HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 5 octombrie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 7 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 6 octombrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) De la data intrării în funcțiune a SGR, obligațiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor provenite de la ambalajele SGR se vor îndeplini exclusiv în cadrul SGR.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, și, după caz, cu cele prevăzute la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu cele prevăzute în anexa nr. I la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IVa Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Obligațiile privind înregistrarea(1) Producătorii care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligația de a se înregistra în SGR cu cel puțin 150 de zile înainte de data prevăzută la art. 10 alin. (1).(2) În scopul prevăzut la alin. (1), producătorii au obligația de a transmite administratorului SGR prevăzut la art. 16 alin. (1) o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să cuprindă cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale producătorului, însoțite de o copie a certificatului de înregistrare fiscală;b) numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea producătorului în relația cu administratorul SGR;c) numărul de unități de ambalaje care fac obiectul SGR în conformitate cu art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și greutatea aferentă de ambalaj exprimată în kilograme introduse pe piața națională în anul calendaristic anterior, defalcate pe tip de material, volum per unitate de ambalaj și categorii de produse conținute.(3) Data înregistrării este considerată a fi data la care producătorul a transmis corect și complet documentația prevăzută de prezenta hotărâre și cea solicitată de administratorul SGR în condițiile alin. (4), dacă este cazul, indiferent de data la care administratorul SGR a confirmat primirea documentației și caracterul complet al acesteia.(4) Producătorii sunt obligați să ofere clarificări și informațiile solicitate de către administratorul SGR în legătură cu notificarea de înregistrare în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.(5) Producătorii care intenționează să introducă pe piața națională produsele ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) ulterior împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) au obligația de a se înregistra în SGR cu cel puțin 30 de zile înainte de introducerea pe piața națională a produselor ambalate în ambalaje SGR.4. La articolul 4 alineatul (1), literele c) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piața națională, care fac obiectul SGR, programul informatic dezvoltat, gestionat și pus la dispoziție de către administratorul SGR;..............................................................................................i) să informeze consumatorii sau utilizatorii finali, prin transmiterea informației detaliate pe produs, marcă, tip de material, greutate și volum al ambalajului pentru a fi postată pe pagina de internet a administratorului SGR, despre începerea sau încetarea punerii pe piață a unui anumit tip de produs ambalat în ambalaj SGR;5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1), prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025;c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.6. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Comercianții au obligația să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR cu cel puțin 150 de zile înainte de data prevăzută la art. 10 alin. (1).(2) În scopul prevăzut la alin. (1), comercianții au obligația să transmită administratorului SGR o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să cuprindă cel puțin următoarele:a) datele de identificare, însoțite de copie a certificatului de înregistrare fiscală;b) numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea comerciantului în relația cu administratorul SGR;c) adresa și suprafața fiecărei structuri de vânzare operate de comerciant ca punct de desfacere, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) adresa și detaliile de acces ale punctului de preluare a ambalajelor returnate și orarul de funcționare al punctului de preluare;e) modalitatea de preluare a ambalajelor returnabile de la deținători: manual sau prin echipamente de preluare;f) numărul de produse în ambalaje SGR comercializate cu amănuntul pe piața națională în anul calendaristic anterior;g) numărul de produse în ambalaje SGR pe care comerciantul anticipează că îl va comercializa în anul calendaristic în care este transmisă notificarea de înregistrare;h) informații din care să rezulte dacă comerciantul se încadrează la una dintre excepțiile prevăzute la art. 17.(3) Data înregistrării este considerată a fi data la care comerciantul a transmis corect și complet documentația prevăzută la alin. (2).7. La articolul 6 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:d^1) să nu comercializeze produse ambalate în ambalaje SGR care nu sunt marcate potrivit prevederilor art. 22;8. La articolul 6 alineatul (1), litera e), partea introductivă a literei f) și litera f.7) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) să încaseze de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalaje SGR;f) să afișeze în cadrul structurilor de vânzare informații adresate consumatorilor sau utilizatorilor finali cu privire la:..........................................f.7) dreptul celui care returnează ambalajul SGR de a solicita restituirea valorii garanției în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar, conform art. 14 alin. (2);9. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comercianții care, în temeiul art. 17 alin. (7), optează pentru organizarea punctelor de returnare în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, potrivit prevederilor art. 8, vor afișa în cadrul structurilor de vânzare, vizibil și ușor lizibil pentru clienți, următorul text: «Acest magazin nu funcționează ca punct de returnare a ambalajelor», precum și informația privind localizarea punctelor de returnare puse la dispoziție.10. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se abrogă.11. La articolul 8 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să desemneze un responsabil în relația cu administratorul SGR.12. La articolul 8, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Punctele de returnare prevăzute la alin. (1) și art. 7 sunt organizate de către autoritățile executive la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv de către asocierea dintre aceștia și comercianții cu suprafețe de vânzare de sub 200 mp, prin responsabilul desemnat pentru relația cu administratorul SGR.(4) Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) și art. 7 are obligația de a oferi consumatorilor finali posibilitatea de rambursare a garanției în numerar, prin transfer bancar sau prin voucher care poate fi utilizat sau schimbat în numerar în cadrul structurilor de vânzare ale comercianților asociați potrivit art. 7 alin. (1) sau în cadrul structurilor de vânzare de pe raza administrativ-teritorială în situația art. 7 alin. (2), după caz.(5) În cazul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) și art. 7 care sunt operate de către unitatea administrativ-teritorială sau asociația de dezvoltare intercomunitară, operatorul va respecta obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-k), m) și n) în sarcina comercianților.13. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) și art. 7 este obligat să țină evidența numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate acestuia, defalcat pe tip de material și volum, precum și evidența garanțiilor plătite către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR.14. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Sistemul de garanție-returnare(1) Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel național, este obligatoriu tuturor producătorilor și comercianților în condițiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul național, cât și produselor importate sau achiziționate intracomunitar, în condiții nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcționarea sistemului și tarifele impuse acestora de către administratorul SGR.(2) Este interzisă introducerea pe piața națională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă producătorii acestora nu sunt înregistrați în SGR potrivit prevederilor de la art. 3 alin. (1), respectiv art. 5 alin. (1).(3) Este interzisă introducerea pe piața națională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu sunt inscripționate în condițiile prevăzute la art. 22, cu excepția produselor care se află în stocul producătorilor sau comercianților la data prevăzută la alin. (1).(4) Stocurile prevăzute la alin. (3) pot fi introduse pe piață, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piața națională, respectiv comercializarea lor este interzisă.(5) În cazul bunurilor importate sau achiziționate intracomunitar după data intrării în funcțiune a SGR nu se aplică interdicția prevăzută la alin. (4) dacă respectivele bunuri sunt inscripționate înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare.15. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Înregistrarea în cadrul sistemului de garanție-returnareProcedura de înregistrare în SGR se stabilește de către administratorul SGR și se publică pe pagina proprie de internet cu cel puțin 150 de zile înainte de împlinirea termenelor de la art. 3 alin. (1), respectiv art. 5 alin. (1).16. La articolul 12, alineatele (3)-(7) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:(3) Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, producătorii prevăzuți la pct. 1 lit. k) din anexă sunt obligați ca la momentul introducerii pe piața națională a produselor în ambalaje SGR să perceapă garanția prevăzută la alin. (1).(4) Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, comercianții sunt obligați să perceapă garanția de la consumatorii sau utilizatorii finali.(5) Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, valoarea garanției este în cuantum de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaj SGR.(6) Administratorul SGR are dreptul de a solicita autorității publice centrale pentru protecția mediului modificarea valorii garanției, inclusiv diferențiat pe tip de ambalaj, respectiv pe tip de material.(7) Valoarea garanției modificată potrivit solicitării prevăzute la alin. (6) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa autorității publice centrale pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.17. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care la punctul de returnare:a) ambalajele SGR sunt preluate manual, valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali, în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;b) ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare, valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin voucher pe care aceștia, în cadrul aceluiași comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, fie prin transfer bancar. Transferul bancar va fi realizat la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant.18. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Tariful de administrare se percepe producătorilor și va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 25 alin. (3), pentru stabilirea metodologiei de calcul al tarifelor de administrare și gestionare, în funcție de tipul de material, greutate și volum, prin raportare la costurile totale de funcționare ale SGR alocate producătorilor în mod proporțional cu cantitatea de ambalaje SGR puse pe piață.(3) Cuantumul și frecvența plății tarifului de administrare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei prevăzute la art. 25 alin. (3).19. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul și frecvența plății tarifului de gestionare vor fi stabilite în mod transparent de către administratorul SGR, pe baza metodologiei prevăzute la art. 25 alin. (3).20. La articolul 17, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În situația prevăzută la alin. (7), distanța până la punctul de returnare realizat nu poate fi mai mare de 500 m față de fiecare structură de vânzare a comerciantului din acordul de parteneriat, pentru structurile de vânzare din localități rurale, respectiv 150 m pentru structurile de vânzare din localități urbane.21. După articolul 19 se introduc două noi articole, art. 19^1 și 19^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1Retragerea calității de administrator al SGR(1) Calitatea de administrator al SGR va fi retrasă, prin hotărâre a Guvernului, în cazul existenței uneia dintre următoarele situații:a) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (6) sau art. 21 alin. (9) lit. w), constatată de către instituțiile competente, privind destinația veniturilor înregistrate sub orice formă de către administratorul SGR;b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) privind menținerea condițiilor care au stat la baza selecției administratorului SGR;c) în cazul în care administratorul SGR nu realizează, începând cu anul 2027, cel puțin jumătate din obiectivele de colectare prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru cel puțin două din tipurile de material din sfera SGR;d) în cazul în care administratorul SGR a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu administrarea sistemului de garanție-returnare;e) în cazul deschiderii procedurii falimentului a administratorului SGR, stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă de către instanțele competente.(2) În cazul în care Comitetul de supraveghere apreciază sau ia cunoștință, după caz, că administratorul SGR se află în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), va notifica, de îndată, în scris, despre această situație autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va iniția, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), proiectul de hotărâre a Guvernului privind retragerea calității de administrator al SGR.(4) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (1) se organizează o nouă procedură pentru desemnarea unui alt administrator SGR, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 19^2Obligațiile vechiului administrator SGR(1) Administratorul SGR căruia i s-a retras calitatea de administrator potrivit art. 19^1 are obligația de a-și continua activitatea până la desemnarea unui alt administrator SGR, sub controlul direct și nemijlocit al Comitetului de supraveghere conform atribuțiilor stabilite prin hotărârea prevăzută la art. 19^1 alin. (1).(2) După intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 19^1 alin. (1), Comitetul de supraveghere urmărește ca activitatea vechiului administrator să vizeze exclusiv gestionarea curentă a SGR, fără a fi implicate activități de investiții sau oricare alte cheltuieli esențiale.(3) În termen de 30 de zile de la desemnarea noului administrator ca urmare a finalizării procedurii organizate potrivit art. 19^1 alin. (4), fostul administrator SGR va transfera noului administrator SGR toate activele și tot pasivul societății pe baza unui raport întocmit de un evaluator independent autorizat.22. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), administratorul SGR va achita un tarif de gestionare către stațiile de sortare doar în situația în care acestea din urmă îndeplinesc criteriile solicitate de către administratorul SGR, tarif care poate fi cel mult egal cu tariful de gestionare stabilit de administratorul SGR pentru preluare manuală în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 25 alin. (3).23. La articolul 21 alineatul (9), litera k) și punctul 2 al literei z) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) să ramburseze comercianților valoarea integrală a garanțiilor returnate consumatorilor sau utilizatorilor finali, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, cu o frecvență lunară, pentru luna anterioară achitării, în baza solicitărilor acestora, conform convențiilor semnate cu aceștia;..................................................................................................2. cantitatea de ambalaje SGR returnate preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unități administrativ-teritoriale, defalcată pe număr de bucăți, greutate și tip de material, cel puțin trimestrial;24. La articolul 21, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Acționarii administratorului SGR vor asigura monitorizarea continuă a planului de afaceri și a documentației de desemnare și vor propune Comitetului de supraveghere modificarea acestora ori de câte ori este nevoie pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre.25. La articolul 21, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alin. (13) și (14), cu următorul cuprins:(13) Administratorul SGR este obligat să respecte măsurile stabilite prin prezenta hotărâre, măsurile propuse prin planul de organizare a SGR, planul financiar anual și metoda de finanțare a sistemului de garanție-returnare, planul anual de atingere a obiectivelor de returnare, planul de contractare cu operatorii economici care fac parte din sistemul de garanție-returnare și planul anual privind campaniile educaționale și publicitare de informare și conștientizare a populației cu privire la SGR.(14) Administratorul SGR propune autorității competente pentru protecția mediului planul pentru continuarea activității societății.26. La articolul 22, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Producătorii sunt obligați să marcheze ambalajele SGR introduse pe piața națională cu un simbol reprezentativ, ușor de recunoscut și înțeles de către consumatori, marcă înregistrată a autorității publice centrale pentru protecția mediului și cu un cod de bare (EAN) în conformitate cu specificațiile oferite de administratorul SGR, care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare...................................................................................................(3) Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informațiile necesare, suficiente și verificabile astfel încât să permită cel puțin stabilirea apartenenței ambalajului la SGR, greutatea și volumul ambalajului, precum și identitatea producătorului.27. La articolul 23 alineatul (3), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) și g), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. d), d^1), g) și n), art. 13 alin. (1), art. 21 alin. (9) lit. k), l) și lit. z) pct. 1;e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), d), f), i) și j), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 10 alin. (2), (3) și (4), art. 19 alin. (6), art. 21 alin. (9) lit. a), n), s) și lit. z) pct. 2 și alin. (10).28. La articolul 23 alineatul (4), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Garda Națională de Mediu, în ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), d), e), g) și j), art. 6 alin. (1) lit. a), e), g), j), k), l) și n), art. 10 alin. (4), art. 21 alin. (9) lit. a), b), d), e), f), h), k), l), m), p), r), s), t), w), x), y), z) și aa) și alin. (10) și art. 22;..................................................................................................c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d), d^1), f) și h) și alin. (2), art. 10 alin. (4), art. 21 alin. (9) lit. r) și art. 22, prin raportare la relațiile cu consumatorii, așa cum sunt definiți potrivit reglementărilor speciale în domeniu.29. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contribuțiile plătite de administratorul SGR conform alin. (1) se reflectă în metodologia de calcul al tarifului de administrare aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 25 alin. (3).30. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică tuturor ambalajelor primare nereutilizabile prevăzute la art. 1 alin. (1), introduse pe piața din România după data intrării în funcțiune a SGR.31. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) La solicitarea motivată a administratorului SGR, adresată autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu cel târziu 60 de zile înainte de împlinirea termenului de intrare în funcțiune a SGR stabilit la art. 10 alin. (1), acesta va putea fi prelungit prin hotărâre a Guvernului.(6) În cazul prelungirii termenului de intrare în funcțiune a SGR conform alin. (5), obiectivele anuale de returnare a ambalajelor SGR pentru anul 2024, stabilite la art. 4 alin. (2) lit. a), se calculează doar pentru perioada cuprinsă între data intrării în funcțiune a SGR și data de 31 decembrie 2024.32. La punctul 1 din anexă, literele d), j) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) cod de bare (EAN) - codul de bare care să permită identificarea produselor ambalate în ambalaje SGR, făcute disponibile exclusiv pe piața din România și care să conțină cel puțin greutatea și volumul ambalajului, precum și identitatea producătorului;..................................................................................................j) produs ambalat în ambalaj SGR - o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur ambalaj SGR;..................................................................................................o) voucher - tichet valoric, fizic sau electronic, eliberat consumatorului sau utilizatorului final, pe care îl poate întrebuința fie pentru achitarea cumpărăturilor, fie îl poate preschimba în numerar;  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 6 octombrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.214.------