STANDARD MINIM OBLIGATORIU din 21 septembrie 2022 privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice
EMITENT
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 bis din 6 octombrie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 20.840 din 21 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 973 din 6 octombrie 2022

  Anexa la Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.840/2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor

  violenței domestice 3–50

  Anexa la Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.841/2022 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistență

  destinate agresorilor 52–95

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

  MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE


  ORDIN

  pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul

  serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice*)

  Văzând Referatul de aprobare nr. 5.700 din 20.09.2022 elaborat de secretarul general al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,

  având în vedere dispozițiile:

  • Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

  • Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu modificările ulterioare;

  • Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;

  • Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

  • Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare,

  în temeiul art. 10 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă Standardele minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor furnizorilor de servicii sociale destinate victimelor violenței domestice, publici și privați, care funcționează pe teritoriul României.

  Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

  Gabriela Firea


  București, 21 septembrie 2022.

  Nr. 20.840.


  image

  *) Ordinul nr. 20.840/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 6 octombrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.


  Anexa


  Standarde minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice


  Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare și integrare a tuturor activităților destinate grupurilor vulnerabile, de organizare și gestionare a măsurilor de asistență socială specifice, realizate de către asistenții sociali și/sau diferiți specialiști, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenție pentru victime adulte - art. 6 lit. u) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare standardelor minime obligatorii din domeniul serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, conform Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice. În acest sens, indicatorii din cuprinsul prezentului ordin se verifică de către inspectorii sociali în corelare cu cei prevăzuți în celelalte standarde aprobate. Standardele prezente se adresează victimelor adulte și cuplurilor mamă-copil victime ale violenței domestice, care beneficiază de serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice. Pentru copiii victime ale violenței domestice - act de violență domestică fără victime adulte, precum și pentru copiii martori ai violenței domestice se aplică prevederile referitoare la managementul de caz pentru copiii victime ale violenței aprobate în anexa 1 din HG nr. 49/2011, respectiv ale Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie; aceste cazuri sunt gestionate de compartimentul specializat din cadrul DGASPC de intervenție în abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri.


  Modulul I - Condiții privind aplicarea metodei managementului de caz în serviciile sociale pentru victimele violenței domestice (standardele 1 - 4)


  Art. 1 Managementul de caz este principala metodă de lucru a profesioniștilor angajați în serviciile sociale care furnizează asistență, suport și consiliere pentru victimele violenței domestice și include un mecanism de coordonare integrată a evaluării riscurilor,nevoilor și resurselor,a planificării suportului oferit,a monitorizării și evaluării impactului intervenției. Scopul promovării, implementării și utilizării acestei metode este: creșterea accesului persoanei care este victimă a violenței domestice la servicii sociale de suport și consiliere; creșterea impactului serviciilor oferite; creșterea gradului de valorificare


  a resurselor în raport cu nevoile; asigurarea sustenabilității intervenției; creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor.


  Art. 2 Aplicarea managementului de caz în cazurile de violență domestică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute în anexa 1 din HG nr. 49/2011, precum și pe următoarelor principii:

  1. Respectarea dreptului la autodeterminare prin crearea unei relații profesionale de încredere și suport care să ajute persoana victimă a violenței domestice să se angajeze în crearea și implementarea strategiilor de siguranță și dezvoltare personală, socială și profesională.

  2. Centrarea intervenției pe eliminarea riscurilor și asigurarea condițiilor de siguranță pentru persoana care este victimă a violenței domestice.

  3. Respectarea demnității persoanei care este victimă a violenței domestice prin susținerea dezvoltării capacității acesteia de a avea controlul asupra deciziilor privind propria viață, fără constrângere sau judecată negativă.

  4. Managementul datelor cu caracter personal, bazat pe obținerea acordului victimei violenței domestice pentru utilizarea datelor sale personale în procesul managementului de caz

  5. Menținerea confidențialității informațiilor legate de intervenție, prevenirea consecințelor transferului de date în procesul managementului de caz,

  6. Încurajarea victimei să facă dezvăluiri despre violența domestică fără teama de repercusiuni negative care ar putea pune în pericol siguranța proprie și bunăstarea copiilor sau a altor membri ai familiei.

  7. Asigurarea unui suport integrat prin respectarea reciprocă a profesioniștilor implicați, a pregătirii, rolurilor și responsabilităților în procesul intervenției.

  8. Recunoașterea copiilor, inclusiv a copiilor martori, ca victime directe sau indirecte ale violenței domestice și menținerea siguranței și bunăstării lor ca prioritate pe parcursul întregului proces de asistență, suport și consiliere a victimelor adulte, odată cu sesizarea compartimentului specializat pentru intervenție în situațiile de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri în vederea evaluării și planificării serviciilor necesare pentru copiii martori;

  9. Sprijinirea și încurajarea demersurilor victimei în vederea angajării răspunderii penale sau civile a agresorului pentru faptele de violență domestică și pentru încălcarea ordinului de protecție.

  10. Asigurarea formării continue a specialiștilor care oferă servicii sociale de suport, asistență și consiliere prin formare și promovarea unei practici reflective bazate pe cunoaștere și menținerea siguranței la locul de muncă.


   Art. 3 Managementul de caz în violența domestică se aplică de către personalul compartimentului violență domestică din cadrul DGASPC, personalul SPAS și personalul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice și vizează următoarele etape:

   1. Identificarea, semnalarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor de victime ale violenței domestice;

    Această etapă include: identificarea, semnalarea și înregistrarea cazului, preluarea sau referirea cazului, evaluarea inițială a riscurilor și a factorilor de protecție, implementarea măsurilor de protecție în regim de urgență.

    În procesul de evaluare inițială sunt incluse următoarele arii, dar fără a se limita la acestea:

    1. riscurile sau zonele cu potențial de risc, incluzând siguranța spațiului de locuit, a spațiului social sau profesional, etc;

    2. problemele de sănătate fizică, emoțională sau mentală generate de violență pentru fiecare membru al familiei;

     c.factorii de protecție prezenți și măsurile de protecție adecvate; d.tipul de suport necesar în raport cu gradul de risc;

     e.nevoile prezente și așteptările victimei violenței domestice;

     În urma evaluării inițiale pot fi stabilite următoarele grade de risc și intervenții, de urgență sau intervenții pe termen mediu și lung:

     a.risc redus în care este necesară activarea serviciilor de prevenire;

     b.risc mediu în care se impune evaluarea multidisciplinară și activarea serviciilor sociale de asistență, suport și consiliere;

     c.risc major în care este necesară activarea de urgență a măsurilor de protecție și a serviciilor sociale de asistență și consiliere;

   2. Evaluarea detaliată, comprehensivă și multidimensională a situației victimelor violenței domestice vizează contextul personal, social și profesional al victimei violenței domestice.

    Aceasta include, dar fără a se limita la acestea, evaluarea problemelor care generează violența, riscurile și factorii de protecție, nevoile și obiectivele victimei;

    În funcție de complexitatea ariilor care trebuie incluse în evaluare, managerul de caz solicită expertiza altor specialiști: asistent social, psiholog, medic, polițist, jurist, specialist în egalitate de șanse, etc;

   3. Planificarea serviciilor specializate și de sprijin, precum și a altor intervenții necesare pentru reabilitarea victimelor, inclusiv servicii sau măsuri adresate familiei și presupusului făptuitor/agresor se realizeaza pe baza planului de intervenție.


    1. Planul de intervenție este realizat în baza rezultatelor evaluării multidisciplinare, cu participarea și consultarea victimei violenței domestice și a profesioniștiilor implicați în evaluare și/ sau intervenție;

    2. Planul de intervenție include, dar fără a se limita la acestea, obiectivele specifice necesare pentru protecția și asistența victimei, a strategiilor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite; rolurile și responsabilitățile profesioniștilor implicați și ale rețelelor de suport: intervalele de timp pentru intervenție; rezultatele așteptate privind eliminarea riscurilor, sustenabilitatea siguranței și asigurarea bunăstării victimei; indicatorii de progres ai intervenției.

    3. Măsurile prevăzute în plan trebuie să fie sunt însoțite de măsuri de siguranță pentru victima violenței domestice în relație cu agresorul;

    4. Impactul măsurilor este analizat de către profesioniștii care au oferit servicii și de către managerul de caz împreună cu persoana care beneficiază de servicii;

    5. Planul de intervenție poate fi asimilat, în funcție de fiecare tip de serviciu oferit, planului de consiliere, planului de servicii sau planului de asistență .

   4. furnizarea serviciilor și a intervențiilor vizează asistarea victimelor violenței domestice în obținerea și utilizarea serviciilor necesare și declanșarea, la nevoie, a unor proceduri legale. Furnizarea serviciilor sociale are la bază o abordare proactivă a specialiștilor pentru asigurarea suportului necesar.

   5. monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor și a intervențiilor specializate sunt realizate de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii;

   6. finalizarea procesului de furnizare a serviciilor și intervențiilor specializate, cu monitorizarea postservicii și închiderea cazului. Acestă ultimă etapă vizează impactul serviciilor și intervențiilor și este realizată de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii;

  Închiderea cazului include atât o etapă de monitorizare postservicii, cât și pregătirea unui plan de siguranță, după caz, în spațiu de locuit, în spațiul social și/sau în spațiul profesional pentru persoana care a beneficiat de servicii sociale. Această pregătire este realizată de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii și alți profesioniști care lucrează în domeniile în care sunt pregătite măsurile de siguranță.

  Art. 4 Profilul profesional al managerului de caz îmbină competențe profesionale legate de managementul de caz, asistența socială și pregătirea specifică în domeniul violenței domestice.

  1. Competențele legate de managementul de caz sunt generate din profilul profesional al asistentului social și vizează:

   1. capacitatea de a asculta și de a înțelege semnificațiile pe care persoanele le asociază lucrurilor, persoanelor și situațiilor pe care le trăiesc;


   2. capacitatea de conectare la emoțiile celuilalt și de a utiliza adecvat propriile emoții în actul profesional;

   3. capacitatea de reflectare asupra propriei persoane și asupra propriilor trăiri față de situația de violență domestică, în relație cu acțiunile relevante inițiate în beneficiul victimei și a cazului;

   4. capacitatea de a identifica/mobiliza rapid resursele necesare și a le utiliza într-un mod care să genereze un impact maxim;

   5. capacitatea de adaptare rapidă la situații noi și de a genera un răspuns adecvat;

    f.capacitatea de gestionare a conflictelor într-un mod pozitiv;

    1. capacitatea de recunoaștere și gestionare pozitivă a contradicțiilor;

    2. capacitatea de luare a deciziilor pe baza datelor obținute și de argumentare a deciziilor;

    3. capacitatea de utilizare a gândirii critice;

    4. capacitatea de coordonare a activității în echipa de lucru;

    5. capacitatea de conectare și distanțare, în același timp, în actul profesional;

    6. capacitatea de a separa persoana de problemele cu care se confruntă și de a distinge între comportamente și persoană;

    7. capacitatea de aplicare a prevederilor juridice la cazuri specifice și contexte diferite și de a corobora prevederi legale;

    8. capacitatea de ancorare profesională în cât mai multe domenii profesionale

  2. Pregătirea în domeniul violenței domestice vizează asimilarea următoarelor concepte, dar fără a se limita la acestea:

   1. mecanismele de dezvoltare și de manifestare a violenței domestice și impactul violenței asupra siguranței și bunăstării victimei sau a persoanelor din jurul victimei;

   2. impactul violenței domestice asupra capacității de exercitare a rolurilor și abilităților parentale;

   3. recunoașterea formelor de violență domestică și înțelegerea semnificațiilor privind violența domestică asociate comportamentelor sau contextelor de viață;

   4. cunoașterea impactului cultural și social asupra răspunsului la violenței domestice;

   5. cunoașterea miturilor și a stereotipurilor sociale și culturale legate de violența domestică; f.cunoașterea tacticilor și a strategiilor folosite de către agresori pentru a exercita control asupra victimei violenței domestice (abuz fizic, abuz sexual, atac emoțional, coerciție economică, folosirea copiilor pentru a controla acțiunile victimei, etc);

  1. tehnici și metode de interacțiune cu agresorul și crearea planului de siguranță împreună cu victima pentru a crește gradul de siguranță al victimei și a copiilor;

  2. cunoașterea și analiza factorilor de risc și specificul intervenției de urgență;


  3. cunoașterea de tehnici și metode de intervenție pentru crearea planului de siguranță pentru victima violenței domestice;

  4. tehnici și metode de evaluare (observația a parte a diagnosticului, interviu, etc) și consiliere specifice domeniului de intervenție;

  5. evaluarea specializată a siguranței victimei violenței domestice;

  6. intervenția comunitară pentru a elimina riscurile asociate violenței domestice și creșterea siguranței pentru victime;

  7. predictibilitatea evoluției violenței domestice în funcție de suportul activat și impactul măsurilor de siguranță;

  8. cunoașterea mecanismelor de siguranță asociate ordinului de protecție;

  9. tehnici și metode de evaluare a impactului măsurilor de protecție.


  Standardul 1 –

  Asigurarea condițiilor pentru utilizarea metodei managementului de caz

  Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice asigură condițiile pentru implementarea metodei managementului de caz.

  Rezultat:

  Persoana care beneficiază de servicii sociale are asigurat

  un pachet de servicii și intervenții necesare pentru asigurarea și menținerea siguranței și a bunăstării.


  Cerințe minime

  1. Furnizorul de servicii sociale elaborează și aplică procedura de lucru privind implementarea standardelor minime obligatorii privind aplicarea metodei managementului de caz în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice.

  2. Procedura de lucru precizează cel puțin: modul de recrutare, angajare/ contractare și desemnare a managerului de caz, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, sistemul de comunicare internă și interinstituțională, monitorizarea internă a derulării managementui de caz.

  3. Furnizorul de servicii sociale asigură resursele necesare aplicării metodei managementului de caz pentru victimele violenței domestice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  4. Furnizorul de servicii sociale se asigură că managerul de caz îndeplinește următoarele condiții de studii și experiență profesională:


   1. a absolvit un program universitar acreditat, cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale sau psihologiei și cel puțin un curs postuniversitar sau de formare continuă în domeniul violenței domestice;

   2. are experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale/asistenței sociale;

   3. parcurge, imediat, după numire, în curs de pregătire continuă de minim 10 ore în domeniul evaluării riscurilor și a factorilor protectivi, precum și a asistenței victimei violenței domestice. Cursurile vor fi organizate cu respectarea legislației în vigoare privind formarea profesională a adulților;

   4. realizează, pentru o perioadă de minim 6 luni, management de caz cu supervizare administrativă și profesională;

   5. beneficiază de pregătire continuă, pregătire (ateliere de pregătire, schimb de experiență, conferințe, seminare, cursuri de pregătire, cercetare, etc) și supervizare profesională de minim 40 de ore anual în domeniul violenței domestice și a managementului de caz finalizată cu atestat de participare care să precizeze tematicile și numărul de ore, nu mai puțin de 15 ore/an pt una dintre categorii.

  5. Furnizorul de servicii sociale are posibilitatea să angajeze personal, cu contract de muncă, pentru realizarea activităților de management de caz, sau să subcontracteze serviciile de management de caz în acord cu legislația în domeniu.

  6. Furnizorul de servicii sociale respectă prevederile standardelor minime obligatorii e prevăzute.

  7. Furnizorul de servicii sociale consemnează instruirea/formarea managerului de caz în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului.

  8. Furnizorul de servicii sociale dezvoltă relații de parteneriat cu alți furnizori de servicii sociale sau instituții relevante pentru sprijinirea activității desfășurate de managerul de caz în domeniul violenței domestice, precum și cu rețelele de suport social și resursele informale de suport din proximitatea persoanei care este victimă a violenței domestice (ex: familie, prieteni, vecini, grupuri de suport, etc).

  9. Furnizorul de servicii sociale sprijină managerul de caz cu informații și îndrumări concrete în realizarea calitativă a responsabilităților profesionale și asigură, după caz sau la solicitare, intervenția suplimentară a altor specialiști.

  10. Furnizorul de servicii sociale se asigură că documentele utilizate în aplicarea metodei managementului de caz in violența domestică sunt reevaluate periodic și, după caz, revizuite, în funcție de cel puțin următorii factori: modificări legislative, dinamica serviciilor, propunerile personalului de specialitate, feedback-ul oferit de persoanele care au beneficiat de serviciile sociale oferite.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 - Furnizorul de servicii sociale deține și aplică procedura de lucru privind implementarea standardelor minime obligatorii privind aplicarea metodei managementului de caz pentru victimele violenței domestice.

  Im 2 - Condițiile de studii și experiență profesională referitoare la managerul de caz sunt conforme cu prevederile actelor normative în vigoare.

  Im 3 - Instruirea/formarea continuă a managerului de caz este consemnată în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului.


  Standardul 2

  Securitatea datelor personale și a celor rezultate din procesul intervenției

  Furnizorul de servicii sociale public sau privat sociale asigură securitatea datelor personale și a celor rezultate din procesul intervenției, precum și confidențialitatea în ceea ce privește transmiterea acestor date în cadrul echipei multidisciplinare și

  altor specialiști din rețea.

  Rezultat:

  Persoana care beneficiază de servicii sociale este

  implicată în decizia privind date transferate în procesul intervenției.


  Cerințe minime

  1. Furnizorul de servicii sociale dezvoltă și aplică o procedura de lucru privind asigurarea securității datelor transferate în procesul de intervenție către alți profesioniști sau instituții/furnizori de servicii sociale, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

  2. Procedura de lucru precizează cel puțin: tipul de date care trebuie protejate, circuitul comunicării în mediul intern și extern, confidențialitate, riscuri existente și măsuri de prevenire/eliminare, niveluri de responsabilități și sancțiuni.

  3. Toate informațiile legate de caz sunt confidențiale față de publicul larg, mass-media și alți profesioniști care nu sunt implicați în cazul respectiv.

  4. Managerul de caz informează și solicită consensul1 persoanei care beneficiază de servicii asupra datelor care sunt transferate altor specialiști și servicii sociale în procesul de asistență și suport sau în referirea cazului, precum și scopul acestui transfer de date.


   image

   1 Consens – identitate de păreri


  5. Accesul la dosarele beneficiarilor este permis profesioniștilor care lucrează în echipa interdisciplinară și altor persoane autorizate în unele cazuri prevăzute de lege.

  6. Informații sau date legate de identitatea persoanei/persoanelor care a/au semnalat situații de violență domestică pot fi făcute cunoscute numai instanței de judecată, la cererea expresă a acesteia.

  7. În situația în care există necesitatea transferului de date care pot afecta persoana care este victimă a violenței domestice către alți specialiști, servicii sociale sau alte instituții cu atribuții în domeniu, specialiștii implicați au obligația să notifice managerul de caz despre această situație, iar managerul de caz împreună cu specialiștii au obligația să informeze beneficiarul serviciilor cu privire la datele transferate, motivul transferului de date, consecințele transferului și modalitatea de apărare și protecție.

  8. În situația referirii cazului către un alt furnizor de servicii sociale, managerul de caz oferă informații cuprinzătoare noului manager de caz desemnat precum și beneficiarului de servicii.

  9. Furnizorul de servicii sociale cunoaște și respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 - Furnizorul de servicii sociale deține și aplică procedura de lucru privind asigurarea securității datelor cu caracter personal și a datelor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz.

  Im 2 - Furnizorul de servicii sociale deține un formular pentru acordul de utilizare a datelor personale și a datelor rezultate din evaluare și intervenție.


  Standardul 3

  Dosarul de caz

  Furnizorul de servicii sociale se asigură că managerul de caz

  gestionează dosarul de caz în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cerințele standardului de calitate.

  Rezultat:

  Dosarul de caz este gestionat în conformitate cu prevederile

  legale în vigoare.


  Cerințe minime

  1. Dosarul de caz este structurat în două părți, o parte denumită dosar administrativ și o parte denumită dosar profesional.


  2. Dosarul administrativ reprezintă aceea secțiune din dosarul beneficiarului la care pot avea acces, în anumite condiții bine definite, și alți profesioniști, reprezentanți ai furnizorilor de servicii, organe de control etc., în conformitate cu prevederile legale, și cuprinde: note de informare, documentele de sesizare, copii ale documentelor personale, decizii/hotărâri, adrese/solicitări către alte instituții/furnizori de servicii sociale, documente elaborate de instituții/furnizori de servicii sociale etc.

  3. Dosarul profesional reprezintă acea secțiune din dosarul beneficiarului la care pot avea acces, în anumite condiții bine definite, și alți profesioniști, reprezentanți ai furnizorilor de servicii, organe de control etc., în conformitate cu prevederile legale, și cuprinde: fișe și rapoarte de evaluare și monitorizare, note de informare, planul de intervenție etc.

  4. Managerul de caz analizează solicitarea beneficiarului de a a avea acces la orice document din dosarul său de caz și permite accesul acestuia, protejând totodată confidențialitatea informațiilor despre alte persoane la care se referă aceste documente.

  5. Managerul de caz păstrează toate documentele (rapoarte, fișe, note, planuri de intervenție etc.) într- un regim de siguranță și răspunde pentru aceasta, astfel încât să nu fie accesate de persoane străine cazului.

  6. La închiderea cazului, managerul de caz are responsabilitatea de a realiza un opis pentru dosarele de caz pentru a asigura atât accesul ulterior la informație, cât și protecția datelor.

  7. Managerul de caz predă dosarele cu opis către coordonatorul serviciului social, pe baza unui proces- verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

  8. Furnizorul de servicii sociale realizează arhivarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu procedurile interne.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 - Procesele-verbale de predare-primire din dosarele de caz sunt semnate de furnizorul de servicii sociale și de managerul de caz.

  Im 2 - Dosarele de caz active sunt actualizate și securizate.

  Im 3 - Dosarele pentru care intervenția este încheiată sunt arhivate și securizate.


  Standardul 4 -

  Satisfacția privind calitatea serviciilor oferite

  Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, evaluează și

  înregistrează satisfacția beneficiarului de servicii sociale privind calitatea acestora.

  Rezultat:


  Beneficiarilor li se asigură cadrul pentru a-și exprima satisfacția sau insatisfacția față de activitățile și serviciile oferite


  Cerințe minime

  1. Furnizorul de servicii sociale utilizează chestionare de evaluare a gradului de satisfacție privind calitatea serviciilor oferite, conform modelului de la Anexa nr. 7 la prezentul Standard.

  2. Întrebările din chestionar vizează modul în care persoanele care au beneficiat de servicii percep calitatea serviciilor primite, gradul de satisfacție față de modalitatea de furnizare a acestora și față de rezultatele obținute.

  3. Chestionarele sunt auto-administrate și sunt oferite persoanelor care au beneficiat de servicii sociale la momentul referirii cazului sau la finalizarea intervenției.

  4. Persoana care a beneficiat de servicii sociale are dreptul să refuze completarea chestionarului de satisfacție. În acest caz, persoana care a beneficiat de servicii completează o notă prin care mentionează refuzul, fără a oferi și motivele refuzului.

  5. Furnizorul de servicii sociale este obligat să asigure anonimizarea chestionarelor.

  6. Rezultatele analizei sunt cuprinse de către furnizorul de servicii sociale atât în raportul anual, în vederea stabilirii aspectelor asupra cărora trebuie intervenit pentru îmbunătățirea calității, dar și în procesul de revizuire a procedurilor de lucru.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Chestionarele de satisfacție

  Im 2- Raportul de analiză al chestionarelor de satisfacție


  Modulul II - Etapele managementului de caz (standardele 1 - 5)


  Standardul 1

  Evaluarea inițială și activarea măsurilor de protecție în regim de

  urgență

  Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, asigură un proces de evaluare a riscurilor prioritizând siguranța victimelor violenței.

  Rezultat:

  Persoanele victime ale violenței domestice beneficiază de

  măsuri de protecție de urgență în acord cu gradul de risc, nevoile și factorii de protecție.


  Cerințe minime

  1. Semnalarea este o acțiune prin care cazurile de violența domestică sunt aduse la cunoștința direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, serviciilor publice de asistență socială/altor servicii sociale publice sau private destinate victimelor violenței domestice.

  2. Furnizorul de servicii sociale înregistrează solicitările de intervenție care sunt formulate de către:

   1. persoana care este victimă a violenței domestice;

   2. persoana din vecinătatea victimei violenței domestice sau din rețeaua de suport social;

   3. personalul furnizorului de servicii sociale, ca urmare a autosesizării;

   4. polițiști, procurori, alte instituții/ organizații sau persoane care interacționează prin natura profesiei cu victime ale violenței domestice.

  3. Datele colectate de către furnizorul de servicii sociale la momentul semnalării cazului sunt înregistrate în acord cu procedura internă de lucru.

  4. DGASPC/ SPAS/ Serviciul social care a fost semnalat cu privire la un caz de violență domestică are obligația să numească un profesionist (asistent social sau psiholog) care să realizeze evaluarea inițială, în acord cu standardul prevăzut în acest document. Numirea este realizată de către persoana responsabilă (în acord cu procedura internă de lucru) în termen de maxim 72 de ore de la semnalarea cazului, în funcție de analiza riscurilor rezultată din datele colectate la momentul semnalării cazului.

  5. Evaluarea inițială are în vederea evaluarea riscurilor și a factorilor de protecție pentru stabilirea gradului de risc și a nevoilor de intervenție.

  6. Evaluarea inițială este un proces de colectare, evaluare și analiză de date privind victima/ victimele violenței domestice, copiii martori, alți martori și agresorul, care sunt, apoi, înregistrate în documente de lucru.


  7. În evaluarea inițială sunt incluse următoarele arii:

   1. Factorii de risc, dar fără se limiteze la aceștia:

    1. Factori de risc individuali privind victima violenței domestice: abuz fizic, abuz sexual, urmărire și hărțuire; gelozie și controlul comportamentului prin forme de abuz emoțional; izolare socială a victimei, amenințări,etc;

    2. Factori de risc individuali privind agresorul: stimă de sine scăzută; prezența comportamentelor agresive sau delincvente în copilărie; istoria infracționalității; consum de alcool sau droguri; furie și ostilitate; lipsa abilităților non-violente de rezolvare a problemelor; credința în rolurile stricte de gen (ex. dominanța masculină); dorința de putere și control în relații; ostilitate față de sexul feminin; convingerea în eficiența disciplinei fizice, etc;

    3. Factori de relație: conflict marital; gelozie și posesivitate; instabilitate conjugală (divorț, separare); dominarea și controlul relației de către un partener față de celălalt; stresul economic, etc;

    4. Factori comunitari: lipsa instituțiilor sau a normelor care modelează interacțiunile sociale ale comunității; sprijin și coeziune socială slabă în direcția eliminării violenței; lipsa rețelelor de suport în vecinătatea victimei; promovarea comportamentelor violente, etc,

    5. Factori sociali: norme tradiționale de gen și inegalitatea de gen (de exemplu, ideea că femeile ar trebui să rămână acasă, să nu aibă un loc de muncă și să fie supuse deciziilor bărbatului; bărbații ar trebui să susțină familia și să ia deciziile); prezența normelor culturale care valorizează agresiunea în relațiile sociale; servicii sociale de intervenție și suport slab dezvoltate, etc;

   2. Factorii de protecție, dar fără să se limiteze la aceștia:

    1. Factori protectivi care vizează victima: capacitatea și disponibilitatea de a solicita și accepta suport; existența unei persoane în vecinătatea victimei care poate oferi suport sau adăpost; acces și disponibilitate la resurse financiare și materiale; capacitatea de a exercita rolurile și responsabilitățile parentale; capacitatea de a dezvolta strategii de protecție a copiilor și a propriei persoane; capacitatea de a cunoaște, gestiona și respinge tacticile agresorului, etc;

    2. Factori protectivi care vizează copiii: vârsta și stadiul de dezvoltare fizică, emoțională și mentală a copiilor; existența unei rețele de suport; relații funcționale cu vecinătatea și rețelele de suport; capacitatea de a identifica riscul și de a aplica strategii de protecție; abilitatea de a dezvolta planuri de siguranță acasă, pe stradă sau la școală, etc;

    3. Factori protectivi care vizează agresorul: recunoașterea comportamentului agresiv ca problemă pentru familie și dorința de modificare a acestuia; capacitatea de a descrie consecințele negative ale comportamentului agresiv asupra membrilor familiei, precum și consecințele asupra imaginii de sine și a statutului social și juridic; încercarea anterioară de a modifica comportamentele agresive; respectarea


    4. limitelor stabilite de către victimă sau de către poliție; sprijin oferit victimei pentru a exercita rolurile și responsabilitățile parentale; capacitatea de a înțelege interesul superior al copilului asupra drepturilor părintești, etc;

    5. Factori protectivi care vizează comunitatea: existența unei rețele de suport pentru victimă și prezența unei atitudini a comunității de blamare a comportamentelor violente; existența suportului din partea poliției și a persoanelor relevante în comunitate pentru renunțarea la comportamentul agresiv; existența unor servicii sociale comunitare pregătite pentru a gestiona violența domestică, etc;

  8. În urma evaluării inițiale, pot fi stabilite următoarele grade de risc:

   1. Risc redus în care este necesară activarea serviciilor de prevenire. Riscul redus este stabilit atunci când nu sunt prezente forme de violență, dar sunt prezenți factori favorizanți pentru dezvoltarea violenței domestice. În acest caz este necesară asistența victimelor, cuplului mamă/copil/copii prin intermediul serviciilor de prevenire care să ducă la eliminarea factorilor favorizanți.

   2. Risc mediu în care se impune evaluarea multidisciplinară și activarea serviciilor sociale de asistență, suport și consiliere. Riscul mediu este stabilit atunci când sunt prezente conduite sau comportamente din registrul violenței care, deși nu pun viața victimei în pericol, pot afecta pe termen lung bunăstarea familiei sau au potențial de dezvoltare a violenței domestice. În acest caz este necesară asistența victimei, cuplului mamă/copil/copii prin intermediul serviciilor de asistență, suport și consiliere oferite de către serviciile de asistență socială, publice și private.

   3. Risc major în care este necesară activarea de urgență a serviciilor de protecție, precum și a serviciilor de asistență și consiliere. Riscul major este stabilit atunci când persoana care este victimă a violenței domestice este în situația să își piardă viața, să sufere răni care îi pot pune viața în pericol sau să fie în situația în care nu poate apela la suport într-o situație de criză sau nu se poate salva singură. În acest caz se impune protecția victimei prin ordin de protecție sau și/sau transferul victimei într-un centru de protecție și activarea serviciilor de asistență, suport și consiliere.

  9. În cazul riscului major, măsurile de protecție de urgență sunt inițiate și/sau susținute de către specialistul (asistent social sau psiholog) care este responsabil pentru realizarea evaluării inițiale și pot include, fără a se limita la acestea: solicitarea serviciilor medicale de urgență 112, asistență și suport pentru a beneficia de prelevarea probelor în cazul abuzului sexual sau fizic, inițierea procedurii pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu/ordinului de protecție și identificarea soluțiilor pentru separarea victimei și a copiilor de agresor, asigurarea suportului și a consilierii specifice situațiilor de traumă, etc.


  10. Persoana responsabilă din partea furnizorului de servicii sociale care a realizat evaluarea inițială poate decide referirea cazului, dacă este cazul. Transferul de caz către un alt furnizor se realizează în maxim 24 de ore de la decizia de referire. În acest caz sunt transferate următoarele documente:

   1. Raportul de evaluare inițială;

   2. Raportul privind măsurile de protecție de urgență realizate (dacă este cazul);

   3. Documentele de identitate ale persoanei care beneficiază de suport;

  11. Furnizorul de servicii sociale care preia cazul are obligația să numească un manager de caz în maxim 5 zile de la preluarea cazului (în acord cu gradul de risc identificat) și să deschidă un dosar de caz cu două secțiuni: dosarul administrativ și dosarul profesional. Numirea managerului de caz este realizată prin decizie scrisă din persoanei desemnate de către furnizorul de servicii sociale.

  12. După numire, managerul de caz trebuie să primească documentele rezultate din procesul de evaluare inițială și intervenție de urgență.

  13. Fiecare furnizor de servicii sociale elaborează o procedură de lucru care vizează evaluarea inițială și modalitatea/ condițiile de activare a măsurilor de protecție în regim de urgență.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Dispoziția de numire a specialistului care să realizeze evaluarea inițială - arhivată în dosarul administrativ;

  Im 2 – Raportul de evaluare inițială – arhivat în dosarul profesional;

  Im 3 - Raport privind măsurile de protecție de urgență realizate (dacă este cazul) – arhivat în dosarul profesional;

  Im 4 – Adresa prin care este referit cazul - arhivată în dosarul administrativ;

  Im 5 - Dispoziția de desemnare a managerului de caz - arhivată în dosarul administrativ;


  Standardul 2

  Evaluarea multidisciplinară a contextului personal, social și profesional al victimei violenței

  domestice

  Managerul de caz împreună cu echipa multidisciplinară realizează evaluarea problemelor care generează violența, riscurile și factorii de protecție, nevoile și obiectivele victimei.

  Rezultat:

  Persoanele care sunt victime ale violenței domestice beneficiază de evaluare multidisciplinară în vederea furnizării serviciilor necesare de protecție, suport și

  consiliere.


  Cerințe minime

  1. În cazul violenței domestice, evaluarea multidisciplinară este un proces, care precedă intervenția și continuă pe toată durata furnizării serviciilor de protecție, asistență, suport și consiliere, cu scopul de a menține permanent relația dintre datele contextului de viață al victimei și măsurile și serviciile sociale oferite.

  2. Datele rezultate din procesul evaluării multidisciplinare sunt înregistrate în fișe și instrumente de colectare a datelor, folosind, după caz, ca model anexele nr. 1-6 la prezentele Standarde.

  3. Managerul de caz stabilește ariile de evaluare multidisciplinară pentru fiecare persoană care solicită sau pentru care este solicitat suportul având în vedere factorii de risc și nevoile victimei din următoarele arii, dar fără a se limita la acestea:

   1. asistență și îngrijire medicală;

   2. suport material;

   3. adăpost;

   4. consiliere psihologică și suport juridic;

   5. îndrumare în vederea încadrării în muncă și orientare vocațională.

  4. La stabilirea ariilor de evaluare multidisciplinară se au în vedere următorii factori de risc generați de agresiune sau abuz:

   1. modele de comportament agresiv și coercitiv ale agresorului, tiparele comportamentelor agresive, tactici abuzive etc;

   2. forme de comportament abuziv: atacul fizic, abuzul emoțional, coerciția economică, abuzul sexual, utilizarea copiilor pentru controlul victimei adulte (ex. amenințarea cu rănirea sau luarea copiilor dacă


    victima nu se conformează cerințelor, exercitarea agresiunii asupra copiilor pentru a obliga victima să se conformeze cerințelor etc);

    1. impactul comportamentului agresorului asupra victimei violenței domestice: rănirea fizică sau afectarea sănătății fizice, emoționale, capacității de a menține siguranța în locuință, menținerii locului de muncă, accesului la resurse financiare, menținerii relației cu familia sau prietenii, capacitatății de a menține relația cu serviciile sociale, capacității de exercitare a abilităților și a rolurilor parentale etc;

    2. modul în care comportamentul afectează sănătatea și bunăstarea copiilor etc;

    3. accesul victimei la resursele familiei și la resursele comunitare etc;

  5. Managerul de caz solicită expertiza altor profesioniști, precum: asistent social, psiholog, medic, polițist, jurist, specialiști în egalitate de șanse etc, pentru arii specifice de evaluare și colectează, înregistrează și include în analiză rapoartele de evaluare ale acestora.

  6. Evaluarea este realizată de către managerul de caz prin următoarele metode, dar fără a se limita la acestea:

   1. analiza documentelor - în cadrul analizei documentelor, managerul de caz solicită instituțiilor relevante sau furnizorilor de servicii sociale date relevante legate de comportamentul agresorului sau istoria abuzului în familie.

   2. observația realizată în timpul asistenței directe sau a interviului - observația constă în urmărirea intenționată a unor comportamente, verificarea semnificațiilor a ceea ce a fost identificat și înregistrarea manifestărilor comportamentale ale victimei violenței domestice sau ale agresorului într-un context situațional dat.

   3. interviul specific evaluării în vederea identificării problemelor (ex. interviul motivațional) – este realizat în timpul vizitelor la domiciliu, în timpul vizitei realizate de către victimă în facilitățile furnizorului de servicii sociale sau prin intermediul sistemelor de comunicații electronice.

   4. utilizarea de instrumente și tehnici specifice de explorare a semnificațiilor, resurselor, etc (ex. analiza bazată pe tehnici narative sau tehnica storytelling, etc).

   5. analiza rapoartelor specialiștilor implicați - în cazurile care necesită o evaluare coordonată a mai multor specialiști, managerul de caz poate să organizeze conferințe de caz pentru a facilita procesul de evaluare.

  7. Rezultatele evaluării și identificarea serviciilor de suport, asistență și consiliere sunt stabilite împreună cu persoana care este victimă a violenței domestice și profesioniștii implicați.

  8. Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze evaluarea multidisciplinară a contextului personal și social al victimei.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 - Instrumente și fise de colectare a datelor din procesul de evaluare – arhivate în dosarul profesional; Im 2 - Minutele conferințelor de caz – arhivate în dosarul profesional;

  Im 3 - Rapoartele specialiștilor implicați în evaluare - arhivate în dosarul profesional

  Im 4 - Solicitările de evaluarea trimise de către managerul de caz către profesioniști - arhivate în dosarul administrativ;

  Im 5 - Procedura de lucru elaborată


  Standardul 3 – Stabilirea planului de intervenție

  Managerul de caz corelează problemele care generează violența, riscurile și factorii de protecție, nevoile și obiectivele victimei cu măsuri și serviciile de suport.

  Rezultat:

  Persoana victimă a violenței domestice beneficiază de un plan de

  intervenție și contribuie la deciziile privind obiectivele, măsurile și serviciile de suport


  Cerințe minime

  1. În baza rezultatelor evaluării, managerul de caz analizează cu persoana care este victimă a violenței domestice și copiii acesteia , măsurile și serviciile care pot să răspundă nevoilor identificate și, împreună, stabilesc obiectivele specifice de intervenție.

  2. Managerul de caz stabilește împreună cu persoana victimă a violenței domestice care urmează să beneficieze de servicii specializate și cu specialiștii implicați, prioritățile și ordinea logică a oferirii serviciilor. Planul de intervenție se realizează după modelul prevăzut în acest standard.

  3. În planificarea intervenției, managerul de caz trebuie să aibă în vedere propria siguranță sau siguranța profesioniștilor implicați, dar și siguranța victimei violenței domestice și a copiilor acesteia.

  4. Obiectivele specifice incluse în planul de intervenție sunt formulate specific (S), măsurabil (M), abordabil/realizabil (A), relevant (R) și încadrat în timp (T).

  5. Obiectivele specifice ale planului de intervenție pot să vizeze, dar fără să se limiteze la acestea:

   1. siguranța victimei în momentul agresiunii – acest obiectiv este vizat atunci când victima este în locuință cu agresorul și are nevoie de protecție imediată sau are nevoie să se pregătească pentru identificarea spațiilor de siguranță în care să se refugieze, în cazul agresiunii, până la sosirea ajutorului, etc.


   2. gestionarea comportamentelor violente – acest obiectiv este vizat atunci când victima decide să rămână în spațiu comun cu agresorul și include pregătirea victimei și a agresorului pentru a răspunde eficient situațiilor care declanșează comportamente agresive; pregătirea pentru a modifica factorii care declanșează violență, menținând centrarea pe responsabilitatea agresorului pentru comportamentul agresiv și consecințele legale, etc.

   3. pregătirea pentru părăsirea locuinței – acest obiectiv este vizat atunci când victima violenței se pregătește pentru părăsirea locuinței în grabă și are nevoie de pregătirea unui bagaj minim, a documentelor; pregătirea unui locul de refugiu, etc.

   4. siguranța pe termen lung – acest obiectiv este vizat atunci când victima violenței are nevoie să se pregătească pentru siguranța în locuință, creare și activarea suportului în vecinătate, identificarea și asigurarea persoanelor resursă la locul de muncă, alegerea momentului în care să părăsească locuința și modalitățile în care poate ajunge în siguranță la locul de refugiu, pregătirea acțiunilor de siguranță în cazul unui atac din partea agresorului, etc.

   5. planificarea siguranței copiilor – acest obiectiv vizează sesizarea DGASPC în vederea evaluării și planificării serviciilor specializate pentru copiilor din cuplurile mamă-copil victime ale violenței domestice și copiii martori la violența domestică, urmată de pregătirea persoanelor resursă și a măsurilor de protecței în cazul prezenței agresorului în spațiul școlii, pregătirea copiilor pentru a identifica riscuri și a solicita suport, pregătirea unei rețele de suport în jurul copiilor care să identifice și să semnaleze situați de risc pentru copii, etc.

   6. izita supravegheată a copiilor martori de către agresor căruia i-a fost acordată custodie comună de către instanță - acest obiectiv vizează organizarea întâlnirilor copiilor cu părintele atunci când există o istorie de violența domestică. În acest caz trebuie stabilit cine supraveghează copiii pe perioada vizitei, în ce manieră este organizată vizita pentru a exclude întâlnirea victimei cu agresorul, programul de vizită și persoanele implicate, strategia de siguranță, etc.

   7. suport emoțional - acest obiectiv vizează sprijinirea victimei atunci când se confruntă cu probleme în gestionarea abilităților parentale sau probleme legate de gestionarea emoțională, activarea suportului necesar în cazul în care se confruntă cu singurătate, vinovăție, vulnerabilitate emoțională, ambivalență în decizii, presiunea comunității de a reunifica familia, etc.

   8. suport social și profesional - acest obiect vizează suportul victimei pentru a redeveni o persoană activă în societate prin dezvoltarea abilităților sociale și reluarea rolurile sociale, reconstruirea relațiilor sociale și a activităților de muncă, etc.

   9. suport material și adăpost;


   10. indrumarea și asistență juridică în vederea asigurării siguranței victimei.

  6. Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite:

   a.serviciile care urmează să fie furnizate sau intervențiile care urmează să fie realizate și furnizorul de servicii sociale responsabil;

   b.specialiștii sau persoanele (persoana care este victimă a violenței, persoane din rețeaua de suport, din familia lărgită sau din vecinătate) responsabile;

   1. indicatorii prin care este urmărit impactul în procesul de monitorizare și termenele de monitorizare; d.termenele de realizare a acțiunii sau de oferire a suportului.

  7. Serviciile și intervențiile care pot fi incluse, dar fără să se limiteze la acestea:

   1. servicii de găzduire. Exemple de intervenții: identificarea dorințelor și așteptărilor privind locuința și relocarea, identificarea unui spațiu de locuit în comunitate sau în rețeaua de suport social, identificarea unui spațiu de locuit în cadrul unui centru social, consiliere și ghidare în vederea pregătirii și realizării relocării etc.

   2. asistență medicală. Exemple de intervenții: evaluare și asistență medicală pentru răni rezultate în episoade de violență,obținerea expertizei medicale în cazul vătămărilor corporale rezultate din abuz, evaluare și asistență medicală pentru probleme medicale cronice, asistență și îngrijire medicală preventivă, realizarea procedurilor necesare pentru înscrierea la medicul de familie etc.

   3. asistență socială. Exemple de intervenții: implementarea măsurilor de siguranță imediată sau pe termen lung: siguranță la domiciliu, în timp ce se deplasează pe stradă, la locul de muncă sau la școală și în alte spații publice, identificarea și dezvoltarea rețelelor de suport sau a surselor de sprijin sau protecție la domiciliu sau în locurile publice; implementarea măsurilor de siguranță în cazul părăsirii locuinței, consiliere în vederea identificării și gestionarii comportamentelor violente și a relației cu agresorul, consiliere în vederea identificării și diminuării riscurilor, suport și consiliere în vederea dezvoltării capacității de implementare a măsurilor de siguranță și de activare a suportului în situații de risc, consiliere și suport în vederea pregătirii persoanei care este victimă a violenței domestice pentru a discuta cu copiii despre măsurile de protecție, suport și consiliere pentru gestionarea rolurilor și responsabilităților părintești, suport pentru dezvoltarea abilităților de relaționare funcțională, pozitivă, ca alternativă la constrângere și agresivitate, inclusiv abilități sociale și de comunicare asertivă, suport și asistență pentru dezvoltarea abilităților pentru utilizarea eficientă a resurselor comunitare pentru dezvoltarea personală și socială etc;

   4. asistență psihologică. Exemple de intervenții: consiliere în vederea gestionării emoțiilor și a percepțiilor de sine, consiliere în vederea resemnificării relației cu agresorul, consiliere în vederea


    gestionării temerilor și anxietăților, consiliere în vederea gestionării problemelor de putere și control și resemnificarea victimizării, consiliere în vederea autogestionării pentru a face față stresului și furiei etc.

   5. asistență juridică. Exemple de intervenții: informare și ghidare pentru înțelegerea instrumentelor juridice și demersurile necesare, consiliere în vederea pregătirii pentru interacțiunea cu instanța, suport pentru pregătirea documentelor necesare în actul juridic, suport pentru înțelegerea și gestionarea evidențelor abuzului în relație cu actul juridic etc.

   6. asistență școlară. Exemple de intervenții: suport pentru realizarea transferului școlar al copiilor, consiliere în vederea pregătirii copilului pentru schimbarea școlii și asigurarea măsurilor de siguranță în școală, consiliere în vederea accesării suportului în cazul în care copilul se află în risc, suport și acompaniere oferită părintelui pentru crearea elementelor de siguranță pentru copil în spațiul școli și pe drumul de la școală acasă, suport și asistență oferită copiilor pentru pregătirea materialelor necesare pentru reluarea sau continuarea programului școlar, suport pentru reînscrierea în învățământ etc.

   7. evaluarea potențialului de dezvoltare profesională, consiliere vocațională și formare profesională. Exemple de intervenții: consiliere și asistență în vederea identificării potențialului de dezvoltare profesională, suport și consiliere în vederea adaptării la piața muncii prin programe de economie socială sau stagii de ucenicie, etc în acord cu legislația în vigoare, consiliere în vederea gestionării vieții private cu viața profesională, pregătirea pentru interviu și angajare pe piața muncii, asistență post-angajare etc.

  8. Fiecare serviciu de suport planificat trebuie să aibă în vedere și măsuri de de siguranță pentru victimă și pentru copii acesteia.

  1. După agreerea, împreună cu persoana victimă a violenței domestice, a obiectivelor specifice și a măsurilor din plan, managerul de caz prezintă persoanei care urmează să beneficieze de servicii specializate de protecție, contractul pentru furnizarea serviciilor sociale. În situația existenței alături de victima majoră a unor victime minore sau martori minori este asigurată obligatoriu cooperarea cu compartimentul specializat de intervenție în abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri din cadrul DGASPC, conform legislației în vigoare.

   9.Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze elaborarea planului de intervenție.

  2. Minutele conferințelor de caz

  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Planul de intervenție – arhivat în dosarul profesional;

  Im 2- Minutele conferințelor de caz – arhivate în dosarul profesional;

  Im 3 – Existența contractului pentru furnizarea serviciilor – arhivat la dosarul administrativ; Im 4- Procedura de lucru elaborată.


  Standardul 4 –

  Furnizarea și monitorizarea serviciilor de suport, asistență și consiliere

  Managerul de caz asigură furnizarea serviciilor sociale prevăzute în planul de intervenție

  Rezultat:

  Persoana beneficiază de servicii sociale și intervenții și poate să monitorizeze progresele realizate


  Cerințe minime

  1. Furnizarea serviciilor sociale are la bază planul de intervenție și se realizează în baza unui contract de furnizare a serviciilor sociale, în cazul victimei adulte, sau în baza acordului părintelui protector, în cazul copiilului martor, respectiv a victimei minore din cadrul cuplului mamă-copil victime ale violenței domestice, urmând legislația în vigoare.

  2. Managerul de caz coordonează furnizarea și monitorizarea serviciilor incluse în planul de intervenție.

  3. La începutul realizării fiecărei acțiuni din planul de intervenție trebuie să fie revizuit consensul persoanei care beneficiază de suport și eficiența măsurilor de siguranță activate. Revizuirea consensului permite managerului de caz și persoanei victimă a violenței domestice să identifice împreună potențialele riscuri care au apărut pe parcursul intervenției.

  4. Monitorizarea permanentă asigură urmărirea continuă a riscurilor și prezența factorilor de protecție, precum și progresul înregistrat în direcția siguranței și bunăstării.

  5. Managerul de caz stabilește împreună cu specialiștii implicați în caz și beneficiarul serviciilor, prioritățile și ordinea acordării serviciilor.

  6. Monitorizarea vizează asistarea zilnică și evaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii în vederea realizării obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, precum și pentru a stabili dacă:

   1. victima violenței domestice respecta planul;

   2. victima violenței domestice nu respecta planul din cauza sabotajului agresorului sau din motive personale (fizice, emoționale, mentale, sociale, culturale etc). În acest caz este necesară evaluarea modului în care agresorul împiedică victima să realizeze activități sau acțiuni.

   3. planul de intervenție impune prea multe sarcini pentru victima violenței și depășește capacitatea acesteia de acțiune. În acest caz este necesară evaluarea vulnerabilităților victimei sau nevoia de dobândire a unor competențe și cunoștințe suplimentare în vederea realizării activităților.


   4. furnizarea serviciilor compromite siguranța victimei sau abilitatea acesteia de a implementa măsuri de siguranță.

   5. se realizează un plan de siguranță dacă victima nu dorește continuarea intervenției.

  7. Monitorizarea implică totodată verificarea modului de furnizare a serviciilor și asigurarea fluxului de informații între profesioniștii implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării.

  8. Fiecare profesionist va realiza o raportare scrisă către managerul de caz privind serviciile oferite și impactul acestora imediat ce furnizarea serviciilor este finalizată sau atunci când apar modificări în contextul de viață al victimei.

  9. Prin monitorizare, managerul de caz identifică dificultățile în implementarea planului individualizat de intervenție și stabilește cu profesioniștii implicați și persoana care beneficiază de servicii sociale aplicării soluțiilor de remediere.

  10. Managerul de caz semnalează conducătorului/coordonatorului ierarhic necesitatea realizării unor activități și/sau intervenții suplimentare atunci când sunt identificate nevoi specifice, particulare; în acest sens, facilitează accesul persoanei la servicii de asistență juridică, servicii/activități de asistență și suport.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Fișe și rapoarte de monitorizare - arhivate în dosarul profesional; Im 2 – Rapoarte de reevaluare - arhivate în dosarul profesional;

  Im 3 - Note de informare realizate de managerul de caz - arhivate în dosarul administrativ;


  Standardul 5 –

  Evaluarea impactului intervenției și închiderea

  cazului

  Managerul de caz evaluează impactul împreună cu persoana victimă a violenței domestice care a beneficiat de servicii sociale și închide cazul cu aprobarea coordonatorului de servicii.

  Rezultat:

  Persoana care a beneficiat de servicii sociale participă la

  evaluarea impactului și beneficiază de un plan de siguranță post- intervenție.


  Cerințe minime

  1. Închiderea cazului se realizează la inițiativa managerului de caz sau a beneficiarului de servicii sociale.

  2. Motivele care pot determina închiderea cazului pot fi:


   a.riscurile care au impus activarea serviciilor au fost eliminate; b.obiectivele stabilite au fost atinse și rezultatele dorite au fost obținute; c.este necesară referirea către un alt furnizor de servicii;

   d.beneficiarul face solicitare de încetare a serviciilor;

   1. în alte condiții obiective în care serviciile nu mai pot fi oferite;

  3. Finalizarea intervenției este stabilită de către managerul de caz împreună cu beneficiarul, dacă este posibil, iar închiderea cazului este realizată cu acordul coordonatorului de servicii.

  4. Evaluarea finală a impactului intervenției este realizată de către managerul de caz împreună cu beneficiarul de servicii.

  5. Închiderea cazului include pregătirea unui plan de siguranță în spațiul de locuit, în spațiul social și în spațiul profesional pentru beneficiarul de servicii.

  6. Ca urmare a solicitării managerului de caz, beneficiarul de servicii completează o solicitare de încetare a serviciilor adresată furnizorului de servicii sociale, atunci când este posibil și contextul socio-familial permite, precum și o declarație privind informarea și acordul asupra transferului sau încetării serviciilor.

  7. Managerul de caz completează fișa de închidere a cazului, care cuprinde datele beneficiarulud de servicii sociale, motivul închiderii cazului, modalitatea de închidere și situația cazului.

  8. La închiderea cazului, managerul de caz întocmește un referat care cuprinde datele personale ale beneficiarului de servicii, motivul care a determinat închiderea cazului și propuneri necesare pentru emiterea de către furnizorul de servicii sociale a dispoziției de suspendare/încetare a serviciilor acordate.

  9. Dispoziția de suspendare/încetare a serviciilor cuprinde temeiul legal de suspendare/încetare a serviciilor acordate în baza căreia încetează furnizarea serviciilor.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Solicitarea de încetare a furnizării serviciilor (după caz) – arhivată la dosarul administrativ; Im 2 - Fișa și referatul de închidere a cazului - arhivate la dosarul administrativ;

  Im 3 – Raportul privind planul de siguranță post – servicii – arhivat la dosarul profesional; Im 4 – Dispoziția de suspendare/încetare a serviciilor - arhivată la dosarul administrativ;


  Modulul III - Protecția drepturilor (standard 1)


  Standardul 1

  Respectarea drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale

  Managerul de caz cunoaște și respectă drepturile

  persoanelor victime ale violenței domestice care beneficiază de servicii sociale

  Rezultat:

  Persoana care beneficiază de servicii sociale cunoaște drepturile pe care le are în relație cu furnizorul de servicii și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile

  prevăzute în planul de intervenție


  Cerințe minime

  1. Furnizorii de servicii sociale se angajează, în relație cu persoanele care beneficiază de servicii, să asigure respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor sociale și respectarea următoarelor drepturi cu privire la furnizarea de servicii sociale:

   1. accesul la servicii fără discriminare;

   2. informații privind serviciile sociale de care au dreptul să beneficieze;

   3. informare privind cerințele și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile oferite; d.furnizarea serviciilor prevăzute în planul de intervenție, informare privind modificările apărute și consensul asupra modificărilor realizate;

   e.respectarea deciziilor persoanei care beneficiază de servicii cu privire la intervențiile incluse în planul de intervenție;

   1. suport și intervenție de urgență în cazul în care beneficiarul de servicii este abuzat, neglijat, hărțuit sau exploatat de către personalul serviciilor;

   2. intervenție de urgență pentru eliminarea formelor de abuz economic exercitate de către personalului serviciilor sociale asupra persoanei care beneficiază de servicii, în cazul în care sunt pretinse plăți care nu sunt cuprinse în valoarea convenită pentru furnizarea serviciilor de suport.

  2. Furnizorii de servicii sociale se angajează să elaboreze proceduri de lucru prin care să asigure respectarea furnizării serviciilor cu respectarea drepturilor asumate.

  3. Furnizorii de servicii sociale creează un sistem de semnalare a contextelor de încălcare a drepturilor.

  4. Managerul de caz este responsabil de informarea permanentă a persoanelor care beneficiază de servicii asupra drepturilor pe care le au și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile prevăzute în planul de servicii.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Note profesionale în care este consemnată informarea beneficiarului de servicii, cu privire la drepturile victimelor, arhivate la dosarul profesional.

  Im 2 – Procedură de sesizare a formelor de abuz asupra persoanelor care beneficiază de servicii.


  ANEXA nr. 1 la Standarde FIȘĂ DE SEMNALARE A CAZULUI*

  Nr.                   /              


  • Data semnalării                  

  • Persoana /instituția care semnalează cazul                                

  • Persoana/instituția semnalată:

   image

   NUME FURNIZOR SERVICII SOCIALE

   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului …./Direcția de Asistență Socială/SPAS ……………..

  • Informații despre potențialul beneficiar:

   Nume și prenume                                                  Vârstă                      

   Domiciliu                                      


  • Tip de caz (se pot alege una sau mai multe variante de răspuns):


   Nr.

   crt.

   Tipul de violență

   Bifați dacă da

   1.

   Fizică


   2.

   Sexuală


   3.

   Psihologică


   4.

   Verbală


   5.

   Economică


   6.

   Altele (specificați)  • Motivul semnalării:

   image evaluare complexă în vederea acordării de servicii/ servicii sociale gratuite pentru victimele violenței domestice;

   image acordare de servicii sociale în regim rezidențial ( de tip adăpost/locuință protejată).


  • Anexăm la prezenta fișă de semnalare: copii-xerox după acte de identitate, medicale, fișa de evaluare inițială, alte acte relevante:                                                      *

  Specialist Nume și prenume

  Semnătura

                                                                                                                                       *

  cf. Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state


  ANEXA nr. 2 la Standarde


  Fișă de evaluare inițială


  Acest instrument va fi folosit pentru evaluarea inițială a necesităților dumneavoastră cu privire la serviciile gratuite oferite de ( se va menționa denumirea furnizorului de servicii sociale). Toate informațiile prezentate de către dumneavoastră sunt protejate de legislația în vigoare vor rămâne confidențiale.


  Nr. fișă:

  Data de

  înregistrare:

  Modalitatea de identificare a serviciului de către solicitant:


  1. DATE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI:

   Nume:

   Data nașterii:

   Prenume:

   Locul nașterii:

   Domiciliul legal:

   Act de identitate:

   Seria: nr.

   CNP:


   Domiciliul efectiv:

   Rural


   Telefon personal:

   Telefon de rezervă (familie/prieteni): Interval orar în care poate fi contactată:


   Urban


   Cetățenia:

   E-mail:

   Starea Civilă:

   Căsătorit(ă)

   Necăsătorit(ă)

   Divorțat(ă)

   Văduv(ă)

   Uniunea liberă

   (concubinaj)


   Studii absolvite


   Ocupația/Detalii privind locul de muncă: locație, angajator  2. DATE DE IDENTITATE DESPRE COPII:

   Nr.

   crt.

   Nume și prenume copii

   Vârstă

   Domiciliul actual

   Statut/Ocupație

  3. DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROBLEMEI DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ CU CARE

   SE CONFRUNTĂ PERSOANA (istoricul socio- familial, istoricul agresiunilor, istoricul juridic al solicitantei-ordin de protecție, plângeri penale):


   image


  4. EVALUAREA GRADULUI DE RISC:

   I. Istoricul violenței

   Nr.

   crt.

   Factor de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   1.

   Au existat acte de violență domestică anterioare?

   2.

   Au existat acte de violență asupra copiilor/altor membrii ai familiei/animalelor de companie?


   3.

   Agresorul a manifestat comportament violent generalizat față de terți (în afara familiei)?

   4.

   În trecut a existat emis un ordin de protecție provizoriu/ordin de protecție?

   5.

   Agresorul a încălcat, în trecut, un ordin de protecție provizoriu/ ordin de protecție?

   II. Formele și tiparul violenței

   Nr.

   crt.

   Factori de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   6.

   Care este frecvența actelelor de violență domestică?

   7.

   În manifestarea actelor de violență domestică agresorul a folosit arme/ amenințarea cu arme?

   8.

   Agresorul a manifestat comportament de control și de izolare a victimei?

   9.

   Victima a fost urmărită/hărțuită?

   10.

   Au existat manifestări de violență sexuală (viol sau viol marital) asupra victimei?

   11.

   Victima a fost amenințată cu moartea/șantaj/constrângeri?

   12.

   Au existat tentative de strangulare, sugrumare asupra victimei?


   III. Factori de risc legați de comportamentul agresorului

   Nr.

   crt.

   Factor de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   13.

   Agresorul prezintă riscuri legate de consumul de alcool, droguri, medicamente, jocuri de

   noroc/video?

   14.

   Agresorul manifestă comportament de posesivitate, gelozie extremă, alte atitudini

   dăunătoare?

   15.

   Agresorul are probleme legate de sănătatea mentală, au existat amenințări cu din partea

   agresorului?

   16.

   Agresorul prezintă manifestări de stres economic?

   IV. Percepția victimei asupra riscului

   Nr.

   crt.

   Factor de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   17.

   Victimei îi este frică pentru propria persoană și pentru alții?

   18.

   Victima are o atitudine de acceptare și resemnare, considerând că nu i se va întâmpla niciodată ceva foarte rău (lovituri grave, pierderea unui

   simț/organ, deces)

   V. Factori agravanți

   Nr.

   crt.

   Factor de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   199

   A intervenit separarea/divorțul sau după caz au existat discuții

   prealabile cu privire la acestea?

   20.

   Părintele agresor are contact cu

   copiii/ se mențin relațiile personale ale copilului cu părintele agresor?

   21

   Părintele agresor folosește programul de vizită pentru a hărțui și amenința în mod constant

   victima?


   221.

   Există integrați în familie copil/copii proveniți din alte relații/căsătorii?

   23.

   Au existat acte de violență domesticăîn timpul sarcinii?


   VI. Suport social

   Nr.

   crt.

   Factor de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   24.

   Familia/ familia extinsăpoate oferi:

   25.

   Vecinii/Prietenii pot oferi:

   Total segmente aferente factorilor de risc:


   image

   Factori

   de risc vizibili

   Istoricul violenței

   Formele și

   tiparul violenței

   Factori de risc

   legate de

   comportamentul agresorului

   Percepția

   victimei

   asupra riscului

   Factori

   agravanți

   Număr răspunsuri afirmative

   Număr răspunsuri afirmative

   Numar răspunsuri afirmative

   Număr răspunsuri afirmative

   Număr răspunsuri afirmative


   • găzduire temporară a victimei și/sau copiilor

   • păstrarea unui bagaj de urgență a victimei/documentelor victimei

   • sprijin financiar

   • sprijin emoțional

   • acompaniere în efectuarea unor demersuri

   • apelare de urgență

   • găzduire temporară a victimei și/sau copiilor

   • păstrarea unui bagaj de urgență a victimei/documentelor victimei

   • sprijin financiar

   • sprijin emoțional

   • acompaniere în efectuarea unor demersuri

   • apelare de urgență


   Grad de risc

   CRESCUT

   MEDIU

   SCĂZUT


   minim un raspuns afirmativ
   la oricare dintre întrebările

   minim 4

   minim un răspuns afirmativ la oricare dintre


   de la pct. 7,11,17

   răspunsuri

   întrebările de la 1 până la 23, exceptând


   SAU

   afirmative la

   întrebările de la pct. 7,11,17


   există minim 5 răspunsuri

   oricare dintre   afirmative la oricare dintre

   întrebările de la   întrebările de la 1 până la 23

   1 până la 23,
   exceptând
   întrebările de la
   pct. 7,11,17  5. TIPURI DE SERVICII SOLICITATE:


   Consiliere psihologică


   Consiliere juridică


   Asistență juridică


   Consiliere familială


   Consiliere parentală


   Consiliere socială


   Servicii medicale de diagnostic medico-legal în cazurile de traumatisme fizice sau violență sexuală și viol


   Asigurarea costurilor privind serviciile medicale/certificate medico-legale


   Măsuri de securizare a spațiilor locative


   Servicii si programe ocupaționale (programe de informare, consiliere profesională, dezvoltare profesională, mediere pe piața muncii, formare în sistem formal și informal, inclusiv componenta de dezvoltare antreprenorială)


   Servicii educaționale adresate copiilor victime din cadrul cuplului mama-copil victime


   Servicii de adăpost temporar


   Ordin de protecție provizoriu/Ordin de protecție


   Asistență și suport material în situații de criză prin alocare de pachete de criză


   Elaborarea Planului de siguranță  6. SITUAȚIA LA DATA REALIZĂRII EVALUĂRII INIȚIALE (situația juridică - acțiuni în instanță, situația socio-familială, situația medicală actuală):

  image


  Nume și prenume solicitant: Nume și prenume specialist:


  image


  image

  Semnătura                                          Semnătura                        


  ANEXA nr. 3 la Standarde


  Avizat, Șef centru,


  Nume, prenume, semnătura          


  Data              


  FIȘA DE EVALUARE DETALIATĂ


  1. Date personale privind beneficiarul:

   Numele și prenumele:

   CNP:

   Data și locul nașterii:

   Domiciliul legal:

   Domiciliul efectiv:

   Pregătirea școlară/profesională:

   Ocupația:

   Telefon:

   Observații:


  2. Date personale privind membrii familiei:

   Soțul/Partenerul/Tipul relației (căsătorie, divorț, separare, concubinaj, etc.):

   Nume și prenume:

   Vârsta:

   Ocupația:

   Domiciliul legal:

   Domiciliul efectiv:

   Observații:


   Copii:

   Nume și prenume:

   Vârsta:

   Ocupația:

   Domiciliul actual:

   Observații:


  3. Întrevederi/convorbiri telefonice pentru culegerea informațiilor


   Nume/prenume

   Data

   Locul
  4. Specialiști care au colaborat la elaborarea acestei evaluări


   Nr.

   Crt.

   Numele și prenumele

   Instituția

   Relația cu

   copilul/familia

   Data la care a

   fost contactată

   1.

   2.


  5. Evaluarea multidisciplinară a situației beneficiarului

   1. Motivele pentru inițierea evaluăriimultidisciplinare

    -

    • semnalare caz de către:                      sau

    • solicitare servicii prin adresare directă din partea beneficiarului


   2. Istoricul violenței

    Data

    Evenimente semnificative
   3. Nevoile beneficiarului

    1. Din punct de vedere medical:

     …………………….

    2. Din punct de vedere profesional:

     ………………………...

    3. Din punct de vedere emoțional și psihologic:

     ……………..

    4. Din punct de vedere socio-economic:

     ……………………………………………..


    5. Din punct de vedere juridic:

    …………………………………..


   4. Factori de mediu și specifici familiei

    1. Familia lărgită:

     …………………………………….


    2. Integrarea socială a familiei:

     ………………………………………...

    3. Venit:

     ………………………………...

    4. Resurse comunitare:

     ………………………………………...

    5. Locuința:

     …………………………………..

    6. Loc de muncă:

    ………………………………………………………….

   5. Riscuri: (se vor menționa acele evenimente/contexte/ ce pot conduce la situații de criză cu intervenție imediată)


  6. Rezultatele evaluării: (se vor menționa serviciile propuse pentru a beneficia în perioada următoare)


  7. Recomandări:

   • elaborarea planului individualizat de servicii pentru (numele și prenumele victimei)….. ȋn vederea stabilirii obiectivelor și activităților;

   • ȋnscrierea (numele și prenumele victimei)………. ȋn evidența Centrului………… și semnarea contractului de furnizare servicii sociale;

   • admiterea (numele și prenumele victimei)………….. ȋn Centrul pentru acordarea

   de servicii de specialitate.


   Asistent social, Psiholog,


   Manager de caz,


   ANEXA nr. 4 la Standarde


   PLAN DE INTERVENȚIEI

   Numele și prenumele beneficiar: CNP:

   Domiciliul:

   Data admiterii în centru:

   Data realizării planului:

   Membrii echipei multidisciplinare:


   BENEFICII SOCIALE


   Nr. crt

   Tipul

   Cuantumul

   Autoritatea locală responsabilă

   Data începere

   Perioada de acordare
   SERVICII/SERVICII SOCIALE


   Nr. Crt

   .

   Tipul serviciului oferit

   Instituția responsabilă

   Obiective specifice

   Data de începere

   Perioada de desfășurare

   Persoanele responsabile

   1

   Găzduire, protecție și siguranță


   2

   Asistența medicală


   3

   Asistență socială


   4

   Asistență psihologică


   5

   Asistența educațională


   6

   Asistență juridică   7.

   Servicii de orientare vocațională și programe ocupaționale, programe de formare adaptate nevoilor


   8

   Alte măsuri de sprijin(subvențio nare chirie, ajutor material, securizare locuință, etc)   INTERVENȚII   Nr crt.


   Tipul serviciului oferit

   Obiectiv e specific e


   Rezultat e așteptate


   Proceduri   Indicatori/ rezultate


   Grad de realizare

   1

   Găzduire, protecție și siguranță   2

   Asistență medicală   3

   Asistență socială   4

   Asistență psihologică   5

   Asistență educatională   6

   Asistență juridică   7.

   Servicii de orientare vocațională și programe ocupaționale, programe de formare adaptate nevoilor
   8.

   Alte măsuri de sprijin(subvențion are chirie, ajutor material, securizare locuință, etc)   Echipa multidisciplinară:

   Beneficiar:


   ANEXA nr. 5 la Standarde FIȘĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR ȘI REEVALUARE A NEVOILOR

   BENEFICIARULUI VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE

   1. DATE DE IDENTITATE ALE BENEFICIARULUI:

    Nume:

    Data nașterii:

    Prenume:

    Locul nașterii:

    Domiciliul legal:

    Act de identitate:

    Seria: nr.

    CNP:


    Domiciliul efectiv:

    Rural


    Telefon personal:

    Telefon de rezervă (familie/prieteni): Interval orar în care poate fi contactată:


    Urban


    Cetățenia:

    E-mail:

    Starea Civilă:


    Căsătorit(ă)


    Necăsătorit(ă)


    Divorțat(ă)


    Văduv(ă)

    Uniunea liberă

    (concubinaj)


    Studii absolvite


    Ocupația/Detalii privind locul de muncă: locație, angajator   2. DATE DESPRE COPII:

    Nr.

    Nume și

    Data

    Surse

    Locul unde se

    Observații

    crt.

    prenume/Ocupația

    nașterii/legătur

    întreținere(

    află copilul
    a cu

    venitul existent

    agresorul(fiu/fi ică/provenit

    în cadrul


    din afara relației)

    relației/pensie alimentară)


   3. DATE GENERALE

  Data admiterii în centru

  Dispoziție de admitere

  Servicii acordate în Centru


  1. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA VICTIMEI

   Obiectivele:

   Activitățile desfășurate:

   Concluzii:

  2. MĂSURI DE INTERVENȚIE PENTRU SĂNĂTATE

   Obiectivele:

   Activitățile desfășurate:

   Concluzii:

  3. MĂSURI PRIVIND SITUAȚIA JURIDICĂ

   Obiectivele:

   Activitățile desfășurate:

   Concluzii:

  4. MĂSURI DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE AUTONOMIE A VICTIMEI

  Obiectivele:

  Activitățile desfășurate:

  Concluzii:

  VI. EVOLUȚIA RELAȚIEI CU AGRESORUL

  Obiectivele:

  Activitățile desfășurate:

  Concluzii:

  1. PROGRESELE ÎNREGISTRATE

   -

   -

  2. OBSERVAȚII PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ A BENEFICIARULUI

   -


  3. ALTELE

   Obiectivele:

   Activitățile desfășurate:

   Concluzii:


   Data:


   Membru al Echipei multidisciplinare


   ANEXA nr. 6 la Standarde


   FIȘĂ DE ÎNCHIDERE A CAZULUI


   Nume și prenume: ...................................................................................................

   Data și locul nașterii:................................................................................................

   Domiciliul: ...............................................................................................................

   Data deschiderii:


   ........................./....................../............

   ........


  Motivul deschiderii cazului:


  image

  Modalitatea de închidere a cazului:

  conform programului personalizat de intervenție .......................................... transfer la instituția/serviciul .........................................................................

  conform contractului de acordare de servicii sociale ..................................... altă situație .....................................................................................................

  Situația cazului la închidere:


  image


  Întocmit,


  Manager de caz                          


  Anexa nr. 7 la Standarde


  Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție


  (Denumirea furnizorului de servicii sociale) urmărește prin acest chestionar să

  evalueze nivelul de satisfacție al beneficiarilor privind serviciile oferite. Informațiile furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite pentru îmbunătățirea procedurilor de lucru în vederea oferirii unor servicii sociale profesioniste de calitate. (Denunumireafurnizorului de servicii sociale) este

  operator de date cu caracter personal nr. ……...

  *Notă: toate informațiile oferite sunt supuse confidențialității.

  Vă rugăm să precizați următoarele informații:

  • Sexul

   masculin image feminin image


  • Vȃrsta            ani


  • Mediul de rezidență:

   rural image urban image


   • Beneficiar direct al serviciilor image


   • Reprezentant legal al beneficiarului direct al serviciilor image


   1. De cȃt timp beneficiați de serviciile (denumireafurnizorului de servicii sociale)?


    mai puțin de 3 luni image între 3 și 6 luni image


    între 6 luni și 1 an image între 1 an și 2 ani image

    peste 2 ani image


   2. Menționați serviciile care v-au fost acordate de specialiștii din cadrul (denumirea furnizorului de servicii sociale):

    Consiliere/asistență

    juridică


    Consiliere

    psihologică


    Consiliere socială


    Programe educaționale adresate copiilor victime/martori ai

    violenței domestice


    Servicii ocupaționale și dezvoltare antreprenorială


    Măsuri de locuire și securizarea spațiului locativ


    Servicii medicale


    Sprijin material


    Alte măsuri (detaliați)


   3. Cum apreciați calitatea serviciilor …….. (denumireafurnizorului de servicii sociale)?


    image

    1

    image

    2

    image

    3

    image

    4

    5 image

    foarte slabă
    foarte bună


   4. Cum apreciați că serviciile oferite de …….. (denumirea furnizorului de servicii sociale) corespund nevoilor dumneavoastră și ale copilului/copiilor?

    Servicii oferite

    Deloc

    Puțin

    Satisfăcător

    Mult

    Foarte mult

    Consiliere și asistență juridică


    Consiliere psihologică


    Consiliere socială


    Consiliere familială


    Activități educaționale pentru copii


    Măsuri de locuire și securizarea spațiului

    locativ


    Sprijin material


    Alte măsuri( detaliați)   5. Cum apreciați colaborarea cu specialiștii ……. (denumirea furnizorului de servicii sociale)?

    Echipa de specialiști

    Foartă

    slabă

    Slabă

    Satisfăcătoare

    Bună

    Foarte

    bună

    Asistent social


    Psiholog


    Responsabil comunicare


    Jurist


    Coordonator servicii


    Alți specialiști (ex. consilier

    vocațional)   6. Cum apreciați calitatea informațiilor oferite de specialiștii (denumirea

    furnizorului de servicii sociale)?

    *Aprecierea valorii se situează între 1 (slabă) și 5 (foarte bună)

    Echipa de specialiști

    Explicații clare

    și corecte

    Limbaj

    ușor de înțeles

    Limbaj greoi, neaccesibil

    Informații utile și

    complete

    Asistent social

    Psiholog


    Responsabil

    comunicare

    Jurist

    Coordonator servicii

    Alți specialiști (ex.

    consilier vocațional)


   7. Ați simțit susținere și înțelegere din partea specialiștilor ….. (denumirea furnizorului de servicii sociale)?


    image

    Da image Nu image Nu știu

   8. În decursul colaborării cu specialiștii (denumirea furnizorului de servicii sociale),

    au existat incidente neplăcute?

    Da image Nu image

    Dacă ați răspuns afirmativ la această întrebare, vă rugăm să precizați cui v-ați adresat și cum s- au soluționat problemele dumneavoastră.


    image


    image


    image


    image


    image


   9. Au existat situații în care v-ați simțit tratat(ă) diferit față de alți beneficiari?


    Da image Nu image

    Dacă ați răspuns afirmativ la această întrebare, vă rugăm să precizați cui v-ați adresat și cum s- au soluționat problemele dumneavoastră.


    image


    image


    image


    image


    image


    image

   10. Cunoașteți procedura de depunere a reclamațiilor existentă în cadrul… (de numirea

    furnizorului de servicii sociale)?

    Da image Nu image


   11. Ați îndruma alte persoane pentru a beneficia de serviciile furnizate de specialiștii ……… (denumireafurnizorului de servicii sociale)?

    Niciodată image Dacă nu am alternativă image Oricȃnd image


   12. Enumerați cel puțin două recomandări legate de îmbunătățirea/schimbarea serviciilor oferite de……… (denumirea furnizorului servicii sociale).


    image


    image


    image


    image


    image

   13. Apreciați prin acordarea unei note de la 1 la 10, măsura în care aveți încredere în serviciile oferite de……( denumirea furnizorului de servicii sociale). (unde, pe o scală de la 1 la 10: 1 – foarte scăzut, iar 10 – ridicat)


  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ORDIN

  pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistență destinate agresorilor*)

  Văzând Referatul de aprobare nr. 5.701 din 20.09.2022 elaborat de secretarul general al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,

  având în vedere dispozițiile:

  • Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

  • Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu modificările ulterioare;

  • Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;

  • Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare,

  în temeiul art. 10 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă Standardele minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistență destinate agresorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor furnizorilor de servicii sociale destinate agresorilor în cazurile de violență domestică, publici și privați, care funcționează pe teritoriul României.

  Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

  Gabriela Firea


  București, 21 septembrie 2022.

  Nr. 20.841.


  image

  *) Ordinul nr. 20.841/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 6 octombrie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.


  ANEXĂ


  Standarde minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistenţă destinate agresorilor


  Prezentul ordin reglementează aplicarea metodei managementului de caz în cadrul serviciilor sociale care oferă asistență agresorilor în cazurile de violență domestică și stipulează standardele specifice minime obligatorii de calitate în acest sens. Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care oferă asistență persoanelor care săvârșesc agresiuni și abuzuri care se înscriu în sfera violenței domestice implementează și respectă aceste standarde.

  Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie

  - art. 6 lit. u) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare standardelor minime obligatorii din domeniul serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, conform Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice. În acest sens, indicatorii din cuprinsul prezentului ordin se verifică de către inspectorii sociali în corelare cu cei prevăzuţi în celelalte standarde aprobate.


  Modulul I - Condiții privind aplicarea managementului de caz în serviciile sociale de asistenţă destinate agresorilor (standardele 1 - 3)

  Art. 1 (1) Managementul de caz reprezintă principala metodă practică de lucru în serviciile sociale de asistenţă destinate agresorilor, prin intermediul căreia managerul de caz lucrează împreună cu alți profesioniști pentru a facilita accesul la servicii sociale specializate integrate, adecvate în scopul eliminării riscului de repetare a actelor de agresiune, responsabilizării, reabilitării și reinserției sociale prin:

  1. evaluarea psihologică, socială și juridică;

  2. evaluarea nevoilor persoanelor care săvârșesc agresiuni și abuzuri asupra membrilor familiei și în sfera violenței domestice precum și evaluarea riscurilor, inclusiv a riscului de repetare a actelor de agresiune și evaluarea factorilor de protecție pentru victime;

  3. elaborarea strategiilor privind schimbările necesare, coordonarea intervențiilor prin intermediul unui planul individualizat de intervenție și monitorizarea impactului intervenției.

  1. Managerul de caz este membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi


   evaluează îndeplinirea planului de intevenție , care a absolvit studii universitare acreditate în domeniul asistenței sociale sau psihologiei și care a parcurs programe de pregătire specifică privind lucrul cu agresorii, atât la angajarea inițială, cât și de pregătire continuă anuală. Managerul de caz este numit de coordonatorul serviciului/șeful serviciului/conducătorul instituției și are următoarele responsabilități, fara a se limita:

   1. activarea și coordonarea unui proces de evaluare a riscurilor și evaluare multidisciplinară privind actele de agresiune;

   2. planificarea serviciilor de asistență și suport, a programelor de tratament precum și a altor activități care, după caz, sunt stabilite de către instanțele de judecată;

   3. menținerea, după caz, a contactului cu ofițerul de probațiune și cu alți profesioniști din domeniul justiției penale (polițiști, procurori);

   4. Elaborarea, implementarea si monitorizarea unui program coerent și integrat de asistență, consiliere și suport pentru a realiza schimbările necesare, precum și pentru responsabilizare, reabilitare și reinserție socială;

   5. asigură asistență pentru menținerea contactului furnizorului de servcii sociale cu instituțiile și serviciile implicate (justiție, protecția copilului, unități medicale, etc);

   6. evaluarea impactului suportului oferit asupra eliminării riscului de repetare a actelor de agresiune;

   7. monitorizarea cazului prin integrarea informațiilor date de rapoartele membrilor echipei multidisciplinare;

   8. întocmirea rapoartelor de caz și a fișelor de monitorizare;

  2. Furnizorii de servicii sociale elaborează și aplică proceduri de lucru pentru implementarea standardelor specifice minime obligatorii privind asistența persoanelor care săvârșesc agresiuni din sfera violenței domestice.

   Art. 2 Managementul de caz în serviciile sociale de asistență destinate agresorilor se realizează pe baza următoarelor principii:

   1. nediscriminarea accesului la servicii sociale specializate pentru agresori și persoane cu potențial agresiv;

   2. intervenția unitară și integrată conform nevoilor identificate;

   3. gratuitatea serviciilor specializate, conform prevederilor legale;

   4. responsabilizarea agresorului în legătură cu propria reabilitare comportamentală și inserție socială; e. egalitatea de șanse între femei și bărbați și promovarea valorilor non-violenței și a mijloacelor de prevenire a violenței domestice;

  1. respectarea demnității, siguranței și a dreptului la viață pentru toate persoanele aflate în contact cu agresorul;


  2. confidențialitatea datelor cu caracter personal și a celor legate de intervenție prin analiza consecințelor și consultarea persoanelor implicate asupra transferului de date în procesul managementului de caz;

  3. respectarea reciprocă a profesioniștilor implicați, a pregătirii, rolurilor și responsabilităților în procesul intervenției;

  4. formarea continuă a specialiștilor care oferă servicii de suport, asistență și consiliere; formarea și promovarea unei practici reflective bazate pe cunoaștere și menținerea siguranței la locul de muncă.

  5. Evaluarea multidisciplinară

  Art. 3 Managementul de caz în serviciile sociale adresate agresorului include următoarelor pachete de lucru:

  1. Preluarea cazului, evaluarea inițială și intervenția de urgență.

   Preluarea cazului poate fi realizată în urma solicitării directe din parte persoanei care a săvârșit sau săvârșește agresiuni și abuzuri asupra familiei/violență domestică sau în urma referirii cazului de către alte servicii/instituții. În cazul identificării unor riscuri care pun viața unei persoane în pericol, managerul de caz stabilește un plan de intervenție în regim de urgență. Acest plan include activități care au ca scop protecția imediată a persoanelor afectate și eliminarea riscurilor care pot pune în pericol viața victimelor sau viața altor persoane din proximitatea agresorului.

  2. Evaluarea complexă/detaliată/multidisciplinară - implică evaluarea contextului personal, familial, social și profesional al agresorului. Evaluarea include și istoricul privind consumul de substanțe stupefiante/psihotrope, precum și istoricul comportamentului violent/infracțional. În funcție de complexitatea ariilor de evaluare stabilite, managerul de caz solicită documente și evaluări din partea altor specialiști: asistenți sociali, psihologi, juriști, medici, polițiști, etc.

  3. Stabilirea planului de intervenție.

   Planificarea serviciilor de asistență, suport și consiliere, a programelor de tratament și a altor activități care sunt stabilite de către instanțele judecătorești, prin asistare directă și referire.

   Planificarea serviciilor de asistență, suport și consiliere, a programelor de tratament și a altor activități care sunt stabilite de către instanțele judecătorești este realizată ca urmare a evaluării iniţiale la admitere, a nevoilor beneficiarului. Planificarea este agreată împreună cu persoana care beneficiază de asistență și profesioniștii implicați.

  4. Implementarea planului și monitorizarea impactului intervenției.

   Persoana care beneficiază de serviciile de asistență, suport și consiliere este co-responsabilă de utilizarea suportului oferit pentru a face schimbările necesare.

  5. Evaluarea impactului intervenției, închiderea cazului și planul de siguranță post-intervenție. Impactul intervențiilor este analizat de către profesioniștii care au oferit servicii și de către managerul de caz împreună cu persoana care beneficiază de servicii. Evaluarea finală a impactului intervenției este realizată de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii. Închiderea cazului


  include pregătirea unei strategii de siguranță privind suportul care poate fi solicitat și activat, precum și acțiunile care pot fi realizate pentru evitarea repetării comportamentelor agresive. Această strategie este realizată de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii.

  Art. 4 Profilul profesional ale managerului de caz care lucrează cu persoane care au săvârșit sau săvârșesc agresiuni și abuzuri asupra membrilor familiei/violență domestică trebuie să includă competențe (cunoștințe, abilități și valori profesionale) legate de managementul de caz, de serviciile sociale, de violența domestică și de comportamentul violent/infracțional.

  1. Competențele legate de managementul de caz sunt generate din profilul profesional al asistentului social și vizează:

   1. capacitatea de a asculta și a înțelege semnificațiile pe care persoanele le asociază lucrurilor, persoanelor și situațiilor pe care le trăiesc;

   2. capacitatea de conectare la emoțiile celuilalt și de a utiliza adecvat propriile emoții în actul profesional;

   3. capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane și asupra propriilor acțiuni;

   4. capacitatea de a identifica și mobiliza rapid resursele necesare, precum și capacitatea de a le utiliza într-un mod care să creeze impact maxim;

   5. capacitatea de adaptare rapidă la situații noi și capacitatea de a crea un răspuns adecvat;

   6. capacitatea de gestionare a conflictelor într-un mod pozitiv;

   7. capacitatea de recunoaștere și gestionare pozitivă a contradicțiilor;

   8. capacitatea de luare a deciziilor pe baza datelor obținute și de argumentare a deciziilor;

   9. capacitatea de utilizare a gândirii critice;

   10. capacitatea de coordonare a activității în echipa de lucru;

   11. capacitatea de conectare și distanțare, în același timp, în actul profesional;

   12. capacitatea de a separa persoana de problemele cu care se confruntă și de a distinge între comportamente și persoană;

   13. capacitatea de aplicare a prevederilor legale la cazuri specifice și contexte diferite;

   14. capacitatea de ancorare profesională în cât mai multe domenii profesionale;

   15. capacitatea de a planifica și de a realiza evaluări și intervenții în baza unei cunoașteri bazate pe evidențe.

  2. Pregătirea în domeniul violenței domestice vizează, fără a se limita la acestea:

   1. mecanismele de dezvoltare și de manifestare a violenței domestice, mecanismele care susțin comportamentul agresiv, repetarea comportamentelor violente/infracționale, impactul violenței asupra siguranței și bunăstării victimei;

   2. impactul comportamentului infracțional și al comportamentelor agresive asupra capacității de exercitare a rolurilor sociale și abilităților parentale;

  c. formele de violență domestică și înțelegerea semnificațiilor privind violența domestică asociate comportamentelor sau contextelor de viață;


  1. impactul cultural și social asupra violenței domestice;

  2. prejudecățile, miturile și stereotipurile sociale legate de violența domestică;

  3. tacticile și strategiile folosite de către agresori pentru a exercita control asupra victimei violenței domestice, respectiv abuz fizic, abuz sexual, atac emoțional, șantaj emoțional, manipulare, coerciție economică, folosirea copiilor pentru a controla acțiunile victimei etc;

  4. tehnici și metode de interacțiune cu agresorul, strategii pentru diminuarea riscului de repetare a agresiunii, crearea planului de siguranță a victimei în perioada implementării măsurilor de asistență a agresorului;

  5. analiza factorilor de risc și specificul intervenției de urgență;

  6. tehnici și metode de lucru în comportamentul infracțional;

  7. tehnici și metode de evaluare, cum ar fi observație de diagnostic, interviu, etc și consiliere specifice domeniului de intervenție;

  8. evaluarea specializată a impactului schimbărilor privind comportamentul agresorului și a siguranței victimei violenței domestice;

  9. intervenția comunitară pentru a elimina riscurile asociate violenței domestice, a prevenirii comportamentelor abuzive și creșterea siguranței pentru victime;

  10. predictibilitatea evoluției violenței domestice în funcție de suportul activat și impactul măsurilor de siguranță;

  11. riscurile și mecanismele de protecție asociate ordinului de protecție;

  o.tehnici și metode de evaluare a impactului măsurilor de protecție;


  Standardul 1

  Asigurarea condițiilor pentru utilizarea metodei

  managementului de caz

  Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, asigură condițiile necesare utilizării managementului de caz în asistența persoanelor care au săvârșit sau săvârșesc agresiuni și abuzuri

  asupra membrilor familiei/violență domestică

  Rezultat:

  Persoanele care au săvârșit sau săvârșesc agresiuni și abuzuri

  beneficiază de o abordare integrată a asistenței oferite de către echipa multidisciplinară.


  Cerințe minime

  1. Furnizorul de servicii sociale elaborează și aplică procedura de lucru privind managementul de caz în procesul de evaluare, asistență, suport și consiliere a agresorilor, urmărind standardele minime obligatorii privind managementul de caz.


  2. Procedura de lucru precizează cel puțin: criteriile pentru recrutare, modul de angajare și desemnare a managerului de caz, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, sistemul de comunicare internă și interinstituțională, monitorizarea internă a procesului de management de caz.

  3. Furnizorul de servicii sociale asigură resursele necesare managementului de caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  4. Furnizorul de servicii sociale se asigură că managerul de caz îndeplinește următoarele condiții de studii și experiență profesională:

   1. a absolvit studii universitare acreditate cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale sau psihologiei;

   2. are experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale/asistenței sociale;

   3. parcurge, imediat după numire și înainte de preluarea cazurilor, un curs de pregătire continuă de minim 10 ore în domeniul managementului de caz, evaluării riscurilor și a factorilor protectivi, precum și a asistenței victimelor violenței domestice; cursurile de pregătire continuă vor fi organizate cu respectarea legislației în vigoare privind formarea continuă a adulților;

   4. realizează, pentru o perioadă de minim 6 luni, management de caz cu supervizare;

   5. beneficiază de pregătire continuă (ateliere de pregătire, schimb de experiență, conferințe, seminare, cursuri de formare, cercetare, etc) și de supervizare profesională de minim 40 de ore anual în domeniul violenței domestice, managementului de caz și asistența agresorului; pregătirea este certificată cu atestate în care este precizată tematica și numărul de ore.

  5. În situația în care nu pot fi angajați asistenți sociali sau psihologi care să asigure managementul de caz, furnizorul de servicii sociale are posibilitatea subcontractării activităților de management de caz în acord cu legislația în vigoare.

  6. Furnizorul de servicii sociale consemnează formarea managerului de caz în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului.

  7. Furnizorul de servicii sociale sprijină managerul de caz să intre în contact cu serviciile sociale din comunitate și să dezvolte relații de parteneriat cu acestea, precum și să dezvolte o cooperare cu rețelele de suport social și resursele informale de suport din proximitatea agresorului și a persoanei care este victimă a violenței domestice.

  8. Furnizorul de servicii sociale sprijină managerul de caz cu informații și îndrumări concrete în realizarea calitativă a responsabilităților profesionale și asigură, după caz sau la solicitare, intervenția suplimentară a altor specialiști.

  9. Furnizorul de servicii sociale se asigură că documentele utilizate în aplicarea metodei managementului de caz sunt reevaluate periodic și, după caz, revizuite, în funcție de cel puțin următorii factori: modificări legislative, dinamica serviciilor, propunerile personalului de specialitate, feedbackul oferit de persoanele care au beneficiat de servicii.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 - Procedura de lucru privind managementul de caz în procesul de evaluare, asistență, suport și consiliere a agresorilor, urmărind standardele minime obligatorii privind managementul de caz este elaborată.

  Im 2 - Condițiile de studii, formare continuă, supervizare și experiență profesională referitoare la managerul de caz sunt conforme prevederilor standardelor minime obligatorii.

  Im 3 - Formarea managerul de caz este consemnată în Registrul privind perfecționarea continuă a personalului.


  Standardul 2

  Securitatea datelor personale și a celor rezultate din procesul de evaluare și intervenție

  Furnizorul de servicii sociale, public și privat, asigură securitatea datelor personale și a celor rezultate din procesul managementului de caz.

  Rezultat:

  Persoana care beneficiază de servicii este informată și

  consultată cu privire la datele transferate în procesul managementului de caz.


  Cerințe minime

  1. Furnizorul de servicii sociale aplică procedura de lucru privind asigurarea securității datelor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

  2. Procedura de lucru precizează cel puțin: tipul de date care trebuie protejate, circuitul comunicării în mediul intern și extern, riscuri existente și măsuri de prevenire/eliminare, niveluri de responsabilități și sancțiuni.

  3. Toate informațiile legate de caz sunt confidențiale față de publicul larg, mass-media și alți profesioniști care nu sunt implicați în cazul respectiv.

  4. Managerul de caz informează și consultă persoana care beneficiază de servicii asupra datelor care urmează să fie transferate către alți specialiști sau servicii în procesul de management de caz sau în referirea cazului, precum și scopul acestui transfer de date.

  5. Accesul la dosarele beneficiarilor este permis profesioniștilor care lucrează în echipa multidisciplinară precum și altor persoane autorizate, în cazurile prevăzute de lege.

  6. Informații sau date legate de identitatea persoanei/persoanelor care a/au semnalat situații de violență domestică pot fi făcute cunoscute numai instanței de judecată, la cererea expresă a acesteia.


  7. În situația în care există necesitatea transferului de date, iar acestea pot afecta persoana care este victimă a violenței, specialiștii implicați au obligația să notifice managerul de caz despre această situație, iar managerul de caz are obligația să informeze persoana afectată cu privire la datele transferate, motivul transferului de date, consecințele transferului și modalitatea de apărare și protecție.

  8. În situația referirii cazului către alt furnizor de servicii sociale, manager de caz va oferi datele necesare managerului de caz care preia cazul; înainte de acest transfer, managerul de caz trebuie să comunice persoanei care beneficiază de servicii condițiile și consecințele transferului.

  9. Furnizorii de servicii sociale cunosc și includ în procedurile interne prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Existența unei proceduri de lucru privind asigurarea securității datelor cu caracter personal și a datelor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz.

  Im2- Înregistrarea aplicării procedurii de lucru


  Standardul 3 Dosarul de caz

  Furnizorul de servicii sociale, public și privat, se asigură că managerul

  de caz gestionează dosarul de caz în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cerințele standardului de calitate.

  Rezultat:

  Dosarele de caz sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale în

  vigoare.


  Cerințe minime

  1. Dosarul de caz sau dosarul beneficiarului serviciului social de asistenţă destinat agresorilor,este structurat în două părți, o parte denumită dosar administrativ și o parte denumită dosar profesional.

  2. Dosarul administrativ este acea parte din dosarul beneficiarului la care pot avea acces și alți profesioniști, reprezentanți ai furnizorilor de servicii sociale implicați, organe de control etc., în conformitate cu prevederile legale, și cuprinde: cererea de admitere, solicitarea în situația referirii cazului, note de informare, documentele de sesizare, contractul de furnizare de servicii, note de consens1, copii de pe acte de stare civilă, decizii, hotărâri, adrese, solicitări către alte instituții sau furnizori de servicii sociale, etc.


   image

   1 1 Note de consens – Note prin care beneficiarului i se aduc la cunoștință anumite aspecte, este de acord cu ele, dar nu dorește să le realizeze.


  3. Dosarul profesional este acea parte din dosarul beneficiarului care poate fi făcută cunoscută doar altor profesioniști, la referirea cazului, sau în cazul verificării activității managerului de caz și cuprinde informații de tip: fișe și rapoarte de evaluare și monitorizare, note de consens, planul de intervenție, etc.

  4. Managerul de caz analizează și permite accesul beneficiarilor la orice document din dosarul de caz cu protejarea confidențialității informațiilor despre alte persoane la care se referă aceste documente.

  5. Managerul de caz păstrează toate documentele (rapoarte, fișe, note, planuri de intervenție, etc.) într-un regim de siguranță, astfel încât să nu fie accesate de persoane străine cazului.

  6. La închiderea cazului, managerul de caz are responsabilitatea de a realiza un opis pentru dosarul de caz, începând cu prima fila din dosar pentru a asigura atât accesul ulterior la informație, cât și protecția informațiilor confidențiale.

  7. Managerul de caz predă dosarele cu opis către coordonatorul serviciului social, pe baza unui proces- verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

  8. Furnizorul de servicii sociale realizează arhivarea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu procedurile interne.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Existența proceselor-verbale de predare-primire a dosarelor de caz, semnate de reprezentantul furnizorului de servicii sociale și de managerul de caz;

  Im 2 – Existenta dosarelor de caz active actualizate și securizate; Im 3 – Existența dosarelor încheiate arhivate și securizate.


  Modulul II - Etapele managementului de caz (standardele 1 - 5)


  Standardul 1

  Preluarea cazului, evaluarea inițială și intervenția de urgență

  Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, asigură

  derularea activităților de evaluare, intervenție și admiterea agresorului.

  Rezultat:

  Persoanele care au săvârșit sau săvârșesc agresiuni și abuzuri asupra familiei/violență domestică au acces la servicii sociale

  în acord cu nevoile și riscurile implicate.


  Cerințe minime:

  1. Furnizorul de servicii sociale preia un caz ca urmare a solicitării directe din partea agresorului sau ca urmare a referirii cazului. O persoană poate beneficia de servicii sociale atunci când:

   1. solicită suportul în mod voluntar;


   2. are o recomandare emisă de către instanță odată cu emiterea ordinului de protecție sau în cazul hotărârilor de divorț;

   3. are obligație dată de instanță ca parte a condițiilor de suspendare a executării pedepsei privative de libertate;

   4. are obligație dată de judecător ca parte a controlului judiciar;

   5. a fost evacuat temporar din domiciliu printr-un ordin de protecție provizoriu;

   6. nu-și poate exercita profesia ca urmare a măsurilor din cuprinsul controlului judiciar. g.alte situații specifice, în funcție de particularitățile cazului;

  2. Furnizorul de servicii sociale înregistrează solicitările conform sistemului propriu de înregistrare prevăzut în procedura internă de lucru.

  3. În urma analizei datelor cuprinse în solicitare și a decizie de preluare a cazului, furnizorul de servicii sociale emite dispoziția de desemnare a managerului de caz; dispoziția de desemnare este atașată în original în dosarul administrativ al cazului.

  4. Furnizorul de servicii sociale pune la dispoziția managerului de caz toate documentele atașate solicitării, precum și contactele profesioniștilor care au intervenit până în momentul admiterii.

  5. Furnizorul de servicii sociale pune la dispoziția managerului de caz harta resurselor privind serviciile sociale, informații privind rețelele de servicii integrate sau de servicii specializate existente cu referire la problematica violenței domestice.

  6. În situația în care cazul este preluat ca urmare a unei situații de criză, în urma emiterii ordinului de protecție provizoriu, managerul de caz este numit de urgență. În acest caz, managerul de caz realizează:

  1. evaluarea inițială a agresorului care cuprinde:

   1. evaluarea riscurilor, inclusiv a riscului de repetare a agresiunii;

   2. evaluarea nevoilor de suport material necesar și a nevoii de găzduire, în cazul deciziei de părăsire a domiciliului;

   3. evaluarea suportului necesar pentru gestionarea relației cu angajatorul;

   4. alte nevoi în relație cu responsabilitățile parentale ale agresorului, sociale, etc.

   5. evaluarea factorilor protectivi care vizează agresorul : recunoașterea comportamentului agresiv ca problemă pentru familie și dorința de modificare a acestuia, capacitatea de a descrie consecințele negative asupra copiilor și asupra victimei, precum și consecințele asupra imaginii de sine și a statutului social și juridic, încercarea anterioară de a modifica comportamentele agresive, respectarea limitelor stabilite de către victimă sau de către poliție, sprijin oferit victimei pentru a exercita rolurile și responsabilitățile parentale, capacitatea de a înțelege interesul superior al copilului asupra drepturilor părintești, etc;

  2. evaluarea inițială a factorilor de protecție pentru victime:


   1. evaluarea factorilor protectivi care vizează victima: capacitatea și disponibilitatea de a solicita suport în situații de risc, existența unei persoane în vecinătatea victimei care poate oferi suport sau adăpost, acces la resurse financiare și materiale, capacitatea de a exercita rolurile și

   2. responsabilitățile parentale, capacitatea de a dezvolta strategii de protecție a copiilor și a propriei persoane, capacitatea de a cunoaște și gestiona tacticile agresorului, etc;

   3. evaluarea factorilor protectivi care vizează copiii: vârsta și stadiul de dezvoltare fizică, emoțională și mentală a copiilor, relații funcționale cu vecinătatea și rețele de suport, capacitatea de a identifica riscul și de a aplica strategii de protecție, abilitatea de a dezvolta planuri de siguranță acasă, în stradă sau la școală, etc;

   4. evaluarea factorilor protectivi care vizează comunitatea: existența unei rețele de suport pentru victimă și prezența unei atitudini a comunității de blamare a comportamentelor violente, existența suportului din partea poliției și a persoanelor relevante în comunitate pentru renunțarea la comportamentul agresiv, existența unor servicii sociale comunitare pregătite pentru a gestiona violența domestică, etc;

  3. Intervenția de urgență – aceasta poate fi realizată de către furnizorul de servicii care a preluat cazul sau de către un alt furnizor de servicii sociale către care a fost referit cazul și include:

   1. asigurarea suportului pentru accesarea resurselor materiale și pentru găzduire;

   2. asigurarea consilierii sociale și juridice în vederea gestionării relațiilor cu instituțiile implicate și cu rețelele de suport (vecini cu care are relații funcționale de suport, membrii comunității, membrii familiei lărgite care pot oferi suport pentru diminuarea riscurilor de repetare a agresiunii, etc);

   3. suport pentru gestionarea factorilor personali și sociali care sunt generatori de risc;

   4. suport pentru rezolvarea problemelor imediate și luarea deciziilor;

  4. Furnizorii de servicii sociale trebuie să elaboreze și să utilizeze instrumente de înregistrare a datelor privind înregistrarea și evaluare inițială a cazului utilizând modelele prezente în Anexa 1 și Anexa 2.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Existența dispoziției de desemnare a managerului de caz este inclusă în dosarul de caz Im 2 – Existența Raportului de evaluare inițială – arhivat în dosarul profesional;

  Im 3 - Existența Raportului privind măsurile de protecție de urgență realizate (dacă este cazul) – arhivat în dosarul profesional;

  Im 4 – Existența adresei prin care este referit cazul - arhivată în dosarul administrativ;


  Standardul 2

  Evaluarea multidisciplinară

  Managerul de caz realizează evaluarea contextului personal,

  familial, social și profesional al persoanei care a săvârșit agresiuni și abuzuri asupra membrilor familiei/violenței domestice.

  Rezultat:

  Agresorul beneficiază de evaluare multidisciplinară a contextului personal, familial, social și profesional în vederea asigurării suportului necesar eliminării riscului de repetare a actelor de

  agresiune, responsabilizării, reabilitării și reinserției sociale.


  Cerințe minime

  1. Managerul de caz coordonează procesul de evaluare multidisciplinară. Evaluarea este realizată împreună cu profesioniști din domenii diferite de specializare la solicitarea managerului de caz.

  2. Evaluarea multidisciplinară, ca proces, nu ca instrument, precede intervenția și continuă în timpul furnizării serviciilor de asistență, suport și consiliere.

  3. Evaluarea este realizată de către managerul de caz prin următoarele metode, fără a se limita la acestea: a.Documentarea. În cadrul documentării este inclusă analiza de documente în care sunt consemnate aspecte relevante privind istoricul de abuz al agresorului și situația persoanei victime a violenței domestice, precum și alte aspecte specifice, în funcție de particularitățile cazului;

   1. Observația comportamentului realizată în timpul evaluării sau a asistenței. Observația structurată constă în urmărirea intenționată a unor comportamente sau atitudini, verificarea semnificațiilor a ceea ce a fost identificat și înregistrarea manifestărilor comportamentale ale agresorului într-un context situațional dat.

   2. Interviul motivațional realizat în timpul vizitelor la domiciliu, în timpul vizitei realizate de către agresor în facilitățile furnizorului de servicii sociale sau prin intermediul sistemelor de comunicații electronice.

   3. Utilizarea de instrumente și tehnici specifice de explorare a semnificațiilor, a resurselor, a proceselor și relațiilor implicate în caz, etc.

   4. Întocmirea rapoartelor de către specialiștii implicați din domenii diferite de specializare.

   5. Analiza rapoartelor specialiștilor implicați. În cazurile care necesită o intervenție coordonată a mai multor specialiști, managerul de caz poate să organizeze conferințe de caz.

  4. Managerul de caz stabilește ariile de evaluare multidisciplinară pentru fiecare persoană având în vedere nevoile acesteia, riscurile de repetare a agresiunii, dar și corelarea cu nevoile victimelor. Ariile incluse în evaluarea multidisciplinară, fără a se limita la acestea, sunt:

   1. modelele de comportament agresiv și coercitiv ale agresorului, tiparele comportamentelor agresive, tacticile abuzive;


   2. evaluarea circumstanțelor medicale și psihiatrice ale persoanei care a săvârșit agresiuni și abuzuri, dar și ale membrilor familiei și identificarea nevoilor de tratament sau suport oferit prin intermediul centrelor de sănătate mentală;

   c. forme de agresiune utilizate: atacul fizic, abuzul emoțional, coerciția economică, abuzul sexual, utilizarea copiilor pentru controlul victimei adulte (ex. amenințarea cu rănirea sau luarea copiilor dacă victima nu se conformează, sau exercitarea agresiunii asupra copiilor pentru a obliga victima să se conformeze cerințelor);

   1. consumul de substanțe adictive de către agresor ori comportamentele adictive ale agresorului care facilitează agresivitatea, dar și evaluarea tipurilor de servicii și programe de tratament adecvat, motivația pentru tratament, gradul de intensitate al tratamentului, etc;

   2. rețelele sociale, stereotipurile relaționale, percepțiile sociale și culturale care favorizează menținerea comportamentelor agresive, etc;

   3. evaluarea abilităților de viață independentă/autonomă: abilitățile personale de viață autonomă, abilitățile sociale și interpersonale, abilitatea de a accesa serviciile sociale de suport, consemnarea istoricului privind educația școlară, analiza experienței de muncă, etc;

   4. nevoia de suport material și de găzduire;

   5. nevoia de asistență și îngrijire medicală;

   6. alte domenii relevante, în funcție de particularitățile cazului;

  5. Evaluarea multidisciplinarăă are loc după intervenția de urgență și începe în termen de maxim 5 zile de la înregistrarea cazului sau de la decizia de evaluare multidisciplinară stabilită de către furnizorul de servicii sociale.

  6. Identificarea serviciilor de suport, asistență și consiliere sunt stabilite împreună cu persoana care urmează să beneficieze de servicii.

  7. Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze evaluarea multidisciplinară a contextului personal și social al agresorului și al victimei și să elaboreze și utilizeze instrumente de înregistrare a datelor privind evaluarea multidisciplinară utilizând modelul prezentat în Anexa 3.

  8. Pe întreaga perioadă a evaluării situației agresorului, managerul de caz se asigură că sunt stabilite condițiile de protecție necesare pentru victimă.


   Indicatori de monitorizare

   Im 1- Existența fiselor de colectare a datelor din procesul de evaluare – arhivate în dosarul profesional, și lista cu instrumentele/ testele/ metodele utilizate.

   Im 2- Minutele conferințelor de caz – arhivate în dosarul profesional.

   Im 3- Rapoartele specialiștilor implicați în evaluare - arhivate în dosarul profesional.


   Im 4- Copiile solicitărilor de evaluarea trimise de către managerul de caz către profesioniști - arhivate în dosarul administrativ.

   Im 5- Procedura de lucru elaborată.


   Standardul 3 –

   Stabilirea planului de intervenție

   Managerul de caz corelează problemele și nevoile persoanei care a

   trecut prin procesul de evaluare multidisciplinară cu serviciile de asistență, suport și consiliere necesare.

   Rezultat:

   Persoanele care beneficiază de servicii contribuie la deciziile privind obiectivele, măsurile și serviciile de suport și beneficiază de un plan

   de intervenție coerent.


   Cerințe minime

   1. În baza rezultatelor evaluării, managerul de caz analizează, împreună cu persoana care urmează să beneficieze de planul de intervenție, măsurile și serviciile care pot să răspundă nevoilor identificate și stabilesc împreună obiectivele specifice de intervenție.

   2. Managerul de caz stabilește, împreună cu persoana beneficiară de servicii și cu specialiștii implicați, prioritățile și ordinea furnizării serviciilor.

   3. În planificarea intervenției, managerul de caz trebuie să aibă în vedere siguranța victimei violenței domestice și a copiilor acesteia și propria sa siguranță și siguranța profesioniștilor implicați în caz.

   4. Obiectivele incluse în planul de intervenție sunt formulate SMART

   5. Obiectivele generale ale planului de intervenție pot să vizeze, fără să se limiteze la acestea:

    1. gestionarea comportamentelor violente – acest obiectiv vizează pregătirea și suportul pentru a modifica factorii care declanșează violența, menținând centrarea pe responsabilitatea agresorului pentru comportamentul agresiv și consecințele legale, etc.

    2. vizita supravegheată a copiilor - acest obiectiv vizează organizarea întâlnirilor cu părintele care este separat de copii. În acest caz, managerul de caz cooperează cu compartimentul specializat de intervenție în abuz, neglijare, trafic, migrație și repatriere din cadrul DGASPC pentru a stabili oportunitatea acestor vizite, cine supraveghează copiii pe perioada vizitei, în ce manieră este organizată vizita pentru a exclude întâlnirea agresorului cu victima agresiunii sau abuzului, programul de vizită și persoanele implicate, aspectele care sunt incluse în strategia de siguranță, etc.

    3. suport emoțional - acest obiectiv vizează suportul oferi agresorului atunci când se confruntă cu probleme în gestionarea abilităților parentale sau probleme legate de autocontrol, gestionarea emoțiilor, vulnerabilitate emoțională, ambivalență în decizii, etc.


    4. suport social și profesional - acest obiectiv vizează suportul oferit agresorului pentru a se comporta ca o persoană responsabilă pentru sine si pentru ceilalți, prin dezvoltarea abilităților de relaționale și reluarea rolurilor sociale, reconstruirea contextelor sociale sigure și reluarea activităților de muncă, etc. e.asistență psihologică – acest obiectiv vizează consilierea în vederea responsabilizării agresorului pentru propria reabilitare și reinserție socială în vederea promovării unor relații sociale pozitive și a unor comportamente non-violente; consilierea în vederea restabilirii/consolidării relațiilor peronale cu copilul/copiii (în situația în care agresorul este părinte și a fost emis ordin de protecție și în favoarea copiilor).

     1. asistență juridică – acest obiectiv vizează consilierea cu privire la soluționarea cazurilor de divorț în care sunt implicați minori; oferirea unor informații cu privire la consecințele legale ale acțiunilor sale violente;

     2. suport material și identificarea unei locuințe;

     3. alte obiective relevante, în funcție de particularitățile cazului.

   6. Pentru fiecare obiectiv general și specific sunt stabilite:

    1. serviciile care urmează să fie furnizate sau intervențiile care urmează să fie realizate și furnizorul de servicii sociale responsabil;

    2. specialiștii care vor fi implicați în suportul pentru reabilitare comportamentală și pentru reintegrarea socială;

    3. indicatorii prin care este urmărit impactul în procesul de monitorizare și termenele de monitorizare;

    4. termenele de realizare a acțiunii sau de oferire a serviciilor;

    5. alte aspecte relevante stabilite de către furnizorul de servici sociale, în funcție de particularitățile cazului;

   7. Serviciile și intervențiile care pot fi incluse, fără să se limiteze la acestea, sunt:

    1. Servicii de găzduire. Exemple de intervenții: identificarea unui spațiu de locuit în comunitate sau în rețeaua de suport social; identificarea unui spațiu de locuit în cadrul unui centru social; consiliere și ghidare în vederea pregătirii și realizării relocării; etc.

    2. Asistență medicală. Exemple de intervenții: evaluare și asistență medicală și psihiatrică; realizarea procedurilor necesare pentru asistență oferite de centrele de sănătate mentală sau internarea în unități sanitare; etc.

    3. Asistență socială. Exemple de intervenții: identificarea și dezvoltarea rețelelor de sprijin și a grupurilor de suport în vederea reabilitării comportamentale și integrării sociale; asistență în cazul în care este părăsită locuința; consiliere în vederea identificării și gestionarii comportamentelor violente și gestionarea relației cu victima; consiliere în vederea identificării resurselor personale și diminuării riscurilor pentru sine si pentru ceilalți; suport și consiliere în vederea dezvoltării capacității de implementare a măsurilor de gestionare a riscurilor de repetare a agresiunii; suport și consiliere pentru


     gestionarea relațiilor, rolurilor și responsabilităților părintești; suport pentru dezvoltarea abilităților de relaționare funcțională, pozitivă, ca alternativă la constrângere și agresivitate, inclusiv abilități sociale și de comunicare; suport și asistență pentru utilizarea eficientă a resurselor comunitare în dezvoltarea personală și socială, etc.

    4. Asistență psihologică. Exemple de intervenții: consiliere în vederea gestionării distorsiunilor cognitive și a percepțiilor de sine; consiliere în vederea resemnificării relației cu victima; consiliere în vederea gestionării temerilor și anxietăților; consiliere în vederea gestionării problemelor de putere și control și resemnificarea victimizării; consiliere în vederea autogestionării pentru a face față stresului, geloziei patologice și posesivității, consilierea în vederea responsabilizării agresoruli pentru propria reabilitare și reinserție socială în vedere, ci promovării unor relații sociale pozitive și a unor comportamente non-violente; consilierea în vederea restrabilirii/consolilării relațiilor personale cu copilul/copiii (în situația în către agresorul este părinte și a fost emis ordin de protecție în favoarea copiilor, etc.

    5. Asistență juridică. Exemple de intervenții: informare și ghidare pentru înțelegerea instrumentelor juridice și demersurile necesare; consiliere în vederea pregătirii pentru interacțiunea cu instanța; consilierea cu privire la soluționarea cazurilot de divorț în care sunt implicați minori; oferirea unor informații cu privire la consecințele legale ale acțiunilor sale violente ,etc.

    6. Asistență școlară. Exemple de intervenții: suport pentru susținerea copilului pentru activitățile școlare și extra-școlare, suport pentru reluarea programului școlar, etc.

    7. Evaluarea potențialului de dezvoltare profesională, consiliere vocațională și formare profesională. Ariile de evaluare sunt orientate către: consiliere și asistență în vederea identificării potențialului de dezvoltare profesională; suport și consiliere în vederea adaptării la piața muncii; consiliere în vederea armonizării vieții private cu viața profesională; pregătirea pentru interviu și angajare pe piața muncii; asistență post-angajare; etc.

   8. Fiecare serviciu planificat trebuie să fie însoțit de un plan de măsuri care să vizeze diminuarea riscurilor pentru victimă și pentru copii.

   9. După agrearea planului de intervenție, managerul de caz prezintă persoanei care urmează să beneficieze de servicii contractul pentru furnizarea serviciilor.

   10. Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze elaborarea planului de intervenție și să elaboreze și utilizeze instrumente de înregistrare a datelor privind planul de intervenție utilizând modelul prezentat în Anexa 4.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1 – Planul de intervenție – arhivat în dosarul profesional;

  Im 2- Minutele conferințelor de caz – arhivate în dosarul profesional;


  Im 3 - Contractul pentru furnizarea serviciilor – arhivat la dosarul administrativ; Im 4- Procedura de lucru elaborată


  Standardul 4 – Implementarea planului și monitorizarea impactului

  intervenției

  Managerul de caz asigură furnizarea coerentă a serviciilor prevăzute în planul de intervenție și monitorizarea impactului intervenției.

  Rezultat:

  Persoana beneficiază de servicii și intervenții în mod coerent

  și poate să monitorizeze progresele realizate.


  Cerințe minime

  1. Furnizarea serviciilor are la bază planul de intervenție și se realizează în baza unui contract de furnizare a serviciilor sociale urmând legislația în vigoare.

  2. Managerul de caz coordonează furnizarea și monitorizarea serviciilor incluse în planul de intervenție. 3.Monitorizarea permanentă, la începutul, pe parcursul și la finalizarea fiecărei acțiuni, asigură urmărirea continuă a riscurilor și prezența factorilor de protecție, precum și progresul înregistrat în direcția menținerii siguranței, realizării schimbărilor necesare și a bunăstării.

  1. Managerul de caz stabilește împreună cu specialiștii implicați și persoana care beneficiază de servicii prioritățile și ordinea acordării serviciilor.

  2. Monitorizarea presupune urmărirea și evaluarea permanentă a situației persoanei care beneficiază de servicii pentru a se asigura realizarea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung.

  3. Monitorizarea implică totodată verificarea modului de furnizare a serviciilor și asigurarea fluxului de informații între cei implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării.

  4. Fiecare specialist va realiza o raportare scrisă către managerul de caz privind serviciile oferite și impactul acestora; raportarea este realizată imediat ce furnizarea serviciilor este finalizată sau atunci când apar modificări în contextul de viață al agresorului sau al victimei.

  5. Prin monitorizare, managerul de caz identifică dificultățile în implementarea planului individualizat de intervenție; dificultățile identificate sunt discutate cu profesioniștii implicați și cu persoana care beneficiază de servicii în vederea identificării și aplicării soluțiilor de remediere.

  6. Managerul de caz semnalează coordonatorului de serviciu necesitatea realizării unor activități sau intervenții suplimentare atunci când sunt identificate nevoi specifice, particulare; în acest sens, facilitează accesul persoanei la servicii de asistență juridică, servicii/activități de asistență medicală, etc.

  7. Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze monitorizarea cazului și să elaboreze și utilizeze instrumente de înregistrare a datelor privind monitorizarea utilizând modelul prezentat în Anexa 5.


   Indicatori de monitorizare

   Im 1 – Fișe și rapoarte de monitorizare - arhivate în dosarul profesional; Im 2 – Rapoarte de reevaluare - arhivate în dosarul profesional;

   Im 3 - Note de informare realizate de managerul de caz - arhivate în dosarul administrativ;


   Standardul 5 – Evaluarea impactului intervenției, închiderea cazului și planul de

   siguranță post-intervenție

   Managerul de caz realizează evaluarea impactului, împreună cu persoana care a beneficiat de servicii și închide cazul cu aprobarea coordonatorului de servicii sociale.

   Rezultat:

   Persoana care a beneficiat de servicii participă la evaluarea impactului și dezvoltarea de strategii de siguranță privind suportul pe care poate să îl solicite și acțiunile pe care poate să le realizeze pentru eliminarea riscului de repetare a agresiunii.


   Cerințe minime

   1. Închiderea cazului se realizează la inițiativa managerului de caz sau a persoanei care a beneficiat de servicii.

   2. Motivele care pot determina închiderea cazului pot fi:

    1. riscurile care au impus activarea serviciilor au fost eliminate;

    2. obiectivele stabilite au fost atinse;

    3. referirea către un alt furnizor de servicii;

    4. persoana care beneficiază de servicii face solicitare de încetare a serviciilor;

    5. în alte condiții în care serviciile nu mai pot fi oferite din motive obiective;

   3. Finalizarea intervenției este stabilită de către managerul de caz împreună cu persoana care beneficiază de servicii, atunci când condițiile pentru această evaluare permit acest lucru, iar închiderea cazului este realizată cu acordul coordonatorului de servicii.

   4. Evaluarea finală a impactului intervenției este realizată de către managerul de caz împreună cu persoana care a beneficiat de servicii.

   5. Închiderea cazului include pregătirea, împreună cu persoana care a beneficiat de servicii a unei strategii de siguranță privind suportul pe care poate să îl solicite și acțiunile pe care poate să le realizeze pentru a evita repetarea agresiunii.


   6. Persoana care a beneficiat de servicii va semna o cerere de încetare a serviciilor, ca urmare a solicitării, o declarație că a primit informațiile și este de acord cu transferul, declararea pe propria răspundere și semnătura că a beneficiat de servicii conform planului de intervenție.

   7. Managerul de caz va completa fișa de închidere a cazului, care cuprinde datele persoanei care a beneficiat de servicii, motivul închiderii cazului, modalitatea de închidere, situația cazului.

   8. La închiderea cazului managerul de caz întocmește un referat care cuprinde datele personale ale persoanei care a beneficiat de servicii, motivul care a determinat închiderea cazului și propuneri necesare pentru emiterea de către furnizorul de servicii sociale a dispoziției de suspendare/încetare a serviciilor acordate.

   9. Dispoziția de suspendare sau încetare a serviciilor cuprinde temeiul legal de suspendare sau încetare a serviciilor acordate în baza căreia încetează furnizarea serviciilor.

   10. Fiecare furnizor de servicii sociale trebuie să elaboreze o procedură de lucru care să vizeze închiderea cazului și să elaboreze și utilizeze instrumente de înregistrare a datelor privind închiderea cazului utilizând modelul prezentat în Anexa 6.


    Indicatori de monitorizare

    Im 1 – Solicitarea de încetare a furnizării serviciilor (după caz) – arhivată la dosarul administrativ; Im 2 - Fișa și referatul de închidere a cazului - arhivate la dosarul administrativ;

    Im 3 – Raportul privind planul de siguranță post – servicii – arhivat la dosarul profesional; Im 4 – Dispoziția de suspendare/încetare a serviciilor - arhivată la dosarul administrativ;


    Modulul III - Protecția drepturilor ( Standardele 1-2)


    Standardul 1

    Respectarea drepturilor

    persoanelor care beneficiază de servicii

    Managerul de caz cunoaște și respectă drepturile agresorului

    Rezultat:

    Persoana care beneficiază de servicii cunoaște drepturile pe care le are în relație cu furnizorul de servicii și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile prevăzute în planul de

    intervenție.

    Cerințe minime

    1. Furnizorii de servicii sociale se angajează, în relație cu persoana care beneficiază de servicii, să asigure respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor sociale prevăzute în Pilonul European al Drepturilor Sociale și respectarea următoarelor drepturi cu privire la furnizarea de servicii:


     1. accesul la servicii fără discriminare;

     2. informații privind serviciile sociale de care are dreptul să beneficieze;

     3. informare privind cerințele și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile prevăzute în planul de intervenție;

     4. furnizarea serviciilor prevăzute în planul de intervenție, informare privind modificările apărute și consultare asupra modificărilor realizate;

      e.respectarea deciziilor agresorului cu privire la intervențiile incluse în planul de intervenție și suport oferit pentru respectarea angajamentelorasumate de către acesta ;

      1. suport și intervenție de urgență în cazul în care persoana care beneficiază de servicii este abuzată, neglijată, hărțuită sau exploatată de către personalul serviciilor;

      2. intervenție de urgență pentru eliminarea formelor de abuz economic al personalului serviciilor sociale în cazul în care sunt pretinse plăți care nu sunt cuprinse în valoarea convenită pentru furnizarea serviciilor;

    2. Furnizorii de servicii sociale se angajează să elaboreze proceduri de lucru prin care să asigure respectarea furnizării serviciilor cu respectarea drepturilor agresorului.

    3. Furnizorii de servicii sociale creează un sistem de semnalare de către persoanele care beneficiază de servicii a situațiilor de încălcare a drepturilor.

    4. Managerul de caz este responsabil de informarea permanentă a persoanelor care beneficiază de servicii asupra drepturilor pe care le au și angajamentele personale necesare în raport cu serviciile prevăzute în planul de servicii.


    Indicatori de monitorizare

    Im 1 – Note profesionale în care sunt consemnate informări sau acordul persoanei care beneficiază de servicii – arhivate la dosarul profesional.

    Im 2 – Sesizări ale persoanelor care beneficiază de servicii asupra formelor de abuz în cadrul serviciului (dacă este cazul) - arhivate la dosarul administrativ.


    Standardul 2

    Satisfacția privind calitatea serviciilor oferite

    Furnizorul de servicii sociale, public sau privat, înregistrează și

    evaluează satisfacția persoanelor care au beneficiat de servicii asupra calității acestor servicii.

    Rezultat:

    Persoanelor care au beneficiat de servicii li se creează, de către furnizorul de servicii sociale, un cadrul de siguranță și de confidențialitate necesar pentru a evalua calitatea serviciilor de

    care a beneficiat, păstrând anonimatul.


    Cerințe minime

  8. Furnizorul de servicii sociale utilizează chestionare de satisfacție privind calitatea serviciilor oferite.

  9. Întrebările din chestionar vizează modul în care persoanele care au beneficiat de servicii percep calitatea serviciilor primite, gradul de satisfacție față de acestea și față de rezultatele obținute.

  10. Chestionarele sunt autoadministrate și sunt oferite persoanelor care au beneficiat de servicii la momentul referirii către un alt furnizor de servicii sociale sau în situația închiderii cazului.

   Furnizorul de servicii sociale asigură anonimizarea chestionarelor.

  11. Conducătorul furnizorului de servicii sociale și managerii de caz analizează chestionarele completate de către persoanele care au beneficiat de servicii. Rezultatele analizei sunt cuprinse de către furnizorul de servicii sociale în raportul anual și sunt utilizate în vederea stabilirii aspectelor asupra cărora trebuie intervenit pentru îmbunătățirea calității serviciilor. De asemenea, rezultatele sunt utilizate în procesul de revizuire a procedurilor, metodelor și instrumentelor de lucru.


  Indicatori de monitorizare

  Im 1- Existența chestionarelor de satisfacție

  Im 2- Existența Raportului de analiză al chestionarelor de satisfacție


  Anexa 1


  Fișa de înregistrare


  Nr. fişă:

  Data de înregistrare:

  Modalitatea de accesare a serviciului social de către

  solicitant:  SECŢIUNEA 1. DATE DESPRE PERSOANA PENTRU CARE SOLICITĂ SUPORT

  Nume şi prenume

  Sex Feminin Masculin

  Telefon contact

  Vârstă ani

  Data naşterii

  CNP


  Domiciliu legal

  Reşedinţă

  Cetăţenie Română Alte                                                     

  Stare civilă Necăsătorit Uniune consensuală Căsătorit Divorţat Văduv

  Nivel de studii

  Ocupaţia

  Loc de muncă/Unitate învăţământ

  Venit net lunar (lei)

  Număr de copii

  Persoane aflate în întreţinere


  Nu Da

  Copii în întreţinere


  Vârstnici peste 65 ani în întreţinere

  Medic de familie

  Nu Da Nume

  Telefon contact

  Antecedente psihiatrice

  Nu Da Specificaţi


  Consum de substanţe

  Nu Da Nu ştie


  Alcool Tutun Droguri Alte Specificaţi


  Antecedente penale

  Nu Da Specificaţi


  SECŢIUNEA 2. DATE DESPRE VICTIMĂ

  Agresorul este faţă de victimă

  Soţ Fost soţ Concubin Copil Părinte

  Alte specificaţi:

  Sex Feminin Masculin

  Vârstă

  Cetăţenie Română Alte

  Stare civilă Necăsătorit Uniune consensuală Căsătorit Divorţat Văduv

  Nivel de studii

  Ocupaţia

  Acte anterioare de violență domestică


  Nu Da


  Daca da, tipul de Fizică Sexuală Verbală Psihologică ( Emoţională) violență Prin deprivare/neglijare Economică Socială Spirituală domestică Alte forme:

  Antecedente psihiatrice


  Nu Da Nu ştie Specificaţi


  Consum de substanţe

  Nu Da Nu ştie


  Alcool Tutun Droguri Alte Specificaţi  Antecedente penale


  Nu Da  Nu ştie Specificaţi

  SECŢIUNEA 3. ANTECEDENTE DE CAZ (ÎN ULTIMELE 24 DE LUNI)

  Ordin de Protecție provizoriu


  Nu Da


  Număr

  Ordin de Protecție de la instanță


  Nu Da


  Comentarii

  Încălcare OP

  Nu Da

  Comentarii

  Zile de internare Psihiatrie


  Nu Da


  Comentarii

  Persoana care a realizat înregistrarea


  Nume, prenume                                       Semnătură                                             Data                           


  Anexa 2


  Data de înregistrare:

  Nr. fişă:

  EVALUARE INIȚIALĂ Data ............./......./...................  Motivul solicitării asistenței:


  • Persoana solicită suportul în mod voluntar;

  • Persoana are recomandare emisă de către instanță la emiterea ordinul de protecție sau a unei hotărâri de divorț;

  • Persoana are obligație emisă de către instanță, ca parte a condițiilor de suspendare a executării pedepsei privative de libertate;

  • Persoana are obligație emisă de către instanță, ca parte a controlului judiciar

  • Persoana a fost evacuată temporar din domiciliu printr-un ordin de protecție provizoriu;

  • Persoana nu-și poate exercita profesia ca urmare a măsurilor din cuprinsul controlului judiciar;

  • alte situații specifice, în funcție de particularitățile cazului:


  image


  Date despre persoana care solicită asistență:


  1. DATE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA:


  Nume:

  Data naşterii:

  Prenume:

  Locul naşterii:

  Domiciliul legal:

  Act de identitate:

  Seria: nr.

  CNP:

  Domiciliul efectiv:

  Rural


  Telefon personal:

  Urban  Telefon de rezervă (familie/prieteni):

  Cetăţenia:

  E-mail:

  Starea Civilă:

  Căsătorit(ă)

  Necăsătorit(ă)

  Divorţat(ă)

  Văduv(ă)

  Uniunea liberă

  (concubinaj)


  Studii absolvite


  Ocupația/Detalii privind locul de muncă: locație, angajator  1. DATE DE IDENTITATE ALE COPIILOR:


  Nr. crt.

  Nume și prenume copii

  Vârstă si Statut/Ocupație

  Domiciliul actual

  Din relația comună/din alte relații


  Factori de risc identificați:


  Antecedente penale

  ......................................................................................................................................................................

  ..


  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....


  Ordine de protecție provizorii emise anterior și istoricul acestora

  ......................................................................................................................................................................

  ..

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....

  ......................................................................................................................................................................

  ..

  ......................................................................................................................................................................

  ..


  Starea de sănătate


  Boli cronice


  Internări sau înregistrări

  în cadrul unui centru de sănătate mentală


  Internări sau înregistrări

  în secții de psihiatrie


  Istoria consumului de

  alcool


  Istoria consumului de

  droguri sau alte substanțe


  Tentative de suicid


  Alte probleme identificate  Forme de comportament abuziv manifestat în relație cu victima


  Forma de violență

  Bifați forma de

  violență

  Informații suplimentare privind comportamentul

  Violenţa verbală  Violenţa psihologică  Violenţa fizică  Violenţa sexuală  Violenţa economică -  Violenţa socială  Violenţa spirituală  Violenţa cibernetică  Utilizarea copiilor pentru controlul victimei adulte  Alte forme de violență sau abuz manifestate( se vor enumera, după caz)  Servicii accesate anterior (specialistul precizează dacă agresorul a mai apelat la alte tipuri de servicii sociale precum și modalitățile de rezolvare a problemei ?)

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......


  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....


  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....


  Gradul de risc pentru victimă și persoanele din jurul acesteia: victime și martori


  Tipul de risc

  Bifați forma de

  violență

  Informații suplimentare

  Risc redus

  (nu sunt prezente forme de violență, dar sunt prezenți factori favorizanți pentru dezvoltarea violenței

  domestice)  Risc mediu (sunt prezente conduite sau comportamente din registrul violenței care,

  deși nu pun viața victimei în

  pericol)  Risc major (persoana care este victimă a violenței domestice este în situația de a-și

  pierde viața,
  suferi răni care îi pot pune viața în pericol sau este în situația în care nu poate apela la servicii de suport)
  Nevoile identificate ale agresorului


  Nr.

  crt

  Nevoi identificate

  ale agresorului

  Comentarii și observații

  1

  Nevoia de asistență

  și îngrijire medicală


  2

  Nevoia de suport

  material


  3

  Nevoia de adăpost


  4

  Nevoia de consiliere și suport

  juridic


  5

  Nevoie de

  consiliere socială


  6

  Nevoia de suport

  emotional


  7

  Nevoia de dezvoltare a abilităților de viață

  independentă


  8

  Nevoia de suport pentru gestionarea relației cu

  instituțiile


  9

  Alte nevoi  Propuneri


  Propuneri privind intervenția

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......


  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....


  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ....


  Cazul va fi referit către

  ...................................................................................................................................


  Dna/Dl va fi admis în centrul/ serviciul

  .............................................................................................................


  Asistent social Nume, prenume


  Semnătură


  Data

  Psiholog Nume, prenume


  Semnătură


  Data


  Anexa 3

  EVALUARE MULTIDISCIPLINARĂ A NEVOILOR AGRESORULUI  Data de înregistrare:

  Nr. fişă:

  1. DATE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA:


   Nume:

   Data naşterii:

   Prenume:

   Locul naşterii:

   Domiciliul legal:

   Act de identitate:

   Seria: nr.

   CNP:


   Domiciliul efectiv:

   Rural


   Telefon personal:

   Telefon de rezervă (familie/prieteni):


   Interval orar în care poate fi contactată:


   Urban


   Cetăţenia:

   E-mail:

   Starea Civilă:

   Căsătorit(ă)

   Necăsătorit(ă)

   Divorţat(ă)

   Văduv(ă)

   Uniunea liberă

   (concubinaj)


   Studii absolvite


   Ocupația/Detalii privind locul de muncă: locație, angajator  2. DATE DE IDENTITATE ALE COPIILOR:


   Nr. crt.

   Nume și prenume copii

   Vârstă

   Domiciliul actual

   Statut/Ocupație


  3. DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROBLEMEI/FORMEI DE VIOLENȚĂ CU CARE SE

   CONFRUNTĂ VICTIMA(istoricul socio- familial, istoricul agresiunilor, istoricul juridic al solicitantei-ordin de protecție)


   image


  4. Factori de risc legați de comportamentul agresorului


   Nr.

   crt.

   Factori de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   1

   Prezintă probleme legate de consumul de alcool, droguri, medicamente, jocuri de noroc/video?


   2

   Manifestă comportament de posesivitate, gelozie extremă, alte atitudini cu grad de risc?

   3

   Are probleme legate de sănătatea mentală, au existat amenințări cu suicid din partea agresorului?

   4

   Se confruntă cu stresul economic?

   5

   Are antecedente penale?

   6

   Există un ordin de protecție?

   7

   Forme de agresiune

   utilizate?


   Alți factori


  5. Factori protectivi care vizează agresorul


   Nr.

   crt.

   Factori de risc

   Observații

   DA

   NU

   Nu

   răspunde

   1

   Are capacitatea de a-și recunoaște comportamentul

   agresiv ca problemă   pentru familie și are

   dorința de modificare a acestuia?

   2

   Are capacitatea de a descrie consecințele negative ale comportamentului său asupra victimelor,

   copiilor și adulților?

   3

   Respectă limitele stabilite de către victimă sau de către

   poliție?

   4

   Oferă

   sprijin victimei pentru a exercita rolurile și responsabilitățile

   parentale?

   5

   Alți factori


  6. Modelele de comportament agresiv și/sau coercitiv ale agresorului, tiparele comportamentelor agresive, tactici abuzive


   image


  7. Evaluarea multidisciplinară și nevoile identificate


   Nr.

   crt

   Tipul de

   evaluare

   Nevoi

   identificate

   Comentarii și observații

   1

   Evaluare medicală

   Nevoia de asistență și îngrijire

   medicală


   2

   Evaluare

   socială

   Nevoia de suport

   material


   3

   Evaluare

   socială

   Nevoia de

   adăpost


   4

   Evaluare juridică

   Nevoia de

   consiliere și suport juridic


   5

   Evaliare socială

   Nevoie de consiliere

   socială


   6

   Evaluare

   psihologică

   Nevoia de suport

   emotional


   7

   Evaluare socială/ Evaluare profesională

   Nevoia de dezvoltare a abilităților de viață

   independentă


   8

   Evaluare profesională

   Nevoia de instruire /de angajare/de reintegrare socio-

   profesională   Echipa multidisciplinară,


   Asistent social                                                  Psiholog                              


   Anexa 4


   PLAN INDIVIDUALIZAT DE INTERVENȚIE


   Nr. fişă:


   Data de înregistrare:


   Numele şi prenumele persoanei care beneficiază de planul de servicii:


   CNP:


   Domiciliul:


   Data admiterii în serviciu/centru:


   Data realizării planului:


   Membrii echipei multidisciplinare implicați:   PRESTAŢII


   Nr. crt

   Tipul

   Cuantumul

   Autoritatea locală responsabilă

   Data începere

   Perioada de acordare
   image

   Obiectivul general

   (Identificați și formulați obiectivul general al planului în funcție de obiectivele de mai jos)


   _

  SERVICII / INTERVENȚII PLANIFICATE
  image

  _

  • Gestionarea comportamentelor violente

  • Vizita supravegheată a copiilor

  • Suport emoțional

  • Suport social și profesional

  • Suport material și identificarea unei locuințe

  • Altele

  Serviciile / intervenții planificate


  image


  Tip servicii

  Instituția /

  serviciul responsabil

  Obiectivul

  specific al intervenției

  Persoanele

  responsabile

  Indicatori

  i de realizare

  Perioada de

  implementar e

  1

  Serviciu de găzduire


  2

  Asistență medicală


  3

  Asistență socială


  4

  Asistență psihologică

  /psihoterapeutică

  / comportamentală


  5

  Asistența școlară


  6

  Asistenta juridică


  7

  Evaluarea potențialului de dezvoltare profesională, consiliere

  vocațională și
  formare profesională


  8

  Alte servicii  Măsuri de siguranță pentru victimă

  (Fiecare serviciu planificat trebuie să fie însoțit de un plan de măsuri care să vizeze diminuarea riscurilor pentru victimă și pentru copii)

  image

  Asistent social Psiholog


  Manager de caz


  Persoana care beneficiază de servicii


  Anexa 5


  FIȘĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR ȘI REEVALUARE A NEVOILOR BENEFICIARULUI


  Nr. fişă:


  Data de înregistrare:


  Numele şi prenumele persoanei care beneficiază de planul de servicii:


  CNP:  Nr. crt

  Serviciul monitorizat

  Indicatorii de realizare monitorizați

  Rezultatul evaluării

  1
  2
  3
  4
  5

  PROPUNERI DE REVIZUIRE


  Nr. crt

  Tip servicii

  Instituția / serviciul responsabil

  Obiectivul specific al intervenției

  Persoanele responsabile

  Indicatorii de realizare

  Perioada de implementare


  Data:


  Echipa multidisciplinară


  ANEXA 6


  FIȘĂ DE ÎNCHIDERE A CAZULUI


  Nume și prenume: ...................................................................................................

  Data și locul nașterii:................................................................................................

  Domiciliul: ...............................................................................................................

  Data deschiderii:


  ........................./....................../....................


  Motivul deschiderii cazului:


  Modalitatea de închidere a cazului:

  • riscurile care au impus activarea serviciilor au fost eliminate;

  • obiectivele stabilite au fost atinse și rezultatele dorite au fost obținute;

  • este necesară referirea către un alt furnizor de servicii;

  • persoana care beneficiază de servicii face solicitare de încetare a serviciilor;

   image

  • în alte condiții în care serviciile nu mai pot fi oferite din motive obiective Situația cazului la închidere:


  Planul de siguranță pentru diminuarea riscului de recidivă a agresiunilor


  Întocmit,

  Manager de caz                          


  ANEXA 7 DECLARAȚIE PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

  PERSONALE


  Subsemnatul/a…………………………..……………, CNP…………………………………… domiciliat/ă în……………….str……………………….nr……ap…….tel. fix… tel.

  mobil…………. e-mail… în calitate de beneficiar al centrului de asistență destinat

  agresorilor ………………..


  declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor personale și securitatea datelor gestionate în aplicarea metodei managementului de caz.

  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor furnizate, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale să anunț, în cel mai scurt timp, furnizorul de servicii sociale * şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

  De asemenea, declar că am primit următoarele informații** referitoare la:


   1. denumirea și datele de contact ale furnizorului de servicii sociale ,;

   2. date de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale din cadrul furnizorului de servicii sociale

   3. scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, respectiv: asigurarea serviciilor sociale specializate în cadrul centrului de asistență destinată agresorului, în funcție de nevoile mele;

   4. interesul legitim urmărit de către operator, respectiv acela de a asigura sprijin și asistență agresorilor;

   5. destinatarii datelor cu caracter personal: furnizorii de servicii sociale de care beneficiază agresorul; alte servicii/instituții incluse in Planul de ibtervenție, autorități de audit naționale și europene, ca organe de control conform legii;

   6. perioada de stocare a datelor personale este egală cu durata de furnizare a serviciilor sociale în cadrul centrului de asistență destinat agresorilor;

    image

    **Se va indica denumirea furnizoruui de servicii sociale și a serviciului social, comuna/orașul/județul. **În conformitate cu dispozițiile art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    image


   7. existența dreptului de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

   8. existența dreptului de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

   9. existența dreptului de a depune o plângere;

   10. furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară încheierii unui contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul locuințelor protejate și a serviciilor complementare, nerespectarea acestei obligații generând neacordarea serviciilor sociale necesare;

   11. pentru oricare intenție ulterioară a operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (2) din RGPD.


  Data ……………….. Semnătura