererii de rambursare, însoțită de documentele justificative.(3) Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situații de lucrări, facturi și alte documente de plată. Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de finanțare.(4) Ultima tranșă de plată se decontează după obținerea autorizațiilor cerute pentru funcționarea investiției realizate.(5) În condițiile punctului 2-2.4 alin. (5) din Decizia CE C (2020) 3.123 final, termenul-limită de implementare a investiției de către beneficiarul schemei de ajutor este 29 noiembrie 2023.(6) La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren se întocmește un procesverbal de constatare, care se atașează la documentația ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 10(1) Sumele necesare schemei de ajutor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, ce va repartiza creditele bugetare cu această destinație către ANZM, în calitate de autoritate de implementare a Programului.(2) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație către MADR pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Articolul 11(1) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse și aprobate cereri de rambursare, ANZM transmite Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul MADR situația cu sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiarii Programului.(2) Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul MADR transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii situației prevăzute la alin. (1), o situație centralizatoare către Ministerul Finanțelor, în vederea deschiderii creditelor bugetare.(3) ANZM virează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor.  +  Articolul 12(1) Perioada de monitorizare a investiției este de 2 ani de la data finalizării investiției.(2) Beneficiarii care au realizat investiții prin Program trebuie să desfășoare activitatea pentru care au fost finanțați, pe durata perioadei de monitorizare.(3) Transferul sau vânzarea investiției realizate prin Program se va face cu preluarea obligației de menținere a activității pentru care s-a solicitat finanțarea până la sfârșitul perioadei de monitorizare, cu condiția obținerii acordului ANZM.(4) În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.(5) Beneficiarul este exonerat de sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcționare a investiției, în cazurile de forță majoră reglementate de legislația în vigoare.  +  Articolul 13(1) Informațiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat, registrul unic și registrul special prevăzute la art. 7 alin. (2), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului se păstrează la ANZM pentru o perioadă de 10 ani fiscali de la data aprobării finanțării și sunt disponibile conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.(2) ANZM întocmește lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(3) Lista se publică pe pagina de internet a ANZM, fiind actualizată corespunzător, și cuprinde informații referitoare la beneficiarul ajutorului de stat, tipul investiției și valoarea ajutorului de stat acordat.(4) Anual, ANZM, în calitate de administrator al Programului, transmite MADR, respectiv Direcției generale afaceri europene și relații internaționale, cheltuielile efectuate potrivit schemei de ajutor în vederea realizării raportului anual al ajutoarelor de stat.  +  Articolul 14(1) Reprezentanții ANZM au dreptul să verifice, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a investiției, activitățile și cheltuielile efectuate în cadrul Programului.(2) Verificarea la locul implementării investiției se realizează cu notificare prealabilă, iar beneficiarul este obligat să accepte și să faciliteze accesul reprezentanților ANZM pentru verificări.(3) Sumele încasate de către beneficiar se consideră ajutor de stat necuvenit în cazul în care, în urma verificărilor efectuate de reprezentanții ANZM, se constată una sau mai multe din următoarele situații: beneficiarii au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține finanțare; au schimbat destinația ajutorului de stat; se află în executare silită potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau se constată că nu sunt îndeplinite condițiile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare și în documentația aferentă acestuia.(4) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit constituie creanțe bugetare; pentru recuperarea acestora se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către ANZM prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (5) Titlurile de creanță pot fi contestate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (6) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta. (7) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(8) Cuantumul dobânzilor și penalităților se calculează de către ANZM de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (7), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula dobânzi și penalități de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(9) Dobânzile și penalitățile calculate de către ANZM vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (4)-(7) aplicându-se în mod corespunzător. (10) În situația în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situația de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, închidere operațională sau suspendare temporară a activității, se va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (11) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către ANZM. (12) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (4) sunt venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Luca-Alexandru Niculescu,
  secretar de stat
  București, 12 octombrie 2022.Nr. 1.238.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....... din ..............
  pentru
  acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
  1. PărțileAgenția Națională a Zonei Montane (ANZM), cu sediul în localitatea Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, județul Suceava, cod poștal 725700, cod fiscal 40631086, tel. 0230 375036/fax 0230 375036, e-mail - secretariat@azm.gov.ro, reprezentată legal de .............. în funcția de director general, în calitate de administrator al Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, denumit în continuare administrator al Programuluișipersoana juridică/persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială .........................., înființată/autorizată la data de.................., cod unic de înregistrare/Autorizație/Aviz de recunoaștere ...................., cu sediul în str. ..........................., județul ................, cod poștal ...................., tel. ....................., fax ......................, e-mail ..............., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului din ............................... cu nr. .................................., reprezentată legal prin (nume/prenume) ..................................., în calitate de .........................., identificat prin B.I./C.I. seria .......... nr. ......., CNP ..................., în calitate de beneficiar al finanțării, denumit în continuare beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract de finanțare pentru acordarea sprijinului financiar prin Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, în baza Cererii de finanțare nr. … din data de .........................….. în următoarele condiții:2. Precizări prealabile1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare, se aplică următoarele reguli:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ și singularul;b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;d) Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană este denumit în continuare Program.2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.4. Sprijinul financiar acordat beneficiarului este stabilit în termenii și condițiile prezentului contract.3. Condiții generale  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea sprijinului financiar de către administratorul Programului, solicitat prin Cererea de finanțare nr. ………...……….., în vederea implementării Proiectului ............................................................., denumit în continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda sprijinul financiar în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract, care este constituit din contractul de finanțare și anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultate în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul tuturor etapelor de evaluare și implementare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (3).(3) Beneficiarul acceptă sprijinul financiar și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și cu prevederile din legislația națională și comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să își respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii sprijinului financiar.  +  Articolul 2Durata de valabilitate, implementare și monitorizare(1) Prezentul contract intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți.(2) Durata de implementare a Proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor activităților descrise în cererea de finanțare, de la data semnării prezentului contract până la data depunerii de către beneficiar a ultimei cereri de rambursare, dar nu mai târziu de 29 noiembrie 2023.(3) Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de implementare a Proiectului la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de administratorul Programului.  +  Articolul 3Valoarea contractului(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul sprijinului financiar de către administratorul Programului este de maximum ..................... (suma în cifre și litere) lei, echivalentul a maximum ................ (suma în cifre) (litere) euro.(2) Administratorul Programului se angajează să acorde un sprijin financiar de maximum ............. (suma în cifre) (litere) lei, echivalentul a maximum .................... (suma în cifre) (litere) euro, cu o intensitate a sprijinului de ....... din valoarea totală eligibilă a Proiectului.(3) Cursul de schimb euro-leu utilizat la calculul echivalentului în euro al valorilor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la calculul echivalentului în euro al sumelor plătibile beneficiarului în cadrul prezentului contract este cursul stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este semnat contractul.(4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar.  +  Articolul 4Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:a) legislația națională și comunitară aplicabilă;b) prezentul contract de finanțare.(2) Cheltuielile aferente prezentului proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 5Rambursarea cheltuielilor(1) Rambursarea cheltuielilor se va realiza de către administratorul Programului pe baza cererilor de rambursare completate de către beneficiar conform anexelor nr. I și II la prezentul contract.(2) Autorizarea cheltuielilor eligibile solicitate în dosarul cererii de rambursare, compus din cererea de rambursare și documente-suport, se face în urma verificărilor administrative, tehnice și financiare de către personalul desemnat de administratorul Programului. Verificarea cererii de rambursare și a documentelor-suport prezentate de beneficiar se face în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii dosarului cererii de rambursare.(3) În urma acestor verificări, administratorul Programului poate diminua suma solicitată la rambursare de către beneficiar. (4) Beneficiarul are obligația să solicite la rambursare numai cheltuielile efectiv realizate după semnarea contractului, respectiv plățile efectuate pentru care există documente-suport reale, verificabile și auditabile.(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) cheltuielile generale care privesc Proiectul, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.(6) Administratorul Programului va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar, în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile administratorului Programului sunt alimentate cu sumele necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a Programului.(7) Beneficiarul poate opta pentru rambursarea sprijinului financiar în maximum patru tranșe în perioada de implementare a Proiectului.  +  Articolul 6Dispoziții de plată(1) După autorizarea la plată a sumelor de către personalul desemnat de administratorul Programului, plata se va efectua pe baza documentelor depuse în dosarul cererilor de rambursare, în conformitate cu anexa nr. I - Condiții specifice.(2) Plățile se vor efectua în lei în următorul cont:– număr cont IBAN:– titular cont:– denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei Statului:  +  Articolul 7Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul poate solicita, în scris, pentru motive temeinice și justificate corespunzător cu documente, modificarea unor clauze din contract, inclusiv schimbarea unor soluții tehnice ale Proiectului. Punctul de vedere al administratorului Programului față de cele solicitate se va comunica beneficiarului în termen de 20 de zile lucrătoare.(2) Beneficiarul este obligat să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în localitățile din zona montană.(3) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să transmită către ANZM, în fotocopie, următoarele documente purtând mențiunea conform cu originalul, aferente tipului de investiție, respectiv:a) autorizația de construire;b) aviz sanitar-veterinar;c) aviz/acord de mediu;d) aviz emis de direcția de sănătate publică județeană.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri justificate, care nu țin de competența beneficiarului, acesta poate solicita prelungirea cu 45 de zile a termenului, prin depunerea unei notificări la ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanțare.(5) În termen de maximum 120 de zile de la încheierea contractului de finanțare cu ANZM, beneficiarul este obligat să demareze investiția și să notifice ANZM în acest sens.(6) Beneficiarul este obligat să realizeze toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși data-limită de implementare, respectiv 29 noiembrie 2023.(7) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract de finanțare, ale legislației comunitare și naționale aplicabile.(8) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente Proiectului, beneficiarul face dovada deținerii unui cont curent la o unitate a Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.(9) La solicitarea administratorului Programului sau a oricărui organism abilitat de lege, beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția acestora documentele și/sau informațiile referitoare la plățile efectuate în cadrul Proiectului și de a asigura condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. Termenul prevăzut pentru conformare este de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării.(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (9), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și electronic, dacă este cazul. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.(11) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de administratorul Programului sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale, după caz.(12) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în original, inclusiv documentele contabile, pentru activitățile și cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.(13) În cazul nerespectării prevederilor alin. (9) și (12), beneficiarul este obligat să restituie suma reprezentând sprijin financiar aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului. În cazul nerespectării prevederilor alin. (10), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă Proiectului, inclusiv dobânzi și penalități. (14) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.(15) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a Proiectului pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.(16) Beneficiarul are obligația de a întocmi cererea de rambursare și de a pune la dispoziția administratorului Programului documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare pentru a fi verificate de către administratorul Programului în vederea efectuării plății.(17) La finalizarea investiției, beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentanților ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren a recepției construcției, a proceselor-verbale de recepție sau punere în funcțiune a utilajelor/echipamentelor și a autorizațiilor de funcționare, se întocmește un proces-verbal de constatare, care se atașează la documentația ultimei cereri de rambursare.(18) Beneficiarul are dreptul de a menționa în procesul-verbal de constatare întocmit cu ocazia acestei vizite în teren obiecțiile și observațiile sale legate de constatările reprezentanților ANZM.(19) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legislației naționale în vigoare privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.(20) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați.(21) Beneficiarul are obligația de a restitui administratorului Programului orice sumă ce constituie plată nedatorată/sumă necuvenită plătită în cadrul prezentului contract de finanțare.(22) Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanțare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.(23) Beneficiarul are obligația de a informa administratorul Programului în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării prealabile a administratorului Programului:a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;b) schimbarea contului bancar comunicat;c) înlocuirea reprezentantului legal.În astfel de situații se va întocmi un act adițional la contractul de finanțare.(24) Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către beneficiar ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.(25) În cazuri în care se realizează verificări la fața locului, beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitării administratorului Programului.(26) Beneficiarul este obligat să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților ANZM asupra utilizării sumelor acordate. În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde reprezentanților ANZM dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează investiția și să pună la dispoziția acestora documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a investiției, atât pe suport hârtie, cât și electronic, dacă este cazul. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.(27) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul implementării și monitorizării Proiectului, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației comunitare și naționale.  +  Articolul 8Drepturile și obligațiile administratorului Programului(1) Administratorul Programului are obligația de a informa beneficiarul, în termenele stabilite, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.(2) Administratorul Programului are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră a fi necesare pentru implementarea Proiectului, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.(3) Administratorul Programului are obligația de a procesa cererile de rambursare și de a efectua rambursarea cheltuielilor în conformitate cu anexa nr. I - Condiții specifice.(4) Administratorul Programului are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia și prevenirii neregulilor.(5) Administratorul Programului are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea activităților aferente implementării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.(6) Administratorul Programului are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.(7) Administratorul Programului va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.  +  Articolul 9Contractarea și cesiunea(1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare de către beneficiar.  +  Articolul 10Modificări și completări(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau anexelor acestuia prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și contractul de finanțare, cu excepțiile prevăzute la alin. (7) și, dacă este cazul, în anexa nr. I - Condiții specifice.(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare vine din partea beneficiarului, acesta are obligația de a transmite administratorului Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.(3) Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(4) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului contract de finanțare, situație în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.(5) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare aprobată în prealabil de administratorul Programului în următoarele situații:a) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu justificarea motivelor care au condus la acestea; b) alte situații prevăzute în anexa nr. I - Condiții specifice la prezentul contract de finanțare.(7) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:a) de către administratorul Programului, în cazul insuficienței fondurilor;b) de către administratorul Programului sau beneficiar, în caz de forță majoră.  +  Articolul 11Conflictul de interese(1) Beneficiarul va adopta o conduită care să evite conflictul de interese, definit conform legislației in vigoare, și nu va crea condiții artificiale în scopul obținerii sprijinului financiar.(2) În situația în care pe parcursul evaluării Proiectului se constată suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale în vederea accesării Programului, acestea vor fi semnalate, iar beneficiarul va fi monitorizat pe toată durata de implementare a Proiectului cu privire la aspectele identificate.  +  Articolul 12Nereguli(1) Prin „neregulă“, în accepțiunea prezentului contract, se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a administratorului Programului cu competențe în gestionarea fondurilor publice naționale, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul fondurilor publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.(2) Prin „fraudă“ se înțelege infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor publice naționale, incriminată de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, ori de alte legi speciale. (3) Prin „condiții artificiale“ se înțeleg acele condiții create în mod voluntar de către solicitant în scopul obținerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program , cum ar fi:a) creare de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de eligibilitate specifice Programului;b) creare de condiții artificiale prin existența unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și a unui beneficiar real (indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau identice; c) creare de condiții artificiale în vederea obținerii unui procent suplimentar al intensității/plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel la care Proiectul și/sau solicitantul/beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiția artificială respectivă. Nu se consideră condiții artificiale situațiile în care se realizează identificarea în documentația prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora, deficiențe care, pe parcursul verificărilor efectuate și al clarificărilor transmise de solicitanți cu ocazia solicitării informațiilor suplimentare, nu sunt dovedite că au scop ilicit.(4) Dacă administratorul Programului constată că actele/faptele beneficiarului au drept scop obținerea unui avantaj care contravine condițiilor de eligibilitate a Proiectului în cadrul Programului sau obținerea unei intensități suplimentare a sprijinului, prin crearea în mod artificial a condițiilor necesare pentru obținerea avantajului, în orice etapă de derulare a Proiectului, acesta va fi declarat neeligibil și se va proceda fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea integrală a acestuia, fiind considerat ajutor de stat necuvenit.(5) În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude definite la alin. (1)-(3), beneficiarul va restitui valoarea finanțării necuvenite primite din partea administratorului Programului în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de acesta. (6) Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligații, administratorul Programului va stabili dobânzi și penalități și va proceda la recuperarea ajutorului de stat necuvenit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(7) Beneficiarul trebuie să se asigure că în cazul rambursării/executării silite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sumelor provenite din nereguli sau fraudă, contul administratorului Programului a fost creditat.(8) Beneficiarul va datora dobânzi și penalități până la data creditării contului administratorului Programului de către ANAF.(9) În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăți conform prezentului contract, administratorul Programului va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranșa următoare până la stingerea integrală a debitului și a obligațiilor accesorii.(10) În cazul în care neregula este depistată după efectuarea ultimei tranșe de plată aferente prezentului contract și debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei, sumele de recuperat sunt considerate un ajutor de stat necuvenit. (11) În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, administratorul Programului va sesiza de îndată organele de urmărire penală, iar până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în mod subsecvent suspendă rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.  +  Articolul 13Monitorizarea(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul trebuie să își asume obligația furnizării către administratorul Programului a oricăror documente sau informații în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare și evaluare ale Proiectului și să permită accesul la acestea.(2) Pe toată durata de execuție și de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură accesul la locul de implementare a acestuia, însoțește echipele de control și pune la dispoziția acestora toate informațiile și documentele solicitate, potrivit procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituții responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziția părților contractante.(4) Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficiențele identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată următoarele situații:– obiectivele finanțate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanțare;– proiectului i se aduc modificări substanțiale;– nerespectarea obligațiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin cererea de finanțare.Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele stabilite de administratorul Programului, remedierea deficiențelor identificate și implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale administratorului Programului.(5) În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operațiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea somației, administratorul Programului va proceda la recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.(6) În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiției realizate prin Program se va face cu acordul ANZM, preluarea obligației de menținere a activității pentru care s-a solicitat finanțarea fiind obligatorie până la sfârșitul perioadei de monitorizare. În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul sau la vânzarea investiției.(7) În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că beneficiarul nu mai respectă condițiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele Proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la: a) recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit și încetarea contractului de finanțare dacă este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar;b) recuperarea parțială, aferentă componentei/ componentelor sau acțiunii/acțiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condițiile menționate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar.(8) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să mențină în funcțiune investiția realizată și să demonstreze funcționalitatea acesteia conform descrierilor formulate și angajamentelor asumate prin cererea de finanțare.(9) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investițiile finanțate nu sunt utilizate conform scopului destinat prezentat în cererea de finanțare sau în cazul în care acestea își schimbă destinația în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanțare.(10) Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.  +  Articolul 14Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, pandemie. (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției, și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. (6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanțare.  +  Articolul 15Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite(1) În situația în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situația de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, închidere operațională sau suspendare temporară a activității, se va proceda la recuperarea sumelor acordate, considerate ca ajutor de stat necuvenit.(2) Părțile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nicio plată.(3) În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea Proiectului sau condițiile de eligibilitate care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.(4) Sumele încasate de către beneficiar se consideră ajutor de stat necuvenit în următoarele situații:a) se constată nereguli/fraude/condiții artificiale cu privire la încheierea ori executarea contractului de finanțare; b) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată;c) a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului;d) administratorul Programului constată că cele declarate pe propria răspundere de beneficiar sau prin reprezentanții săi nu corespund realității;e) administratorul Programului constată că documentele/ autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii sprijinului financiar sunt false/incomplete/expirate/inexacte;f) au schimbat destinația ajutorului de stat;g) se află în executare silită potrivit informațiilor furnizate de ANAF.În aceste situații administratorul Programului va proceda la încetarea contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca sprijin financiar, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare. (5) În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a Proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului împotriva căruia instanța a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea procedurii de insolvență, administratorul Programului are obligația să demareze, în condițiile legii, procedura de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.(6) Anterior încetării contractului de finanțare, administratorul Programului poate suspenda contractul și/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.În acest caz este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanțare și înștiințarea, după caz, a beneficiarului.(7) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit constituie creanțe bugetare; pentru recuperarea acestora se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către ANZM prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (8) Titlurile de creanță pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluționarea acestei contestații, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (9) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta. (10) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(11) Cuantumul dobânzilor și penalităților se calculează de către ANZM de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (10), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula dobânzi și penalități de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(12) Dobânzile și penalitățile calculate de către ANZM vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (7)-(10) aplicându-se în mod corespunzător. (13) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către ANZM. (14) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (7) sunt venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 16Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente din România.  +  Articolul 17Corespondența(1) Orice comunicare sau notificare adresată între părți va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face prin poștă, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și pentru corespondența realizată prin poșta electronică. Adresa de corespondență electronică a beneficiarului este cea menționată în contractul de finanțare.(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alin. (1)-(4).(6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax, e-mail, sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile administratorului Programului, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/Comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul administratorului Programului și pe pagina de internet a administratorului Programului, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Administratorul Programului va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.  +  Articolul 18Transparența, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal și publicarea acestora(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial și vor fi puse la dispoziția solicitanților, la cerere, de către beneficiar:a) denumirea Proiectului, denumirea completă a beneficiarului și a partenerilor, dacă aceștia există, data de începere și cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa Proiectului; locul de implementare a Proiectului - localitate, județ și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile utilizate pentru aceste activități în cadrul Proiectului;b) valoarea totală a sprijinului financiar acordat și intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;c) informații privind resursele umane din cadrul Proiectului: numele, denumirea postului, timpul de lucru;d) rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți.(3) Administratorul Programului, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații considerate ca fiind confidențiale dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; saub) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.(4) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor Proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (6) Datele cu caracter personal ale beneficiarilor finali ai Proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.(7) Datele cu caracter personal sunt furnizate și prelucrate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul legislației aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.(8) Administratorul Programului consultă și prelucrează, prin operațiunile prevăzute de lege în vederea desfășurării activității specifice, datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate de către solicitant/beneficiar, pentru care acesta a declarat că a luat cunoștință odată cu depunerea cererii de finanțare, în contextul acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luând cunoștință despre dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, dreptul de a fi notificat de către operator, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresa scrisă, datată și semnată către administratorul Programului în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției.(9) Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea prezentului contract, în caz contrar relația contractuală fiind în imposibilitate de a fi stabilită, contractul de finanțare având statut de contract neîncheiat. (10) Prezentul contract de finanțare constituie temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care administratorul Programului le-a primit de la beneficiar. Termenul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal reprezintă durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale, inclusiv termenele de arhivare. (11) Beneficiarul va pune la dispoziția administratorului Programului, la solicitarea acestuia, lista cu prețurile tuturor mașinilor, utilajelor și echipamentelor specializate achiziționate din surse proprii în cadrul Proiectului, pentru a fi folosite de administratorul Programului în scop statistic, dacă nu există o interdicție expresă în contractele încheiate de beneficiar și furnizorii acestor bunuri.(12) Informațiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat și documentația depusă pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani și sunt disponibile conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Legea aplicabilă(1) Prezentul contract de finanțare este guvernat de legea română.(2) În eventualitatea apariției unui diferend între administratorul Programului și beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui contract de finanțare, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanțelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluționare potrivit dispozițiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.  +  Articolul 20Anexele contractuluiUrmătoarele documente sunt anexate la prezentul contract și sunt parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică: a) anexa nr. I - Condiții specifice;b) anexa nr. II - Cerere de rambursare.  +  Articolul 21Dispoziții finale(1) Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună-credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părțile contractante în temeiul art. 1.270 din Codul civil și reglementărilor în vigoare. (2) Prezentul contract are natură administrativă în condițiile dispozițiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ și este încheiat în formă electronică, potrivit legii, în cuprinsul căruia s-a încorporat, atașat/asociat o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat nesuspendat sau nerevocat, emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături prevăzute în contract.(5) Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, toate având valoare juridică egală.
  Pentru administratorul Programului
  Director general ANZM
  Nume și prenume
  Semnătură:
  Vizat control financiar preventiv propriu
  Nume și prenume
  Semnătură:
  Vizat Compartiment juridic propriu
  Nume și prenume
  Semnătură:
  Pentru beneficiar
  Reprezentant legal
  Nume și prenume
  Semnătură:
  Director economic/Contabil-șef
  Nume și prenume
  Semnătură:
   +  Anexa nr. Ila contractul de finanțare
  CONDIȚII SPECIFICE
   +  Instrucțiuni privind rambursarea și plata cheltuielilor1. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului.2. Dosarul cererilor de rambursare ale beneficiarului trebuie să includă următoarele documente justificative:– cererea de rambursare a cheltuielilor;– ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor și extrasele de cont aferente;– documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare, după caz, astfel:a) pentru contractele de lucrări:– contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;– facturile;– situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;– autorizația de construire;– acordul/avizul ISC;– autorizația dirigintelui de șantier;– garanția de bună execuție pentru lucrări;– procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere;– programul de urmărire și control al calității lucrărilor;– procesele-verbale pe faze determinate;– procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit energetic aferent, după caz;b) pentru contractele de furnizare echipamente:– contractele încheiate de beneficiar;– facturile;– declarație de conformitate și certificat de garanție;– declarațiile vamale (pentru bunuri de import) din alte țări decât cele membre UE;– procesele-verbale de recepție;– procesele-verbale de punere în funcțiune (se atașează la cererea de rambursare), după caz;c) pentru contractele de servicii:– contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare (dacă este cazul);– facturile;– garanția de bună execuție;– procesele-verbale de predare-primire;– rapoartele de activitate, după caz;d) extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:– să fie datate de bancă/trezorerie și emise pentru beneficiarul finanțării;– să ateste, valoric și ca dată, efectuarea plăților din documentul/documentele de plată corespondent(e);– să se menționeze în clar numărul facturii sau contractului pe care le achită;– numele, contul și banca beneficiarului plății corespund cu datele din contractul de achiziții sau din adresa furnizorului privind contul bancar al acestuia.3. Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 de zile de la data depunerii acestuia la administratorul Programului.4. În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la acest alineat atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.5. Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada de implementare a Proiectului, ultima tranșă de plată urmând a fi plătită după prezentarea în original și în copie a autorizației de funcționare.6. Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății, dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul Băncii Naționale a României din ziua emiterii facturii.7. Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare. Beneficiarul va aplica mențiunea „conform cu originalul“ și va semna pe copiile documentelor-suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.8. Pe perioada de implementare a Proiectului, administratorul Programului, prin personalul desemnat, va efectua cel puțin o vizită la fața locului la prima cerere de rambursare și o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor la fața locului se va întocmi un proces-verbal de constatare, semnat de ambele părți, care se va atașa cererii de rambursare verificate.  +  Modificări și completări1. În completarea art. 10 alin. (6) lit. b) din contract, beneficiarul transmite notificări către administratorul Programului cu privire la:a) modificări asupra cererii de finanțare în scopul actualizării caracteristicilor tehnice, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze valoarea totală și valoarea totală eligibilă a Proiectului și/sau perioada de implementare și să respecte prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare;b) în cazul în care pe perioada de implementare a Proiectului se înregistrează economii la unul din capitolele devizului general sau ale bugetului Proiectului, acestea se pot utiliza la alt capitol cu condiția ca ele să nu afecteze bugetul total al Proiectului, valoarea totală a acestuia și cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului contract de finanțare.  +  Măsuri de informare și publicitate1. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu sprijinul financiar obținut prin Program, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.2. Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea sprijinului financiar, următoarele date să fie publicate electronic sau în orice alt mod: beneficiarul sprijinului financiar, tipul investiției și suma totală a Proiectului.3. Beneficiarul este obligat ca, în termen de 5 zile de la demararea investiției, să expună un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălțime și 90 cm lungime din material rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil, pe care se va inscripționa: investiție beneficiară a „Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană“, denumirea Proiectului ..................., beneficiar ………., suma totală a Proiectului .............., perioada de implementare a Proiectului ………, conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro.
   +  Anexa nr. IIla contractul de finanțare
  CERERE DE RAMBURSARE
  I. Se completează de către ANZM.
  Număr de înregistrare ............../....................
  II. Se completează de beneficiar.1. Date de identificare ale beneficiarului:Numărul contractului de finanțare ............../.......................Denumirea beneficiarului .........................................Codul fiscal ..............................................Adresa sediului social ...................................Datele de contact ale beneficiarului (telefon, fax, e-mail) .................................................................................Adresa locului investiției .....................................Titlul Proiectului .......................................Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului ........................................................................Codul IBAN al contului beneficiarului .......................................2. Tipul cererii de rambursareCerere de rambursare intermediară tranșa nr. ..................................Cerere de rambursare finală .......................................Perioada de referință pentru care se depune cererea .........................................3. Lista anexe - se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv atașate cererii de rambursare în cauză
  Nr. crt.Denumire anexe
  1Documente însoțitoare (conform contractului de finanțare)
  Beneficiar: Reprezentant legal Nume și prenume Semnătura: Data:
  4. Cheltuieli eligibile solicitate spre aprobareA. Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referință pentru care se solicită rambursarea în această cerere, cu documentele justificative aferente:
  Categorii de cheltuieli eligibileFactura/Alte documente justificativeContract(nr./data)FurnizorOP(nr./data)Extras de cont (nr./data)
  Nr.DataemiteriiValoare factură/documentValoare din factură/document solicitată spre aprobare
  Fără TVATVAFără TVATVA
  (1)(2)(3)(4a)(4b)(5a)(5b)(6)(7)(8)(9)
  TOTAL
  Valoarea cheltuielilor eligibile solicitată spre aprobare este de ................. lei,din care ......% finanțare nerambursabilă în valoare de ............... lei.B. Situația rambursărilor
  Categorii de cheltuieli eligibileTotal cheltuieli eligibile aprobate prin contractTotal cheltuieli eligibile acoperite din contribuție proprie până la prezenta cerereTotal cheltuieli eligibile rambursate până la prezenta cerereTotal cheltuieli eligibile până la prezenta cerereTotal cheltuieli realizate în perioada de referință pentru care se solicită rambursareaSold conform contractului
  (0)(1)(2)(3)(4) = (2) + (3)(5)(6) = (1) – (4) – (5)
  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
  Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ............................ lei, reprezentând cheltuieli eligibile, și TVA, reprezentând ............................. lei.Beneficiar: Reprezentant legalNume și prenume:Semnătura: Data:
  5. Declarație pe propria răspundere a beneficiaruluiÎn calitate de beneficiar declar următoarele:a) cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate și efectiv plătite;b) cheltuielile solicitate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;c) contribuția pentru cofinanțare este determinată în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;d) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în contractul de finanțare;e) toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct pe Proiect, iar suma solicitată corespunde cu datele din documentele contabile;f) cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din contractul de finanțare;g) regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse au fost respectate;h) suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;i) toate documentele-suport sunt înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile legislației naționale;j) declar că prezenta cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații.Declar că toate documentele originale, așa cum sunt definite în lista de anexe, sunt păstrate la sediul beneficiarului, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul auditului.Sunt de acord cu faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, sumele solicitate nejustificat să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze, după caz.Beneficiar: Reprezentant legalNume și prenume:Semnătura: Data:
   +  Anexa nr. 3
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  în urma verificării în teren la finalizarea investiției
  (model)
  Noi, reprezentanți ai Agenției Naționale a Zonei Montare (ANZM): numele și prenumele ..................., funcția ......................, legitimația nr. .............., în calitate de expert 1,numele și prenumele ................, funcția ................, legitimația nr. .............., în calitate de expert 2,în urma vizitei în teren efectuate la beneficiarul ajutorului de stat ........................, parte în contractul de finanțare nr. ……...., cu sediul social în localitatea ................., județul .................., punct de lucru în localitatea ..........................., județul ....................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ................., CUI/CIF ..............., cod CAEN ....................., cont bancar ........................., deschis la ............................, prin reprezentant legal ................, CNP ................, legitimat cu C.I. seria ........... nr. .................,am constatat următoarele:
  Nr.crt.Obiectul analizei/verificăriiExpertRezultatul verificării
  documentarela locul investiției
  DaNuNu este cazul.DaNuNu este cazul.
  1Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un împuternicit prin procură al acestuia, a asigurat accesul neîngrădit la data, locul și ora programată pentru atingerea obiectivelor vizitei pe teren?Expert 1
  Expert 2
  2Localizarea/Amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de solicitant în cererea de finanțare și în documentele anexate cererii de finanțare?Expert 1
  Expert 2
  3Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului și/sau cea prevăzută prin proiect (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutieră internă, utilități și racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare?Expert 1
  Expert 2
  4Descrierea tehnică despre obiectul de investiții pentru construcții, cuprinse în cadrul studiului de fezabilitate, corespunde realității?Expert 1
  Expert 2
  5Au fost realizate fotografii-document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investiții noi și activele și mijloacele fixe prezentate în studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren?Expert 1
  Expert 2
  6Există autorizațiile necesare funcționării (sanitare, sanitar-veterinare și de mediu) și investiția efectiv funcționează.Expert 1
  Expert 2
  7Beneficiarul a realizat construcția și au fost prezentate următoarele documente:[ ] autorizația de construire;[ ] proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  8Beneficiarul a finalizat investiția și au fost prezentate următoarele documente:[ ] proces-verbal de punere în funcțiune a echipamentelor;[ ] lista echipamentelor achiziționate.
  9Beneficiarul a instalat panoul indicator cu dimensiunile de 60 x 90 cm, conform conținutului stipulat în contract.
  Rezultatul verificării: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................CONCLUZIICele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanțare? DA [ ] NU [ ]...............................................................................................................................................................................Verificat de: Expert 2 Nume și prenume: ................Semnătura: .....................Data: ......................Întocmit de: Expert 1 Nume și prenume ........................Semnătură .................Data: ............Alte mențiuni:NOTĂ: Se vor menționa inclusiv documente suplimentare solicitate de către reprezentantul Agenției Naționale a Zonei Montane..........................................................Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare.Data ..............….Sunt/Nu sunt de acord cu cele prevăzute în prezentul proces-verbal,.....................................................................................................................Beneficiar: Reprezentant legalNume și prenume:Semnătura: Data:
  -------