ORDIN nr. 2.605 din 4 octombrie 2022pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 13 octombrie 2022    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 71/ALA din 28.09.2022 privind Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente,în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022,ținând cont de prevederile Acordului de implementare nr. 50.644 din 10.08.2022 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, și Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de agenție de implementare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 4 octombrie 2022.Nr. 2.605.  +  ANEXĂGHIDUL SPECIFICprivind Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresareși reziliență, componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectăriipopulației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente