ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin care statele membre pot utiliza o parte din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, atribuite statelor membre, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Comunicării Comisiei (2020/6.400) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021, denumite în continuare Orientările ETS, și ale Comunicării Comisiei [C (2021) 528/01] privind completarea Orientărilor ETS după 2021,luând în considerare transmiterea de către Comisia Europeană a Deciziei C (2022) 6.586 final în cazul SA. 102.431 (2022/N) - Schema de compensare a costurilor indirecte cu emisiile de CO_2, ținând cont de faptul că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică cauzate de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității și consecințele acestor creșteri de prețuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piața internă europeană și afectându-le poziția pe piața concurențială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,în considerarea creșterii de aproximativ patru ori a prețului European Union Allowance - EUA în ultimii 3 ani, precum și a iminentei creșteri a acestui preț în anii următori, ceea ce amplifică exponențial riscul de relocare, cu consecințe sociale imediate și grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe și indirecte,având în vedere faptul că, inclusiv, Comisia Europeană a recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra prețului energiei și asupra competitivității industriei electrointensive din Europa, menționând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor din data de 13 octombrie 2021 că Uniunea Europeană, ca multe alte regiuni ale lumii, se confruntă în prezent cu o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie, această creștere fiind o sursă importantă de îngrijorare pentru cetățeni și întreprinderi, pentru instituțiile europene și pentru guvernele din întreaga Uniune Europeană,întrucât Comunicarea Comisiei (2020/C 317/04) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 a creat cadrul care a permis statelor membre să ofere compensații pentru emisiile indirecte și această compensare, aplicată deja de mai multe state membre, conferă un sprijin absolut necesar industriilor energointensive mai ales în contextul actual al crizei sanitare dublate de criza generată de prețurile la energie,în vederea stabilirii unor măsuri financiare în favoarea sectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în prețul electricității, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează urmări cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive românești,întrucât de la momentul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost identificate o serie de aspecte semnificative care întârzie pentru o perioadă îndelungată măsurile necesare pentru realizarea investițiilor/proiectelor din Fondul pentru modernizare,deoarece soluționarea aspectelor creează premisele derulării în bune condiții a investițiilor din Fondul pentru modernizare,având în vedere că aceste aspecte sunt legate de modalitatea de finanțare a investițiilor, fiind necesară completarea mecanismelor financiar-bugetare care să permită accesarea mai facilă a fondurilor deja alocate de către Comisia Europeană,luând în considerare că, în lipsa reglementării de urgență a măsurilor propuse, statul român va înregistra mari întârzieri în accesarea de către investitori a fondurilor, în condițiile în care pentru unele proiecte Banca Europeană de Investiții a emis deja aprobarea favorabilă,ținând cont de necesitatea derulării cu prioritate a proiectelor de investiții aprobate de Banca Europeană de Investiții care sunt esențiale pentru dezvoltarea și funcționarea în condiții optime a Sistemului electroenergetic național și Sistemului național de transport al gazelor naturale,având în vedere că Forumul Internațional pentru Energie este organizație guvernată de un consiliu executiv format din reprezentanții din 31 de state membre și secretarii generali ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și Agenției Internaționale pentru Energie/Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care România participă cu drepturi depline din anul 2021,întrucât obiectivele Forumului Internațional pentru Energie sunt importante pentru România, organizație în vederea promovării unei mai bune înțelegeri și a avantajelor stabilității și transparenței piețelor de energie pentru bunăstarea economiei mondiale, securității ofertei și cererii în domeniul energiei, creșterii comerțului global și a investițiilor în domeniul resurselor energetice și tehnologiei,deoarece obiectivele organizației, din care amintim: a) identificarea și promovarea principiilor și liniilor directoare care îmbunătățesc transparența, stabilitatea și sustenabilitatea pieței energiei; b) reducerea diferențelor dintre statele membre producătoare și consumatoare în problemele globale legate de tranzitul de energie, promovarea unei mai bune înțelegeri cu privire la interdependențele dintre statele membre și beneficiile ce pot fi obținute din cooperarea acestora prin dialog, respectiv între acestea și industriile care au legătură cu domeniul energiei; c) facilitarea colectării, integrării și diseminării datelor, informațiilor și analizelor care contribuie la o mai mare transparență, stabilitate și sustenabilitate a pieței energiei, sunt esențiale în contextul actual global, accesul la acest for internațional reprezentând o necesitate,considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Reglementarea unor măsuri cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor din sectoarele care sunt considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice  +  Articolul 1(1) Prezentul capitol stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor din sectoarele care sunt considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, și a prevederilor Comunicării Comisiei (2020/C 317/04) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021, denumite în continuare Orientările ETS, secțiunea 3.1. - Ajutoare acordate întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice (ajutoare pentru costurile indirecte ale emisiilor), și ale Comunicării Comisiei C (2021) 528/01 privind completarea Orientărilor ETS.(3) Ajutoarele de stat se acordă sub forma unor subvenții financiare nerambursabile plătite întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1), în calitate de beneficiari, în conturile deschise de aceștia la Trezoreria Statului.(4) Ministerul Energiei are calitatea de furnizor al ajutoarelor de stat și de administrator al schemei de ajutor de stat.(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, prin ordin al ministrului energiei se desemnează compartimentul din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabil ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 2(1) Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este pe perioada 2022-2031, pentru compensarea emisiilor indirecte aferente anilor 2021-2030, iar plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2022-2031, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) În situația în care, în conformitate cu prevederile pct. 67 din capitolul 8 - Perioada de aplicare și revizuire a Orientărilor ETS, Comisia Europeană actualizează valorile de referință privind eficiența consumului de energie electrică, a zonelor geografice și factorilor de emisie CO_2 în anul 2025 și, după caz, metodologia de calcul al emisiilor de CO_2, România va notifica Comisiei Europene modificările și/sau completările necesare pentru realizarea conformității schemei de ajutor de stat cu intervențiile legislative europene, pentru aplicarea schemei de ajutor de stat până la finalul perioadei de valabilitate.(3) Sumele necesare efectuării plăților aferente acordurilor de finanțare aprobate se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, din fondurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 1.500 milioane de euro, cu un buget anual estimat de maximum 150 milioane de euro, echivalentul în lei al cotei de 15% din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, creditele de angajament și creditele bugetare aprobate potrivit art. 10^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, cu modificările și completările ulterioare, constituind limita pentru angajarea cheltuielilor de către Ministerul Energiei, precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(5) În cazul în care bugetul anual nu permite compensarea tuturor costurilor eligibile, ajutorul de stat se va acorda proporțional cu fondurile disponibile și cuantumul costurilor eligibile pentru compensare.(6) Cota de 15% prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și sumelor acumulate între momentul atingerii bugetului alocat schemei de ajutor de stat autorizat prin Decizia Comisiei Europene C(2020)3.146 final din 8 mai 2020 - Compensare pentru costuri indirecte cu emisii - România și data intrării în vigoare a Legii nr. 262/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.(7) În situația în care bugetul anual al schemei depășește 25% din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii, Ministerul Energiei va publica un raport prin care se vor indica motivele depășirii cuantumului respectiv, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Raportul va include informații relevante privind prețurile energiei electrice pentru marii consumatori industriali care beneficiază de schema de ajutoare, fără a aduce atingere cerințelor privind protecția informațiilor confidențiale. Raportul va include și informații care să evidențieze dacă s-a ținut cont în mod corespunzător de alte măsuri pentru reducerea în mod durabil a costurilor indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon pe termen mediu și lung.(8) Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei ordonanțe de urgență este de 170.  +  Articolul 3(1) Intensitatea ajutorului de stat acordat beneficiarilor care își desfășoară activitatea în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 va reprezenta maximum 75% din costurile eligibile suportate de beneficiari.(2) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat se determină conform următoarei formule de calcul:a) în cazul în care valorile de referință privind eficiența consumului de energie electrică enumerate în anexa nr. 3 se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul de stat maxim care va fi plătit în cazul fiecărei instalații pentru costurile suportate în anul t este egal cu:Amaxt = A_i x C_t x P(t-1) x E x AO_t x C_stÎn această formulă:(i) A_i este intensitatea ajutorului, exprimată ca fracție (de exemplu, 0,75);(ii) C_t este factorul de emisie de CO2 aplicabil în anul t pentru România (tCO2/MWh);(iii) P(t-1) este prețul EUA la termen în anul t-1 (EUR/tCO2);(iv) E este valoarea de referință aplicabilă privind eficiența consumului de energie electrică specifică produsului, definită în anexa nr. 2;(v) AO_t reprezintă producția efectivă în anul t;(vi) C_st reprezintă cursul mediu anual de schimb EUR/leu publicat de Banca Națională a României pentru anul t;b) în cazul în care valorile de referință privind eficiența consumului de energie electrică enumerate în anexa nr. 3 nu se aplică produselor fabricate de beneficiar, ajutorul de stat maxim care trebuie plătit în cazul fiecărei instalații pentru costurile suportate în anul t este egal cu:Amaxt = A_i x C_t x P(t-1) x EF x AEC_t x C_stÎn această formulă:(i) A_i este intensitatea ajutorului, exprimată ca fracție (de exemplu, 0,75);(ii) C_t este factorul de emisie de CO2 (tCO2/MWh) aplicabil pentru România (în anul t);(iii) P(t-1) este prețul EUA la termen în anul t-1 (EUR/tCO2);(iv) EF este valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică, definită în anexa nr. 2;(v) AEC_t reprezintă consumul efectiv de energie electrică (MWh) în anul t;(vi) C_st reprezintă cursul mediu anual de schimb EUR/leu publicat de Banca Națională a României pentru anul t.(3) În cazul în care o instalație fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referință privind eficiența consumului de energie electrică prevăzută în anexa nr. 3 și produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat proporțional în funcție de tonajul respectiv al producției pentru fiecare produs.(4) În cazul în care o instalație fabrică atât produse care sunt eligibile pentru ajutor de stat, respectiv produse care se încadrează în sectoarele eligibile enumerate în anexa nr. 1, cât și produse care nu sunt eligibile pentru ajutor de stat, ajutorul de stat maxim care poate fi plătit trebuie să fie calculat numai pentru produsele care sunt eligibile pentru ajutor de stat.(5) Ajutorul de stat este plătit beneficiarului în anul următor celui în care suportă costurile, adică în anul t + 1.(6) Ajutorul de stat acordat conform acestei scheme poate fi cumulat cu un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat cu diferite costuri eligibile identificabile, cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, precum și orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are ca rezultat depășirea intensității maxime a ajutorului sau a cuantumului maxim al ajutorului de stat.  +  Articolul 4(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile cuprinse în anexa nr. 1, care sunt localizate în România;b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1;c) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;d) nu înregistrează obligații bugetare restante la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;f) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;h) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;i) eventualele disponibilizări de personal nu depășesc 25% din numărul salariaților de la momentul depunerii cererii de finanțare, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat;j) își mențin activitatea pentru care au solicitat ajutor de stat, în Spațiul Economic European, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat.(2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, cu excepția criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) și j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat.  +  Articolul 5(1) Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile suportate în perioada 2021-2030, în condițiile Deciziei Comisiei Europene C(2022) 6.586 final din data de 12 septembrie 2022.(2) Ajutorul de stat se acordă în baza unei cereri de emitere a unui acord de finanțare adresate de către beneficiar Ministerului Energiei, după verificarea îndeplinirii condițiilor privind eligibilitatea solicitanților, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) Cererile de emitere a acordurilor de finanțare ce au ca obiect obținerea subvenției stabilite conform schemei de ajutor de stat, reprezentând contravaloarea costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, se depun la o adresă de e-mail dedicată, publicată pe website-ul Ministerului Energiei, până la data de 1 noiembrie 2022, iar pentru cele aferente fiecăruia din anii 2022-2030 termenul-limită de depunere a cererii este data de 31 martie a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat, termenul de depunere fiind un termen de decădere, în sensul art. 2.545 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adresa de e-mail dedicată se publică pe website-ul Ministerului Energiei în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) În vederea obținerii ajutorului de stat, beneficiarii transmit Ministerului Energiei cererea de emitere a acordului de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoțită de următoarele documente justificative:a) certificat constatator, în format letric sau electronic cu semnătura digitală a oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde este înregistrat beneficiarul, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea (cod CAEN Rev. 2) pentru care se solicită ajutorul de stat;b) certificat de atestare fiscală, în original sau în format electronic cu semnătura digitală a instituției emitente, privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;c) certificat de atestare fiscală, în original sau în format electronic cu semnătura digitală a instituției emitente, privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, eliberat în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;d) documentele justificative în format electronic, semnate digital de către beneficiar, aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat, din care să rezulte:(i) producția efectivă pentru fiecare dintre anii 2021-2030, exprimată în tone pe an și calculată conform anexei nr. 3;(ii) valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculația de costuri indirecte, calculată conform anexei nr. 3;(iii) consumul de energie, exprimat în MWh, conform facturilor aferente pentru fiecare dintre anii din perioada 2021-2030, calculat conform anexei nr. 3;(iv) situațiile financiare aferente anului pentru care se solicită ajutorul de stat;e) documente care să ateste numărul efectiv al salariaților la momentul depunerii cererii de emitere a acordului de finanțare, în format electronic semnat digital de către beneficiar.(5) Solicitanții, care au obligația de realizare a unui audit energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului, includ în cererea pentru obținerea ajutorului de stat o declarație prin care se angajează să se conformeze cu una din obligațiile menționate la punctele (i)-(iii) de mai jos și transmit Ministerului Energiei și documentele justificative relevante care includ, fără a se limita la acestea, ultimul raport de audit și calendarul de punere în aplicare a recomandărilor. Solicitanții se angajează că:(i) vor pune în practică recomandările cuprinse în raportul de audit, în măsura în care intervalul de amortizare a investițiilor relevante nu depășește 3 ani, iar costurile investițiilor lor sunt proporționale cu perioada impusă prin raportul de audit; ori(ii) vor asigura reducerea amprentei de carbon a consumului lor de energie, pe o perioadă de 3 ani de la data acordării ajutorului, astfel încât cel puțin 30% din consumul lor de energie electrică să fie acoperit din surse care nu produc emisii de dioxid de carbon (beneficiarii trebuie să justifice contribuția la reducerea amprentei de carbon prin capacități de producție de energie din surse regenerabile proprii aflate în proximitatea locului de consum, achiziții de energie produsă din surse regenerabile sau garanții de origine pentru energia consumată); ori(iii) vor realiza, în termen de 3 ani de la acordarea ajutorului de stat, investiții de cel puțin 50% din valoarea ajutorului acordat în proiecte care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalației, care conduc la creșterea considerabilă a performanței acesteia, prin raportare la indicatorul de referință aplicabil, utilizat pentru alocarea cu titlu gratuit de certificate în cadrul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii.(6) După primul ciclu de 3 ani, beneficiarii menționați la alin. (5) sunt obligați să pună în aplicare recomandările ulterioare ale raportului de audit energetic.(7) Verificarea respectării prevederilor alin. (5) și (6) se va efectua anual de către Ministerul Energiei, cu o perioadă de monitorizare de 3 ani de la data acordării ajutorului. În cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește obligația asumată conform alin. (5) în termen de 3 ani de la acordarea ajutorului, acesta va fi obligat să ramburseze ajutorul de stat primit cu nerespectarea angajamentului, plus dobânzile aferente.(8) Pentru cererile de ajutor aferente compensării costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, beneficiarii de ajutor de stat transmit, până la data de 31 ianuarie 2023, un raport de audit energetic valabil. Pentru cererile de ajutor aferente fiecăruia din anii 2022-2030 termenul-limită de depunere a unui audit energetic aflat în perioada de valabilitate este data de 31 martie a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat.(9) Cererea de emitere a acordului de finanțare completată, însoțită de documentele justificative, se depune în format electronic la Ministerul Energiei, cu mențiunea „Schema de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice“, și se înregistrează în Registrul special al schemei de ajutor de stat, menționându-se data și numărul de înregistrare a cererii.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (11), în situația în care din motive obiective nu se pot emite documentele justificative prevăzute la alin. (4) în format electronic, acestea vor fi depuse în original sau copii legalizate la registratura generală a Ministerului Energiei, menționându-se pe plic „Schema de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice“.(11) Ministerul Energiei, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat stabilită potrivit art. 1 alin. (5), verifică eligibilitatea solicitanților, încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza domeniului principal sau/și domeniului secundar de activitate menționat în certificatul constatator prezentat conform alin. (4) lit. a), determină valoarea ajutorului de stat, verifică documentația depusă de către beneficiar și emite acordul de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sau scrisoarea de respingere, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare, împreună cu toate documentele justificative necesare.(12) În situația în care cererea de emitere a acordului de finanțare este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe între informațiile furnizate, Ministerul Energiei transmite solicitări de clarificări beneficiarului, care are obligația de a răspunde în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (11) se suspendă până la primirea răspunsului de la beneficiar.(13) Ajutorul de stat se plătește beneficiarului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data emiterii acordului de finanțare pentru respectivul an, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4) și (5).(14) Ministerul Energiei verifică, cu o ciclicitate de 3 ani de la acordarea ajutorului de stat, îndeplinirea de către beneficiarii care au obligația de realizare a auditului energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (întreprinderile care nu sunt IMM-uri), a cel puțin uneia din condițiile prevăzute la alin. (5) lit. (i)-(iii) din prezenta schemă.(15) Prin excepție de la prevederile alin. (14), Ministerul Energiei verifică, în primul semestru al anului următor acordării ajutorului, îndeplinirea de către toți beneficiarii a obligației menționate la alin. (7).  +  Articolul 6(1) În conformitate cu cerințele de monitorizare prevăzute la paragraful 70 din Orientările ETS, Ministerul Energiei verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condițiilor impuse de Orientările ETS, cu modificările ulterioare, ale Deciziei Comisiei Europene C (2022) 6.586 final în cazul SA. 102431 (2022/N) - Schema de compensare a costurilor indirecte cu emisiile de CO_2, precum și cele naționale în vigoare în domeniul ajutorului de stat. În cadrul perioadei de monitorizare a schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei se asigură că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condițiile de eligibilitate stabilite în prezenta schemă, în baza documentației depuse anual de către beneficiar.(2) Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute în prezenta schemă determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.(3) Recuperarea ajutorului de stat se efectuează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și procedurilor de recuperare elaborate de furnizorul ajutorului de stat.(4) Ministerul Energiei transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenței, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rapoarte anuale în care se includ informațiile prevăzute la punctele 56-62 din Orientările ETS.(5) Ministerul Energiei publică textul complet al schemei de ajutor de stat și informațiile la care se face referire în paragrafele 56-62 din Orientările ETS pe site-ul Ministerului Energiei, pentru ca statele membre, operatorii economici, părțile interesate și Comisia Europeană să aibă acces la acestea.(6) Atribuția de a monitoriza prezenta schemă de ajutor de stat, conform Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, revine Ministerului Energiei, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, stabilită potrivit art. 1 alin. (5), care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea includerii acesteia în registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 7Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al ajutoarelor de stat și de administrator al schemei de ajutor de stat, păstrează, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului de stat, înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Energiei, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 2 alin. (4).(2) Se autorizează Ministerul Energiei să detalieze influențele aprobate potrivit art. 2 alin. (4) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(3) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit art. 2 alin. (4) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Energiei din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Energiei în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1) și (2), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 9(1) Prin derogare de la prevederile art. V alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru care au fost emise acorduri de finanțare în cursul anului 2020, însă pentru care evaluarea cererilor de plată nu a fost finalizată până la sfârșitul anului 2021, Ministerul Energiei finalizează procedura de evaluare a acestora și efectuează, după caz, plata ajutorului de stat până la sfârșitul anului 2022.(2) Compensările acordate pentru cererile adresate Ministerului Energiei în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, sunt aferente costurilor indirecte cu emisiile de CO_2 din perioada 2019-2020.(3) Sumele necesare efectuării plăților aferente acordurilor de finanțare aprobate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările ulterioare, se suportă prin bugetul Ministerului Energiei, din fondurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și se vor efectua în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul II Modificarea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare și aprobarea unor măsuri financiar-fiscale  +  Articolul 11Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 9 mai 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), d), j), m), p) și dd) vor avea următorul cuprins:a) acord de delegare - angajamentul juridic în baza căruia sunt încredințate de către Ministerul Energiei competențe și atribuții către alte autorități ale administrației publice centrale, prin ordin comun al conducătorilor entităților implicate, în scopul finanțării investițiilor corespunzătoare domeniului de specialitate al acestora, cu încadrarea în obiectivele prevăzute în Fondul pentru modernizare;..................................................................................................d) beneficiari - entități de drept public sau privat care primesc finanțare prin Fondul pentru modernizare în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Energiei, respectiv cu alte autoritățile ale administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare sau cu instituțiile publice din subordinea sau coordonarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 7;..................................................................................................j) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Ministerului Energiei sau autorității publice centrale căreia i s-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării;.................................................................................................m) contract de finanțare - act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare, încheiat între Ministerul Energiei, respectiv autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare și beneficiari, pentru acordarea finanțării necesare implementării investiției, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare;..................................................................................................p) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii contractului de finanțare, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin clauzele contractului de finanțare;..................................................................................................dd) schemă multianuală - o propunere de investiții finanțată din Fondul pentru modernizare, care respectă următoarele criterii:– cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare și, datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată o investiție prioritară sau o investiție neprioritară;– are o durată de peste un an;– are un domeniu de aplicare național sau regional;– are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile pentru inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor din cadrul schemei; și– este gestionată de către Ministerul Energiei sau de către o altă autoritate a administrației publice centrale, în baza acordului de delegare încheiat, iar selecția propunerilor de investiții din cadrul unei scheme multianuale se realizează în mod transparent și nediscriminatoriu, în baza ghidului solicitantului, elaborat în acest scop.2. La articolul 3 alineatul (5), litera g) va avea următorul cuprins:g) producția și folosirea hidrogenului neutru tehnologic;3. La articolul 3 alineatul (6), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) program-cheie 3: Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de noi tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale, inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a gazelor naturale capabile să preia hidrogen și pentru construirea și modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale și pentru creșterea nivelului de interconectivitate al rețelei electrice de transport;d) program-cheie 4: Hidrogen - Sprijin pentru producția de hidrogen și utilizarea acestuia în aplicații industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;4. La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ministerul Energiei poate încredința gestionarea unor domenii de investiții către alte autorități ale administrației publice centrale, prin încheierea unui acord de delegare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a Regulamentului (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre și a prezentei ordonanțe de urgență, după verificarea capacității administrative și operaționale a acestora.(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Energiei corespunzătoare gestionării domeniului de investiții care face obiectul delegării sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul acordului de delegare prevăzut la alin. (1), raportat la capacitatea administrativă și operațională, precum și la domeniul de competență al entității către care se realizează delegarea.(3) Atribuțiile și competențele corespunzătoare domeniului de investiții delegat potrivit alin. (1) se pot exercita de către autoritatea administrației publice centrale și prin instituții publice din subordinea/coordonarea acesteia, autoritatea administrației publice centrale fiind responsabilă pentru domeniile de investiții delegate. În această situație, verificarea capacității administrative și operaționale se realizează de către Ministerul Energiei și cu privire la instituțiile publice din subordinea/ coordonarea autorităților administrației publice centrale căreia i se deleagă gestiunea unui domeniu de investiții.(4) Încredințarea atribuțiilor și competențelor delegate în condițiile prevăzute la alin. (3) se realizează prin decizie/ordin emisă/emis de conducătorul autorității administrației publice centrale în termen de 15 zile de la încheierea acordului de delegare.(5) Se autorizează autoritățile administrației publice centrale cărora le-au fost delegate de către Ministerul Energiei domenii de investiții să modifice în mod corespunzător normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora.6. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:(1) Investiția este suspendată, prin ordin/decizie al/a ministrului energiei și/sau al/a autorității administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare, în oricare dintre următoarele cazuri:7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Energiei și autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare au calitatea de furnizor de ajutor de stat.8. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Energiei și beneficiar sau între autoritățile administrației publice centrale și/sau instituții publice din subordinea/coordonarea acestora, potrivit art. 7 și beneficiar reprezintă angajamentul legal constitutiv de drepturi și obligații pentru finanțarea investițiilor din Fondul pentru modernizare.9. La articolul 14, alineatele (5) și (9) vor avea următorul cuprins:(5) Ministerul Energiei/Autoritatea administrației publice centrale/Instituția publică din subordinea/coordonarea efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (4), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul Fondului pentru modernizare.................................................................................................(9) La dimensionarea creditelor de angajament prevăzute la alin. (4) se are în vedere valoarea totală a proiectelor finanțate din Fondul pentru modernizare aprobate de Banca Europeană pentru Investiții și/sau Comitetul pentru Investiții, iar creditele bugetare se dimensionează la valoarea stabilită în contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii.10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În bugetul beneficiarilor instituții publice, alții decât cei prevăzuți la art. 15 alin. (1) se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit contractelor de finanțare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.(2) În bugetul autorităților administrației publice centrale, în condițiile acordului de delegare/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora, se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit acordurilor de delegare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare destinate implementării investițiilor în baza acordurilor de delegare menționate la alin. (2) se cuprind la o poziție bugetară distinctă de transferuri.(4) În cazul în care autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au buget de venituri și cheltuieli, pentru gestionarea investițiilor corespunzătoare sferei de specialitate a acestora, delegate din Fondul pentru modernizare, se înființează pe lângă acestea o activitate finanțată integral din venituri proprii. Veniturile activității se constituie din contravaloarea în lei a sumelor primite de la Ministerul Energiei, din Fondul pentru modernizare, și se aprobă la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare.(5) Pe baza acordurilor de delegare se autorizează beneficiarii să includă pe parcursul întregului an în bugetul de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin. (4), în anexa corespunzătoare la bugetul acestuia, poziții noi de venituri, să majoreze corespunzător veniturile, creditele bugetare, precum și creditele de angajament, după caz, aferente sumelor primite în cursul anului și/sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe exercițiul bugetar curent, finanțate din Fondul pentru modernizare.(6) Operațiunile prevăzute la alin. (5) se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicării transmise de către acesta, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (5).(8) Pentru implementarea proiectelor/investițiilor delegate se autorizează beneficiarii instituții publice, alții decât cei prevăzuți la art. 15 alin. (1) și instituțiile publice delegate potrivit art. 7 finanțate parțial din venituri proprii să introducă în cursul anului poziții noi de subdiviziuni bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, să majoreze veniturile și cheltuielile cu sumele prevăzute în contractele de finanțare/acordurile de delegare.(9) Operațiunile prevăzute la alin. (7) se comunică de ordonatorii principali de credite Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Disponibilitățile din sumele primite din Fondul pentru modernizare rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar în contul Ministerului Energiei, autorităților administrației publice centrale/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora și în conturile beneficiarilor instituții publice se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Prevederile art. 15 alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător autorităților administrației publice centrale/ instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora și beneficiarilor instituții publice.12. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Plățile între Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora și beneficiari se efectuează în lei.13. La articolul 21, alineatele (2), (3), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru granturile directe, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora pot asigura o prefinanțare aferentă investiției.(3) Beneficiarul grantului depune o cerere de prefinanțare pentru suma menționată în contractul de finanțare, conform modelului inclus în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/ coordonarea acestora transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanțare...................................................................................................(7) După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul granturilor directe contractează un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul emite un raport individual pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligația să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții.(8) Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora verifică cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate și virează beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă într-un cont distinct deschis de beneficiar în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 15-17. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora transmit beneficiarului o notificare de plată întocmită individual pentru fiecare cerere de rambursare, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor.14. La articolul 23, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:(1) Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice/ Instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora notifică beneficiarul cu privire la obligația de a rambursa prefinanțarea neutilizată și sumele acordate pentru investițiile care au fost suspendate în condițiile art. 10. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/ coordonarea acestora analizează de la caz la caz procentul necesar a fi recuperat din totalul finanțării acordate, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru fiecare investiție.(2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează Ministerului Energiei/autorităților administrației publice centrale/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora sumele calculate în termenul menționat în notificarea de suspendare a investiției, acestea emit o decizie de recuperare a sumelor necuvenite de la beneficiar. Titlul de creanță se transmite beneficiarului, în cuprinsul acestuia fiind indicat și contul bancar în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.  +  Articolul 12Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 98 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 99, cu următorul cuprins:
  Nr.crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderăriiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  99Forumul Internațional pentru EnergieRiad19912021Ministerul EnergieiRomânia participă ca membru cu drepturi deplinedin anul 2021.
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ se introduce un nou titular, respectiv Ministerul Energiei, cu următorul cuprins:
  Ministerul Energiei
  1Forumul Internațional pentru EnergieDolari S.U.A.23855 pentru anul 2021
  * Pentru următorii ani, plata cotizației anuale prevăzute se asigură în limita sumelor stabilite de Forumul Internațional pentru Energie.
   +  Articolul 13Se aprobă plata din bugetul Ministerului Energiei a cotizației ce revine Ministerului Energiei, pentru participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Forumul Internațional pentru Energie, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.855 de dolari S.U.A./an.  +  Articolul 14Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu această destinație al Ministerului Energiei și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.  +  Articolul 15După articolul VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, se introduce un nou articol, art. VII^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul VII^1Prin excepție de la prevederile art. VII, în situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale, în limita cantităților disponibile, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnați de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la prețul de referință prevăzut în anexa nr. 2. Energia electrică vândută în aceste condiții acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Pavel-Casian Nițulescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 octombrie 2022.Nr. 138.  +  Anexa nr. 1*)
  Sectoare considerate ca fiind expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte ale emisiilor
  În scopul prezentei ordonanțe de urgență, o instalație deținută de beneficiar poate primi ajutor de stat pentru costurile cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice numai dacă își desfășoară activitatea în unul dintre sectoarele din tabelul de mai jos. Niciun alt sector nu este eligibil pentru un astfel de ajutor de stat.
  CodCAEN*1CodCAEN*2rev.2Descriere
  1.14.111411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  2.24.422442Metalurgia aluminiului
  3.20.132013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
  4.24.432443Producția plumbului, zincului și cositorului
  5.17.111711Fabricarea celulozei
  6.17.121712Fabricarea hârtiei si cartonului
  7.24.102410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  8.24.442444Metalurgia cuprului
  9.24.452445Producția altor metale neferoase
  10.20.16Următoarele clase din cadrul sectorului Fabricarea materialelor plastice în formă primară
  20.16.40.15Polietilenglicoli și alți polieteralcooli, în forme primare
  11.24.51Toate categoriile de produse din sectorul turnării fontei (2451)
  12.23.14Următoarele clase din sectorul fabricării fibrelor din sticlă (2314):
  23.14.12.1023.14.12.30Covorașe din fibră de sticlă Voaluri din fibră de sticlă
  13.Următoarele clase din sectorul fabricării gazelor industriale (2011):
  20.11.11.5020.11.12.90HidrogenCompuși oxigenați anorganici ai nemetalelor
  *1 Conform anexei 1 din Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021.*2 Clasificarea activităților din economia națională (corespondent coduri NACE la nivelul Uniunii Europene).*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2
  DEFINIȚII ȘI MOD DE CALCUL
  Diverși parametri care se utilizează în formulele de calcul pentru stabilirea compensațiilor care se acordăÎn sensul prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administratorul/autoritatea administrației publice centrale care acordă ajutorul de stat înseamnă Ministerul Energiei;b) ajutorul de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește criteriile de la art. 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;c) anul de decontare înseamnă oricare dintre anii calendaristici aferenți perioadei 2021-2030, pentru care se acordă ajutorul de stat;d) autogenerare înseamnă generarea de energie electrică de către o instalație care nu îndeplinește condițiile pentru a putea fi considerată „producător de energie electrică“ în sensul articolului 3 litera (u) din Directiva 2003/87/CE;e) beneficiarul ajutorului de stat înseamnă o întreprindere care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 din prezenta ordonanță de urgență și care primește ajutorul de stat;f) consumul efectiv de energie electrică, exprimat în MWh, înseamnă consumul efectiv de energie electrică în instalație (inclusiv consumul de energie electrică pentru producția de produse externalizate eligibile pentru ajutor) în anul t, determinat ex post, în anul t + 1;g) cotă a Uniunii Europene (EUA) înseamnă un certificat transferabil pentru emiterea unei tone de echivalent dioxid de carbon într-o anumită perioadă;h) factorul de emisie de CO_2, exprimat în tCO_2/MWh, înseamnă media ponderată a intensității CO_2 corespunzătoare energiei electrice produse din combustibili fosili în diferite zone geografice. Ponderea reflectă structura de producție a combustibililor fosili în zona geografică dată. Factorul CO_2 este rezultatul împărțirii datelor privind emisiile echivalente de CO_2 ale sectorului energetic la cantitatea brută de energie electrică generată din combustibili fosili, exprimată în TWh. Pentru România factorul de emisie de CO_2 este de 0,96, conform anexei III la Orientările ETS post 2021;i) intensitatea maximă a ajutorului înseamnă valoarea totală a ajutorului de stat exprimată ca procentaj din costurile eligibile;j) prețul EUA la termen, exprimat în EUR, înseamnă media simplă a prețurilor zilnice EUA la termen de un an (prețurile ofertei de închidere) pentru livrarea în luna decembrie a anului pentru care se acordă ajutorul, astfel cum se observă la o bursă de certificate de dioxid de carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă ajutorul care are cel mai mare volum de tranzacționare a acestui produs;k) producția efectivă, exprimată în tone pe an, înseamnă producția efectivă a instalației în anul t, stabilită ex post în anul t + 1;l) cursul de schimb EUR/RON efectiv pentru anul t înseamnă media simplă a cursurilor de schimb zilnice EUR/RON, publicate de Banca Națională a României de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului t;m) valoarea de referință privind eficiența consumului de energie electrică, exprimată în MWh/tonă de producție și definită la nivelul Prodcom 8, înseamnă consumul de energie electrică specific produsului per tonă de producție realizată prin cele mai eficiente metode de producție din punct de vedere energetic pentru produsul vizat. Valoarea de referință privind eficiența consumului de energie electrică trebuie să fie conformă cu articolul 10a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. Pentru produsele din cadrul sectoarelor eligibile pentru care s-a instituit, în secțiunea 2 a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/331 al Comisiei, interschimbabilitatea combustibilului și a energiei electrice, valorile de referință privind eficiența consumului de energie electrică se stabilesc în limitele aceluiași sistem, luându-se în considerare doar partea reprezentată de energia electrică la stabilirea cuantumului ajutorului. Valorile de referință corespunzătoare privind consumul de energie electrică pentru produsele care fac parte din sectoarele eligibile sunt enumerate în anexa nr. 3;n) valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică reprezintă 80% din consumul efectiv de energie electrică. Acest parametru corespunde efortului mediu de reducere impus de aplicarea valorilor de referință privind eficiența consumului de energie electrică (consumul de energie electrică de referință/consumul ex ante de energie electrică). Se aplică tuturor produselor care se încadrează în sectoarele eligibile, dar pentru care nu este definită o valoare de referință privind eficiența consumului de energie electrică;o) valoarea adăugată brută (VAB) înseamnă valoarea adăugată brută la costul facturilor care este VAB la prețurile pieței minus orice impozit indirect plus orice subvenție.
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  VALORI DE REFERINȚĂ
  actualizate privind eficiența consumului de energie electrică pentru anumite produse menționate în anexa I
  În Tabelul 1 sunt enumerate valorile de referință care se utilizează pentru determinarea valorii de referință privind eficiența consumului de energie electrică, aplicabile pentru un anumit an, ținând seama de rata anuală de reducere corespunzătoare.Rată anuală de reducere descrie măsura în care valorile de referință vor fi reduse în mod automat anual. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în tabelul 1, toate valorile de referință privind eficiența consumului de energie electrică (inclusiv „valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică”) se reduc (începând cu anul t = 2022) cu 1,09 % pe an, conform următoarei formule: valoarea de referință privind eficiența consumului de energie electrică aplicabilă în (anul t) = valoarea de referință în 2021 * (1 + rata anuală de reducere) ^ (anul t - 2021).
  Tabelul 1
  Valori de referință privind eficiența consumului de energie electrică pentru anumite produse menționate în anexa I
  NACE4Referința pentru produseValoarea de referință în 2021Unitate de referințăUnitate de producțieRata anuală de reducere [%]DefinițiaprodusuluiProcesele acoperite de referința pentru produseCodulProdcomrelevantDescriere
  17.11Pastăchimică din lemn0,904MWh/t 90% sdtTonă de pastăchimică din lemn1,09Pastăchimică din lemn, de dizolvareToate procesele legate direct sau indirect deproducția de pastă chimică, inclusiv uscarea, spălarea și sortarea, precum și albirea17.11.11.00Pastăchimică din lemn, de dizolvare
  17.11Pastăchimică din lemn0,329MWh/t 90 % sdtTonă de pastăchimică din lemn1,09Pastăchimică din lemn, cu sodă sau cu sulfat, alta decât pasta de dizolvare17.11.12.00Pastăchimică din lemn, cu sodă sau cu sulfat, alta decât pasta de dizolvare
  17.11Pastăchimică din lemn0,443MWh/t 90% sdtTonă de pastăchimică din lemn1,09Pastăchimică din lemn, cu bisulfit, alta decât pasta de dizolvare17.11.13.00Pastăchimică din lemn, cu bisulfit, alta decât pasta de dizolvare
  17.11Pastăsemichimică din lemn0,443MWh/t 90% sdtTonă de pastăsemichimică din lemn1,09Pastăsemichimică din lemn17.11.14.00Paste mecanice din lemn; pastesemichimice din lemn; paste din materiale fibrocelu- lozice, altele decât lemnul
  17.11PastămecanicăAbordarea alternativă1,09PastămecanicăToate procesele legate direct sau indirect deproducția de pastă mecanică,
  inclusivtratarealemnului,rafinarea,spălarea,albirea,recuperareacăldurii
  17.11Hârtiereciclabilă0,260MWh/t 90% sdtTonă dehârtiereciclabilă1,09HârtiereciclabilăToate procesele legate direct sau indirect deproducțiade hârtiereciclabilă,inclusivîngroșarea,dispersareași albirea
  17.11Hârtiereciclabilădesceme-lizată0,390MWh/t 90% sdtTonă dehârtiereciclabilădescemeli-zată1,09Hârtiereciclabilădescemeli-zată
  17.12Hârtie de ziar0,801MWh/tprodusTonă de hârtie de ziar1,09Hârtie de ziarToate procesele legate direct sau indirect deproducția de hârtie, inclusiv rafinarea, presarea și uscarea17.12.11.00Hârtie de ziar
  17.12Hârtie fină necretată0,645MWh/tprodusTonă de hârtie fină necretată1,09Hârtie fină necretată17.12.12.0017.12.13.0 17.12.14.10 17.12.14.35 17.12.14.39 17.12.14.50 17.12.14.70Hârtie fină necretată
  17.12Hârtie fină cretată0,538MWh/tprodusTonă de hârtie fină cretată1,09Hârtie fină cretatătermică17.12.73.3517.12.73.3717.12.73.6017.12.73.7517.12.73.7917.12.76.00Hârtie fină cretată
  17.12Hârtie„tissue”0,925MWh/tprodusTonă dehârtie„tissue”1,09Hârtie„tissue”17.12.20.3017.12.20.5517.12.20.5717.12.20.90Hârtie„tissue”
  17.12Hârtie „testliner” și hârtie pentru caneluri0,260MWh/tprodusTonă de hârtie1,09Hârtie „testliner” și hârtie pentru caneluri17.12.33.0017.12.34.0 17.12.35.20 17.12.35.40Hârtie „testliner” și hârtie pentru caneluri
  17.12Cartonnecretat0,268MWh/tprodusTonă de carton1,09Cartonnecretat17.12.31.0017.12.32.0 17.12.42.60 17.12.42.8017.12.51.1017.12.59.10Cartonnecretat
  17.12Cartoncretat0,403MWh/tprodusTonă de carton1,09Cartoncretat17.12.75.0017.12.77.55 17.12.77.59 17.12.78.20 17.12.78.50 17.12.79.5317.12.79.55Cartoncretat
  20.13Acidsulfuric0,056MWh/tprodusTonă deacidsulfuric1,09Acidsulfuric;oleumToate procesele legate direct sau indirect deproducția de acid sulfuric20.13.24.34Acidsulfuric;oleum
  20.13Clor1,846MWh/tprodusTonă de clor1,09ClorToate procesele legate direct sau indirect de unitatea deelectroliză,inclusivdispozitiveleauxiliare20.13.21.11Clor
  20.13Siliciu11,87MWh/tprodusTonă de siliciu1,09Siliciu. Alte produse decât cele cu un conținut în greutate de minimum 99,99% siliciuToate procesele legate direct sau indirect deproducția de siliciu20.13.21.70Siliciu. Alte produse decât cele cuun conținut în greutate de minimum 99,99% siliciu
  20.13Siliciu60MWh/tprodusTonă de siliciu1,09Siliciu. Cu un conținut în greutate de minim 99,99% siliciuToate procesele legate direct sau indirect de furnal, inclusiv dispozitivele auxiliare20.13.21.60Siliciu. Cu un conținut în greutate de minim 99,99% siliciu
  20.13Carbură de siliciu6,2MWh/tprodusTonă de carbură de siliciu1,09Siliciu. Carburi de siliciu, cu compoziție chimică definită sau nuToate procesele legate direct sau indirect deproducția de carbură de siliciu20.13.64.10Siliciu. Carburi de siliciu, cu compoziție chimică definită sau nu
  24.10Oțel de convertizor obținut cu insuflare de oxigen0,03385MWh/tprodusTonă de oțel brut (turnat)0,60Oțel brut: oțel nealiat produs prin alteprocedee decât în furnale electriceMetalurgiasecundară,instalațiiledepreîncălzireamaterialelor refractare, instalațiile auxiliare și instalațiile de turnare până la tăierea produselor de oțel brut24.10.T1.22Oțel brut: oțel nealiat produs prin alteprocedee decât în furnale electrice
  24.10Oțel brut: oțel aliat, altul decât oțelul inoxidabil, produs prin alteprocedee decât în24.10.T1.32Oțel brut: oțel aliat, altul decât oțelul inoxidabil, produs prin alteprocedee decât în
  furnaleelectricefurnaleelectrice
  24.10Oțel brut: oțelinoxidabilșitermorezis- tent, produs prin alte procedee decât în furnale electrice24.12.T1.42Oțel brut: oțelinoxidabilșitermorezis- tent, produs prin alte procedee decât în furnale electrice
  24.10Feromangan2,2MWh/tprodusFeromangan,careconține, în greutate, peste 2% carbon2,03Feromangan,careconține, în greutate, peste 2% carbon, cu o granulație demaximum 5 mm și cu un conținut de mangan de peste 65% din greutate24.10.12.10Feromangan,careconține, în greutate, peste 2% carbon, cu o granulație demaximum 5 mm și cu un conținut de mangan de peste 65% din greutate
  24.10Feromangan,careconține, în greutate, peste 2% carbonAlt tip deferomangan,careconține, în greutate, peste 2% carbon (cu excepția feroman- ganului cu o granulație demaximum 5 mm și cu un conținut de mangan de peste 65% din greutate)24.10.12.20Alt tip deferomangan,careconține, în greutate, peste 2% carbon (cu excepția feroman- ganului cu o granulație demaximum 5 mm și cu un conținut de mangan de peste 65% din greutate)
  24.10Feromangan1,4MWh/tprodusFeromangan,careconține, în greutate, maximum 2% carbon1,09Alt tip deferomangan,careconține, în greutate, maximum 2% carbon24.10.12.25Alt tip deferomangan,careconține, în greutate, maximum 2% carbon
  24.10Ferosiliciu8,54MWh/tprodusFerosiliciu,careconține, în greutate, peste 55% siliciu1,09Ferosiliciu,careconține, în greutate, peste 55% siliciu24.10.12.35Ferosiliciu,careconține, în greutate, peste 55% siliciu
  24.10FerosiliciuAbordarea alternativă1,0924.10.12.36Ferosiliciu,careconține, în greutate, maximum 55% siliciu și minimum 4%, dar maximum 10%magneziu
  24.10Feronichel9,28MWh/tprodusFeronichel1,09Feronichel24.10.12.40Feronichel
  24.10Ferosiliciu-mangan3,419MWh/tprodusFerosiliciu-mangan1,12Ferosiliciu-mangan24.10.12.45Ferosiliciu-mangan
  24.42Aluminiuprimar13,90MWh/tprodusAluminiu sub formă brută, nealiat0,25Aluminiu sub formă brută, nealiat, rezultat din electroliză.Aluminiu sub formă brută, nealiat, rezultat din electroliză, inclusiv unitățile de control al producției, procesele auxiliare și hala de turnare. Include, de asemenea, instalația de producție a anozilor (prearși). în cazul în care sunt furnizați anozi dintr-un atelier de sine stătător din UE, această instalație nu ar trebui să beneficieze de ocompensație, în cazul în care anozii sunt produși în afara UE, poate fi aplicată o corecție.24.42.11.30Aluminiu sub formă brută, nealiat [cu excepția celui sub formă de pulberi și de fulgi (paiete)]
  24.42.11.53Aliaje primare de aluminiu brut(exceptând aluminiul sub formă de pulbere și de solzi)
  24.42.11.54Aliaje de aluminiu brut [cu excepția aluminiului sub formă de pulberi și de fulgi (paiete)]
  24.42Alumină(rafinare)0,20MWh/tprodusAlumină1,11Toate procesele legate direct sau indirect deproducția de alumină24.42.12.00Oxid dealuminiu(exceptândcorindonulartificial)
  24.43Electrolizazincului3,994MWh/tprodusZinc0,01Zinc primarToate procesele legate direct sau indirect de unitatea deelectroliză azincului,inclusivdispozitiveleauxiliare24.43.12.30Zinc brut, nealiat (exceptând zincul sub formă de praf, pulberi și solzi)
  24.43.12.50Aliaje de zinc brut (exceptând zincul sub formă de praf, pulberi și solzi)
  24.44Cupru rafinat sub formă brută0,31MWh/tprodusCatozi din cupru1,09Catozi din cupruToate procesele legate direct sau indirect de procesul electrolitic de rafinare, inclusiv turnarea anodului in situ, după caz24.44.13.30Cupru brut, nealiat, rafinat (cu excepția produselor laminate, extrudate sau forjate)
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  CERERE
  de emitere a Acordului de finanțare
  Data înregistrării: .......Numărul înregistrării: .........Subscrisa, ............, având datele de identificare menționate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............, având calitatea de .........., solicit acordarea unei subvenții directe pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [...].I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: .............Data înregistrării întreprinderii: ............Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .............Codul de identificare fiscală: ............Adresa: ................, cod poștal: ...............Telefon: .............., fax: ..............., e-mail: ..........., forma juridică: .............Tipul întreprinderii: IMM*1: [ ] *1 IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.Societăți mari*2: [ ] *2 Societatea mare este acea societate care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.Obiectul principal de activitate: .............Cod CAEN Rev. 2: ............Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită subvenția: .............Cod CAEN Rev. 2: ..............Numărul de angajați la data înregistrării cererii de emitere a Acordului de finanțare: ............II. Situația întreprinderii în absența acordării subvențieiIII. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ......., eliberat de la data de ........, cu domiciliul în localitatea ............ str. ........... nr. ......, bl. ......,sc. .....,ap. ...., sectorul/județul ......, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii/reprezentant convențional conform împuternicirii/mandatului/procurii speciale nr. ........, declar pe propria răspundere că:a. întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata diferenței dintre subvenția primită și nivelul efectiv al valorii costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, calculate conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat;b. va respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ....pe toată perioada de valabilitate a Acordului anual de finanțare, cu excepția criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) și j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data ultimului an calendaristic în care a fost acordată plata ajutorului de stat;c. întreprinderea se angajează să mențină evidență contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate*3;*3 Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.d. întreprinderea va prezenta anual, până la data de 31 martie, Ministerului Energiei stadiul implementării măsurilor prevăzute la art. 5 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ...e. am luat la cunoștință că, în cazul în care bugetul anual al schemei nu va permite compensarea tuturor costurilor eligibile, ajutorul de stat se va acorda proporțional cu fondurile disponibile și cuantumul costurilor eligibile pentru compensare;f. toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte.Înțeleg că orice incorectitudine în prezentarea informațiilor și a documentelor atașate în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Numele: ..........Funcția: .............Semnătura autorizată a solicitantului (cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal sau convențional conform împuternicirii/mandatului/procurii speciale nr. ...... întreprinderea): ....Data semnării: .........
   +  Anexa nr. 5*)
  ACORD ANUAL DE FINANȚARE*1
  MINISTERUL ENERGIEICod de înregistrare fiscală: .......Unitatea de implementare: .........Data înregistrării: ...........Numărul înregistrării: .............BENEFICIAR:Denumirea întreprinderii: ...........Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ..........Codul de identificare fiscală: ............Adresa: ..................Telefon: ......., fax: ...... e-mail: .......Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ...... din data de ...... vă comunicăm Acordul de finanțare nr. ....... din data de ......, prin care întreprinderii i se confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea unei subvenții directe în cadrul schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice aferente anului .... . În baza documentelor depuse de dumneavoastră, valoarea ajutorului de stat este în cuantum de ..... lei.Prezentul Acord de finanțare este emis în baza documentației depuse de solicitant.În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ....., respectiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru o perioadă de un an de la data acordării ajutorului de stat, precum și criteriile de la lit. i) și j) pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat potrivit art. 4 alin. (2), acesta va restitui ajutorul de stat acordat, precum și dobânda stabilită în conformitate cu prevederile aplicabile recuperării ajutorului de stat necuvenit.În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile art. 5 alin. (8) din prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului nr. ...., acesta va restitui ajutorul de stat primit cu nerespectarea angajamentelor asumate, precum și dobânda stabilită în conformitate cu prevederile aplicabile recuperării ajutorului de stat necuvenit.În cazul în care beneficiarul are obligația de realizare a auditului energetic, în sensul art. 8 alin. (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și nu demonstrează, din trei în trei ani, îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5) din schema de ajutor de stat, acesta va restitui ajutorul de stat acordat primit cu nerespectarea angajamentelor asumate, plus dobânzile aferente, conform prevederilor privind recuperarea ajutorului de stat utilizat cu nerespectarea prevederilor legale.*1 Se completează de către unitatea de implementare.*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
  -----