METODOLOGIE din 29 septembrie 2022 de organizare şi funcţionare a învăţământului dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 bis din 10 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.732 din 29 septembrie 2022, publicat în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 10 octombrie 2022.

  ANEXĂ


  METODOLOGIE

  de organizare şi funcționare a învățământului dual


  CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE


  Art. 1 Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4, 5, 6, 7 și 8, nivel stabilit conform Cadrului naţional al calificărilor.

  Art. 2 Învățământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Competențele cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale, în sprijinul integrării cu succes pe piața muncii, favorizând totodată continuarea studiilor și învățarea pe tot parcursul vieții.


  Art. 3 Nomenclatorul de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3, 4 şi 5, pe domenii de pregătire de bază, se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea operatorilor economici interesaţi.


  Art. 4 Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, respectiv a învățământului universitar, care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici specifice:

  1. este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ/instituțiile de învățământ superior la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

  2. asigură o rută de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care își asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor/studenților;

  3. operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

  4. operatorii economici asigură pregătirea practică a studenților și acordă burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate;

  5. se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ;

  6. se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior partenere și mediul economic. La organizarea formei de învățământ superior dual pot contribui și autoritățile publice locale, structurile asociative interesate, respectiv camere de comerț și asociații patronale de ramură, precum și parteneri relevanți la nivel național sau internațional.


  Art. 5 Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe:

  1. încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

  2. încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților;

  3. încheierea contractului de parteneriat între o instituție de învățământ superior și unul sau mai mulți operatori economici și, după caz, între structuri asociative, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

  4. încheierea contractului individual de pregătire practică dintre student, respectiv studentul - doctorand, operatorul economic și instituția de învățământ superior, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților.

  Art. 6

  1. Denumirea generică de operatori economici, utilizată în prezenta metodologie, include operatorii economici/instituţii de interes public/alte organizaţii - persoane juridice, care îndeplinesc condiţiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator.

  2. Calitatea de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, se referă la interesul privind angajarea absolvenţilor pe care operatorul economic i-a format în baza contractelor de parteneriat şi de a încheia contracte pentru practica elevilor/ studenților din învăţământul dual.

  3. Sunt asimilate operatorilor economici, în înțelesul prezentei metodologii, și organizațiile care acționează în numele acestora (camere de comerț, asociații/ clustere/ consorții de operatori economici/ alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici) pentru încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor/ studenților prin învățământul dual.


  CAPITOLUL II - ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DUAL

  SECȚIUNEA 1 - Organizarea învăţământului preuniversitar dual

  Art. 7

  1. Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau cameră de comerț, asociație/ consorțiu de operatori economici/ clustere, unitatea de învățământ și unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

  2. Modelul contractului de parteneriat este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

  Art. 8

  1. Contractul de parteneriat menţionat la art. 7 se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se iniţiază pregătirea prin învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional, a informaţiilor din anexele nr. 1, 2 şi 3 din contractul de parteneriat, prin care sunt convenite responsabilităţile specifice şi contribuţiile asumate.


  2. Contractele menționate la alin. (1) se încheie distinct pentru fiecare nivel de calificare în învățământul dual.


   Art. 9

   Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învăţământul dual, precum şi perioada de susţinere a examenului final de certificare a calificării profesionale.


   Art. 10

   Contractul de parteneriat poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor prezentei metodologii.


   Art. 11

   Contractul de parteneriat stabileşte drepturile operatorilor economici cu privire la:

   1. participarea la activităţile de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

   2. stabilirea probelor de admitere şi elaborarea procedurii de admitere;

   3. participarea la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual;

   4. participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

   5. participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

   6. reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

   7. organizarea şi derularea practicii elevilor şi stabilirea schemelor orare;

   8. evaluarea continuă a elevilor în practică;

   9. urmărirea frecvenţei şi situaţiei şcolare a elevilor;

   10. organizarea unor stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă sau, în alte situaţii, cu acordul părinţilor;

   11. organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor;

   12. stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi;

   13. stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor cu care au avut încheiate contracte individuale de pregătire practică.

  Art. 12

  Contractul de parteneriat stabileşte drepturile unităţii de învăţământ cu privire la:

  1. organizarea şi derularea activităţilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

  2. elaborarea şi aplicarea procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

  3. planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

  4. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

  5. reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;


  6. organizarea şi derularea procesului de pregătire a elevilor şi stabilirea schemelor orare;

  7. evaluarea continuă a elevilor;

  8. iniţierea şi organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi din cauza absenţelor sau pentru remediere în cazul elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;

  9. organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. Art. 13

  Contractul de parteneriat stabileşte drepturile unităţii administrativ-teritoriale cu privire la:

  1. participarea la activităţile de informare şi promovare a învăţământului dual;

  2. participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ - planul de acţiune al şcolii (PAS);

  3. reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;

  4. stabilirea priorităţilor pentru obiective de investiţii, lucrări de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi alte contribuţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

  5. proiectele implementate de unitatea de învăţământ, pentru care i se solicită asigurarea cofinanţării necesare, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare.


  Art. 14

  Contractul de parteneriat stabileşte obligaţiile operatorilor economici cu privire la:

  1. organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfăşura la operatori economici;

  2. asigurarea condiţiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în colaborare cu unitatea de învăţământ;

  3. asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

  4. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

  5. asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;

  6. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analizele medicale obligatorii pentru elevi;

  7. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcţie de domeniul de activitate);

  8. asigurarea pentru elevi a unei burse, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional;

  9. acordarea altor forme de sprijin material şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;


  10. asigurarea condiţiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilităţi etc.) pentru derularea probelor de admitere şi a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, în funcţie de locaţia convenită pentru organizarea acestora;

  11. asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;

  12. angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;

  13. contribuţia convenită pentru îmbunătăţirea dotării şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ;

  14. exercitarea atribuţiilor de membru în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

  15. implicarea în activităţi de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

  16. participarea cu specialişti la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

  17. organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă.

  Art. 15

  Contractul de parteneriat stabileşte obligaţiile unităţii de învăţământ cu privire la:

  1. asigurarea spaţiilor de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenită a se desfăşura la unitatea de învăţământ, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

  2. asigurarea materiilor prime, materialelor consumabile, energiei electrice şi a celorlalte utilităţi necesare pregătirii practice organizate la unitatea de învăţământ pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare;

  3. asigurarea resurselor umane necesare pentru pregătirea teoretică şi practică a elevilor, organizată la unitatea de învăţământ;

  4. asigurarea unui cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici;

  5. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învăţământ;

  6. asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învăţământ;

  7. asigurarea condiţiilor necesare şi angajarea cheltuielilor legate de evaluarea şi certificarea elevilor în cazul în care centrul de examen este organizat în unitatea de învăţământ;

  8. asigurarea, în colaborare cu operatorii economici, a organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  9. angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;

  10. asigurarea drepturilor elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

  11. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici şi cerinţele standardelor de pregătire profesională şi în parteneriat cu aceştia;

  12. planificarea, împreună cu operatorii economici, a stagiilor de pregătire practică şi a practicii săptămânale şi stabilirea, de comun acord cu aceştia, a schemelor orare pentru învăţământul dual;


  13. organizarea şi desfăşurarea evaluării continue a elevilor, în colaborare cu operatorii economici, în condiţiile stabilite de comun acord cu aceştia şi în conformitate cu reglementările în vigoare;

  14. organizarea şi desfăşurarea, împreună cu operatorii economici, a activităţilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

  15. elaborarea şi aplicarea, în parteneriat cu operatorii economici, a procedurii de admitere a candidaţilor în învăţământul dual;

  16. asigurarea cadrului organizatoric şi logistic pentru constituirea şi funcţionarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru învăţământul dual.

  Art. 16

  Prin contractul de parteneriat unitatea administrativ-teritorială are următoarele obligaţii:

  1. asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  2. identificarea şi planificarea, în colaborare cu unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

  3. asigurarea, în cadrul finanţării complementare din bugetul local, a sumelor necesare pentru cheltuieli de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuieli necesare;

  4. asigurarea cofinanţării necesare pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau din alte surse de finanţare;

  5. sprijinirea demersurilor iniţiate de unitatea de învăţământ şi operatorii economici parteneri în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională;

  6. asigurarea reprezentării unităţii administrativ-teritoriale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.


  Art. 17

  1. În învăţământul dual stagiile de pregătire practică se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul aferent.

  2. Prin contractul de parteneriat încheiat, operatorii economici/ camerele de comerț/ asociațiile/ consorțiile/ clusterele/ alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici și unitățile de învățământ pot stabili, de comun acord, derularea activităților de formare corespunzătoare laboratoarelor tehnologice și instruirii practice din cadrul unor module de pregătire, total sau parțial la operatorii economici. În aceste situații, obligațiile prevăzute la art. 14 se aplică și laboratoarelor tehnologice și instruirii practice din cadrul modulelor derulate la operatorii economici.


   Art. 18

   1. Laboratoarele tehnologice, instruirea practică din cadrul unor module de pregătire şi stagiile de pregătire practică, organizate în răspunderea operatorilor economici, în conformitate cu prevederile art. 14, se pot desfăşura la sediul operatorilor economici, la puncte de lucru ale acestora sau în alte locaţii stabilite de aceştia pe baza unor convenţii/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alţi operatori economici sau furnizori de formare.


   2. În cazul atelierelor şcolare dotate cu contribuţia operatorilor economici sau ca răspuns la situaţii specifice şi solicitări justificate din partea acestora, în interesul asigurării celor mai bune condiţii de pregătire a elevilor, anumite perioade din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorilor economici se pot realiza şi în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţiile convenite prin contractul de parteneriat, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

    1. asigurarea de către operatorul economic a materiilor prime şi a materialelor necesare pentru perioadele din stagiile de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;

    2. asigurarea unui tutore pentru efectuarea pregătirii elevilor în cadrul stagiilor de practică desfăşurate în unitatea de învăţământ;

    3. completarea în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat a aspectelor specifice menţionate la lit. a) şi b); orice modificări ulterioare încheierii contractului de parteneriat vor fi reglementate prin act adiţional la contractul de parteneriat, semnat de unitatea de învăţământ, unitatea administrativ-teritorială şi operatorul(ii) economic(i) care a(u) solicitat modificarea respectivă.

   3. Eventuale contribuţii ale operatorului economic pentru modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ vor fi evidenţiate în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat, însoţite de precizări privind înregistrarea proprietăţii, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum şi dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului.

  Art. 19

  1. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educaţiei, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

  2. Contractul individual de pregătire practică se încheie distinct pentru fiecare nivel de calificare și pentru fiecare an de pregătire în cadrul nivelului respectiv, la începutul anului școlar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

  3. Contractul individual de pregătire practică, menționat la alin. (1), se poate încheia și pentru întreaga durată de pregătire în învățământul dual în cadrul nivelului respectiv de calificare, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an școlar, cu condiția actualizării, în funcție de eventualele modificări.

  4. Contractul individual de pregătire practică se încheie cu respectarea modelului reglementat prin metodologie specifică şi poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor legale.

  5. Unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri au obligaţia informării elevilor şi părinţilor, în cadrul campaniilor de informare şi cu ocazia înscrierii în vederea admiterii pentru învăţământul dual, în legătură cu principalele clauze contractuale, în special cucele privind drepturile şi obligaţiile elevului, care vor fi prevăzute în contractul individual de pregătire practică.

  Art. 20

  1. Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi.

  2. Învăţământul dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale.

  3. Învăţământul dual se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

  4. Învățământul dual pentru nivelurile 4 și 5 de calificare, se poate organiza ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi sau cursuri serale.


  Art. 21

  Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ dual sunt stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi în baza emiterii avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.

  Art. 22

  Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ dual sunt stabilite de inspectoratele şcolare, la solicitările operatorilor economici interesaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică, precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic.

  Art. 23

  1. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici.

  2. Modelul de adresă de solicitare a operatorilor economici pentru şcolarizare prin învăţământul dual este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

  3. Adresa de solicitare pentru şcolarizare prin învăţământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, la sediul central al instituţiei, prin e-mail sau prin fax, la termenul stabilit în Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

  4. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic centralizează la nivel naţional, regional şi judeţean solicitările operatorilor economici şi le transmite inspectoratelor şcolare şi unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în solicitările operatorilor economici.

  5. Inspectoratele şcolare întreprind toate demersurile pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.

  6. Inspectoratele şcolare au obligaţia de a răspunde solicitărilor operatorilor economici prin analizarea şi includerea cu prioritate a acestor solicitări în proiectul planului de şcolarizare.

  7. Obligaţiile menţionate la alin. (5) şi (6) vizează satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici, condiţionate de îndeplinirea caracteristicilor şi cerinţelor specifice pentru învăţământul dual, menţionate la art. 4 şi 5, cu excepţia situaţiilor care pot fi motivate obiectiv în legătură cu autorizarea unităţilor de învăţământ, capacitatea de şcolarizare în cadrul reţelei de învăţământ existente sau imposibilitatea constituirii formaţiunilor de studiu în limitele efectivelor de elevi stabilite prin reglementările în vigoare pentru învăţământul dual.

  8. În situaţia neîndeplinirii, parţial sau în totalitate, a solicitărilor operatorilor economici, inspectoratele şcolare au obligaţia informării în scris a operatorilor economici respectivi, cu precizarea motivelor obiective pentru care nu au putut fi onorate.

  9. În cazul în care solicitările unor operatori economici nu pot fi onorate la nivel judeţean, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic colaborează cu


  inspectoratele şcolare de la nivelul regiunii de dezvoltare şi operatorii economici interesaţi, în vederea identificării soluţiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi îndeplinite la nivel judeţean.

  Art. 24

  1. În învăţământul dual clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30.

  2. Pregătirea practică de specialitate (instruire practică şi laborator tehnologic) se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi.

  3. Clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite.

  4. Pregătirea practică pe grupe de elevi se poate realiza la unul sau mai mulţi operatori economici, conform obligaţiilor asumate de către aceştia prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, cu încadrare în numărul de posturi aprobat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

  Art. 25

  1. Admiterea elevilor în învățământul dual se realizează în conformitate cu Metodologii de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, elaborate distinct pentru fiecare nivel de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobate prin ordin al ministrului educației.

  2. Calendarul admiterii în învăţământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educaţiei şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

  Art. 26

  Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învățământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

  Art. 27

  1. Programele de pregătire profesională, prevăzute la art. 26, pot fi organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi particulare sau confesionale acreditate şi sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învăţământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

  2. Pentru absolvenţii de gimnaziu din seria curentă şi din seriile anterioare care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate de învăţământ dual.

  Art. 28

  1. Absolvenții de învățământ profesional şi tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învățământ liceal.

  2. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

   Art. 29

   1. Unităţile de învăţământ de stat care oferă educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual au personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează cu minimum 300 de elevi.

   2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puţin de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi formare profesională exclusiv prin învăţământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 4 şi cerinţele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 5, unitatea de învăţământ intră în structura unei alte unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.


  Art. 30

  În învăţământul dual de stat, posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate se ocupă prin concurs naţional organizat de inspectoratul şcolar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

  Art. 31

  Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare, prin plata cu ora, până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.

  Art. 32

  Normarea posturilor didactice pentru activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul dual se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

  Art. 33

  1. Pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici unitatea de învăţământ asigură un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă, care urmăreşte respectarea prevederilor contractului individual de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă practica se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici.

  2. Cadrul didactic coordonator are responsabilităţi privind monitorizarea pregătirii practice organizate la operatorii economici, urmărirea frecvenţei şi notarea elevilor în urma evaluării curente realizate în colaborare cu tutorii de practică, planificarea, după caz, a unor programe de recuperare a unor ore neefectuate din cauza absenţelor sau alte măsuri de remediere pentru elevii cu progres întârziat constatat în cadrul evaluării curente, stagii suplimentare de practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor pentru calificarea respectivă.

  3. Operatorii economici la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul dual stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

  4. Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

  5. Tutorii răspund, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat şi anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică, de organizarea şi derularea pregătirii practice organizate de operatorul economic, de realizarea evaluării elevilor practicanţi, prin consultare cu cadrul didactic coordonator de practică şi de iniţierea, în colaborare cu acesta, după caz, a programelor de recuperare/măsurilor de remediere/stagiilor suplimentare de pregătire practică menţionate la alin. (2). Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de pregătire practică.

  6. Tutorii desemnați de operatorii economici pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul dual trebuie să aibă studii cu nivel de educație și calificare profesională, conform Cadrului național al calificărilor, cel puțin egal cu nivelul de educație și calificare profesională pentru care se organizează școlarizarea elevilor în învățământul dual.


  Art. 34

  1. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.

  2. Componența și atribuțiile consiliilor de administrație sunt stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației.

  3. Directorul unității de învățământ exercită managementul unității, în conformitate cu prevederile legale, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.

   Art. 35

   1. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământul dual şi operatorii economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, precum şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat, în cel profesional şi în învăţământul dual, în secţiuni separate.

   2. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează activităţi specifice de prezentare şi promovare a ofertei locale pentru învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici/instituţiile publice partenere.

   3. Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social şi operatorii economici, va realiza un plan de acţiuni la nivel judeţean, care va cuprinde:

    1. organizarea acţiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;

    2. organizarea acţiunii "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel regional/judeţean;

    3. promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;

    4. alte acţiuni de promovare.

   4. Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti prevăd obligatoriu în tematica de inspecţie şcolară cel puţin o activitate care vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului dual.


  SECŢIUNEA 2 Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare


  Art. 36

  1. Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior.

  2. Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

  3. Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificări de nivel 3 prevăzute în Registrul naţional al calificărilor.


   Art. 37

   Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare se elaborează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

   Art. 38

   Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare.

   Art. 39

   1. Calitatea de elev în învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare, este condiţionată de îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:

    1. să fie absolvent al clasei a VIII-a;

    2. să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării pentru care se pregăteşte;

    3. să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.

   2. În cazul în care unui elev i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învăţământ şi, după caz, inspectoratul şcolar vor identifica soluţiile aplicabile pentru a-i asigura condiţiile de finalizare a învăţământului obligatoriu şi a formării profesionale de nivel 3, în aceeaşi sau în altă unitate de învăţământ.

  Art. 40

  Absolvenții învățământului dual de nivel 3 de calificare, pot continua studiile în învățământul liceal în condiţiile stabilite prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.


  SECŢIUNEA 3 - Învăţământul dual de nivel 4 de calificare


  Art. 41

  1. Învăţământul dual se poate organiza pentru calificări profesionale de nivel 4 de calificare.

  2. Învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

   Art. 42

   Condiţiile de acces ale elevilor care au obţinut o calificare de nivel 3 în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru o calificare de nivel 4, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces la nivelul 4 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

   Art. 43

   1. Învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificări de nivel 4 prevăzute în Registrul naţional al calificărilor.

  Art. 44

  Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru calificări de nivel 4, se elaborează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

  Art. 45

  Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de


  dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare prin învăţământul dual pentru nivelul 4 de calificare.

  Art. 46

  Absolvenţii învăţământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, în condiţiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.


  SECŢIUNEA 4 - Învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare


  Art. 47

  1. Învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare este organizat pentru absolvenţi ai învăţământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat şi/sau pentru absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 de calificare, ca parte a învăţământului terțiar nonuniversitar.

  2. Pot opta pentru înscrierea în învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare şi elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar superior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

  3. Învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

   Art. 48

   Condiţiile de acces ale elevilor în învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

   Art. 49

   1. Învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificări de nivel 5 prevăzute în Registrul naţional al calificărilor.

    Art. 50

    Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare se elaborează anual şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

    Art. 51

    Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi în fiecare regiune, asigură asistenţă metodologică inspectoratelor şcolare şi comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual pentru nivelul 5 de calificare.


    SECȚIUNEA 5- Conţinutul pregătirii prin învăţământul dual


    Art. 52

    Pregătirea prin învăţământul dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale, aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate.


    Art. 53

    1. Planurile-cadru de învăţământ şi curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

    2. Schemele orare de funcţionare a învăţământului dual se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de posibilităţile de organizare a practicii la operatorul economic.

    3. Schemele orare de funcţionare reprezintă particularizarea planului-cadru de învăţământ la condiţiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire practică putând fi distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

    Art. 54

    Planificarea privind orarul pregătirii practice a elevilor, organizate la operatorul economic, va fi stabilită de unitatea de învăţământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcţie de programul de lucru al acesteia, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor şi reglementările legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii.

    Art. 55

    Pentru învăţământul dual, curriculumul la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală şi constituie oferta educaţională la nivel local, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieţei muncii.

    Art. 56

    În cazul învăţământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educaţională.


    SECȚIUNEA 6 - Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării

    Art. 57

    1. Absolvenţii învăţământului dual susţin examen de certificare a calificării, în condiţiile legii. Absolvenţii care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivelul 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

    2. Examenul de certificare a calificării este reglementat prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

    Art. 58

    Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, în condițiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 3 la nivelul 4, aprobată prin ordin al ministrului educației.

    Art. 59

    Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, în condițiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educației.


    CAPITOLUL III - ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DUAL

    Art. 60

    Învățământul dual se organizează în instituții de învățământ superior de stat, particulare sau confesionale acreditate, în baza contractului de parteneriat prevăzut la art. 5 lit. c).

    Art. 61

    Învățământul superior dual se organizează:

    1. pentru ciclul I - programe de studii universitare de licență, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite;

    2. pentru ciclul II - programe de studii universitare de masterat profesional, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 60 și maximum 120 de credite;

    3. pentru ciclul III - doctorat profesional.

    Art. 62

    1. Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, admiterea la studii, întreaga perioadă de studii, precum şi perioada de finalizare a studiilor.

    2. Curriculumul pentru învățământul superior dual conține activități de învățare, predare și de învățare prin muncă, precum și de evaluare. Volumul de muncă specific activităților de învățare, predare, respectiv de învățare prin muncă, este partajat în mod egal. Volumul de muncă este estimat în concordanță cu ECTS/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.

     Art. 63

     Contractul de parteneriat poate fi completat şi cu alte clauze convenite de părți, cu condiția să nu contravină legislației în vigoare.

     Art. 64

     Contractul de parteneriat stabilește drepturile operatorilor economici cu privire la, fără a se limita la acestea:

     1. participarea la activitățile de informare şi promovare a ofertei educaționale;

     2. participarea la dezvoltarea planului de învățământ;

     3. organizarea şi derularea învățării prin muncă a studenților;

     4. evaluarea continuă a învățării prin muncă ;

     5. organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă pentru studenții cu un număr de absențe care nu le permite finalizarea disciplinei;

     6. organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă aferentă disciplinei nepromovate de către student;

     7. participarea la examenele de finalizare a studiilor;

     8. stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susținerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru studenți;

     9. stabilirea criteriilor de angajare a absolvenților pe care i-a format, în baza contractelor învățare prin muncă.

    Art. 65

    Contractul de parteneriat stabilește drepturile instituției de învăţământ superior cu privire la, fără a se limita la acestea:

    1. organizarea şi derularea activităților de informare şi promovare a ofertei educaționale;

    2. organizarea și desfășurarea admiterii;

    3. planificarea strategică a instituției de învăţământ superior;

    4. proiectarea planului de învățământ;


    5. organizarea şi derularea procesului educațional;

    6. evaluarea studenților;

    7. organizarea şi desfășurarea examenului de finalizare a studiilor. Art. 66

    Contractul de parteneriat stabilește obligațiile operatorilor economici cu privire la, fără a se limita la acestea:

    1. organizarea şi desfășurarea stagiilor de învățare prin muncă prevăzute în planul de învăţământ și desfășurate la operatorul economic;

    2. asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilități necesare pentru învățarea prin muncă organizată în răspunderea lor, în conformitate cu planurile de învăţământ, proiectate în colaborare cu instituția de învăţământ superior;

    3. asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru învățarea prin muncă a studenților, organizată la operatorul economic;

    4. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecție pentru studenți, pe perioadele de învățare prin muncă, derulate la operatorul economic;

    5. asigurarea securităţii şi sănătății în muncă a studenților pe parcursul perioadelor de învățare prin muncă derulate la operatorul economic;

    6. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătății în muncă, examinări de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru studenți;

    7. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru studenți (în funcție de domeniul de activitate);

    8. acordarea de burse pentru studenți, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate;

    9. acordarea altor forme de sprijin material şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

    10. asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) pentru derularea evaluărilor pe parcurs a studenților, pentru activitățile derulate la operatorul economic;

    11. contribuția convenită pentru îmbunătățirea dotării şi a condițiilor de desfășurare a procesului educațional din instituția de învăţământ superior;

    12. implicarea în activități de informare şi promovare a ofertei educaționale;

    13. participarea cu specialiști la proiectarea planului de învățământ;

    14. organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă pentru studenții cu un număr de absențe care nu le permite finalizarea disciplinei;

    15. organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă aferente disciplinei nepromovate de către student.

    Art. 67

    Contractul de parteneriat stabilește obligațiile instituției de învăţământ superior, cu privire la:

    1. asigurarea spațiilor de învățământ cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică şi componenta de pregătire practică, destinate desfășurării activității didactice la programele de studii de învățământ dual;

    2. asigurarea bazei materiale, a echipamentelor și dotărilor necesare procesului educațional organizat de instituția de învățământ superior;

    3. asigurarea resurselor umane necesare pentru procesul educațional, organizat în cadrul instituției de învățământ superior;


    4. asigurarea unui cadru didactic coordonator pentru fiecare formațiune de studii participantă la învățarea prin muncă, responsabil pentru monitorizarea acesteia la operatorul economic;

    5. asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecție pentru studenți, pe perioada studiilor derulate în instituția de învăţământ superior;

    6. asigurarea securităţii şi sănătății în muncă a studenților pe perioada studiilor derulate în instituția de învăţământ superior;

    7. asigurarea, în colaborare cu operatorii economici, a organizării şi desfășurării examenului de finalizare a studiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

    8. angajarea altor cheltuieli necesare pentru un învățământ de calitate;

    9. asigurarea drepturilor studenților prevăzute de legislația în vigoare;

    10. proiectarea planului de învățământ în parteneriat cu operatorii economici, respectând standardele de calitate;

    11. planificarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de învățare prin muncă;

    12. organizarea şi desfășurarea evaluării continue a studenților, în colaborare cu operatorii economici, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

    13. organizarea şi desfășurarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de informare şi promovare a ofertei educaționale;

    Art. 68

    În învăţământul superior dual activitatea de învățare prin muncă se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de calitate și planurile de învăţământ.

    Art. 69

    1. În cadrul învățământului superior dual, studentul/studentul doctorand încheie cu instituția de învăţământ superior și operatorul economic un contract individual de studii și pregătire practică prin care se stabilesc drepturile şi obligațiile părților.

    2. Contractul individual de studii și pregătire practică se încheie distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare până la începutul anului universitar.

    Art. 70

    1. Învăţământul dual de nivel 6 și 7 de calificare, Conform Cadrului național al calificărilor, este organizat ca învăţământ cu frecvență.

    2. Învăţământul dual de nivel 8 de calificare, Conform Cadrului național al calificărilor, este organizat ca învăţământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă .

    3. Învăţământul dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfășurat şi în limbile minorităților naționale.

    Art. 71

    Cifra de școlarizare pentru învăţământul dual se stabilește anual, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în temeiul autonomiei universitare, pe baza solicitărilor operatorilor economici.

    Art. 72

    Admiterea absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat în învățământul superior dual se realizează în conformitate cu metodologiile proprii elaborate în baza Metodologiei cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile universitare de licență, master și de doctorat.

    Art. 73

    1. Pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici, instituția de învăţământ superior desemnează un cadru didactic coordonator pentru fiecare formațiune de studii, care urmărește respectarea prevederilor contractului individual de pregătire practică.

    2. Cadrul didactic coordonator are responsabilități privind monitorizarea activității de învățare prin muncă și evaluarea acesteia în colaborare cu tutorii de practică, respectiv planificarea, după caz, a unor programe de recuperare a unor ore neefectuate sau alte măsuri de remediere.


    3. Operatorii economici la care se desfășoară activitatea de învățare prin muncă a studenților din învăţământul dual, stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

    4. Tutorii răspund, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat, de activitatea de învățare prin muncă organizată de operatorul economic. Responsabilitățile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de studii și pregătire practică.

    5. Tutorii desemnați de operatorii economici pentru activitatea de învățare prin muncă a studenților trebuie să aibă nivelul de studii și calificare profesională, cel puțin egale cu nivelul de educație și calificare profesională pentru care se organizează școlarizarea studenților în învățământul dual.

    Art. 74

    1. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) elaborează standarde specifice fiecărui ciclu de studii universitare din învățământul superior dual.

    2. Instituțiile de învățământ superior pot organiza admitere în învăţământul superior dual după finalizarea evaluării programelor de studii de către ARACIS sau altă agenție înscrisă în EQAR.

    Art. 75

    1. Normarea posturilor didactice pentru activitățile din învăţământul superior dual se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru învăţământul superior.

    2. Pentru derularea activităților, în cazul instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțarea se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

    Art. 76

    1. Absolvenții învățământului dual susțin examen de finalizare a studiilor în conformitate cu metodologiile proprii elaborate în baza prevederilor legale în vigoare pentru nivelurile de calificare 6, 7 și 8.

    2. După absolvirea studiilor, instituția de învățământ superior eliberează o adeverință care atestă perioada în care studentul a desfășurat activități de învățare prin muncă

    CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

    Art. 77

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA Nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual


    Număr de înregistrare la unitatea de învățământ .................. / ………………


    C O N T R A C T D E P A R T E N E R I A T

    pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

    - Nivelul ..... de calificare1 -


    CAPITOLUL I

    Părțile contractante

    Prezentul contract se încheie între:

    1. Unitatea de învățământ …………….., cu sediul în ………..............…., str. .…………., nr. …, județul/municipiul București ……………............, telefon ….……., fax: , e-mail

     ...................................................................,CUI ….……….., reprezentată legal prin

     … , având funcția de director,

    2. Unitatea administrativ-teritorială2 ……………………… cu sediul3 în ,

     str................……..…..., nr. ...., județul/municipiul București……........……, CUI ,

     telefon …., fax .……., e-mail ......................................................., reprezentat legal prin4

     …………...........…, în calitate de ,

    3. Operatorul economic5 (partener de practică) ………………… cu sediul în ……………, str.

    …………, nr. …., județul/municipiul București ………, identificată cu J……….., CUI ,

    telefon …......., fax ....……., e-mail ......................................................., reprezentat legal prin

    ………...........…, în calitate de ,


    CAPITOLUL II

    Scopul contractului


    Art. 1. ˗ (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea


    image

    1 Se încheie contract de parteneriat distinct pentru fiecare nivel de calificare în învățământul dual.

    2 Se menţioneză tipul unităţii administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/oraşul/comuna/sectorul (în cazul municipiului Bucureşti) sau judeţul (în cazul învăţământului special) şi denumirea UAT (de exemplu municipiul XX) 3 Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului Bucureşti) sau sediul consiliului judeţean (în cazul învăţământului special).

    4 Reprezentantul legal este primarul localităţii (al primăriei de sector în cazul municipiului Bucureşti) sau preşedintele consiliului judeţean (în cazul învăţământului special).

    5 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziţii care se completează pentru fiecare dintre aceştia. În cazul includerii unor camere de comerț/asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părţi semnatare ale prezentului contract.


    personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.

   2. Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.


  CAPITOLUL III

  Obiectul contractului

  Art. 2. ˗ (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar ……………, după cum urmează:

  a) La nivelul 6 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

  -... elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

  profesională ;

  -... elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

  profesională ;

  (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat7.

  Art. 3. ˗ Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.


  CAPITOLUL IV

  Durata contractului

  Art. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de luni8 - pentru a

  cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

  1. Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual


   image

   6 Se completează nivelul de calificare pentru care se încheie contractul.

   7 Acest alineat se elimină în situaţia unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

   8 Durata contractului se stabileşte astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului şcolar + numărul de luni ale duratei de şcolarizare în învăţământul dual + numărul de luni până la susţinerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.


   și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

  2. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.


  CAPITOLUL V

  Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

  Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia- cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației.

  1. În cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât numărul de locuri care poate fi alocat conform reglementărilor în vigoare, menționate la alin. (1), pentru includerea în consiliul de administrație a operatorilor economici parteneri (inclusiv camere de comerț/ asociații profesionale, consorţii partenere în învățământul dual), aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care își va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

  2. Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acesta. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

   CAPITOLUL VI

   Drepturile și obligațiile părților

   SECȚIUNEA 1

   Drepturile și obligațiile unității de învățământ

   Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

   1. să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

   2. să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor


    economici;

   3. să inițieze și să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

   4. să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

   5. să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

   6. să-și exercite atribuțiile care îi revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

   7. să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășurată în unitatea de învățământ;

   8. să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

   9. să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

   10. să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.


  Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

  1. să constituie consiliul de administrație al unității de învățământ cu includerea reprezentanților din partea operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

  2. să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzute la art. 2;

  3. să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare pentru nivelul de calificare pentru care se încheie prezentul contract;

  4. să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

  5. să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

  6. să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;


  7. să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

  8. să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

  9. să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

  10. să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  11. să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

  12. să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

  13. să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

  14. să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației;

  15. cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

  16. să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

  17. să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;

  18. să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;

  19. să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  20. să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

  21. să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.


  SECȚIUNEA a 2-a

  Drepturile și obligațiile operatorului economic9

  Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

  1. să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

  2. să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

  3. să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

  4. să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

  5. să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

  6. să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

  7. să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

  8. să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

  9. să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

  10. să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

  11. să propună și să organizeze activități/stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

  12. să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

  13. să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițiile asumate prin prezentul contract;

  14. să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.


  image

  9 În cazul includerii unor asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, ca părţi semnatare ale prezentului contract, menţionate la cap. I, se vor menţiona, distinct, obligaţiile asumate de fiecare dintre acestea.


  Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

  1. să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (2), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

  2. să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționate la art. 2;

  3. să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

  4. să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

  5. să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației;

  6. să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

  7. să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

  8. să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

  9. să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

  10. să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

  11. să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

  12. să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

  13. să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și


   riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

  14. să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

  15. să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

  16. în afara situațiilor prevăzute la lit. o), poate organiza și alte stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

   1. Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

    1. burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

    2. cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analizele medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

    3. asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

    4. echipamentele de lucru și de protecție;

    5. alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

   2. Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

   3. Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

   4. Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

   5. Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea


    pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

   6. Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.


    SECȚIUNEA a 3-a

    Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

    Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

    1. să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

    2. să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

    3. să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

    4. să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

    5. să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.


  Art. 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

  1. să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, potrivit reglementările legale în vigoare;

  2. să colaboreze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

  3. să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

  4. să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

  5. să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;

  6. să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

  7. să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului


  consiliului local10 în consiliul de administrație al școlii.

  (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

  CAPITOLULVII

  Răspunderea părților

  Art. 12. ˗ Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

  CAPITOLULVIII

  Modificarea contractului

  Art. 13. ˗ (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

  1. Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

  2. Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

  CAPITOLUL IX

  Forța majoră

  Art. 14. (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

  1. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

  2. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

  CAPITOLUL X

  Încetarea contractului

  Art. 15. ˗ (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.


  image

  10 Se înlocuieşte cu Consiliului judeţean, în cazul învăţământului special.


  1. Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu luni11 înainte

   de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

  2. Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

  3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

  CAPITOLUL XI

  Comunicări

  Art. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

  1. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

  2. Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

  3. În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim zile celeilalte părți.

  CAPITOLUL XII

  Soluționarea litigiilor

  Art. 17. ˗ (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  (2) Dacă după ....... zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

  CAPITOLUL XIII

  Limba care guvernează contractul Art. 18. ˗ Limba care guvernează contractul este limba română.

  CAPITOLUL XIV

  Legea aplicabilă contractului Art. 19. ˗ Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


  image

  11 Numărul de luni se stabileşte ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârşitul primului an şcolar pentru care se organizează formarea elevilor.


  CAPITOLUL XV

  Clauze finale

  Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

  1. Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

  2. La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

  3. Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

  Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

  Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ………în exemplare, câte unul pentru

  fiecare parte.

  Unitatea de învățământ: …………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura

  Unitatea administrativ-teritorială

  Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura


  Operatorul economic12: ……………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura


  image

  12 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziţii şi semnează fiecare dintre aceştia. În cazul includerii unor asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părţi semnatare ale prezentului contract.

  ANEXA Nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr… 13

  Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică14 ......................................... privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual,

  în anul școlar …………….

  1. Nivelul de calificare15 conform Cadrului național al calificărilor

  2. Calificarea profesională: ……………

  3. Număr de elevi16 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

   - clasa a ……..17 , nr. de elevi…..

  4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

   Clasa a 18


   Modulul de pregătire19   Din care,


   image

   13 Acestă anexă se completează anual, pentru nivelul de calificare pentru care se încheie prezentul contract, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică şi primeşte un număr de identificare pentru fiecare dintre aceştia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

   14 Se menţionează denumirea operatorului economic.

   15 Informaţiile din această anexă se structurează pentru nivelul de calificare şi calificarea profesională menţionate la art.2 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învăţămîntul dual.

   16 Se precizează numărul previzionat de elevi, pe clase / ani de studii(în funcţie de anul şcolar pentru care se semnează prezenta anexă), din generaţia de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învăţământul dual pentru calificarea mai sus menţionată.

   17 Se menţionează, în funcţie de anul şcolar pentru care se semnează anexa, fiecare clasă / an de studii aferent nivelului de calificare pentru care se încheie prezentul contract

   18 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă/an de studii mai sus menţionat.

   33

   19 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învăţământ.


   Laborator/Instruire practică săptămânală

   Nr. total de ore conform planului de învățământ

   La unitatea de învățământ

   (nr. de ore)

   La operatorul economic

   (nr. de ore)

   În răspunderea operatorului economic,

   în alte locații

   Nr. ore

   Locația (denumirea)

   I. ……………….

   Laborator tehnologic


   Instruire practică


   II. ……………….

   Laborator tehnologic


   Instruire practică


   Stagiul de pregătire practică (CDL)

   image


   image
   34

   Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale

   - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

  5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ


   Clasa20 ......


   Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării 21

   Materii prime, materiale22 asigurate de către:

   Unitatea de învățământ:

   Operatorul economic:   Stagiul de pregătire practică (CDL)23

   image  6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor24


   image

   Materii prime, materiale asigurate de către:

  Clasa25 ......  image

  20 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menţionată la pct. 3 şi 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învăţămîntul dual în calificarea menţionată la pct. 2, pentru anul şcolar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

  21 Se completează unităţile de competenţă (UC)/unităţile de rezultate ale învăţării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea şcolară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

  22 Se menţionează categoriile mari de materii prime şi materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) şi, după caz, detaliile relevante.

  23 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învăţământ, materiile prime şi materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

  24 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

  35

  25 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menţionată la punctele 3 şi 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învăţământul dual în calificarea menţionată la pct. 2, pentru anul şcolar respectiv.

  Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

  Unitatea de învățământ:

  Operatorul economic:

  36

  1. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

  - …………………………………………26


  Unitatea de învățământ: …………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura

  Operatorul economic: ………………………………………………………..

  Reprezentant legal (numele și prenumele):

  ………………………………… Funcția:………………………………….. Semnătura


  image

  26 Se menţionează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) şi valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. În cazul în care investiţiile respective se realizează în colaborare cu ceilalţi parteneri, se precizează acest lucru şi se indică valoarea estimativă a contribuţiei operatorului economic la investiţia comună.


  ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

  nr……27

  Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic .................................................., în anul școlar ..……


  Nivelul de calificare28 conform Cadrului național al calificărilor,

  Calificarea profesională: …………… Clasa29......


  1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor


   Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

   Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică30

   Nr. de elevi pentru care se va acorda

   Valoare/el ev

   (lei/elev)

   Perioada pentru care se acordă

   (nr. de luni/zile)

   Valoare a totală (=3*4*5)

   (lei)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Bursă lunară31   . lei/lun

   ă

   image

   .... luni


   Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)32


   Asigurare de răspundere civilă în cazul

   unor eventuale accidente, daune sau   image

   27 Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică şi primeşte un număr de identificare pentru fiecare dintre aceştia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

   28 Informaţiile din această anexă se structurează pe fiecare calificare profesională menţionată la art.2 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul şcolar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învăţămîntul dual.

   29 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă /an de studii, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învăţământul dual în calificarea mai sus menţionată, pentru anul şcolar respectiv.

   30 Se trece, funcţie de anul şcolar pentru care se semnează anexa, nr previzionat de elevi pentru fiecare clasă (an de studii), în funcţie de durata de pregătire conform nivelului de calificare pentru care se încheie prezentul contract:

   31 Componentă obligatorie în învăţământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puţin egală cu aceasta) pentru învățământul profesional. pentru toată perioadă de pregătire teroretică şi practică din anul şcolar respectiv

   32 Componentă importantă pentru certificarea capacităţii medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicaţii şi recomandări medicale relevante pentru condiţiile de practică etc.


   vătămări corporale generate în timpul practicii33


   Echipament de lucru34


   Echipament de protecție35


   Transport la și de la locul de practică36   . lei/zi

   image

   ... zile


   Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică37   image

   . lei/zi

   image

   ... zile


   Rechizite necesare pe perioada practicii38


   Premii pentru stimularea performanței39


   Altele:……..


   Total valoare stimulente/ forme de sprijin  2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin


  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Condiții de acordare40

  Detaliere

  Bursă lunară

  Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

  ............

  Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

  ............

  Rezultate la evaluări teoretice și practice

  ............


  image

  33 Componentă importantă

  34 Componentă obligatorie

  35 Componentă obligatorie

  36 Componentă importantă

  37 Componentă recomandată

  38 Componentă recomandată

  39 Componentă opţională

  40 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiţii specifice, se pot completa doar menţiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toţi elevii, la începutul anului şcolar”, referitor la transport: “asigurat pentru toţi elevii practicanţi, cu mijloacele de transport ale firmei” sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament …” etc. În cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanţe deosebite obţinute la …….” etc.)  Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

  ............

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

  ............

  ............

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

  ............

  ............

  Echipament de lucru

  ............

  ............

  Echipament de protecție

  ............

  ............

  Transport la și de la locul de practică

  ............

  ............

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

  ............

  ............

  Rechizite necesare pe perioada practicii

  ............

  ............

  Premii pentru stimularea performanței

  ............

  ............

  Altele:……..

  ............

  ............


  Operatorul economic: ……………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura

  40

  ANEXA Nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr………

  1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială41 , pentru

   perioada42 ………


   Nr. crt.

   Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

   Descriere

   Termen de realizare

   Valoare estimată

   Observații
  2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual


   Nr. crt.

   Forma de sprijin

   Detaliere


   Unitatea administrativ-teritorială: …………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

   Semnătura


   image

   41 Se menţionează tipul unităţii administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/oraşul /comuna/sectorul (în cazul municipiului Bucureşti) sau judeţul (în cazul învăţământului special) şi denumirea UAT (ex. municipiul… )

   42 Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an şcolar sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de specificul obiectivelor de investiţie / reparaţiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli şi de termenele de realizare asumate


   ANEXA Nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr………

   Responsabilitățile tutorelui43


   Tutorele are următoarele obligații:

   1. să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

   2. să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

   3. să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

   4. să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

   5. să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

   6. să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii;

   7. să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculumului;

   8. să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator;

   9. în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive;

   10. să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

   11. să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

   12. să stabilească, împreună cu cadrul didactic coordonator de practică, măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

   13. să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective;

   14. să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

   15. să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei.


  image

  43 Operatorul economic împreună cu unitatea de învăţământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilităţi pentru tutore.


  Operatorul economic: ……………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura


  Unitatea de învățământ: …………………………………………………….. Reprezentant legal (numele și prenumele): ………………………………… Funcția:…………………………………..

  Semnătura


  ANEXA Nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

  (Antet operator economic) (Nr. de înregistrare)

  Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar .......

  1. Date privind operatorul economic

   1. Denumirea operatorului economic:……………………………………………………………

   2. CIF/CUI:………………………………………………………………………………………….

   3. Adresa:…………………………………………………………………………………………..

   4. Date de contact:

    Telefon: ………..............................… Fax: .........................................................

    E-mail: ………………....……………………….

    Pagina web: …………….………………………

   5. Persoana de contact:

    Numele și prenumele: …………………………………………………………….

    Funcția: ……………………………………………………………………………

    Date de contact:

    Telefon:……......……………… Fax: .................................................

    E-mail:…………………

  2. Solicitarea de școlarizare

   Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar..........


   Calificarea profesională solicitată44

   Nivelul de învăţământ

   (profesional, liceal tehnologic, postliceal)

   Numărul de locuri solicitate
  3. Precizări privind unitatea/unitățile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită școlarizare și preferințe privind unitatea de învățământ pentru încheierea contractului de parteneriat

  Județul

  Localitatea

  Unitatea de învățământ parteneră preferată45  Menționăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unității noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.

  Menționăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional.46

  Menționăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate și detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și unitatea administrativ- teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru școlarizare în învățământul profesional dual.


  Data:………………… Reprezentant legal,

  Funcția ...................................................................

  Numele și prenumele ...………………...................

  Semnătură, [ștampilă] …………………................


  image

  44 Se completează calificarea conform denumirii din Registrul Național al Calificărilor Profesionale (RNCP) disponibil pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Calificări (ANC)

  45 Indicarea preferinței pentru o unitate de învăţământ este opțională. In cazul în care solicitarea de școlarizare include mai multe unități de învățământ, alături de denumirea acestora se menționează și calificarea profesională vizată la fiecare dintre acestea. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la efectivele minime şi maxime de elevi.

  46 Cerinţă în conformitate cu art. 25, alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.