ORDIN nr. 3.164/787/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.164 din 10 octombrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 787 din 27 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 12 octombrie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 229 alin. (5) și ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății nr. 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice;– Referatul de aprobare nr. AR 18.010 din 10.10.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.006 din 26.09.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 iulie 2022, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suma corespunzătoare alocației de hrană ce face obiectul decontării de către casele de asigurări de sănătate este aferentă cazurilor, respectiv zilelor de spitalizare în regim de spitalizare continuă acordate de unitățile sanitare publice și decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și zilelor aferente însoțitorilor persoanelor internate.2. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să deconteze unităților sanitare publice, inclusiv sanatoriilor și preventoriilor, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării sumei corespunzătoare alocației de hrană aferente cazurilor și zilelor de spitalizare decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv a sumei corespunzătoare alocației de hrană aferente însoțitorilor persoanelor internate, pe baza facturii însoțite de documentele justificative;3. În anexa nr. 1, la articolul 4, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să transmită lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară, casei de asigurări de sănătate factura însoțită de documentele justificative, în vederea decontării sumei corespunzătoare alocației de hrană, în condițiile art. 229 alin. (5) și ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în cuantumul stabilit prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.488/2022, aferentă cazurilor, respectiv zilelor de spitalizare în regim de spitalizare continuă acordate de unitățile sanitare publice și decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și însoțitorilor persoanelor internate;4. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (2), tabelul de la litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. de persoane însoțitoare estimatNr. de zile de internare estimat aferent persoanelor însoțitoare din coloana c1 Nivel alocație de hranăSuma
  c1c2c3c4 = c2 x c3
  ..... lei *)
  5. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Suma totală contractată aferentă alocației de hrană este de ............ lei [suma de la alin. (2) lit. a) + suma de la alin. (2) lit. b)] și se defalcă lunar și trimestrial, după cum urmează:Trimestrul I: ............ lei, din care:– ianuarie: ................ lei– februarie: ............... lei– martie: ................... leiTrimestrul II: ........... lei, din care:– aprilie: .................... lei– mai: ......................... lei– iunie:....................... leiTrimestrul III: ........... lei, din care:– iulie: ........................ lei– august: .................... lei– septembrie: ............ leiTrimestrul IV:– octombrie: .............. lei– noiembrie: ............. lei– decembrie: ............. lei.6. În anexa nr. 2, tabelul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Tabel 1. Centralizatorul sumelor aferente alocației de hrană care se asigură prin transferuri de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)
  Luna ......... anul .........
  Nr. crt.Nr. total CNP-uri^1)Nr. CNP-uriNr. de zile de internareNivelul alocației de hrană/zi^2)Suma de plată
  c1c2c3c4c5c6 = c4 x c5
  1.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei, din care:22 lei
  2.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei33 lei
  3.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei care au și însoțitori44 lei
  4.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei care au și însoțitor55 lei
  5. Nr. total CNP-uri pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care nu au primit hrană, dar care au însoțitor22 lei
  TOTALXX
  7. În anexa nr. 2, nota^2) de sub tabelul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:^2) Se completează cu una dintre categoriile de pacienți prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice, după cum urmează: – 1a - pentru pacienți spitalizați - copii și adulți; – 1b - pentru pacienți spitalizați - copii și adulți, cu însoțitor; – 2a - pentru bolnavi TBC - copii și adulți; – 2b - pentru bolnavi TBC - copii și adulți, cu însoțitor;– 3a - pentru bolnavi HIV/SIDA - copii și adulți; – 3b - pentru bolnavi HIV/SIDA - copii și adulți, cu însoțitor; – 4a - pentru bolnavi hepatită - copii și adulți; – 4b - pentru bolnavi hepatită - copii și adulți, cu însoțitor; – 5a - pentru bolnavi neoplazici - copii și adulți; – 5b - pentru bolnavi neoplazici - copii și adulți, cu însoțitor; – 6a - bolnavi diabet - copii și adulți; – 6b - bolnavi diabet - copii și adulți, cu însoțitor; – 7a - bolnavi arși; – 7b - bolnavi arși, cu însoțitor; – 8a - lăuze; – 8b - lăuze, cu însoțitor; – 9 - pentru pacienți spitalizați care nu primesc hrană, cu însoțitor (cum ar fi, spre exemplu, pacienți copii sugari care primesc alimentație exclusiv la sân).8. În anexa nr. 2, tabelul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Tabel 3. Centralizatorul sumelor aferente alocației de hrană care se asigură prin transferuri de la bugetul de stat,
  prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)
  Trimestrul ........ anul ...........
  Nr. crt.Nr. total CNP-uri^1)Nr. CNP-uriNr. de zile de internareNivelul alocației de hrană/zi^2)Suma de plată
  c1c2c3c4c5c6 = c4 x c5
  1.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei22 lei
  2.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei33 lei
  3.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 22 de lei care au și însoțitori44 lei
  4.Nr. total CNP-uri beneficiare ale alocației de hrană în cuantum de 33 de lei care au și însoțitor55 lei
  5.Nr. total CNP-uri pentru care au fost acordate servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care nu au primit hrană, dar care au însoțitor22 lei
  T O T A LXX
  9. În anexa nr. 2, nota^2) de sub tabelul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:^2) Se completează cu una dintre categoriile de pacienți prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice, după cum urmează: – 1a - pentru pacienți spitalizați - copii și adulți; – 1b - pentru pacienți spitalizați - copii și adulți, cu însoțitor; – 2a - pentru bolnavi TBC - copii și adulți; – 2b - pentru bolnavi TBC - copii și adulți, cu însoțitor; – 3a - pentru bolnavi HIV/SIDA - copii și adulți; – 3b - pentru bolnavi HIV/SIDA - copii și adulți, cu însoțitor; – 4a - pentru bolnavi hepatită - copii și adulți; – 4b - pentru bolnavi hepatită - copii și adulți, cu însoțitor; – 5a - pentru bolnavi neoplazici - copii și adulți; – 5b - pentru bolnavi neoplazici - copii și adulți, cu însoțitor; – 6a - bolnavi diabet - copii și adulți; – 6b - bolnavi diabet - copii și adulți, cu însoțitor; – 7a - bolnavi arși; – 7b - bolnavi arși, cu însoțitor; – 8a - lăuze; – 8b - lăuze, cu însoțitor; – 9 - pentru pacienți spitalizați care nu primesc hrană, cu însoțitor (cum ar fi, spre exemplu, pacienți copii sugari care primesc alimentație exclusiv la sân).
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----