ORDIN nr. 3.178 din 11 octombrie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 14 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 18.081 din 11.10.2022,având în vedere:– titlul I „Sănătatea publică“ și titlul III „Asistența medicală primară“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ghidul pentru populație în caz de urgență radiologică sau nucleară, emis de Institutul Național de Sănătate Publică,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 23 iunie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Prin excepție de la art. 1, Ministerul Sănătății distribuie unităților sanitare ale ministerelor și instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru angajații proprii, membrii de familie ai acestora, precum și alte categorii de persoane, pe baza prescripției, în conformitate cu art. 6 alin. (1).(2) Modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate și categoriile de persoane cărora li se distribuie se stabilesc prin norme proprii elaborate de ministerele și instituțiile prevăzute la alin (1).(3) După aprobarea normelor prevăzute la alin. (2), Ministerul Sănătății asigură, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate și Ghidul de informare generală, conform solicitării ministerelor și instituțiilor prevăzute la alin. (1).2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin se aplică și pacienților străini și apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente și/sau servicii medicale în România, precum și reprezentanților misiunilor diplomatice.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2022.Nr. 3.178.----