METODOLOGIE din 29 septembrie 2022de organizare și funcționare a învățământului dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 bis din 10 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.732 din 29 septembrie 2022, publicat în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 10 octombrie 2022.
   +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1 Prezenta metodologie reglementează organizarea și funcționarea învățământului dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4, 5, 6, 7 și 8, nivel stabilit conform Cadrului național al calificărilor.  +  Articolul 2 Învățământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Competențele cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale, în sprijinul integrării cu succes pe piața muncii, favorizând totodată continuarea studiilor și învățarea pe tot parcursul vieții.  +  Articolul 3 Nomenclatorul de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3, 4 și 5, pe domenii de pregătire de bază, se stabilește prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu consultarea operatorilor economici interesați.  +  Articolul 4 Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, respectiv a învățământului universitar, care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici specifice:a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ/instituțiile de învățământ superior la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;b) asigură o rută de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care își asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor/studenților;c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;d) operatorii economici asigură pregătirea practică a studenților și acordă burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum și din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate;e) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ;f) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior partenere și mediul economic. La organizarea formei de învățământ superior dual pot contribui și autoritățile publice locale, structurile asociative interesate, respectiv camere de comerț și asociații patronale de ramură, precum și parteneri relevanți la nivel național sau internațional.  +  Articolul 5 Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe:a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților;c) încheierea contractului de parteneriat între o instituție de învățământ superior și unul sau mai mulți operatori economici și, după caz, între structuri asociative, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;d) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre student, respectiv studentul - doctorand, operatorul economic și instituția de învățământ superior, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților.  +  Articolul 6(1) Denumirea generică de operatori economici, utilizată în prezenta metodologie, include operatorii economici/instituții de interes public/alte organizații - persoane juridice, care îndeplinesc condițiile legale referitoare la capacitatea juridică de angajator.(2) Calitatea de potențiali angajatori și parteneri de practică, se referă la interesul privind angajarea absolvenților pe care operatorul economic i-a format în baza contractelor de parteneriat și de a încheia contracte pentru practica elevilor/ studenților din învățământul dual.(3) Sunt asimilate operatorilor economici, în înțelesul prezentei metodologii, și organizațiile care acționează în numele acestora (camere de comerț, asociații/clustere/consorții de operatori economici/alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici) pentru încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor/studenților prin învățământul dual.  +  Capitolul II ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DUAL  +  Secţiunea 1 Organizarea învățământului preuniversitar dual  +  Articolul 7(1) Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau cameră de comerț, asociație/ consorțiu de operatori economici/ clustere, unitatea de învățământ și unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.(2) Modelul contractului de parteneriat este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Articolul 8(1) Contractul de parteneriat menționat la art. 7 se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adițional, a informațiilor din anexele nr. 1, 2 și 3 din contractul de parteneriat, prin care sunt convenite responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate.(2) Contractele menționate la alin. (1) se încheie distinct pentru fiecare nivel de calificare în învățământul dual.  +  Articolul 9 Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, precum și perioada de susținere a examenului final de certificare a calificării profesionale.  +  Articolul 10 Contractul de parteneriat poate fi completat și cu alte clauze convenite de părți, cu condiția să nu contravină reglementărilor prezentei metodologii.  +  Articolul 11 Contractul de parteneriat stabilește drepturile operatorilor economici cu privire la:a) participarea la activitățile de informare și promovare a ofertei de formare profesională;b) stabilirea probelor de admitere și elaborarea procedurii de admitere;c) participarea la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;d) participarea la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);e) participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;f) reprezentarea în consiliul de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;g) organizarea și derularea practicii elevilor și stabilirea schemelor orare;h) evaluarea continuă a elevilor în practică;i) urmărirea frecvenței și situației școlare a elevilor;j) organizarea unor stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă sau, în alte situații, cu acordul părinților;k) organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor;l) stabilirea cuantumului și a criteriilor de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi;m) stabilirea criteriilor de angajare a absolvenților cu care au avut încheiate contracte individuale de pregătire practică.  +  Articolul 12 Contractul de parteneriat stabilește drepturile unității de învățământ cu privire la:a) organizarea și derularea activităților de informare și promovare a ofertei de formare profesională;b) elaborarea și aplicarea procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;c) planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);d) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;e) reprezentarea în consiliul de administrație al unității de învățământ;f) organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare;g) evaluarea continuă a elevilor;h) inițierea și organizarea unor măsuri pentru recuperarea orelor neefectuate de către elevi din cauza absențelor sau pentru remediere în cazul elevilor cu progres întârziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregătire practică;i) organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.  +  Articolul 13 Contractul de parteneriat stabilește drepturile unității administrativ-teritoriale cu privire la:a) participarea la activitățile de informare și promovare a învățământului dual;b) participarea la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);c) reprezentarea în consiliul de administrație al unității de învățământ;d) stabilirea priorităților pentru obiective de investiții, lucrări de întreținere, reparații capitale, consolidări și alte contribuții necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;e) proiectele implementate de unitatea de învățământ, pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.  +  Articolul 14 Contractul de parteneriat stabilește obligațiile operatorilor economici cu privire la:a) organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici;b) asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în colaborare cu unitatea de învățământ;c) asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;d) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;e) asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analizele medicale obligatorii pentru elevi;g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);h) asigurarea pentru elevi a unei burse, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional;i) acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;j) asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, în funcție de locația convenită pentru organizarea acestora;k) asigurarea condițiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;l) angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;m) contribuția convenită pentru îmbunătățirea dotării și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ;n) exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;o) implicarea în activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională;p) participarea cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;q) organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă.  +  Articolul 15 Contractul de parteneriat stabilește obligațiile unității de învățământ cu privire la:a) asigurarea spațiilor de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;b) asigurarea materiilor prime, materialelor consumabile, energiei electrice și a celorlalte utilități necesare pregătirii practice organizate la unitatea de învățământ pentru dobândirea calificării profesionale, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;c) asigurarea resurselor umane necesare pentru pregătirea teoretică și practică a elevilor, organizată la unitatea de învățământ;d) asigurarea unui cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici;e) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;f) asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;g) asigurarea condițiilor necesare și angajarea cheltuielilor legate de evaluarea și certificarea elevilor în cazul în care centrul de examen este organizat în unitatea de învățământ;h) asigurarea, în colaborare cu operatorii economici, a organizării și desfășurării examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;i) angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;j) asigurarea drepturilor elevilor prevăzute de legislația în vigoare;k) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;l) planificarea, împreună cu operatorii economici, a stagiilor de pregătire practică și a practicii săptămânale și stabilirea, de comun acord cu aceștia, a schemelor orare pentru învățământul dual;m) organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor, în colaborare cu operatorii economici, în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia și în conformitate cu reglementările în vigoare;n) organizarea și desfășurarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de informare și promovare a ofertei de formare profesională;o) elaborarea și aplicarea, în parteneriat cu operatorii economici, a procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;p) asigurarea cadrului organizatoric și logistic pentru constituirea și funcționarea consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru învățământul dual.  +  Articolul 16 Prin contractul de parteneriat unitatea administrativ-teritorială are următoarele obligații:a) asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) identificarea și planificarea, în colaborare cu unitatea școlară și operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;c) asigurarea, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, a sumelor necesare pentru cheltuieli de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;d) asigurarea cofinanțării necesare pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare;e) sprijinirea demersurilor inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;f) asigurarea reprezentării unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ.  +  Articolul 17(1) În învățământul dual stagiile de pregătire practică se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul aferent.(2) Prin contractul de parteneriat încheiat, operatorii economici/ camerele de comerț/ asociațiile/ consorțiile/ clusterele/ alte structuri asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici și unitățile de învățământ pot stabili, de comun acord, derularea activităților de formare corespunzătoare laboratoarelor tehnologice și instruirii practice din cadrul unor module de pregătire, total sau parțial la operatorii economici. În aceste situații, obligațiile prevăzute la art. 14 se aplică și laboratoarelor tehnologice și instruirii practice din cadrul modulelor derulate la operatorii economici.  +  Articolul 18(1) Laboratoarele tehnologice, instruirea practică din cadrul unor module de pregătire și stagiile de pregătire practică, organizate în răspunderea operatorilor economici, în conformitate cu prevederile art. 14, se pot desfășura la sediul operatorilor economici, la puncte de lucru ale acestora sau în alte locații stabilite de aceștia pe baza unor convenții/contracte scrise pe care le încheie în acest scop cu alți operatori economici sau furnizori de formare.(2) În cazul atelierelor școlare dotate cu contribuția operatorilor economici sau ca răspuns la situații specifice și solicitări justificate din partea acestora, în interesul asigurării celor mai bune condiții de pregătire a elevilor, anumite perioade din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorilor economici se pot realiza și în cadrul unității de învățământ, în condițiile convenite prin contractul de parteneriat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) asigurarea de către operatorul economic a materiilor prime și a materialelor necesare pentru perioadele din stagiile de practică desfășurate în unitatea de învățământ;b) asigurarea unui tutore pentru efectuarea pregătirii elevilor în cadrul stagiilor de practică desfășurate în unitatea de învățământ;c) completarea în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat a aspectelor specifice menționate la lit. a) și b); orice modificări ulterioare încheierii contractului de parteneriat vor fi reglementate prin act adițional la contractul de parteneriat, semnat de unitatea de învățământ, unitatea administrativ-teritorială și operatorul(ii) economic(i) care a(u) solicitat modificarea respectivă.(3) Eventuale contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ vor fi evidențiate în anexa nr. 1 la contractul de parteneriat, însoțite de precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului.  +  Articolul 19(1) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și aprobată prin ordin al ministrului educației.(2) Contractul individual de pregătire practică se încheie distinct pentru fiecare nivel de calificare și pentru fiecare an de pregătire în cadrul nivelului respectiv, la începutul anului școlar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.(3) Contractul individual de pregătire practică, menționat la alin. (1), se poate încheia și pentru întreaga durată de pregătire în învățământul dual în cadrul nivelului respectiv de calificare, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an școlar, cu condiția actualizării, în funcție de eventualele modificări.(4) Contractul individual de pregătire practică se încheie cu respectarea modelului reglementat prin metodologie specifică și poate fi completat și cu alte clauze convenite de părți, cu condiția să nu contravină reglementărilor legale.(5) Unitatea școlară și operatorii economici parteneri au obligația informării elevilor și părinților, în cadrul campaniilor de informare și cu ocazia înscrierii în vederea admiterii pentru învățământul dual, în legătură cu principalele clauze contractuale, în special cucele privind drepturile și obligațiile elevului, care vor fi prevăzute în contractul individual de pregătire practică.  +  Articolul 20(1) Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi.(2) Învățământul dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfășurat și în limbile minorităților naționale.(3) Învățământul dual se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.(4) Învățământul dual pentru nivelurile 4 și 5 de calificare, se poate organiza ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi sau cursuri serale.  +  Articolul 21 Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ dual sunt stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și în baza emiterii avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 22 Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ dual sunt stabilite de inspectoratele școlare, la solicitările operatorilor economici interesați în formarea profesională prin învățământul dual, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică, precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic.  +  Articolul 23(1) Cifra de școlarizare pentru învățământul dual se stabilește anual, pe baza solicitărilor operatorilor economici.(2) Modelul de adresă de solicitare a operatorilor economici pentru școlarizare prin învățământul dual este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.(3) Adresa de solicitare pentru școlarizare prin învățământul dual se transmite de către operatorii economici la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, la sediul central al instituției, prin e-mail sau prin fax, la termenul stabilit în Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației.(4) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic centralizează la nivel național, regional și județean solicitările operatorilor economici și le transmite inspectoratelor școlare și unităților administrativ-teritoriale menționate în solicitările operatorilor economici.(5) Inspectoratele școlare întreprind toate demersurile pentru fundamentarea cifrei de școlarizare, cu respectarea prevederilor Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, aprobată anual prin ordin al ministrului educației.(6) Inspectoratele școlare au obligația de a răspunde solicitărilor operatorilor economici prin analizarea și includerea cu prioritate a acestor solicitări în proiectul planului de școlarizare.(7) Obligațiile menționate la alin. (5) și (6) vizează satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici, condiționate de îndeplinirea caracteristicilor și cerințelor specifice pentru învățământul dual, menționate la art. 4 și 5, cu excepția situațiilor care pot fi motivate obiectiv în legătură cu autorizarea unităților de învățământ, capacitatea de școlarizare în cadrul rețelei de învățământ existente sau imposibilitatea constituirii formațiunilor de studiu în limitele efectivelor de elevi stabilite prin reglementările în vigoare pentru învățământul dual.(8) În situația neîndeplinirii, parțial sau în totalitate, a solicitărilor operatorilor economici, inspectoratele școlare au obligația informării în scris a operatorilor economici respectivi, cu precizarea motivelor obiective pentru care nu au putut fi onorate.(9) În cazul în care solicitările unor operatori economici nu pot fi onorate la nivel județean, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic colaborează cu inspectoratele școlare de la nivelul regiunii de dezvoltare și operatorii economici interesați, în vederea identificării soluțiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi îndeplinite la nivel județean.  +  Articolul 24(1) În învățământul dual clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30.(2) Pregătirea practică de specialitate (instruire practică și laborator tehnologic) se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi.(3) Clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite.(4) Pregătirea practică pe grupe de elevi se poate realiza la unul sau mai mulți operatori economici, conform obligațiilor asumate de către aceștia prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, cu încadrare în numărul de posturi aprobat la nivelul județului/municipiului București.  +  Articolul 25(1) Admiterea elevilor în învățământul dual se realizează în conformitate cu Metodologii de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, elaborate distinct pentru fiecare nivel de calificare, conform Cadrului național al calificărilor, aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Calendarul admiterii în învățământul dual se elaborează anual de către Ministerul Educației și se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 26 Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învățământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.  +  Articolul 27(1) Programele de pregătire profesională, prevăzute la art. 26, pot fi organizate prin unitățile de învățământ de stat și particulare sau confesionale acreditate și sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învățământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.(2) Pentru absolvenții de gimnaziu din seria curentă și din seriile anterioare care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate de învățământ dual.  +  Articolul 28(1) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învățământ liceal.(2) Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 29(1) Unitățile de învățământ de stat care oferă educație și formare profesională prin învățământul dual au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează cu minimum 300 de elevi.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională exclusiv prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 4 și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 5, unitatea de învățământ intră în structura unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică.  +  Articolul 30 În învățământul dual de stat, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs național organizat de inspectoratul școlar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 31 Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului școlar se ocupă pe perioadă determinată, prin detașare, prin plata cu ora, până la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situația în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.  +  Articolul 32Normarea posturilor didactice pentru activitățile de laborator și instruire practică din învățământul dual se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat la nivelul județului/municipiului București.  +  Articolul 33(1) Pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici unitatea de învățământ asigură un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă, care urmărește respectarea prevederilor contractului individual de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă practica se desfășoară la unul sau la mai mulți operatori economici.(2) Cadrul didactic coordonator are responsabilități privind monitorizarea pregătirii practice organizate la operatorii economici, urmărirea frecvenței și notarea elevilor în urma evaluării curente realizate în colaborare cu tutorii de practică, planificarea, după caz, a unor programe de recuperare a unor ore neefectuate din cauza absențelor sau alte măsuri de remediere pentru elevii cu progres întârziat constatat în cadrul evaluării curente, stagii suplimentare de practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor pentru calificarea respectivă.(3) Operatorii economici la care se desfășoară pregătirea practică a elevilor din învățământul dual stabilesc tutorii care coordonează această activitate.(4) Pentru buna desfășurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.(5) Tutorii răspund, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat și anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică, de organizarea și derularea pregătirii practice organizate de operatorul economic, de realizarea evaluării elevilor practicanți, prin consultare cu cadrul didactic coordonator de practică și de inițierea, în colaborare cu acesta, după caz, a programelor de recuperare/măsurilor de remediere/stagiilor suplimentare de pregătire practică menționate la alin. (2). Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de pregătire practică.(6) Tutorii desemnați de operatorii economici pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul dual trebuie să aibă studii cu nivel de educație și calificare profesională, conform Cadrului național al calificărilor, cel puțin egal cu nivelul de educație și calificare profesională pentru care se organizează școlarizarea elevilor în învățământul dual.  +  Articolul 34(1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz.(2) Componența și atribuțiile consiliilor de administrație sunt stabilite prin Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației.(3) Directorul unității de învățământ exercită managementul unității, în conformitate cu prevederile legale, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 35(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București publică lista cu unitățile de învățământ care organizează învățământul dual și operatorii economici parteneri ai unităților de învățământ, precum și oferta de pregătire a acestora în broșura admiterii în învățământul liceal de stat. În scopul unei bune și complete informări a elevilor și a părinților acestora, broșura admiterii va conține atât informațiile legate de admiterea în învățământul liceal de stat, în cel profesional și în învățământul dual, în secțiuni separate.(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București realizează activități specifice de prezentare și promovare a ofertei locale pentru învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, împreună cu unitățile de învățământ și cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.(3) Pentru promovarea ofertei locale a învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, fiecare inspectorat școlar județean/al municipiului București, în colaborare cu comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social și operatorii economici, va realiza un plan de acțiuni la nivel județean, care va cuprinde:a) organizarea acțiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor;b) organizarea acțiunii "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel regional/județean;c) promovarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual și a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;d) alte acțiuni de promovare.(4) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București prevăd obligatoriu în tematica de inspecție școlară cel puțin o activitate care vizează organizarea și funcționarea învățământului dual.  +  Secţiunea 2 Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare  +  Articolul 36(1) Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.(2) Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.(3) Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificări de nivel 3 prevăzute în Registrul național al calificărilor.  +  Articolul 37 Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare se elaborează anual și se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 38 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prin reprezentanții săi în fiecare regiune, asigură asistență metodologică inspectoratelor școlare și comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul dual, pentru nivelul 3 de calificare.  +  Articolul 39(1) Calitatea de elev în învățământul dual, pentru nivelul 3 de calificare, este condiționată de îndeplinirea cumulată a următoarelor condiții:a) să fie absolvent al clasei a VIII-a;b) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerințele specifice calificării pentru care se pregătește;c) să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ.(2) În cazul în care unui elev i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de învățământ și, după caz, inspectoratul școlar vor identifica soluțiile aplicabile pentru a-i asigura condițiile de finalizare a învățământului obligatoriu și a formării profesionale de nivel 3, în aceeași sau în altă unitate de învățământ.  +  Articolul 40 Absolvenții învățământului dual de nivel 3 de calificare, pot continua studiile în învățământul liceal în condițiile stabilite prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Secţiunea 3 Învățământul dual de nivel 4 de calificare  +  Articolul 41(1) Învățământul dual se poate organiza pentru calificări profesionale de nivel 4 de calificare.(2) Învățământul dual pentru nivelul 4 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.  +  Articolul 42 Condițiile de acces ale elevilor care au obținut o calificare de nivel 3 în învățământul profesional, inclusiv dual, pentru o calificare de nivel 4, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces la nivelul 4 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 43(1) Învățământul dual pentru nivelul 4 de calificare se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificări de nivel 4 prevăzute în Registrul național al calificărilor.  +  Articolul 44 Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru calificări de nivel 4, se elaborează anual și se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 45 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prin reprezentanții săi în fiecare regiune, asigură asistență metodologică inspectoratelor școlare și comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de școlarizare prin învățământul dual pentru nivelul 4 de calificare.  +  Articolul 46 Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, în condițiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Secţiunea 4 Învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare  +  Articolul 47(1) Învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare este organizat pentru absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat și/sau pentru absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 de calificare, ca parte a învățământului terțiar nonuniversitar.(2) Pot opta pentru înscrierea în învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare și elevii din învățământul special care finalizează învățământul secundar superior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.  +  Articolul 48 Condițiile de acces ale elevilor în învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor, sunt reglementate prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5 de calificare, aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 49(1) Învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificări de nivel 5 prevăzute în Registrul național al calificărilor.  +  Articolul 50 Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare se elaborează anual și se aprobă prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 51 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prin reprezentanții săi în fiecare regiune, asigură asistență metodologică inspectoratelor școlare și comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social în fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru nivelul 5 de calificare.  +  Secţiunea 5 Conținutul pregătirii prin învățământul dual  +  Articolul 52 Pregătirea prin învățământul dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională, aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale, aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate.  +  Articolul 53(1) Planurile-cadru de învățământ și curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Schemele orare de funcționare a învățământului dual se stabilesc la nivelul unității de învățământ, în funcție de posibilitățile de organizare a practicii la operatorul economic.(3) Schemele orare de funcționare reprezintă particularizarea planului-cadru de învățământ la condițiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru școlar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire practică putând fi distribuite pe durata anului școlar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână și a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.  +  Articolul 54 Planificarea privind orarul pregătirii practice a elevilor, organizate la operatorul economic, va fi stabilită de unitatea de învățământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcție de programul de lucru al acesteia, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor și reglementările legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.  +  Articolul 55 Pentru învățământul dual, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală și constituie oferta educațională la nivel local, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieței muncii.  +  Articolul 56 În cazul învățământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educațională.  +  Secţiunea 6 Evaluarea și certificarea rezultatelor învățării  +  Articolul 57(1) Absolvenții învățământului dual susțin examen de certificare a calificării, în condițiile legii. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivelul 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.(2) Examenul de certificare a calificării este reglementat prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 58 Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, în condițiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 3 la nivelul 4, aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 59 Absolvenții învățământului dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 4, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 5, în condițiile stabilite prin metodologia specifică de acces de la nivelul 4 la nivelul 5, aprobată prin ordin al ministrului educației.  +  Capitolul III ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DUAL  +  Articolul 60 Învățământul dual se organizează în instituții de învățământ superior de stat, particulare sau confesionale acreditate, în baza contractului de parteneriat prevăzut la art. 5 lit. c).  +  Articolul 61 Învățământul superior dual se organizează:a) pentru ciclul I - programe de studii universitare de licență, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite;b) pentru ciclul II - programe de studii universitare de masterat profesional, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 60 și maximum 120 de credite;c) pentru ciclul III - doctorat profesional.  +  Articolul 62(1) Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, admiterea la studii, întreaga perioadă de studii, precum și perioada de finalizare a studiilor.(2) Curriculumul pentru învățământul superior dual conține activități de învățare, predare și de învățare prin muncă, precum și de evaluare. Volumul de muncă specific activităților de învățare, predare, respectiv de învățare prin muncă, este partajat în mod egal. Volumul de muncă este estimat în concordanță cu ECTS/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.  +  Articolul 63 Contractul de parteneriat poate fi completat și cu alte clauze convenite de părți, cu condiția să nu contravină legislației în vigoare.  +  Articolul 64 Contractul de parteneriat stabilește drepturile operatorilor economici cu privire la, fără a se limita la acestea:a) participarea la activitățile de informare și promovare a ofertei educaționale;b) participarea la dezvoltarea planului de învățământ;c) organizarea și derularea învățării prin muncă a studenților;d) evaluarea continuă a învățării prin muncă ;e) organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă pentru studenții cu un număr de absențe care nu le permite finalizarea disciplinei;f) organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă aferentă disciplinei nepromovate de către student;g) participarea la examenele de finalizare a studiilor;h) stabilirea cuantumului și a criteriilor de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru studenți;i) stabilirea criteriilor de angajare a absolvenților pe care i-a format, în baza contractelor învățare prin muncă.  +  Articolul 65 Contractul de parteneriat stabilește drepturile instituției de învățământ superior cu privire la, fără a se limita la acestea:a) organizarea și derularea activităților de informare și promovare a ofertei educaționale;b) organizarea și desfășurarea admiterii;c) planificarea strategică a instituției de învățământ superior;d) proiectarea planului de învățământ;e) organizarea și derularea procesului educațional;f) evaluarea studenților;g) organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor.  +  Articolul 66 Contractul de parteneriat stabilește obligațiile operatorilor economici cu privire la, fără a se limita la acestea:a) organizarea și desfășurarea stagiilor de învățare prin muncă prevăzute în planul de învățământ și desfășurate la operatorul economic;b) asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru învățarea prin muncă organizată în răspunderea lor, în conformitate cu planurile de învățământ, proiectate în colaborare cu instituția de învățământ superior;c) asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru învățarea prin muncă a studenților, organizată la operatorul economic;d) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru studenți, pe perioadele de învățare prin muncă, derulate la operatorul economic;e) asigurarea securității și sănătății în muncă a studenților pe parcursul perioadelor de învățare prin muncă derulate la operatorul economic;f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru studenți;g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru studenți (în funcție de domeniul de activitate);h) acordarea de burse pentru studenți, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum și din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate;i) acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;j) asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) pentru derularea evaluărilor pe parcurs a studenților, pentru activitățile derulate la operatorul economic;k) contribuția convenită pentru îmbunătățirea dotării și a condițiilor de desfășurare a procesului educațional din instituția de învățământ superior;l) implicarea în activități de informare și promovare a ofertei educaționale;m) participarea cu specialiști la proiectarea planului de învățământ;n) organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă pentru studenții cu un număr de absențe care nu le permite finalizarea disciplinei;o) organizarea refacerii perioadei de învățare prin muncă aferente disciplinei nepromovate de către student.  +  Articolul 67 Contractul de parteneriat stabilește obligațiile instituției de învățământ superior, cu privire la:a) asigurarea spațiilor de învățământ cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică, destinate desfășurării activității didactice la programele de studii de învățământ dual;b) asigurarea bazei materiale, a echipamentelor și dotărilor necesare procesului educațional organizat de instituția de învățământ superior;c) asigurarea resurselor umane necesare pentru procesul educațional, organizat în cadrul instituției de învățământ superior;d) asigurarea unui cadru didactic coordonator pentru fiecare formațiune de studii participantă la învățarea prin muncă, responsabil pentru monitorizarea acesteia la operatorul economic;e) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru studenți, pe perioada studiilor derulate în instituția de învățământ superior;f) asigurarea securității și sănătății în muncă a studenților pe perioada studiilor derulate în instituția de învățământ superior;g) asigurarea, în colaborare cu operatorii economici, a organizării și desfășurării examenului de finalizare a studiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;h) angajarea altor cheltuieli necesare pentru un învățământ de calitate;i) asigurarea drepturilor studenților prevăzute de legislația în vigoare;j) proiectarea planului de învățământ în parteneriat cu operatorii economici, respectând standardele de calitate;k) planificarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de învățare prin muncă;l) organizarea și desfășurarea evaluării continue a studenților, în colaborare cu operatorii economici, cu respectarea reglementărilor în vigoare;m) organizarea și desfășurarea, împreună cu operatorii economici, a activităților de informare și promovare a ofertei educaționale;  +  Articolul 68 În învățământul superior dual activitatea de învățare prin muncă se efectuează exclusiv în răspunderea operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de calitate și planurile de învățământ.  +  Articolul 69(1) În cadrul învățământului superior dual, studentul/studentul doctorand încheie cu instituția de învățământ superior și operatorul economic un contract individual de studii și pregătire practică prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.(2) Contractul individual de studii și pregătire practică se încheie distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare până la începutul anului universitar.  +  Articolul 70(1) Învățământul dual de nivel 6 și 7 de calificare, Conform Cadrului național al calificărilor, este organizat ca învățământ cu frecvență.(2) Învățământul dual de nivel B de calificare, Conform Cadrului național al calificărilor, este organizat ca învățământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă .(3) Învățământul dual, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfășurat și în limbile minorităților naționale.  +  Articolul 71 Cifra de școlarizare pentru învățământul dual se stabilește anual, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în temeiul autonomiei universitare, pe baza solicitărilor operatorilor economici.  +  Articolul 72 Admiterea absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat în învățământul superior dual se realizează în conformitate cu metodologiile proprii elaborate în baza Metodologiei cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile universitare de licență, master și de doctorat.  +  Articolul 73(1) Pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici, instituția de învățământ superior desemnează un cadru didactic coordonator pentru fiecare formațiune de studii, care urmărește respectarea prevederilor contractului individual de pregătire practică.(2) Cadrul didactic coordonator are responsabilități privind monitorizarea activității de învățare prin muncă și evaluarea acesteia în colaborare cu tutorii de practică, respectiv planificarea, după caz, a unor programe de recuperare a unor ore neefectuate sau alte măsuri de remediere.(3) Operatorii economici la care se desfășoară activitatea de învățare prin muncă a studenților din învățământul dual, stabilesc tutorii care coordonează această activitate.(4) Tutorii răspund, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat, de activitatea de învățare prin muncă organizată de operatorul economic. Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în contractul individual de studii și pregătire practică.(5) Tutorii desemnați de operatorii economici pentru activitatea de învățare prin muncă a studenților trebuie să aibă nivelul de studii și calificare profesională, cel puțin egale cu nivelul de educație și calificare profesională pentru care se organizează școlarizarea studenților în învățământul dual.  +  Articolul 74(1) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) elaborează standarde specifice fiecărui ciclu de studii universitare din învățământul superior dual.(2) Instituțiile de învățământ superior pot organiza admitere în învățământul superior dual după finalizarea evaluării programelor de studii de către ARACIS sau altă agenție înscrisă în EQAR.  +  Articolul 75(1) Normarea posturilor didactice pentru activitățile din învățământul superior dual se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru învățământul superior.(2) Pentru derularea activităților, în cazul instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțarea se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 76(1) Absolvenții învățământului dual susțin examen de finalizare a studiilor în conformitate cu metodologiile proprii elaborate în baza prevederilor legale în vigoare pentru nivelurile de calificare 6, 7 și 8.(2) După absolvirea studiilor, instituția de învățământ superior eliberează o adeverință care atestă perioada în care studentul a desfășurat activități de învățare prin muncă  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 77 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual Număr de înregistrare la unitatea de învățământ ...../......
  CONTRACT DE PARTENERIAT
  pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
  - Nivelul de calificare*1 -
  *1 Se încheie contract de parteneriat distinct pentru fiecare nivel de calificare în învățământul dual.  +  Capitolul I Părțile contractante Prezentul contract se încheie între:1. Unitatea de învățământ ......, cu sediul în ......, str ......, nr. ..., județul/municipiul București ....., telefon ......, fax: ....., e-mail .....,CUI ...., reprezentată legal prin ......., având funcția de director,2. Unitatea administrativ-teritorială*2 ......... cu sediul*3 în ........, str ...., nr ......, județul/municipiul București ....., CUI ......, telefon ...., fax ...., e-mail ....., reprezentat legal prin*4 ......, în calitate de ....., *2 Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul/comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (de exemplu municipiul XX) *3 Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special). *4 Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).3. Operatorul economic*5 (partener de practică) ........ cu sediul în ......., str. ....., nr. ........, județul/municipiul București ....., identificată cu J ....., CUI ......, telefon ....., fax ......, e-mail ....., reprezentat legal prin ......., în calitate de ......, *5 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. În cazul includerii unor camere de comerț/asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.  +  Capitolul II Scopul contractului  +  Articolul 1(1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.  +  Capitolul III Obiectul contractului  +  Articolul 2(1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar ......, după cum urmează:a) La nivelul ....*6 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):– ... elevi, în domeniul de pregătire profesională ......, calificarea profesională .........;– ... elevi, în domeniul de pregătire profesională ......., calificarea profesională ........; *6 Se completează nivelul de calificare pentru care se încheie contractul.(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat*7. *7 Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.  +  Articolul 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul IV Durata contractului  +  Articolul 4(1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de ....... luni*8 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante. *8 Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.(2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.(3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.  +  Capitolul V Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ  +  Articolul 5(1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia- cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației.(2) În cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât numărul de locuri care poate fi alocat conform reglementărilor în vigoare, menționate la alin. (1), pentru includerea în consiliul de administrație a operatorilor economici parteneri (inclusiv camere de comerț/ asociații profesionale, consorții partenere în învățământul dual), aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care își va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.(3) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acesta. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.  +  Capitolul VI Drepturile și obligațiile părților  +  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile unității de învățământ  +  Articolul 6 Unitatea de învățământ are dreptul:a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;c) să inițieze și să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;f) să-și exercite atribuțiile care îi revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășurată în unitatea de învățământ;h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;i) să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.  +  Articolul 7 Unitatea de învățământ se obligă:a) să constituie consiliul de administrație al unității de învățământ cu includerea reprezentanților din partea operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;b) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzute la art. 2;c) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare pentru nivelul de calificare pentru care se încheie prezentul contract;d) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;e) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;f) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;g) să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;h) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;i) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;j) să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;k) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;l) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;m) să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;n) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației;o) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;p) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;q) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;r) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual;s) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;t) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor; u) să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic*9  +  Articolul 8 Operatorul economic are dreptul:a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;b) să formuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;c) să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;d) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);e) să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;f) să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;g) să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;h) să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;i) să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;j) să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;k) să propună și să organizeze activități/stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;l) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițiile asumate prin prezentul contract;n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract. *9 În cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la cap. I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.  +  Articolul 9(1) Operatorul economic se obligă:a) să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (2), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;b) să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționate la art. 2;c) să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;d) să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;e) să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației;f) să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;g) să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);h) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;i) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică și metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;j) să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;k) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;l) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;m) să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;n) să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;o) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin activități/stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;p) în afara situațiilor prevăzute la lit. o), poate organiza și alte stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.(2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analizele medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;d) echipamentele de lucru și de protecție;e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.(3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.(4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.(5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.(6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.(7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale  +  Articolul 10 Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.  +  Articolul 11(1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, potrivit reglementările legale în vigoare;b) să colaboreze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională;f) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local*10 în consiliul de administrație al școlii. *10 Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.(2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 12 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Modificarea contractului  +  Articolul 13(1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.(2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.(3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.  +  Capitolul IX Forța majoră  +  Articolul 14(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul X Încetarea contractului  +  Articolul 15(1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.(2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu ....luni*11 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți. *11 Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.(4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.  +  Capitolul XI Comunicări  +  Articolul 16(1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.(4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim zile celeilalte părți.  +  Capitolul XII Soluționarea litigiilor  +  Articolul 17(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.(2) Dacă după zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.  +  Capitolul XIII Limba care guvernează contractul  +  Articolul 18 Limba care guvernează contractul este limba română.  +  Capitolul XIV Legea aplicabilă contractului  +  Articolul 19Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  +  Capitolul XV Clauze finale  +  Articolul 20(1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.(2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.(3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.(4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1  +  Articolul 21 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 22 Prezentul contract a fost încheiat la data de în exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Unitatea de învățământ: ..............
  Reprezentant legal (numele și prenumele): ..........
  Funcția: ..............
  Semnătura
  Unitatea administrativ-teritorială
  Reprezentant legal (numele și prenumele):............
  Funcția:.............
  Semnătura
  Operatorul economic*12: .............
  Reprezentant legal (numele și prenumele): .........
  Funcția: ..........
  Semnătura
  *12 În cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții și semnează fiecare dintre aceștia. În cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.
   +  Anexa nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr........*13
  Partajarea responsabilităților și a unor contribuții
  specifice între școală și operatorul economic partener de practică*14
  privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual,
  în anul școlar
  1. Nivelul de calificare*15 conform Cadrului național al calificărilor2. Calificarea profesională: ........3. Număr de elevi*16 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:– clasa a .......*17, nr. de elevi ......4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a .....*18
  Modulul de pregătire*19Din care,
  *13 Această anexă se completează anual, pentru nivelul de calificare pentru care se încheie prezentul contract, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.). *14 Se menționează denumirea operatorului economic. *15 Informațiile din această anexă se structurează pentru nivelul de calificare și calificarea profesională menționate la art.2 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual. *16 Se precizează numărul previzionat de elevi, pe clase / ani de studii(în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de parteneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată. *17 Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa, fiecare clasă / an de studii aferent nivelului de calificare pentru care se încheie prezentul contract *18 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă/an de studii mai sus menționat. *19 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.
  Laborator/Instruire practică săptămânalăNr. total de ore conform planului de învățământLa unitatea deînvățământ (nr. de ore)Laoperatoruleconomic(nr. de ore)În răspunderea operatorului economic,în alte locații
  Nr.oreLocația (denumirea)
  I............................... Laborator tehnologic
  Instruire practică
  II.............................. Laborator tehnologic
  Instruire practică
  Stagiul de pregătire practică (CDL)
  Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.
  5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ("practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ Clasa ........*20
  Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării*21Materii prime, materiale*22 asigurate de către:
  Unitatea de învățământ:Operatorul economic:
  Stagiul de pregătire practică (CDL)*23
  *20 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.*21 Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URI se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.*22 Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.*23 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.
  6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor*24 Clasa .........*25
  Materii prime, materiale asigurate de către:
  *24 Se completează la începutul ultimului an de pregătire. *25 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.
  Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)Unitatea de învățământ:Operatorul economic:
  7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ: .................*26
  Unitatea de învățământ: ...........
  Reprezentant legal (numele și prenumele): .........
  Funcția: .............
  Semnătura
  Operatorul economic: ...............
  Reprezentant legal (numele și prenumele):
  .....................
  Funcția: ............
  Semnătura
  *26 Se menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. In cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.
   +  Anexa nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. .....*27
  Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin
  acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ....., în anul școlar .....
  Nivelul ..... de calificare*28 conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: ....... Clasa*29 .........1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor
  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilorNr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică*30Nr. de elevi pentru care se va acordaValoare/elev(lei/elev)Perioada pentru care se acordă(nr. de luni/zile)Valoarea totală (=3*4*5) (lei)
  123456
  Bursă lunară*31....... lei/lună... luni
  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)*32
  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii*33
  Echipament de lucru*34
  Echipament de protecție*35
  Transport la și de la locul de practică*36lei/zi... zile
  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică*37lei/zi... zile
  Rechizite necesare pe perioada practicii*38
  Premii pentru stimularea performanței*39
  Altele:............
  Total valoare stimulente/ forme de sprijin
  *27 Această anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.) *28 Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare calificare profesională menționată la art.2 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual. *29 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă /an de studii, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv. *30 Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa, nr previzionat de elevi pentru fiecare clasă (an de studii), în funcție de durata de pregătire conform nivelului de calificare pentru care se încheie prezentul contract: *31 Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta) pentru învățământul profesional. pentru toată perioadă de pregătire teoretică și practică din anul școlar respectiv *32 Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc. *33 Componentă importantă *34 Componentă obligatorie *35 Componentă obligatorie *36 Componentă importantă *37 Componentă recomandată *38 Componentă recomandată *39 Componentă opțională
  2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin
  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilorCondiții de acordare*40Detaliere
  Bursă lunarăFrecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)
  Promovareadisciplinelor/modulelor din planul de învățământ
  Rezultate la evaluări teoretice și practice
  Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine
  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)
  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii
  Echipament de lucru
  Echipament de protecție
  Transport la și de la locul de practică
  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică
  Rechizite necesare pe perioada practicii
  Premii pentru stimularea performanței
  Altele:............
  *40 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la începutul anului școlar", referitor la transport: "asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei" sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ..." etc. În cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite obținute la " etc.)

  Operatorul economic: .....
  Reprezentant legal (numele și prenumele): ......
  Funcția: ...................
  Semnătura
   +  Anexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr. ......1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială*41 ........., pentru perioada*42 .........
  Nr.crt.Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieliDescriereTermen de realizareValoareestimatăObservații
  2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual
  Nr.crt.Forma de sprijinDetaliere
  Unitatea administrativ-teritorială: ......... Reprezentant legal (numele și prenumele): ........ Funcția: ............ Semnătura *41 Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul /comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul ..........) *42 Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă mai mare, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor/altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate
   +  Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr. ......
  Responsabilitățile tutorelui*43
  Tutorele are următoarele obligații:a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;f) să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii;g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculumului;h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator;i) în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive;j) să înregistreze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;k) să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;l) să stabilească, împreună cu cadrul didactic coordonator de practică, măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective;n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei. *43 Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutore. Operatorul economic: ............ Reprezentant legal (numele și prenumele): .......... Funcția: ............. Semnătura Unitatea de învățământ: ............... Reprezentant legal (numele și prenumele): ............... Funcția: ........... Semnătura
   +  Anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual
  (Antet operator economic)(Nr. de înregistrare)

  Solicitare de școlarizare în învățământul dual
  pentru anul școlar ...........
  1. Date privind operatorul economic1.1. Denumirea operatorului economic:1.2. CIF/CUI:1.3. Adresa:1.4. Date de contact: Telefon: ............... Fax: .......... E-mail: ............. Pagina web: ............1.5. Persoana de contact: Numele și prenumele: ........... Funcția: ............. Date de contact: Telefon: .......... Fax: .......... E-mail: .............2. Solicitarea de școlarizare Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar .......
  Calificarea profesională solicitată*44Nivelul de învățământ(profesional, liceal tehnologic, postliceal)Numărul delocurisolicitate
  3. Precizări privind unitatea/unitățile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită școlarizare și preferințe privind unitatea de învățământ pentru încheierea contractului de parteneriat
  JudețulLocalitateaUnitatea de învățământ parteneră preferată*45
  Menționăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unității noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare. Menționăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional.*46 Menționăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate și detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru școlarizare în învățământul profesional dual.
  Data: Reprezentant legal, Funcția ........ Numele și prenumele ....... Semnătură, [ștampilă] ......
  *44 Se completează calificarea conform denumirii din Registrul Național al Calificărilor Profesionale (RNCP) disponibil pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) *45 Indicarea preferinței pentru o unitate de învățământ este opțională. In cazul în care solicitarea de școlarizare include mai multe unități de învățământ, alături de denumirea acestora se menționează și calificarea profesională vizată la fiecare dintre acestea. Alocarea pe unități de învățământ a cifrei de școlarizare în învățământul profesional dual se va realiza ținând cont de preferințele operatorilor economici și în funcție de posibilitățile de constituire a formațiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la efectivele minime și maxime de elevi. *46 Cerință în conformitate cu art. 25, alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ------