ORDIN nr. 2.734 din 3 octombrie 2022pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență", în cadrul axei prioritare 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", prioritatea de investiții "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activități productive" din Programul operațional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 6 octombrie 2022  Având în vedere:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2014) 10.233, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul nr. 460/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.635 din 21.09.2022,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale creștere inteligentă, digitalizare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 111.448 din 28.09.2022,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență“, în cadrul axei prioritare 4 - „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive“ din Programul operațional Competitivitate, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema de ajutor de stat este finanțată din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.  +  Articolul 3Prezenta schemă de ajutor de stat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 martie 2023.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 3 octombrie 2022.Nr. 2.734.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind "Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniileindustriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea,în vederea refacerii capacității de reziliență"