ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 5 octombrie 2022pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 octombrie 2022  Ținând cont de competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale care stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport și care elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate,având în vedere contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., persoană juridică de interes strategic național, desfășoară activități specifice în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv activități de proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, în condiții de siguranță a circulației, precum și activități privind implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice, în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare,luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor,având în vedere faptul că autostrăzile și drumurile expres care sunt în administrarea C.N.A.I.R. - S.A. fac parte din rețeaua europeană de transport, precum și necesitatea alinierii României la standardele europene privind circulația rutieră,ținând cont de faptul că, potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.I.R. - S.A. asigură condiții de siguranță a circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „C.N.A.I.R. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare“,ținând seama de faptul că, potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Ministerul Transporturilor este administratorul drumurilor de interes național, direct sau prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care își realizează atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță în condițiile contractului de concesiune încheiat între acestea, …“,luând în considerare faptul că, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul desemnat al C.N.A.I.R. - S.A. realizează activitatea de autorizare, control și de încasare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în cazul vehiculelor care circulă cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise,ținând cont că masele și dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri și de călători, admise în circulație în țările membre ale Uniunii Europene, sunt prevăzute în Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că prevederile acestei directive sunt transpuse în legislația națională conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în contextul intensificării traficului intern și internațional al vehiculelor care circulă cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, a căror configurație include vehicule tractoare cu 4 axe, omologate de Registrul Auto Român - RAR, conform reglementărilor europene specifice, și care constituie un element nou pe piața transporturilor comerciale,având în vedere că în componența vehiculului tractor cu 4 axe se regăsesc grupuri de axe succesive definite la pct. 3 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca „axă triplă (tridem) nemotoare“,având în vedere că un autovehicul prin concepție și construcție este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci/semiremorci și că cerința tehnică obligatorie este autopropulsia, posibilă prin existența cel puțin a unei axe motoare, ceea ce face inaplicabilă prevederea de la pct. 3 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,întrucât Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 nu prevede axa triplă (tridem) motoare care să confere vehiculului tractor cu 4 axe funcționalitatea de autopropulsie,având în vedere că anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede că axele motoare pot fi axă simplă motoare și axă dublă, care poate avea în componență una sau 2 axe motoare, asigurând astfel caracteristica de autopropulsie a autovehiculului tractor,ținând cont că aplicarea prevederilor actuale privind gruparea axelor ca axă simplă motoare și axă dublă a autovehiculelor conduce la majorarea substanțială a limitelor maxime admise ale maselor pe axe față de limita maximă admisă pentru „axa triplă (tridem) nemotoare“ prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că majorarea limitelor maxime admise ale maselor pe axe are drept consecință degradarea accelerată a infrastructurii rutiere cu impact în reducerea duratei normale de exploatare,întrucât vehiculelor comerciale înregistrate sau puse în circulație în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene nu li se pot aplica cerințe tehnice suplimentare legate de greutatea și dimensiunile vehiculelor, astfel încât aceste cerințe să constituie un obstacol în calea circulației vehiculelor comerciale între statele membre,în vederea asigurării cadrului legal, precum și a condițiilor necesare realizării obligațiilor legale ce incumbă C.N.A.I.R. - S.A., potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la activitatea de autorizare, control și încasare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, luând în considerare că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.Ținând cont de faptul că prin prezenta ordonanță de urgență se urmărește crearea cadrului legal necesar care să reglementeze statutul juridic al axei triple (tridem) prin modificarea pct. 3 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea sintagmei „nemotoare“ din textul de lege,dat fiind faptul că starea de fapt, independentă de voința Guvernului, a situației extraordinare este determinată de necesitatea armonizării prevederilor legale în acord cu caracteristicile tehnice și constructive actuale ale autovehiculelor, așa cum sunt ele omologate și admise în circulație,având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a propunerii pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are drept consecință degradarea accelerată a rețelei de drumuri publice, cu impact în reducerea duratei normale de exploatare, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru întreținerea și repararea infrastructurii rutiere,luând în considerare că elementele sus-menționate vizează un interes public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În contextul deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei la Beba Veche și având în vedere faptul că punctul de trecere a frontierei Beba Veche va fi deschis traficului internațional cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone și că nu îndeplinește condiția volumului de trafic mediu anual impus de normele și standardele tehnice prevăzute de normele în vigoare, pentru eliminarea acestui obstacol fiind necesară modificarea art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin eliminarea sintagmei „principale“ din cuprinsul textului de lege,ținând cont de necesitatea corelării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, prin care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a trecut de sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind reorganizată ulterior și denumită Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021,luând în considerare necesitatea corelării cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere necesitatea limitării posibilității de constituire a garanției de participare, după caz, a garanției de bună execuție prin scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat membru pentru achizițiile de lucrări/concesiunile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și, respectiv, pentru achizițiile de produse sau servicii/concesiunile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA, justificată de faptul că în cazul achizițiilor, al căror obiect este de o complexitate ridicată și a căror valoare reflectă aceste necesități ale achizitorului, este necesară, pentru garantarea corespunzătoare a contractelor pe parcursul derulării acestora și totodată pentru urmărirea și îndeplinirea interesului public în vederea atribuirii și finalizării obiectivelor de investiții asumate de Guvernul României, instituirea unui prag valoric pentru ofertanți de a prezenta garanții de participare/garanții de bună execuție emise de instituții financiare nebancare,dat fiind faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a propunerii de modificare a art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 164 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 71 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, are drept consecință, în situația intrării în insolvență a instituțiilor financiare nebancare, afectarea bugetului de stat prin nerecuperarea sumelor datorate cu titlu de garanții, în cazul executării acestor sume,având în vedere începerea noului an școlar și imposibilitatea punerii în utilizare cât mai urgentă a autobuzelor care au fost achiziționate din fonduri europene de către unitățile administrativ-teritoriale în vederea utilizării acestora cu titlu gratuit de către unitățile școlare, doar pentru efectuarea transportului școlar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera d), punctul (i) va avea următorul cuprins: (i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării cu orașele reședință de județ, legăturile dintre acestea, precum și cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României;2. La anexa nr. 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.2. La articolul 16, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) În perioada în care statul este acționar majoritar, membrii consiliului de administrație sunt numiți de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau, după caz, la propunerea consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și directorul general al C.N.A.I.R. - S.A.3. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(2) Conducerea executivă a C.N.A.I.R. este asigurată de directorul general, care nu poate fi și președintele consiliului de administrație.  +  Articolul IIIArticolul 18^1 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului efectuat cu autobuzele unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția «transport școlar», deținute de către acestea cu orice titlu, prin excepție de la art. 3 pct. 42, și utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban.  +  Articolul IVLa articolul 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:a) virament bancar;b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;(iii) asigurări de garanții emise:– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.  +  Articolul VLa articolul 164 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:a) virament bancar;b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;(iii) asigurări de garanții emise:– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.  +  Articolul VILa articolul 71 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel: (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru concesiunile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru concesiunile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;(iii) asigurări de garanții emise:– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.  +  Articolul VIIArticolele IV-VI se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Prin procedură de atribuire inițiată se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de concesionare, un anunț de participare simplificat sau, după caz, o invitație de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 136.----