METODOLOGIE din 12 octombrie 2022de aprobare a investițiilor din cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență al României
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 13 octombrie 2022    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.237 din 12 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 996 din 13 octombrie 2022.
    În vederea ierarhizării pentru finanțare a minimum 25 de obiective de investiții în infrastructura spitalicească publică nouă din lista de 49 regăsită în cadrul țintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, Ministerul Sănătății va stabili:a) obiectivele de investiții principale din Planul național de redresare și reziliență (PNRR), reprezentând obiectivele de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul etapei I. Obiectivele de investiții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul etapei I pot fi finanțate din alte surse bugetare;b) obiectivele de investiții finanțate prin PNRR, reprezentând minimum 25 de obiective de investiții ce vor fi selectate din obiectivele de investiții prevăzute la lit. a), în urma aplicării etapei II - Criterii de ierarhizare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a căror valoare însumată se încadrează în bugetul total alocat investițiilor 2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și 2.2. - Echipamente și aparatură medicală din cadrul țintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;c) obiectivele de investiții de rezervă, reprezentând obiectivele de investiții care îndeplinesc condițiile prevăzute în cadrul etapei I - Criterii de eligibilitate și care, în urma aplicării etapei II - Criterii de ierarhizare, nu se regăsesc în obiectivele de investiții finanțate prin PNRR prevăzute la lit. b).  +  Etapa I. Criterii de eligibilitatePentru selectarea obiectivelor de investiții principale din PNRR, prevăzute la lit. a), se va aplica etapa I - Criterii de eligibilitate, după cum urmează:– propuneri de investiții care fac parte din categoria unităților sanitare publice cu paturi înființate conform legislației în vigoare;– existența dreptului de proprietate sau a altui drept asupra terenului care permite realizarea lucrărilor de construcții, confirmat prin înscrierea în cartea funciară;– existența acordului proprietarului în vederea realizării lucrărilor de construcții;– existența studiului de fezabilitate (SF)/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)/proiectului tehnic (PT), după caz, pentru propunerile de investiții, finalizat până la data de 15 noiembrie 2022;– încadrarea propunerii de investiții în bugetul maxim de 199,99 milioane euro fără TVA, aferent finanțării din PNRR;– respectarea cerințelor de eficiență energetică aproape zero (NZEB), conform legislației naționale în vigoare;– estimarea finalizării obiectivului de investiții până la data de 30 iunie 2026.  +  Etapa II. Criterii de ierarhizareÎn cadrul etapei II, pentru ierarhizarea obiectivelor de investiții din cadrul obiectivelor prevăzute la lit. a) - Obiectivele de investiții principale din PNRR, în vederea stabilirii obiectivelor prevăzute la lit. b) - Obiectivele de investiții finanțate prin PNRR, se vor aplica următoarele criterii:1. Criteriul nr. 1 (Clasificarea obiectivelor de investiții):a) institut național: 10 puncte;b) unitate sanitară aflată în subordinea ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională: 10 puncte;c) institut/spital regional: 7 puncte;d) spital județean: 5 puncte;e) spital local: 3 puncte.NOTĂ: Punctaj maxim obținut - 10 puncte.2. Criteriul nr. 2 (Tip de patologie):a) cardiologie și chirurgie cardiovasculară: 10 puncte;b) oncologie: 10 puncte;c) obstetrică-ginecologie/pediatrie/neonatologie: 10 puncte;d) boli infecțioase și pneumologie: 10 puncte;e) psihiatrie: 10 puncte;f) transplant: 10 puncte;g) politraumatologie: 10 puncte;h) neurochirurgie și boli cerebrovasculare: 10 puncte.NOTĂ:Investițiile care includ mai multe tipuri de specialități/patologii primare, enumerate la lit. a)-h), vor fi punctate o singură dată cu maximum 10 puncte.3. Criteriul nr. 3 (Bugetul investiției aferent finanțării din PNRR, euro fără TVA):a) 1-100 milioane euro: 20 de puncte;b) 101-150 milioane euro: 15 puncte;c) 151-199,99 milioane euro: 10 puncte.NOTĂ: Punctaj maxim obținut - 20 de puncte.4. Criteriul nr. 4 (Maturitate proiect/etape proiect). Aplicantul prezintă dovada următoarelor:a) existența certificatului de urbanism - 10 puncte;b) existența avizelor și acordurilor necesare în cadrul procedurii de emitere a autorizației de construire: 10 puncte;c) existența acordului de mediu privind obiectivul de investiții: 10 puncte.NOTĂ:Investițiile care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la lit. a)-c) beneficiază de punctaj pentru fiecare condiție îndeplinită, cumulativ. Punctaj maxim obținut - 30 de puncte.5. Criteriul nr. 5 (Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiției):a) 1 - 50 paturi: 1 punct;b) 51-150 paturi: 3 puncte;c) 151-300 paturi: 5 puncte;d) 301-400 paturi: 7 puncte;e) > 400 paturi: 10 puncte.NOTĂ:Punctaj maxim obținut - 10 puncte.6. Criteriul nr. 6 [Eficiență energetică: Respectă cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB+), conform legislației naționale]:a) 1-25% din numărul total de paturi respectă cerințele NZEB+: 1 punct;b) 26-50% din numărul total de paturi respectă cerințele NZEB+: 4 puncte;c) 51-75% din numărul total de paturi respectă cerințele NZEB+: 6 puncte;d) 76-90% din numărul total de paturi respectă cerințele NZEB+: 8 puncte;e) > 90% din numărul total de paturi respectă cerințele NZEB+: 10 puncte.NOTĂ:Punctaj maxim obținut - 10 puncte.7. Criteriul nr. 7 (Procentul de paturi dotate cu echipamente IT):a) 1-25% din numărul total de paturi sunt dotate cu echipamente IT: 1 punct;b) 26-50% din numărul total de paturi sunt dotate cu echipamente IT: 4 puncte;c) 51-75% din numărul total de paturi sunt dotate cu echipamente IT: 6 puncte;d) 76-90% din numărul total de paturi sunt dotate cu echipamente IT: 8 puncte;e) > 90% din numărul total de paturi sunt dotate cu echipamente IT: 10 puncte.NOTĂ: Punctaj maxim obținut - 10 puncte.8. Factor de corecție punctaj:a) Pentru județele Iași, Dolj și Cluj, în cadrul cărora există în desfășurare proiectele de investiții aferente spitalelor regionale, punctajul cumulat, obținut conform pct. 1-7, se diminuează cu 15 puncte.b) Pentru a doua propunere de investiție, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, din cadrul unei/unui localități/sector al municipiului București, punctajul cumulat, obținut conform pct. 1-7, se diminuează cu 20%.c) Pentru a treia propunere de investiție, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, din cadrul unei/unui localități/sector al municipiului București, punctajul cumulat, obținut conform pct. 1-7, se diminuează cu 30%.d) Pentru a patra propunere de investiție, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, din cadrul unei/unui localități/sector al municipiului București, punctajul cumulat, obținut conform pct. 1-7, se diminuează cu 50%.e) În situația în care două sau mai multe obiective de investiții din cadrul unei/unui localități/sector al municipiului București obțin punctaj egal, se solicită ierarhizarea acestora de către unitatea administrativ-teritorială/ministerul sau instituția din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.f) În situația în care ultimele două sau mai multe obiective de investiții obțin punctaj egal, în vederea încadrării a minimum 25 de obiective de investiții în bugetul total alocat investițiilor din cadrul țintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, departajarea acestora se realizează prin selecția obiectivului de investiții cu bugetul aferent din PNRR cel mai scăzut.----