ANEXĂ din 15 iulie 2022privind bursele "Eugen Ionescu" în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 bis din 3 octombrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.653/4.316/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 960 din 3 octombrie 2022.

  PROGRAMUL DE BURSE DE CERCETARE EUGEN IONESCU
  2022-2023
  UNIVERSITĂȚI GAZDĂ - TEMATICI DE CERCETARE
  1. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI1.1. Școala Doctorală de Contabilitate1.2. Școala Doctorală Administrarea Afacerilor1.3. Școala Doctorală de Marketing1.4. Școala Doctorală de Informatică Economică2. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ "SIMION STOILOW" AL ACADEMIEI ROMÂNE2.1. Școala de Studii Avansate a Academiei Române/Matematică3. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR3.1. Laboratorul de Heterostructuri3.2. Laboratorul de Nanostructuri3.3. Laboratorul de Magnetism și Superconductivitate3.4. Laboratorul de Suprafețe și Interfețe3.5. Laboratorul de Procese Optice în Materiale Nanostructurate3.6. Laboratorul de Structuri Atomice și Defecte în Materiale Avansate4. INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI4.1. Departamentul Laseri4.2. Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser4.3. Laboratorul de Fizica Plasmei și Fuziune Nucleară4.4. Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă5. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI5.1. Facultatea de Biologie5.2. Facultatea de Chimie5.3. Facultatea de Drept5.4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor5.5. Facultatea de Filosofie și Științe Socio-Politice5.6. Facultatea de Fizică5.7. Facultatea de Geografie și Geologie5.8. Facultatea de Informatică5.9. Facultatea de Istorie5.10. Facultatea de Litere5.11. Facultatea de Matematică5.12. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației6. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI6.1. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică6.2. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor/Școala doctorală de Științe Socio-Umane6.3. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie/Școala doctorală de Științe Socio-Umane6.4. Facultatea de Litere/Școala doctorală de Științe Socio-Umane6.5. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor/Școala doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești6.6. Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice6.7. Facultatea de Științe și Mediu/Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Industrială6.8. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila7. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU7.1. Facultatea de Litere și Arte, Centrul de studii lingvistice, culturale și literare/Școala Doctorală de Filologie7.2. Școala Doctorală de Științe Economice8. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA8.1. Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării8.2. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor/Lab. MINTVIZ8.3. Facultatea de Silvicultură8.4. Facultatea de Inginerie Alimentară8.5. Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică9. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU9.1. Facultatea de Inginerie10. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA10.1. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică/Departamentul de Chimie10.2. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică/Departamentul de Inginerie Chimică10.3. Facultatea de Drept/Domeniul: Drept Public10.4. Facultatea de Drept/Domeniul: Drept Privat10.5. Facultatea de Litere10.6. Facultatea de Matematică și Informatică/Școala doctorală de Matematică și Informatică10.7. Facultatea de Studii Europene10.8. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului/Școala doctorală Știința Mediului10.9. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor10.10. Facultatea de Teatru și Film10.11. Facultatea de Teologie Romano-Catolică/Școala doctorală Ecumene10.12. Facultatea de Geografie10.13. Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate11. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI11.1. Școala Doctorală de Urbanism12. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI12.1. Facultatea de Chimie12.2. Facultatea de Drept12.3. Facultatea de Istorie12.4. Facultatea de Filosofie12.5. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării12.6. Facultatea de Psihologie și Științele Educației12.7. Facultatea de Științe Politice12.8. Școala Doctorală Francofonă în Științe Sociale13. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA13.1. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor13.2. Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică13.3. Facultatea de Litere13.4. Facultatea de Științe Sociale14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD14.1. Școala Doctorală de Medicină15. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA15.1. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor15.2. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie16. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAȘI16.1. Facultatea de Medicină16.2. Facultatea de Medicină Dentară16.3. Facultatea de Farmacie16.4. Facultatea de Bioinginerie Medicală17. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA17.1. Facultatea de Medicină17.2. Facultatea de Medicină Dentară17.3. Facultatea de Farmacie17.4. Centrul de Cercetări pentru Medicina Avansată - MedFUTURE17.5. Centrul de Cercetări pentru Geonomică funcțională, Biomedicină și Medicină translațională18. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ18.1. Facultatea de Medicină18.2. Facultatea de Științe și Litere19. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI19.1. Facultatea de Mecanică și Tehnologie/ Departamentul de Fabricație și Management industrial19.2. Facultatea de Mecanică și Tehnologie/ Automobile și Transporturi19.3. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte/Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte20. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI20.1. Facultatea de Agricultură20.2. Facultatea de Biotehnologii20.3. Facultatea de Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală20.4. Facultatea de Horticultură21. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I" DIN TIMIȘOARA21.1. Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale/Domeniul Inginerie Alimentară21.2. Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale/Domeniul Agronomie22. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA22.1. Facultatea de Agricultură22.2. Facultatea de Horticultură22.3. Facultatea de Medicină Veterinară22.4. Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor22.5. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii23. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI23.1. Școala Doctorală de Agricultură23.2. Școala Doctorală de Horticultură23.3. Școala Doctorală de Medicină Veterinară23.4. Școala Doctorală de Zootehnie23.5. Școala Doctorală de Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare rurală24. UNIVERSITATEA DIN ORADEA24.1. Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației25. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "ION LUCA CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI25.1. Facultatea de Teatru25.2. Facultatea de Film26. UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA26.1. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole26.2. Facultatea de Litere26.3. Facultatea de Medicină26.4. Facultatea de Științe aplicate și Inginerie26.5. Facultatea de Matematică și Informatică27. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI27.1. Facultatea de Inginerie electrică27.2. Facultatea de Energetică27.3. Facultatea de Automatică și Calculatoare27.4. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației27.5. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică27.6. Facultatea de Transporturi27.7. Facultatea de Inginerie aerospațială27.8. Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor27.9. Facultatea de Chimie aplicată și Știința Materialelor27.10. Facultatea de Științe aplicate27.11. Facultatea de Antreprenoriat, Inginerie și Management al Afacerilor27.12. Facultatea de Inginerie și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor27.13. Facultatea de Mecanică și Mecatronică27.14. Facultatea de Biotehnologii28. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA28.1. Școala Doctorală29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI29.1. Facultatea de Inginerie electrică, Energetică și Informatică Aplicată29.2. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației29.3. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului29.4. Facultatea de Construcții și Instalații29.5. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor29.6. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor30. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA30.1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism30.2. Facultatea de Automatică și Calculatoare30.3. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației30.4. Facultatea de Construcții30.5. Facultatea de Inginerie Electrică30.6. Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului31. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI31.1. Facultatea de Inginerie a Instalațiilor31.2. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine31.3. Facultatea de Hidrotehnică31.4. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri32. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV32.1. Facultatea de Inginerie Mecanică / Centrul de Cercetare Simulare numerică, Testări și Mecanica Materialelor compozite32.2. Facultatea de Inginerie tehnologică și Management industrial / Școala Doctorală interdisciplinară32.3. Școala de Design de Produs și Mediu / Centrul de Cercetare Sisteme de energii regenerabile și reciclare32.4. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Școala Doctorală interdisciplinară32.5. Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere / Școala Doctorală interdisciplinară32.6. Facultatea de Construcții / Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov33. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE33.1. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Inginerie Electrică33.2. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Ingineria Materialelor33.3. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Inginerie Mecanică33.4. Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste / Istorie1. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Adresă: Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, România Site web: www.ase.ro Responsabil universitar: Cătălin PLOAE, cătălin.ploae@rei.ase.ro1.1. Școala Doctorală de Contabilitate ● Informația financiară și nonfinanciară în raportarea integrată - instrument al informării contabile în mediul de afaceri ● Relevanța activelor necorporale în evaluarea performanței companiilor de comerț electronic și IT ● Rolul companiei în dezvoltarea economiei sociale. Spre un nou model de afaceri: modelul responsabilității sociale a stakeholderilor ● Managementul creării de valoare la companiile francofone cotate. O abordare din perspectiva modelelor de afaceri1.2. Școala Doctorală Administrarea Afacerilor ● Valorile în schimbare ale tinerilor antreprenori în timpul crizei Covid ● Rolul valorilor culturale în reducerea violenței domestice pentru creșterea economică1.3. Școala Doctorală de Marketing ● Etica marketingului politic ● Strategii și tactici de marketing universitar ● Marketingul religios - concept, particularități, strategii și tactici specifice ● Comportamentul și motivațiile donatorilor individuali și organizaționali ● Cercetarea comportamentului consumatorilor prin intermediul platformelor de Business Intelligence ● Strategii de comunicare integrată de marketing prin instrumente specifice rețelelor mobile și rețelelor sociale online ● Analiza pieței - cheia de boltă a marketingului ● Concepte-cheie și analize în marketing strategic ● Planificarea strategică de marketing ● Particularități ale marketingului serviciilor ● Particularități ale marketingului în asigurări ● Globalizarea și provocările marketingului internațional ● Factorii endogeni și exogeni ce influențează comportamentul consumatorilor ● Comportamentul consumatorului și studiul său ● Particularități ale cercetării calitative de marketing ● De la marketingul tradițional la marketingul online ● De la promovarea tradițională la promovarea online și prin intermediul rețelelor de socializare ● Studiul imaginii de marcă1.4. Școala Doctorală de Informatică Economică ● Modelare și stimulare bazată pe agenți ● Procesarea limbajului natural și web semantic2. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ "SIMION STOILOW" AL ACADEMIEI ROMÂNE Adresă: Calea Griviței, nr. 21, sector 1, 010702 București, România Site web: http://www.imar.ro/ Responsabil universitar: Radu Purice, radupurice54@gmail.com2.1. Școala de Studii Avansate a Academiei Române/Matematică ● Analiză stocastică și probleme de control optimal, pentru ecuații diferențiale stocastice ● Fibrați vectoriali pe varietăți și aplicații ● Control optimal și probleme inverse cu aplicații în medii poroase ● Proprietăți metrice și ergodice pe mulțimi limită de sisteme dinamice ● Analiză spectrală; grupuri de simetrie și dinamica sistemelor cuantice ● Geometrie hiperbolică ● Ecuații nelocale, ecuații de tip Schrodinger, comportament asimptotic,3. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR Adresă: Strada Atomiștilor 405A, Măgurele 77125, Ilfov, România Site web: https://infim.ro/ Responsabil universitar: Aurelian-Cătălin Gâlcă, ac_galca@infim.ro3.1. Laboratorul de Heterostructuri ● Straturi subțiri bioactive de sticlă sau de fosfați de calciu pentru implanturi endoosoase obținute prin pulverizare în câmp magnetron ● Cuplarea stărilor de polarizare în heterostructuri feroelectrice ● Filme subțiri și multistraturi de oxizi feroelectrici ● Caracterizarea defectelor electric active în materiale și structuri ● Celule solare pe bază de perovskiți ● Tranzistori cu efect de câmp - Tranzistori în strat subțire - Tranzistori cu emisie de lumină ● Caracterizarea nanomaterialelor prin elipsometrie ● Sinteza și caracterizarea straturilor subțiri semiconductoare ● Fizica oxizilor pe bază de manganiți și a feritelor ● Straturi subțiri de oxid de vanadiu și compozite pentru stocarea energiei3.2. Laboratorul de Nanostructuri ● Biosenzori electrochimici nanostructurati - dezvoltare și aplicare ● Noi nanocompozite cu activitate antimicrobiană pentru aplicații biomedicale ● Diode organice electroluminescente ● Dezvoltarea și caracterizarea unor matrici capabile să adsoarbă poluanți anorganici ● Luminescența nanofibrelor polimerice dopate cu coloranți ● Prepararea și caracterizarea de nanostructuri 3D pe bază de oxizi metalici ● Senzori biomimetici bazați pe tranzistori cu efect de câmp cu canal nanofir ● Sinteza și caracterizarea nanofirelor oxidice3.3. Laboratorul de Magnetism și Superconductivitate ● Investigarea termică complexă și modelarea termocinetică a efectelor asociate pe compuși oxidici cu structuri variate ● Proprietăți magnetice, de transport electric și termice ale supraconductorilor multigap ● Materiale compozite analizate pe baza Teoriei Funcționalei de Densitate pentru aplicații în spintronică ● Sinteza și caracterizarea fizico-chimică a materialelor compozite noi pe baza de bor pentru aplicații din energetică sau din domeniul bio-eco-medical ● Arheometria avansată a materialelor ceramice de patrimoniu ● Procesarea și investigarea proprietăților termo-fizice a compozitelor metalo-ceramice pentru condiții extreme ● Materiale termoelectrice pentru recuperarea energiei ● Nanostructuri magnetofuncționale (filme subțiri, multistraturi, nanocompozite, ferofluide): principii fundamentale și aplicații ● Magneți permanenți pe bază de nitrură de fier cu structură martensitică3.4. Laboratorul de Suprafețe și Interfețe ● Proprietăți catalitice ale nanoparticulelor de metale nobile pe suprafețe ● Heterostructuri multiferoice controlate prin densitatea de sarcină la interfață3.5. Laboratorul de Procese Optice în Materiale Nanostructurate ● Sinteza și proprietățile luminescente ale nanomaterialelor dopate cu pământuri rare ● Proprietățile optice și electrochimice ale materialelor compozite bazate pe polimeri și nanoparticule de carbon ● Heterostructuri organice pentru aplicații fotovoltaice și optoelectronice ● Elaborarea și caracterizarea filmelor subțiri (3D sau 2D) de calcogenuri ● Straturi subțiri amorfe: caracterizare, structură3.6. Laboratorul de Structuri Atomice și Defecte în Materiale Avansate ● Studiul centrilor paramagnetici folosind Rezonanța Electronică de Spin (RES)4. INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI Adresă: Strada Atomiștilor, 409, Măgurele, Ilfov, RO-077125, România Site web: www.inflpr.ro Responsabil universitar: Felix SIMA, felix.sima@inflpr.ro4.1. Departamentul Laseri ● Designul, fabricarea și caracterizarea senzorilor plasmonici cu fibră optică cu sensibilitate îmbunătățită pentru aplicații în industria alimentară și protecția mediului. ● Dezvoltarea senzorilor bazați pe tehnologia filmelor subțiri ca dispozitive de detecție a gazelor ● Noi tipuri de proteze funcționalizate cu tehnologii laser ● Administrarea dirijată de medicamente ● Aplicații laser în nano-bio-tehnologii ● Depunere de filme subțiri protectoare prin ablație laser ● Investigația plasmelor laser utilizând sonda Langmuir ● Studii spectroscopice de caracterizare a unor compuși de interes în aplicații medicale (hidrogeluri pentru livrare de medicamente, terapie fotodinamică) și de mediu (microplastice) ● Depunere prin PLD de straturi oxidice cu proprietăți feroelectrice ● Fabricarea de senzori prin tehnica LIFT și evaluarea funcționalității lor4.2. Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser ● Structuri micrometrice și nanometrice fabricate prin procedee laser pentru aplicații biomedicale ● Imprimare 3D de materiale compozite utilizând programe de design generativ ● Sorbția de gaze în nanofire de ZnO (Simulări și experimente) ● Microstructuri fotonice realizate cu laseri cu pulsuri ultrascurte4.3. Laboratorul de Fizica Plasmei și Fuziune Nucleară ● Platforma de iradiere cu microfascicule de raze X și capabilități de ghidare multimodala: microtomografie de raze X (microCT), fluorescentă de raze X (microXRF), luminiscență optică indusă de raze X (XEOL) pentru imagistica de fantome de țesuturi îngolobate cu nanoparticule ● Imagistică termală a unei ținte controlate (de la 80 la 600 K) utilizând fosfori luminiscenți excitați de radiație ionizantă pulsată4.4. Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă ● Analiza spectrală a proceselor produse în timpul sintezelor filmelor subțiri în plasma5. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI Adresă: Bulevard Carol I nr.11, 700506, Iași - România Site web: www.uaic.ro Responsabil universitar: Ionela CIOBANAȘU, ionelac@uaic.ro5.1. Facultatea de Biologie ● Evaluarea biologică și fitochimică complexă a unor extracte selecționate ca remedii terapeutice de selecție pe modele animale de Alzheimer și Parkinson ● Metabolismul bacterian și metaboliții nicotinei - aplicații practice în biotehnologii și medicină ● Utilizarea metodelor bioinformatice pentru identificarea funcției proteinelor pe baza secvenței de aminoacizi ● Efecte antimicrobiene ale unor compuși naturali sau de sinteză ● Studii ecotoxicologice și comportamentale privind specia Danio rerio (Hamilton, 1822), în cazul intoxicării cu metale grele ● Bioarheologie - studiul resturilor biologice din contexte arheologice (de exemplu, resturi umane, animale) ● Studiul unor produși sintetici și/sau naturali în patofiziologia bolilor neuropsihiatrice și digestiv5.2. Facultatea de Chimie ● Studii teoretice pe complecși ai metalelor tranziționale ● Interacțiuni non covalente în sisteme supramoleculare ● Sinteza, structura și proprietățile oxizilor de tip perovskit ● Oxizi polimetalici cu potențiale utilizări în protecția mediului ● Materiale oxidice cu aplicații catalitice ● Studii teoretice pe complecși ai metalelor tranziționale ● Interacțiuni non covalente în sisteme supramoleculare ● Sinteza, structura și proprietățile oxizilor de tip perovskit ● Oxizi polimetalici cu potențiale utilizări în protecția mediului5.3. Facultatea de Drept ● Protecția drepturilor și libertăților fundamentale prin normele dreptului penal ● Consacrarea și garantarea proprietății ● Fiscalitatea companiilor multinaționale ● Finanțarea cheltuielilor publice ale colectivităților teritoriale ● Instituția familiei în contextul schimbărilor socio-economice ● Separația și echilibrul puterilor în stat ● Dreptul comerțului internațional în epoca digitalizării5.4. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor ● Armonizare legislativă și suveranitatea în Uniunea Europeană ● Întărirea integrării europene în plan financiar prin intermediul legislației ● Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în armonizarea dreptului fiscal european ● Legislația privind achizițiile publice în statele membre ale UE. Analiză comparativă ● Repere actuale ale cadrului reglementativ privind guvernanța corporativă ● Influențe interculturale în strategiile de marketing ale companiilor multinaționale ● Cercetătorii academici în fața provocărilor societale: percepții, competențe, roluri ● Competențe profesionale sau valori morale în învățământul superior de economie și administrarea afacerilor - o dezbatere ● Provocări și avantaje ale abordării interdisciplinare în cercetările socio-economice ● Regiunea ca mediu de dezvoltare antreprenorială ● Antreprenorul și motivațiile de a crea o întreprindere ● Intențiile antreprenoriale ale studenților între dorință și acțiune ● Pilotajul întreprinderii pe baza indicatorilor financiari ● Management și noi instrumente de ameliorare a performanței organizației ● Fidelizarea generației Y: arbitrajul între viața profesională și viața privată și rolul managerului ● Piața muncii din UE în contextul schimbărilor economice, sociale și politice de la nivel global și regional ● BRICS: dezvoltare economică și oportunități sociale ● Sărăcie și prosperitate în Africa: priorități, strategii și perspective ● Migrație și dezvoltare economică în Africa ● Tendințe de evoluție a investițiilor străine directe în regiunea MAGREB ● China, UE și regiunea MAGREB: realități și perspective privind comerțul, investițiile străine directe (ISD) și dezvoltarea economică ● Efectele de spillover ale ieșirilor de ISD asupra țărilor de origine. Studiu de caz ● Impactul intrărilor și ieșirilor de ISD asupra investițiilor autohtone. Studiu de caz ● Perspective privind evoluția intrărilor și ieșirilor de ISD în și din țările BRICS ● Dinamica relației dintre intrările și ieșirile de ISD în și din țările emergente ● Telemunca în timpul crizelor pandemice. Efecte asupra angajaților și angajatorilor ● Capitalul uman - factor cheie al avantajului competitiv ● Rolul activităților de management al performanței în îmbunătățirea competențelor și abilităților angajaților ● Practici de management al resurselor umane și performanța în afacerile publice ● Retenția angajaților și managementul resurselor umane ● Crearea, implementarea și gestionarea eficientă a practicilor de formare și de dezvoltare a angajaților ● Învățarea la locul de muncă: Strategii pentru practici eficiente ● Munca și recompensele - Strategii de creștere a angajamentului angajaților ● Comunicarea responsabilităților și drepturilor angajaților: un mandat modern de management al relațiilor de muncă ● Limitele inteligenței artificiale. Dezbateri futuriste ● Asimilarea singularității tehnologice în economie ● Smart Society în termenii tehnologiilor calme ● Smart Society și Smart Cities în termeni de tehnologii calme ● Următoarele tendințe tehnologice societale. Viziuni viitoare ● Societate și Tehnologie. Megatendințe tehnologice societale ● Societate și Tehnologie: Smart Cities și Smart Society ● Noi alternative pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii în era digitală ● Antreprenoriatul și performanța macroeconomică ● Performanța sectorului bancar și mediul macroeconomic ● Performanța întreprinderilor mici și mijlocii și mediul macroeconomic ● Politica monetară neconvențională și stabilitatea financiară ● Finanțarea bancară a întreprinderilor mici și mijlocii și factori determinanți ● Criptomonedele și stabilitatea financiară: provocări pentru băncile centrale ● Incluziunea financiară și stabilitatea bancară ● Intenții antreprenoriale ale studenților: rolul capitalului financiar ● Politica financiară publică și performanța macroeconomică. Evoluții recente și provocări viitoare ● Politici publice pentru susținerea IMM-urilor și activității antreprenoriale ● Pandemia de COVID-19 și impactul acesteia asupra finanțelor publice ● Regulile fiscale și sustenabilitatea finanțelor publice ● Finanțarea externă a statelor emergente și în curs de dezvoltare și vulnerabilitatea financiară ● Posibilități de perfecționare a sistemelor de protecție socială. Experiențe internaționale ● Finanțele publice locale și dezvoltarea durabilă a comunităților teritoriale5.5. Facultatea de Filosofie și Științe Socio-Politice ● Aspecte ale rezilienței copiilor aflați în diverse contexte adverse. ● Probleme fundamentale în filosofia morală ● Valori etice, alegere și acțiune ● De la logica filosofică la logica filosofiei ● Cultură și civilizație ● Criza valorilor ● Limbajul uman de la natură la cultură ● Noi experiențe ale gândirii în filosofia contemporană ● Filosofii ale identității și ale diferenței ● Teologie și filosofie primă în secolul XX ● Putere și magie în lumea contemporană ● Omul și provocările globale ● Contribuții paradigmatice la problema răului, în filosofia medievală a secolului XIII ● Ideologii politice contemporane ● Sisteme și regimuri politice ● Dinamica Relațiilor Internaționale în secolul XXI ● Instituțiile și procedurile de elaborare a politicilor Uniunii Europene ● Știința politică și teoria cunoașterii ● Obiectivitate și subiectivitate în știința politică ● Stil și expresivitate în construcția discursului oratoric ● Gestualitatea ca formă a expresivității discursive ● Evaluarea programelor și serviciilor din domeniul social, educațional și de sănătate publică ● Sociologia elitelor ● Psiho-sociologia comunității și a familiei. ● Construcția socială a identității ● In(toleranța) alterității religioase ● Secularizarea/Fundamentalismul religios ● Dimensiuni sociale ale îmbătrânirii ● Influențe sociale asupra sănătății și stării de bine5.6. Facultatea de Fizică ● Studiul proceselor chimice în plasmele pulsate la presiune atmosferică ● Histerezis în compuși foto-comutabili ● Optică, fotonică și opto-electronică ● Semiconductori magnetici ● Teorii gauge generalizate ale gravitației și surselor sale materiale ● Efecte de interacțiune în sisteme de nanoparticule magnetice ● Filme subțiri nanostructurate pentru aplicații tehnologice5.7. Facultatea de Geografie și Geologie ● Efectele globalizării asupra organizărilor regionale ● Globalizare/europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane ● Turism și dezvoltare durabilă ● Dinamica spațiilor rurale actuale ● Populații și teritorii ● Tehnicile GIS în monitorizarea și administrarea teritoriilor ● Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale ● Dinamica actuală a peisajelor montane ● Modificările învelișului de soluri și efectele sale asupra dezvoltării durabile ● Schimbările climatice și implicațiile lor socio-economice ● Riscuri naturale și antropice ● Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerț, turism) ● Geografia muncii ● Organizare și amenajare teritorială ● Geografie politică ● Geografia turismului ● Organizare și planificare teritorială ● Geografia populației ● Utilizarea și degradarea terenurilor agricole ● Riscuri hidrologice ● Geomorfometrie ● Geomorfologie fluvială ● Geomorfologie tectonică ● Studiu asupra alunecărilor de teren ● Studiu asupra ravenelor ● Modelarea riscurilor naturale ● Detectarea schimbărilor de utilizare a terenurilor ● Geomorfologie cuaternară ● LiDAR și SfM în geoștiințe ● Climatologie sinoptică ● Insula de căldură urbană ● Riscuri climatice ● Schimbări climatice la scară regională5.8. Facultatea de Informatică ● Semantici formale executabile pentru limbajele de programare ● Analiza formală a programelor ● Algoritmi genetici ● Clasificarea non-supervizată ● Metode ne-clasice de optimizare (meta-euristice) ● Secvențializare de generație nouă: algoritmi, implementări și aplicații ● Algoritmul EM și aplicațiile sale în bioinformatică ● Rețele genetice de regularizare ● Text-mining pentru publicații bio-medicale ● Identificarea utilizatorilor falși și a știrilor false în cadrul rețelelor sociale ● Sincronizări la nivelurile sub-sintactic, sintactic și de discurs în analiza limbajului natural. Segmentări spațio-temporale în texte ● Echivalenta de programe și proprietăți relaționale ale programelor ● Tehnici de rescriere cu constrângeri logice ● Sisteme de demonstrare interactivă și automată a programelor (Coq, Agda, Dafny, F* etc.) ● SAT/SMT solvers ● Metode de crowdsourcing aplicate în Prelucrarea Limbajului Natural și în învățarea limbilor străine ● Analiza și procesarea informației temporale în texte ● Rețele sociale și comunități online ● Antreprenoriat și inovare în Informatică ● Aplicații de rețea (rețele P2P, sisteme de fișiere distribuite, sisteme de integrare și de procesare distribuită a informațiilor) ● Paradigme și modele de programare în Cloud ● Aspecte privind orchestrarea și coreografia serviciilor în sisteme distribuite ● Edge/Fog Computing5.9. Facultatea de Istorie ● Preistoria sud-estului european ● Istoria Antichității greco-române ● Istoria creștinismului timpuriu ● Istoria medievală și pre-modernă a Țărilor Române și a sud-estului european ● Istoria mentalităților în perioada medievală ● Istoria relațiilor internaționale în sec. XIX-XX ● Istoria secolului XX și a celor două războaie mondiale în sud-estul Europei ● Istoria comunismului și postcomunismului5.10. Facultatea de Litere ● Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor ● Studii francofone: - Literatura română de expresie franceză; - Literatura elvețiană romandă; ● Literatura belgiană de limbă franceză; - Studii canadiene și quebecoaze; - Dinamica identității în spațiul francofon ● Didactica limbii franceze și educație interculturală ● Studii culturale ● Istoria mentalităților și a ideilor ● Literatură comparată: domeniul franco-român, spațiul francofon ● Teatrologie, semiologie a spectacolului ● Poetică, naratologie, semiotică literară ● Lingvistică, pragmatică, semiotică generală ● Traductologie, terminologie ● Terminologie religioasă ● Vin și cultură5.11. Facultatea de Matematică ● Algebră, Teoria grupurilor ● Teoria numerelor, geometrie algebrică ● Geometrie diferențială ● Ecuații cu Derivate Parțiale, Modele matematice în biologie ● Analiză stochastică, Probabilități ● Mecanică5.12. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației ● Psihoterapie, sugestibilitate și hipnoză ● Educație interculturală ● Cercetare și intervenție în cuplu și familie ● Orientări și strategii în educația pentru diversitate ● Analiza factorilor bio-psiho-sociali determinanți ai stării de sănătate (Interdependența psihic - somatic - social în determinarea stării de sănătate ● Persistența motivațională și aderența la tratament medical în boli cronice ● Motivația elevilor și performanța academică ● Analiza politicilor educaționale ● Intervenții educaționale pentru promovarea talentelor ● Integrarea studenților internaționali din tarile francofone în mediul universitar din România6. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI Adresă: Str. Domnească, nr. 47, Galați, 800008, România Site web: www.ugal.ro Responsabili universitari: Rodica DINICĂ, rodica.dinica@ugal.ro Florin Alexandru BOTEZATU, florin.botezatu@ugal.ro6.1. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică ● Inteligenta Artificiala (rețele neuronale, fuzzy logic, sisteme neuro-fuzzy). Soft computing. Prelucrarea semnalelor, Sisteme încorporate. ● Sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile (microcogenerare, microtrigenerare, fotovoltaică, eoliană); Calitatea energiei și eficiența energetică a rețelelor centralizate și descentralizate; Sisteme regenerative de acționări electrice; Conducerea automată a sistemelor de producere/consum a energiei electrice (conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, optimizarea conversiei electromecanice la receptoarele clasice); Conducerea liniilor de fabricație flexibilă și a roboților integrați6.2. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor / Școala doctorală de Științe Socio-Umane ● Marketing digital. Antreprenoriat digital. Managementul relațiilor cu clienții.6.3. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie / Școala doctorală de Științe Socio-Umane ● Teorii filosofice. Istoria culturii. Istoria religiilor. ● Sociologia comunicării, opiniei publice și mass-media. Sociologia devianței. Consiliere în asistență socială. Tehnici de comunicare în asistență socială.6.4. Facultatea de Litere / Școala doctorală de Științe Socio-Umane ● Literatura franceză, literaturile și studiile culturale francofone, didactica limbii franceze ● Argumentare. Retorică. Comunicare. Noua retorică. Stilistică. ● Comunicare profesională și de afaceri. Analiza discursului în sfera publică și analiza discursului contemporan: discurs politic, filosofic, mediatic, de specialitate, științific, al afacerilor, academic ● Practici pedagogice în predarea-învățarea limbii franceze ca limbă străină; Tehnici de analiză de text liric și narativ.6.5. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor / Școala doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești ● Biotehnologii aplicate în industria alimentară și pentru protecția mediului înconjurător: Culturi starter (izolare, selecție, producere, controlul calității, gestiune); Probiotice; Compuși biologic activi din surse microbiene și vegetale (enzime, bioconservanți, coloranți); Biovalorificarea deșeurilor; Procese de bioepurare și de bioremediere. Microbiologia produselor alimentare: Fermentații; Controlul stabilității și a calității microbiologice a alimentelor. ● Boli bacteriene și intoxicații la pești; Controlul calității apei în ecosisteme naturale și antropogene; Creșterea și reproducerea speciei Silurus glanis. Acvacultura și exploatarea durabilă a bioresurselor acvatice. ● Analiza senzorială a produselor alimentare. Comportamentul consumatorului. Prelucrarea produselor de origine vegatală. Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate la prelucrarea legumelor și fructelor. ● Perfecționarea managementului calității și siguranței alimentului în sectoarele industriei alimentare. Managementul calității și siguranței alimentului în contextul punerii în aplicare a Strategiei UE privind siguranța alimentară Long Life Learning, Vocațional Education. ● Tehnologia și controlul calității în industria vinului și a băuturilor alcoolice distillate; Autentificarea și expertizarea produselor alimentare; Compuși biologic activi din diferite surse. Impactul tratamentelor termice și/sau atermice asupra enzimelor, proteinelor, compușilor biologic activi din alimente și asupra formării compușilor toxici; Valorificarea compușilor biologic activi din subproduse de origine vegetală pentru obținerea de ingrediente și produse alimentare cu valoare adăugată; Alternative biotechnologice de îmbunătățire a tehnologiei de obținere a vinului; Tehnici avansate pentru autentificarea și expertizarea produselor alimentare ● Industrie alimentară, Biotehnologii, Alimentație publică. Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate, Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice, Modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice și atermice. ● Calitatea laptelui și a produselor lactate. Tratamente de înaltă presiune. Cinetica de inactivare enzimatică și microbiană la presiune ridicată și/sau prin tratament termic. Analiza profilului compușilor volatili prin cromatografie gazoasă. Modelare statistică (SAS, SPSS, Amos, Minitab). Știința și tehnologia produselor lactate. Siguranța alimentară și controlul calității. Tratament de înaltă presiune. Inferență și analiză statistică pentru industria alimentară. Ambalaje biodegradabile. Controlul și asigurarea calității produselor alimentare. Managementul calității și siguranței alimentelor. Sisteme de management. Trasabilitatea alimentelor. Compuși biologici active. Elucidarea relației proces-strucție-funcție-produs pentru biomolecule. Mecanisme de legare între compuși biologic activi și biopolimeri. Biodisponibilitatea și bioaccesibilitatea compușilor biologic activi. Microîncapsularea compușilor biologici activi. Mecanisme de degradare/denaturare în procesare, Tribiotice. Dezvoltarea tehnologiilor de obținere a alimentelor cu valoare adăugată în condiții de sustenabilitate. ● Microscopie confocală. Probiotice. Biotehnologia culturilor de celule. Compuși biologic activi. Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate. Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional. Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice. Modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice și atermice. ● Acvacultura. Biotehnologii. Remedierea apei. Sisteme recirculante de acvacultură. Creștere-reproducere pești. Fiziologia peștilor. Controlul și tratarea apelor uzate din acvacultura intensivă. Tehnologii generale de acvacultură.6.6. Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice ● Geografie - cu subramurile: populație, urbanism și amenajarea teritoriului, turism, dezvoltare durabilă6.7. Facultatea de Științe și Mediu / Școala Doctorală Inginerie Mecanică și Industrială ● Chimie organică, sinteză, analiza structurală și funcțională a compușilor organici, heterociclici. Chimie verde: reacții sub acțiunea microundelor, ultrasunetelor, biocataliză. Fitochimie: extracția, separarea și identificarea de noi molecule cu proprietăți antioxidante, antimicrobiene, antitumorale. Interacția compușilor organici cu biomolecule, radicali liberi, microorganisme, enzime ● Sinteza și analiza structurală și funcțională a compușilor heterociclici cu azot, caracterizarea compușilor organici utilizând tehnici spectrale (UV-VIS, IR, RMN, SM), cromatografia HPLC, separări cromatografice în strat subțire și pe coloană, analiza extractelor natural. ● Testarea activității antimicrobiene a diferitor compuși organici. Studiul compușilor biologic activi, cercetări implicând utilizarea ADN-ul, analize biochimică uzuale pentru lipide, glucide, enzime, vitamin. Biotehnologia resurselor naturale (biocombustibili, produse alimentare funcționale). Studii toxicologice și ecotoxicologice.6.8. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila ● Produse din hârtie: hârtie de acoperire și structura stratului de acoperire, inclusiv acoperirea cu biopolimeri pentru hârtii de ambalare alimentară, ambalaje din hârtie și carton, hârtie de securitate, fizica și reologia hârtiei, durabilitatea hârtiei; fibre celulozice: structuri micro(nano)fibrilate de celuloză (MFC, NFC); (materiale compozite din fibre de celuloză pentru diferite aplicații (filtrarea lichidelor alimentare, fabricarea răsadurilor, industria auto sau aplicații de izolare termică și de izolare fonică).Tehnologii de tratare a apel or uzate; valorificarea nămolului de la stația de epurare, tehnici moderne de eliminare a poluanților apelor uzate (adică bio-sorbție, separare magnetică), biomateriale, sustenabilitatea produselor / proceselor și valorificarea resurselor regenerabile pentru a obține produse cu valoare adăugată ecologice conform principiilor economiei circulare.7. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU Adresă: Strada Victoriei, nr.10, Sibiu, România Site web: www.ulbsibiu.ro Responsabil universitar: Lucian Belascu, lucian.belascu@ulbsibiu.ro7.1. Facultatea de Litere și Arte, Centrul de studii lingvistice, culturale și literare / Școala Doctorală de Filologie ● Literatură franceză ● Lingvistică ● Traductologie ● Interpretare de conferință ● Didactica FLE7.2. Școala Doctorală de Științe Economice ● Inovația deschisă - o provocare pentru managementul strategic al firmei ● Transformarea digitală a firmelor - un imperativ pentru asigurarea competitivității ● Strategii ale competiției în afaceri - de ce? când? cum? ● Investițiile străine directe și dinamica avantajelor competitive ale regiunilor Uniunii Europene: relevanța efectelor de aglomerare și a capacității de absorbție a firmelor locale. ● Investigarea diferențelor de performanță între companiile din Uniunea Europeană: relevanța factorilor sectoriali, locaționali și de proprietate. ● Metode și practici de dezvoltare a educației financiare în țări cu alfabetizare redusă. ● Antreprenoriatul digital - oportunități de creștere economică. ● Transformarea mediului de afaceri prin aplicarea principiilor de ESG ● Economia digitală și dezvoltarea financiară ● Dezvoltările tehnologice ca mijloc de transformare al industriei turismului medical ● Analiza modului de funcționare a pieței de publicitate online. Spre o mai justă repartiție a valorii?8. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA Adresă: Str. Universității, nr. 13, Suceava, jud. Suceava, România Site web: www.usv.ro/ Responsabil universitar: Laura TANASE, laura.tanase@usm.ro8.1. Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării ● Incursiuni în imaginarul antilez prin romanele lui Patrick Chamoiseau ● O poetică a spațiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun ● Autori francofoni din Europa de Est contra dictaturii și a gulagului: Andrei Makine, Oana Orlea și Agota Kristof ● Dinamica limbilor și plurilingvism (nivel lexical/morfo-sintactic/discursiv) ● Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei) ● Influența contactelor lingvistice în evoluția limbilor8.2. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor/Lab. MINTVIZ ● Interfețe de interacțiune cu ecranele mari ● Recunoașterea formelor ● Sisteme distribuite de monitorizare a performanței umane8.3. Facultatea de Silvicultură ● Moștenirea pădurii naturale - care sunt provocările conservării ei în contextul schimbărilor climatice? ● Acțiuni colective și guvernanță într-o silvicultură adaptată schimbărilor climatice ● Silvicultura arborilor de viitor pentru pădurea rezilientă de mâine ● Proiecțiile climatice și împădurirea cu specii forestiere a terenurilor degradate sau a zonelor expuse riscului deșertificării ● Noi tehnologii disponibile în lupta împotriva tăierilor ilegale ● Silvicultura bazată pe indicatori de rezultat8.4. Facultatea de Inginerie Alimentară ● Cercetări privind valorificarea subproduselor de la prelucrare tomatelor ● Valorificarea subproduselor obținute din transformarea morcovului în suc în produse pe bază de faină8.5. Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică ● Cercetări privind fenomenele de frecare și uzură în cuple mecanice ● Procedeu de epurare termică prin pseudo-desublimare a apelor uzate în efluent și sublimat ● Studii și cercetări privind emergența și reziliența sistemelor de management integrate în firmele industriale ● Cercetări privind paradigme în managementul riscurilor în firmele industriale ● Aplicații ale sistemelor dinamice în tribologie9. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU Adresă: Calea Mărășești 157, Bacău 600115, România Site web: www.ub.ro Responsabil universitar: Silvia LEONTE, relint@ub.ro9.1. Facultatea de Inginerie ● Studiu despre metodele de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător al planurilor/proiectelor/programelor ● Evaluarea riscurilor de mediu ale activităților industriale ● Metode eco-compatibile pentru izolarea principiilor bioactive din surse vegetale (microunde și ultrasunete). ● Prepararea unor materiale cu posibile proprietăți catalitice și aplicațiile acestora (în special în depoluare). ● Cercetări privind tratarea materialelor neferoase prin electroeroziune ● Cercetări privind tratarea pieselor de sticlă cu un jet de apă ● Cercetări privind calitatea suprafețelor pieselor din fabrică prin diferite procese și realizate în aliaje metalice cu utilizare medicală ● Cercetări privind realizarea prin ștanțare a pieselor prin folosirea foilor din aliaje de magneziu ● Cercetare privind revenirea elastică în cazul pieselor realizate prin ștanțarea foilor metalice cu grosimi mici ● Cercetări privind decontaminarea solului în curățarea solurilor în situ ● Cercetări privind potențialul energetic al deșeurilor ● Cercetări privind tratamentul apelor uzate municipale ● Cercetări privind emisiile atmosferice ● Tehnici avansate despre tratamentul apei10. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA Adresă: 1, Strada Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca, RO-400084, România Site web: www.ubbcluj.ro Responsabil universitar: Ana CALUSERIU, ana.caluseriu@ubbcluj.ro10.1. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică / Departamentul de Chimie ● Modelare moleculară anorganică și bioanorganică Studiul mecanismelor globinelor ● Sinteza și caracterizarea compușilor coordinativi și organometalici. Aplicații ● Sinteza coloranților organici funcționali pentru colorarea țesuturilor biologice10.2. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică / Departamentul de Inginerie Chimică ● Prepararea de electrozi modificați utilizând imobilizarea de materiale cu proprietăți redox în filme de polimeri obținuți prin electropolimerizare sau polimerizare in-situ și utilizarea lor pentru detecția unor analiți de interes în domeniul medical sau al protecției mediului.10.3. Facultatea de Drept / Domeniul: Drept Public ● Răspunderea penală a persoanelor juridice ● Valoarea constituțională a dreptului penal ● Legalitatea în dreptul penal ● Sancțiuni penale alternative la privarea de libertate10.4. Facultatea de Drept / Domeniul: Drept Privat ● Sistemul drepturilor reale ● Contracte administrative ● Răspunderea civilă ● Specii de contracte speciale ● Transmisiunea ab intestat ● Drepturile personalității umane ● Dinamica obligațiilor ● Temeiul unor instituții private ● Drept comercial ● Aspecte de drept privat internațional ● Dreptul familiei ● Regimuri matrimoniale10.5. Facultatea de Litere ● Literatura franceză a secolului XX și a extremului contemporan ● Literaturi francofone canadiene și africane ● Studii intergeneraționale ● Studii de gen ● Literaturi migrante ● Gramatica istorică a limbii franceze ● Stilistică lingvistică, analiza oralului, varietăți ale limbii franceze ● Morfosintaxă și semantică în abordare diacronică sau tipologică ● Traductologie ● Sociolingvistică10.6. Facultatea de Matematică și Informatică / Școala doctorală de Matematică și Informatică ● Analiză neliniară ● Teoria punctului fix ● Aproximări în categorii abeliene și triangulate ● Descompuneri matriciale și generalizări10.7. Facultatea de Studii Europene ● Tranziții politice comparate în Europa de Est și în Africa francofonă ● Sisteme politice în Africa francofonă ● După Frangafrique - de la neocolonialism la reconciliere ?10.8. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului / Școala doctorală Știința Mediului ● Metale grele în medii acvatice - comportamentul geochimic ● Gaze cu efect de sera - origine, cuantificare, reducere ● Cromatografia lichidă de înaltă performanță10.9. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor ● Contabilitatea și auditul valorii juste ● Evaluarea pentru raportări financiare ● Rolul informațiilor nefinanciare în cadrul raportărilor entităților ● Perspectivele dezvoltării profesiei contabile ● Contabilitate și audit în sectorul public10.10. Facultatea de Teatru și Film ● Scriitori franco-români (Eugen lonescu, Gherasim Luca, Matei Vișniec) sub semnul teatrului și al poeziei. Avangardă și carnavalesc. ● Practica teatrală (regie, dramaturgie, pedagogie) în Franța (sau în orice altă țară francofonă, care este țara de origine a bursierului) și România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și până azi. O abordare comparatistă10.11. Facultatea de Teologie Romano-Catolică / Școala doctorală Ecumene ● Biserica, Euharistia și ministerul ordinat în dialogul ecumenic ● Interpretare biblică și creștinism timpuriu ● Lectura fundamentalistă a Bibliei, politica și drepturile omului ● Căutarea fericirii și soarta în contextul cultural-filosofic iudaic și elenistic ● Boala, vindecarea, narativele despre vindecare în Noul Testament și în lumea greco-romană ● Suferința, moartea, reprezentări ale existenței de dincolo de moarte ● Comunități creștine timpurii și asociații voluntare antice ● Epistolele pastorale: context cultural, ethos, roluri și ministere ● Religia în lumea greco-romană, cultul imperial și creștinismul timpuriu ● Roluri și ministere feminine în creștinismul timpuriu ● Faptele lui Paul și Thecla: ascetism, eschatologie, sacramente, ministere10.12. Facultatea de Geografie ● Urbanismul post-modern ● Schimbări climatice și fenomene meteo-climatice extreme ● Variabilitate climatică și teledetecție ● Metode dendrocronologice aplicate în studiul hazardelor naturale10.13. Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate ● Materiale obținute prin reciclarea polimerilor naturali cu aplicații în domeniul construcțiilor ● Structuri poroase de carbon obținute din biomasă reziduală pentru protecția mediului11. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI Adresă: Strada Academiei 18-20, București 010014 Site web: www.uauim.ro Responsabil universitar: Alexandru-Ionut PETRIȘOR, alexandru_petrișor@yahoo.com11.1. Școala Doctorală de Urbanism ● Analize de tip biblioteconomic aplicate în domeniul urbanismului ● Aplicații ale metodelor statistice și geostatistice în cercetarea sistemelor teritoriale ● Ecologia sistemelor teritoriale (inclusiv a celor urbane): (1) modele ecologice ale organizării structural - funcționale a așezărilor umane: structură (componente - relații) și funcții, cu accent asupra implicațiilor în planificarea spațială, (2) criterii și indicatori ai planificării spațiale durabile din punct de vedere economic, social, ecologic și cultural, (3) analiza dinamicii relației dintre sistemele de așezări și sistemele în regim natural prin prisma repercusiunilor asupra planificării spațiale ● Teoria și practica urbanistică în raport cu dinamica actuală a societății ● Orașul actual - adaptarea la noile necesități în ceea ce privește procesul de dezvoltare"12. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, 050663, București Site web: www.unibuc.ro Responsabil universitar: Alina CRISTOVICI, alina.cristovici@unibuc.ro, contact@erasmus.unibuc.ro12.1. Facultatea de Chimie ● Polimeri de coordonare ● Nanomagneți moleculari ● Nanomateriale: sinteză și activitate catalitică ● Valorizarea biomasei pentru sinteza produselor chimice ● Senzori electrochimici modificați cu nanomateriale pentru detecția unor compuși cu importanță bioanalitică ● Biosenzori și imunosenzori pentru analiza toxinelor ● Materiale catalitice pe bază de oxizi metalici ● Cristale lichide pe bază de complecși ai metalelor tranziționale (metalomezogeni) ● Comutatoare moleculare de tip azo heteroaryl - sinteza și investigarea proprietăților12.2. Facultatea de Drept ● Tranziții democratice la răspântia secolelor ● Transplanturi juridice și contextul cultural ● Pluralismul juridic și postmodernitatea ● Protecția drepturilor fundamentale și globalizarea12.3. Facultatea de Istorie ● Istoria Artei: arte tradiționale, moderne și contemporane ● Relații internaționale în secolul al XX-lea: evoluții economice și de securitate ● Diversități ale societăților, inegalități și schimbare socială. Migrație, integrare și identitate în contextul relațiilor afro-europene: convergență sau divergență ● Patrimoniu cultural și epistemologii globale: evoluții recente ale politicilor publice și consecințele lor. ● Elite politice și administrative în Europa Centrală și de Est (secolele XIX-XX) ● Agenți ai puterii și rețele de putere în Europa de Sud-est12.4. Facultatea de Filosofie ● Subiectivitatea în filosofia modernă și contemporană ● Spirit, cunoștință și conștiință ● Patrimoniu cultural și discurs identitar ● Filosofia educației ● Filosofia imaginarului ● Estetica secolului XX: politizarea artei și a culturii ● Modernități tranzitive ● Culturi europene și mentalități politice12.5. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării ● Dezvoltarea științelor comunicării în epoca contemporană12.6. Facultatea de Psihologie și Științele Educației ● Politici educaționale în domeniul formării și dezvoltării personalului didactic ● Pedagogia învățământului superior, dezvoltarea și evoluția în cariera universitară ● Școala și educația în era organizațională ● Profesionalizarea pentru cariera didactică; construcția identității profesionale și inserția socioprofesională a viitorilor profesori ● Tulburările psihice: predictori, cauze și intervenții12.7. Facultatea de Științe Politice ● Regimuri politice comparate ● Cultura politică și dezvoltare ● Francofonie politică și relații internaționale12.8. Școala Doctorală Francofonă în Științe Sociale ● Antropologie ● Sociologie ● Istorie ● Studii culturale ● Științe politice13. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Adresă: Strada A.I. Cuza 13, 200585 Craiova, Dolj, România Site web: https://www.ucv.ro/fr/ Responsabili universitari: Nicu PANEA, npanea@yahoo.com Anca Gabriela NICOLAE (MIC), mic.gabriela.anca@gmail.com13.1. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor ● Responsabilitatea socială a întreprinderilor ● Audit social ● Management strategic ● Management intercultural ● Managementul internațional al resurselor umane ● Managementul proiectelor ● Managementul riscului ● Management public ● Stabilitatea financiară în condițiile descentralizării în Uniunea Europeană ● Optimizarea managementului financiar-bancar prin intermediul securitizării activelor ● Politica fiscală în România în perspectiva adaptării monedei unice europene. Studiu comparativ ● Rolul investițiilor străine directe în România ● Asistența socială în România în contextul integrării în Uniunea Europeană13.2. Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică ● Negocierea automată ● Modelizarea formală a proceselor de afaceri ● Ontologiile în negociere ● Sisteme multi-agent pentru probleme complexe ● Servicii de raționament ● Inteligența de calcul distribuit ● Metode de planificare a traiectoriilor în robotica mobilă ● Metode de urmărire a traiectoriilor în robotica mobilă ● Structuri robotice mobile cu funcții de manipulare ● Optimizări funcționale în sistemele flexibile de fabricație ● Logistica sistemelor de fabricație ● Structuri mecatronice evoluate destinate serviciilor13.3. Facultatea de Litere ● Limbajul degustării (Studiu bilingv: franceză-engleză) ● Limbajul fotbalului (Studiu bilingv: franceză-engleză) ● Receptarea și (re)traducerea textului literar ● Semio-lingvistica titlului jurnalistic ● Limbajul medical (Studiu bilingv: franceză-engleză) ● Semiologia glumei ● Analiza discursurilor politice13.4. Facultatea de Științe Sociale ● Cultura urbană și cultura rurală ● Culturile naționale și procesele globale ● Cultura de clasă și diferențele socioculturale. Sociologia migrației ● Fluxul migrației în lumea contemporană. Studiu de caz ● Efectele procesului de migrație asupra comunităților din țările de reședință14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIȘ" DIN ARAD Adresă: Bulevardul Revoluției, nr. 94, Arad, România Site web: www.uvvg.ro Responsabil universitar: Anca Hermenean, anca.hermenean@gmail.com14.1. Școala Doctorală de Medicină ● Cancere gastrice: PD-L1 - expresie, implicații terapeutice și pronostic ● Steatohepatite non-alcoolice ● Microinflamația (IL1, IL6, TNF) în sindromul intestinului iritabil15. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Adresă: Bulevardul Vasile Parvan, nr. 4, Timișoara, România Site web: https://www.uvt.ro/ Responsabil universitar: Roxana Diaconescu, e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, internațional@e-uvt.ro15.1. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor ● Managementul inovării în economia bazată pe cunoaștere ● Marketingul entităților economice din cadrul Noii Economii ● Finanțe în contextul globalizării ● Experiențele și deciziile consumatorilor în mediul digital. Analize comparative în țările francofone ● Strategiile de marketing multicanal ale companiilor din țările francofone ● Modele de shopping ale consumatorilor din țările francofone. Influențele imaginii brandului distribuitorilor și ale formatului magazinelor ● Strategiile de marketing ale mărcilor distribuitorilor. Valoarea percepută a mărcilor distribuitorilor ● Marketingul prin intermediul mediilor de socializare online în țările francofone (marketing viral, rețele de socializare, comunități virtuale, bloguri) ● Valorile culturale, comportamentul de consum și practica de marketing15.2. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie ● Comunități locale. Aspecte identitare și contexte multiculturale și plurilingvistice ● Forme și ideologii literare în contextul globalizării16. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAȘI Adresă: 16, Strada Universității, Iași, 700115, România Site web: www.umfiasi.ro Responsabili universitari: Georgeta Liliana Foia, lilifoia@yahoo.co.uk, georgeta.foia@umfiasi.ro Monica Hancianu, mhancianu@yahoo.com16.1. Facultatea de Medicină ● Studii epidemiologice și de epidemiologie moleculară în contextual evaluării riscurilor pentru cancerele ereditare și sporadice în populația generală. ● Mecanisme și factori de prognostic în patologia tumorală. ● Bioimpedanța și ultrasonografia pulmonară ca instrumente obiective în procesul de evaluare a apei - insuficiența cardiacă, insuficiența renală, ATI. ● Strategii decizionale privind tratamentul pacientului vârstnic cu IRC st.V (ESRD) (conservator vs paleație vs transplant). ● Investigații imunobiochimice în culturi celulare obținute din fibroblastele dermice la pacienții cu afecțiuni cutanate inflamatorii. ● Cercetări experimentale privind efectele unor agenți farmacologic activi asupra comportamentului spontan și a funcțiilor cognitive la animale de laborator. ● Cercetări experimentale privind efectele unor agenți farmacologic activi la animale de laborator în condiții de stress. ● Impactul inhibitorilor co-transportorul 2 de sodiu-glucoză (SGLT2) asupra bolii Alzheimer. ● Inteligența artificială pentru analiza ecocardiografiilor fetale16.2. Facultatea de Medicină Dentară ● Particularități în cercetarea implanto-protetică și reabilitarea pacientului edentat. ● Tehnici de reconstrucție tridimensională utilizate în refacerea defectelor din teritoriul OMF16.3. Facultatea de Farmacie ● Caracterizarea farmacologică a unor noi forme farmaceutice în modele de leziuni cutanate experimentale la animale de laborator (animale inbred). ● Cercetări privind aderența pacientului la tratamentul medicamentos ● Tehnici instrumentale hifenate în analiza și caracterizarea extractelor/compușilor cu acțiune antimicrobiană. ● Dezvoltarea de noi strategii terapeutice cu un profil farmacologic și farmacocinetic superior, cu eficacitate în tratamentul bolilor metabolice și inflamatorii.16.4. Facultatea de Bioinginerie Medicală ● Bioingineria polimerilor și culturi celulare pentru medicina regenerativă ● Bioreactoare utilizate în bioingineria medicală17. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA Adresă: 8, Strada Victor Babes, 400012, Cluj-Napoca, România Site web: www.umfcluj.ro/fr/ Responsabil universitar: Adriana ROSU, arosu@umfcluj.ro17.1. Facultatea de Medicină ● Cercetare fundamentală / experimentală ● Chirurgie și domenii conexe (ATI) ● Medicină clinică ● Imagistică ● Nanomedicină ● Dezvoltare de biomarkeri și biopredictori ● Neuroștiințe17.2. Facultatea de Medicină Dentară ● Cercetare fundamentală / experimentală ● Chirurgie și domenii conexe (ATI) ● Nanomedicină17.3. Facultatea de Farmacie ● Nanoștiințe, nanomateriale, nanotehnologii ● Dezvoltarea de noi molecule active și drug design ● Compuși bioactivi naturali ● Farmacologie moleculară, toxicologie și farmacoterapie ● Dezvoltarea de noi forme farmaceutice și cosmetice ● Mediu și sănătate ● Asistență și servicii de sănătate17.4. Centrul de Cercetări pentru Medicina Avansată - MedFUTURE ● Proteomică ● Metabolomică ● Nanomedicină ● Biomarkeri moleculari în medicina de precizie ● Studii în vivo - modele animale avansate - screening compuși antitumorali ● Studii în vitro - screening compuși bioactivi ● Nanomateriale hibride cu aplicații biomedicale17.5. Centrul de Cercetări pentru Geonomică funcțională, Biomedicină și Medicină translațională ● Genomică ● Biomedicină ● Medicină translațională ● Medicină de precizie18. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ Adresă: Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540142, România Site web: www.umfst.ro Responsabil universitar: Andrada Loghin, andrada.loghin@umfst.ro18.1. Facultatea de Medicină ● Managementul chirurgical al endometriozei ovariene la pacientele care doresc o sarcină ● Factori asociați cu aderențele post-chirurgicale după chirurgia endometriozei severe ● Cercetări neuroimunologice ale scelrozei în plăci: studiul biomarcherilor pentru implementarea unui tratament imunomodulator personalizat ● Determinarea valorii prognostice a mutațiilor genei TERT (Telomerase Reverse-Transcriptase) în stratificarea riscului de evoluție nefavorabilă la pacienții cu cancer tiroidian ● Validarea testării expresiei imunohistochimice a PD-L1 (Programmed Death Ligand-1) în diferite tipuri de tumori solide utilizând clone și platforme de cororare variate18.2. Facultatea de Științe și Litere ● Scriitura autobiografică în literatura română ● Romanul românesc în perioada interbelică. Tendințe și modalități narative ● Tendințe și modalități poetice în literatura română contemporană ● Interferențe literare româno-franceze în secolul XX ● Orientări și forme critice în literatura română contemporană ● Pamfletul în literatura română ● Exil și literatură (Mircea Eliade, Eugene Ionesco, E.M. Cioran) ● Voci și căi ale liniștii în scrierea francofonă contemporană ● Traducerea spațiilor paratexuale.19. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI Adresă: Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040, Pitești, Argeș, România Site web: www.upit.ro Responsabil universitar: Liliana VOICULESCU, lilgoilan@yahoo.com19.1. Facultatea de Mecanică și Tehnologie/ Departamentul de Fabricație și Management industrial ● Procese și sisteme de prelucrare prin frezare a materialelor dure ● Procese și sisteme de îmbinare FSW a oțelurilor ● Modelarea și simularea fluxurilor de producție și logistice ● Lean manufacturing usine d'apprentissage19.2. Facultatea de Mecanică și Tehnologie/ Automobile și Transporturi ● Cercetări privind influența implementării ciclului Miller-Atkinson asupra aerodinamicii interne a unui m.a.s. de automobil ● Mobilitate rutieră durabilă cu gaz metan. Demonstrator rutier alimentat cu metan19.3. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte/Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte ● Didactica francezei ca limbă străină: Politici de predare a limbilor străine ● Didactica francezei ca limbă străină: Rolul digitalizării în dezvoltarea competenței de înțelegere a textului scris ● Didactica literaturii: Activitățile comunicative în predarea literaturii20. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI Adresă: Bulevardul Mărăști 59, București 011464, România Site web: www.usamv.ro Responsabil universitar: Ecaterina STEFAN, ecaterina.stefan@agral.usamv.ro20.1. Facultatea de Agricultură ● Molecule naturale în controlul ciupercilor fitopatogene ● Microbiota semințelor: diversitate, interacțiuni între componente și impactul asupra patogenilor ● Ciuperci endofite: diversitate, activitate antimicrobiană ● Bolile plantelor și controlul biologic al acestora (ciuperci antagoniste)20.2. Facultatea de Biotehnologii ● Cercetări privind utilizarea unor bacterii lactice pentru obținerea de băuturi fermentate ● Studii de antagonism microbian/activitate antimicrobiană ● Utilizarea tehnicilor de biologie moleculară în studiul mediilor poluate (toleranța la metale grele, rezistența la antibiotice a bacteriilor, exclus microorganisme patogene) ● Studii asupra producerii de biosurfactanți de către bacterii ● Studii moleculare asupra biodiversității drojdiilor și fungilor filamentoși ● Studii asupra bacteriilor endofite potențial benefice plantelor ● Testarea în vitro a efectului substanțelor biologic active asupra microbiomului intestinal folosind simulatorul GIS120.3. Facultatea de Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală ● Impactul măsurilor de politică agricolă asupra vitalității zonelor rurale ● Impactul măsurilor de politică agricolă asupra distribuției veniturilor în zonele rurale ● Analiza concentrării terenurilor agricole și a schimbării structurale a fermelor ● Analiza evoluției prețului terenurilor și a vânzării terenurilor agricole20.4. Facultatea de Horticultură ● Programe de ameliorare la măr, goji, cireș, kiwi, Asimina, curmal chinezesc, afin și cais ● Vegetația orașelor - evaluare, proiectare, gestionare. ● Maparea vegetației existente în campusul USAMV și stațiunile din subordine precum și a biodiversității acestor situri ● Stabilirea acțiunii diferitelor combinații de fitohormoni la culturile în vitro a unor specii horticole de interes economic ● Elaborarea unor tehnologii în vitro de înmulțirea a unor specii horticole prin embriogeneza somatică ● Substraturi de cultura pentru specii horticole obținute prin diferite tipuri de compostare ● Conservarea germoplasmei speciilor horticole de interes ● Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiilor de cultura la speciile pomicole ● Cercetări privind impactul speciilor invazive asupra vegetației existente în diferite situri de interes economic.21. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I" DIN TIMIȘOARA Adresă: 300645-Timișoara, Calea Aradului, 119, România Site web: https://www.usab-tm.ro/ Responsabil universitar: Ciprian STROIA, ciprian.stroia@usab-tm.ro21.1. Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale/Domeniul Inginerie Alimentară ● Nanoformulări bazate pe compuși bioactivi pentru siguranță alimentară și relații structură-activitate21.2. Școala Doctorală Ingineria Resurselor Vegetale și Animale/Domeniul Agronomie ● Efectele compoziției și abundenței organismelor din sol asupra descompunerii litierei speciilor indicator de fertilitate a solului ● Caracteristici funcționale și fertilitatea solului: cazul plantelor de acoperire ● Efectele sinergice ale litierei și extractelor apoase de plante indigene asupra producției și protecția culturii de tomate22. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Adresă: 3-5, Strada Mănăștur, 400372, Cluj-Napoca, România Site web: https://www.usamvcluj.ro/en/ Responsabil universitar: Cristina POCOL, auf@usamvcluj.ro22.1. Facultatea de Agricultură ● Biodiversitatea solului ca factor cheie în asigurarea serviciilor ecosistemice ale solului ● Impactul lucrărilor conservative ale solului asupra biodiversității solului și a calității acestuia ● Abordări inovative în managementul fermei în vederea reducerii impactului schimbărilor climatice asupra producției agricole ● Tehnologii de cultură pentru noi specii de plante medicinale cu valoare economică ridicată ● Tehnici de obținere și valorificare a unor biopreparate cu potențial de valorificare în agricultură ● Managementul integrat al pajiștilor naturale și cultivate ● Aplicații ale ion-cromatografiei în controlul poluării apelor de suprafață ● Controlul patogenilor și dăunătorilor resurselor vegetale și forestiere22.2. Facultatea de Horticultură ● Cercetări de genetică și ameliorarea plantelor horticole ● Conservarea germoplasmei vegetale și biotehnologii horticole ● Tehnologii de cultură ale plantelor legumicole, floricole, pomicole și viticole ● Cercetări de silvicultură și exploatări forestiere ● Geodezie, cadastru și aplicații GIS ● Aplicații matematice și informatice în științele agricole ● Îmbunătățiri funciare și irigarea culturilor22.3. Facultatea de Medicină Veterinară ● Anatomie patologică (patologii virale, bacteriene, parazitare) ● Oncologie, Nanomedicina/Nanotoxicologie ● Toxicologie/Patologie Toxicologică ● Analize de compuși lipofili prin tehnici cromatografice (GC, HPLC, TLC): profil de acizi grași; colesterol; vitamine liposolubile (retinoli, tocoferoli) ● Testarea în vitro a antioxidanților naturali (pigmenți carotenoidici, tocoferoli, polifenoli) pe linii celulare (normale și tumorale) ● Determinări enzimatice (enzime antioxidante, profil enzimatic metabolic) în sânge, lapte, țesuturi animale (normale și patologice) și culturi celulare. Determinări de indici ai stresului oxidativ în țesuturi de origine animală (normale și patologice) ● Examenul macroscopic și microscopic, diluarea și conservarea materialului seminal Crioconservarea embrionilor animali ● Examene imunologice pentru diagnostic și caracterizarea profilului imunofiziologic/ imunopatologic ● Evaluarea capacităților antimicrobiene și imunomodulatoare ale unor extracte vegetale ● Analize de laborator pentru aprecierea integrității și calității igienice a laptelui și produselor din lapte, cărnii și preparatelor din carne ● Identificarea germenilor patogeni, indicatorilor sanitari din alimente de origine animală și testări de antibiorezistență ● Identificarea falsurilor din alimente de origine animală prin tehnici moleculare ● Studii de citotoxicitate și genotoxicitate la medicamentele antiparazitare ● Teste de chimiorezistență ale paraziților. Teste de antibiorezistență ● Studii asupra zoonozelor (re) emergente și vectorilor acestora ● Etologia animalelor și interacțiunea om-animal ● Diagnostic de laborator în bacterioze, viroze și micoze ● Terapii alternative la tratamentul cu antibiotice ● Chirurgie plastică și reconstructivă; implantologie experimentală; stomatologie experimentală și comparată ● Transplantul experimental de țesuturi și organe ● Suport chirurgical în medicina regenerativă și alte experimente ● Inițierea liniilor de celule stem embrionare de șoarece și a celulelor stem adulte. Caracterizarea imunohistochimică a liniilor de celule stem. Izolarea, caracterizarea și diferențierea celulelor stem mezenchimale ● Economie și dezvoltare rurală ● Management și marketing în agricultură ● Analiza filierelor agroalimentare22.4. Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor ● Comportamentul structural și termo-oxidativ al lipidelor structurate prin diferite mecanisme în dinamica procesării diverselor produse alimentare și tehno-funcționalitatea acestora ● Caracterizarea uleiurilor volatile și aplicațiile acestora în industria alimentară ● Extracția și caracterizarea compușilor bioactive din extracte vegetale22.5. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii ● Determinarea calității produselor apicole ● Evaluarea parametrilor de bunăstare a animalelor ● Studiul ihtiofaunei pe cursurile de apă dulce ● Nutriția și alimentația peștilor ● Siguranța și securitatea în industria cărnii și a laptelui23. UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI Adresă: Aleea Mihail Sadoveanu 3, 700490, Iași, România Site web: www.uaiasi.ro Responsabil universitar: Răzvan RADU-RUSU, bri@uaiasi.ro23.1. Școala Doctorală de Agricultură ● Cercetări privind evoluția structurii categoriilor de folosință și a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Polocin (Colinele Tutovei) ● Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol și apă din incinta îndiguită Albița - Fălciu ● Impactul precipitațiilor torențiale asupra terenurilor agricole și măsuri de eliminare a efectelor în bazine hidrografice mici ● Cercetări privind starea actuală și perspectivele combaterii eroziunii solului pe teritoriul județului Botoșani ● Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din județul Suceava ● Cercetări privind reacția fiziologică a unor genotipuri de castravete amar (Momordica charantia L.) la factorii de stres salin ● Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra cantității și calității producției la unele leguminoase rare. ● Cercetări privind influența unor verigi tehnologice asupra cantității și calității producției la unele plante medicinale și aromatice. ● Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea și irigarea prin picurare a culturilor legumicole ● Cercetări privind creșterea performanțelor combinelor pentru recoltat cereale și plante tehnice prin folosirea elementelor de automatizare ● Cercetări privind optimizarea exploatării mașinilor de combatere a bolilor și dăunătorilor din plantațiile viticole și pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului ● Cercetări privind modul de utilizare al unor produse de biocontrol la o serie de culturi legumicole cultivate în spații protejate din regiunea de N - E a României ● Cercetări privind principalii agenți patogeni și dăunători la o serie de plante ornamentale în Moldova ● Cercetări privind biologia, ecologia, prevenirea și combaterea ciupercii Venturia inequalis (Cooke) Wint. la măr în condițiile din Moldova. ● Cercetări privind rezistența unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de Nord-Est a Moldovei. ● Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra pajiștilor de Dichanthium ischaemum (L.) Roberty din silvostepa Moldovei ● Cercetări privind comportarea unor specii de graminee și leguminoase perene în vederea înființării de pajiști temporare în condițiile Podișului Central Moldovenesc23.2. Școala Doctorală de Horticultură ● Studii privind aplicarea unor principii ale chimiei verzi în oenologie ● Cercetări privind modul cum sunt înțelese etichetele vinurilor de către consumatori ● Comportamentul în cultură a anumitor specii geofite ornamentale din flora spontană ● Adaptabilitatea speciilor ornamentale exotice la condițiile climatice din regiunea de nord-est a României ● Efectele regulatorilor de creștere asupra gramineelor ornamentale ● Efectele regulatorilor de creștere asupra unor specii de plate ornamentale agățătoare ● Impactul schimbărilor climatice asupra viticulturii ● Adaptarea viticulturii la schimbarea climatică ● Optimizarea sistemelor de conducere la vița e vie ● Reacția fiziologică a viței de vie în condițiile stresului abiotic generat de schimbările climatice. ● Comportamentul diferitelor specii de pomi fructiferi plantați în afara zonei ecologice de origine ● Influența stresorilor abiotici asupra potențialului biometric al speciilor de arbuști fructiferi ● Studiul relațiilor dintre altoi și portaltoi la speciile de pomi fructiferi cu probleme de compatibilitate ● Eficiența selecției conservatoare a speciei Phaseolus coccineus L. în producția de material semincer ● Studiu asupra fondului de germoplasmă a speciei Malus domestica din colecția USV Iași ● Optimizarea echipamentelor de încălzire a spațiilor amenajate pentru cultivarea legumelor, prin metode neconvenționale ● Influența schimbărilor climatice asupra valorii agrobiologice și tehnologice a anumitor varietăți de viță de vie cultivate în nord-estul României ● Influența diferitelor sisteme de cultură a viței de vie asupra producției cantitative și calitative de struguri ● Cercetări privind obținerea plantelor legumicole în sisteme de siguranță alimentară ridicată ● Cercetări privind efectele negative ale utilizării produselor pesticide în combaterea dăunătorilor din culturile agricole ● Studiul biodiversității entomofaunei din diferite ecosisteme agricole ca urmare a schimbărilor climatice și tehnologice de cultură aplicate23.3. Școala Doctorală de Medicină Veterinară ● Studiul posibilităților de utilizare a descărcărilor de plasmă non-termică în conservarea laptelui ● Profilaxia nespecifică a parazitozelor peștilor prin stimularea sistemului imunitar în vederea optimizării producției piscicole. ● Epidemiologia și diagnosticul bolilor infecțioase zoonotice cu transmitere vectorială (W NV, TBE, LYME) ● Epidemiologia și diagnosticul hepatitei E ● Studiul biocompatibilității unor aliaje pe bază de titan utilizate ca implanturi osoase la animale ● Studii imunohistochimice privind toxicitatea unor pesticide asupra sistemului nervos la peștele zebră ● Electrodiagnosticul afecțiunilor sistemului nervos la câine ● Cercetări privind diagnosticul și terapia anemiilor hemolitice la carnivorele de companie ● Cercetări privind diagnosticul și terapia sindromului de mobilizare lipidică la vaci ● Analiza variabilității frecvenței cardiace la câinii cu cardiopatii și corelații cu rezultatele altor boli sistemice ● Studiul modificărilor hemodinamice la pacienții canini dispneici23.4. Școala Doctorală de Zootehnie ● Studii privind efectul administrării nutrețului combinat asupra conținutului de hormoni în carnea broilerului de curcă ● Incidența sistemelor de creștere și a alimentației asupra randamentului la sacrificare și a calității cărnii la unele specii de rozătoare și lagomorfe pretabile alimentației umane ● Cercetări privitoare la selecția genomică a taurinelor de lapte și integrarea testelor ADN în programele de ameliorare. ● Studiul încrucișărilor între rasele de taurine specializate pentru producția de carne și unele rase locale din Regiunea de Nord-Est a României ● Studiu privind colectarea și valorificarea laptelui în condiții de calitate la o fermă de bovine ● Studiu privind influența sistemelor de exploatare a bovinelor asupra producției de lapte ● Relansarea transhumanței în noile condiții specifice spațiului european ● Contribuții la cunoașterea însușirilor organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ale cărnii de sturion siberian (Acipenser baerii), crescut în condițiile ecotehnologice din NE României ● Contribuții la cunoașterea transformărilor lipolitice și proteolitice ale cărnurilor provenite de la rasele autohtone de suine din România, pe perioada depozitării și procesării ● Cercetări privind efectul utilizării unor principii vegetali cu scopul somonizării păstrăvului curcubeu. ● Cercetări privind ingestia de hrană la taurine ● Studiul posibilităților de combatere prin alimentație a obezității la câini și pisici ● Studiul privind prezenta unor poluanți în nutrețurile specifice fermelor de taurine și transferul lor în laptele de vacă ● Cercetări privind efectul productiv al unor resurse provenite din industria de vinificație asupra producției cantitative și calitative de carne a tineretului ovin ● Studii privitoare la influența sistemelor de creștere a găinilor ouătoare asupra calității ouălor de consum ● Studii privind aptitudinile în producția de carne a claponilor aparținând diferitelor rase de găini23.5. Școala Doctorală de Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare rurală ● Studii privind managementul inovării în sectorul agroalimentar ● Implicațiile diversității asupra practicilor de management a resurselor umane ● Metode și practici neconvenționale de management organizațional în agricultură ● Studiu privind modelele de dezvoltare rurală în Uniunea Europeană ● Cercetări privind factorii generatori de dezvoltare în spațiul rural24. UNIVERSITATEA DIN ORADEA Adresă: Str. Universității nr. 1, Oradea, 410087, Bihor, România Site web: https://www.uoradea.ro/ Responsabil universitar: Daciana VLAD, dacianavlad@yahoo.fr, dvlad@uoradea.ro24.1. Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației ● Imagistică medicală ● Prelucrarea semnalelor ● Inteligență artificială25. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "ION LUCA CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI Adresă: Strada Matei Voievod 75-77, București, 021452, România Site web: https://unatc.ro/ Responsabil universitar: Dragoș Stefănaescu, programauf@unatc.ro25.1. Facultatea de Teatru ● Tot ce este efemer nu este și capitalizabil - procesul lui Brâncuși ● Contextul scenic ● Renașterea teatrului în Evul Mediu ● Percepția timpului în teatru ● Dualitatea percepției actor -spectator ● Modernități tranzitive: antimodernism, modernism și postmodernism în arta sec al xx-lea ● Neo-avangarda: noile modele performative artistice ● Pragmatismul estetic: complicități și crize de tip artistic ● Viitorul în arta transgresivă ● Politizarea artei: de la teatrul artistic, la teatrul politic ● Capitalismul artistic: o nouă ideologie ● Teatru documentar. Arhiva cotidianului. Ficțiunea realității. ● Scriitura dramatică pentru tineri. Pentru o imaginație emancipatorie. ● Teatrul educațional. Co-creație și participare. ● Teatrul documentar ● Meyerhold și biomecanica ● M. Cehov și apropierea psiho-psihica a actorului ● Timp, spațiu și materie ale limbajului coregrafic ● Dramaturia și procesul creației în dansul contemporan25.2. Facultatea de Film ● Avangarda cinematografica contemporana ● Cinema românesc și est-european în perioada comunistă ● Cinemaul noului val românesc26. UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA Adresă: Bd. Mamaia 124, Constanța 900527, România Site web: www.univ-ovidius.ro Responsabil universitar: Mihai GÎRȚU, vicerector.research@univ-ovidius.ro26.1. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole ● Diversitatea și distribuția reptilelor în România ● Studiul demografic al populațiilor de vertebrate ectotermice ● Impactul speciilor invazive asupra faunei acvatice continentale ● Strategii adaptative la populațiile de amfibieni din zonele tropicale uscate ● Impactul speciilor de plante alohtone invazive asupra pajiștilor stepice din Dobrogea. ● Transformarea sistemului economic în țările post-socialiste26.2. Facultatea de Litere ● Discursurile profesionale (noi perspective, noi instrumente de analiza) ● Analiza discursurilor universitare (tipuri de corpus, implicații practice) ● Plurilingvism și interculturalitate. Implicații societale, etice și profesionale ● Textul literar, factor decisiv al identității culturale26.3. Facultatea de Medicină ● Afectarea renală în sarcină ● Metode neconvenționale de combatere a infecțiilor nosocomiale ● Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice ● Studii biomoleculare în carcinoamele colorectale26.4. Facultatea de Științe aplicate și Inginerie ● Modelarea moleculă a materialelor pentru aplicații fotovoltaice sau fotocatalictice ● Straturi subțiri obținute prin metode de depuneri în vid cu aplicații în nanotehnologii ● Modelarea comportării adsorbanților naturali în depoluarea apelor și solurilor poluate cu produse petroliere26.5. Facultatea de Matematică și Informatică ● Sisteme haptice cu autoreglare folosite în educație medicală ● Recunoașterea formelor în secvențe video27. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI Adresă: Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, București Site web: www.upb.ro Responsabil universitar: Gina Florica STOICA, gina.stoica@upb.ro27.1. Facultatea de Inginerie electrică ● Analiza în element finit și diagnosticarea noninvazivă a defectelor în funcționarea mașinilor electrice ● Caracterizarea nanocompozitelor magnetice moi ● Controlere DSP utilizate în acționări electrice ● Controlul mișcării ● Controlul digital al mașinilor electrice ● Degradarea sistemelor de izolație hârtie-ulei utilizate în transformatoarele electrice de putere ● Dinamica sarcinilor electrice în (nano)dielectrici polimerici ● Dirijarea în câmp magnetic a substanțelor medicamentoase ● Efecte piezolelectrice, magnetostrictive - modelare Estimarea pierderilor în miezuri magnetice ● Evaluarea calității măsurării în sistemele moderne de contorizare inteligentă ● Formă și structură, morfologie constructală ● Instrumentație și măsurări în biomedicină ● Îmbătrânirea sistemelor de izolație ale echipamentelor electrice (mașini, transformatoare, cabluri) ● Îmbunătățirea eficienței sistemelor tip creuzet rece pentru încălzire și agitare electromagnetică prin inducție ● Încălzirea benzilor metalice de lățime considerabilă în deplasare prin inductoare de tipul flux transversal ● Microrețele hibride. Optimizarea transferului de energie electrica ● Modelarea și comanda convertoarelor statice de putere ● Monitorizarea echipamentelor electrice ● Noi concepte și structuri de convertoare multinivel ● Optimizare structurală, constructală în sisteme cu fluxuri și gradienți conjugați - modelare ● Piezoelectricitate și magnetostricțiune ● Proprietăți electrice ale materialelor ● Analiza circuitelor electrice neliniare ● Protecția dispozitivelor semiconductoare de putere ● Scheme de control în microrețele hibride utilizând transformatoare statice ● Simularea circuitelor autonome cuplate, aplicate la comanda rețelelor de antene. Sistem cu tehnica fuzzy pentru managementul eficienței energetice ● Sisteme de achiziții date dedicate micro-rețelelor energetice ● Sisteme informatizate de măsurare ● Structuri de corectoare ale factorului de putere ● Sisteme electrice și surse de iluminat cu LED-uri ● Studiul fenomenului de condensare a vaporilor de apa în câmpuri electrice ionizate Surse de alimentare și convertoare statice de putere ● Tehnici de bioimpedanță ● Tehnici de procesare semnale în măsurarea parametrilor calității energiei ● Termoterapii ● Transferul wireless al energiei electromagnetice ● Tehnologii moderne pentru echipamente electrice ● Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale Modelarea histerezisului magnetic27.2. Facultatea de Energetică ● Calitatea energiei electrice ● Hidroenergetică ● Mecanica fluidelor și hidraulică ● Modele de inteligență artificială pentru predicția pe termen scurt a consumului național de energie electrică ● Modele Markov de tip hidden pentru predicția în condiții de incertitudine în aplicații energetice ● Optimizare în Hidroenergetică ● Optimizarea rețelelor de distribuție a apei ● Regulatoare de viteză pentru turbine de mare putere ● Servomecanisme electro-hidraulice hibride ● Servovalve electro-hidraulice de mare putere ● Simulări numerice în Ingineria fluidelor ● Strat limită și turbulență ● Sursele regenerabile de energie în sistemul electroenergetic ● Utilizarea eficientă a energiei27.3. Facultatea de Automatică și Calculatoare ● Algoritmi de identificare a unor sisteme neliniare ● Algoritmi și structuri de conducere ale unor câmpuri de celule fotovoltaice ● Analiză polifonică a conversațiilor și dezbaterilor cu tehnici de inteligență artificială ● Aplicații bazate pe interfețe creier uman - calculator ● Arhitecturi ale sistemelor loT ● Arhitecturi Edge Computing pentru Internetul Industrial al Obiectelor ● Asistarea creativității umane cu tehnici de inteligență artificială ● Conceptul de produs inteligent aplicat sistemelor de servicii servicii post-vânzare ● Control Extremal pentru Panouri Fotovoltaice ● Control și Diagnostic pentru Ferme Eoliene ● Detectarea defectelor / pierderilor în rețelele de transport / distribuție ● Echilibrarea sarcinii în structurile de tip VPP ● Ecosisteme digitale în e-health ● Implementare în timp real (TR) a sistemelor de asistență a conducerii (ADAS) ● Învățare automată cu dispozitive de tip FPGA ● Învățare automată pentru navigarea roboților umanoizi ● Managementul incertitudinilor în conducerea proceselor industriale ● Metode avansate de reducere a riscurilor în spitale și centre de îngrijire a sănătății pentru protecția datelor private / a infrastructurilor informatice ● Metode de clasificare utilizând reprezentări rare ; aplicații ● Modele predictive pentru evoluția sistemelor complexe ● Planificare distribuită în sistemele multi-agent ● Predicție multi-variabilă folosind modele de semnal și optimizare metaeuristică ● Prelucrare și compresie de imagini prin transformări ortogonale ● Sisteme multi-agent pentru aplicații sensibile la context ● Sonificarea limbajului natural cu tehnici de inteligență artificială ● Starea digitală de sănătate ● Structuri de conducere în timp real (TR) a proceselor neliniare ● Tehnici de agregare optimală a datelor și imaginilor prin transformate timp -frecvență-scală ● Tehnici de control automat al unui lansator de mini-sateliți ● Tehnici de identificare liniară și control al unei turbine eoliene ● Tehnici de identificare neliniară și control robust al unei turbine eoliene ● Tehnici de învățare profundă pentru navigare automată ● Tehnici de modelare-simulare, identificare și control al instalației ASTANK2 ● Tehnologii Fractale pentru Diagnosticare în Biomedicină27.4. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ● Accelerator LISP bazat pe mecanisme asociative ● Administrarea resurselor RF în cazul tehnologiilor de comunicații din generația a patra și după aceasta ● Algoritmi adaptivi pentru identificarea sistemelor MIMO Algoritmi adaptivi pentru structuri multiliniare în parametri ● Algoritmi de anulare a reacției acustice în aparatele auditive digitale Algoritmi de detecție multiutilizator în sisteme MIMO ● Algoritmi de detecție spectrală cu cooperare pentru sistemele radio cognitive Algoritmi de filtrare adaptivă multidimensională ● Algoritmi pentru controlul activ al zgomotului în rețele distribuite adaptive Algoritmi pentru detecția și monitorizarea deficiențelor de vorbire ● Analiza cantitativă a modificărilor patologice ale colagenului în probe de țesut prin imagistică bazată pe tehnici de microscopie optică neliniară ● Analiza fiabilității și securității sistemelor de mare răspundere funcțională Antene Vivaldi de înaltă performanță pentru aplicații MIMO ● Aplicații ale microscopiei optice în câmp apropiat în nanofotonică ● Algoritmi de Inteligență Artificială pentru date multimedia ● Autentificarea imaginilor ● Autentificarea în comunicațiile mobile Autentificarea secvențelor video ● Caracterizarea non distructivă a materialelor dielectrice folosind EBG Circuite de Control pentru alimentarea în comutație a LED-urilor Complemente de bioelectronică ● Contribuții în analiza și prelucrarea limbajului natural urmărind impactul ortografiei și punctuației în modelul limbii și obținerea de baze de date reprezentative pentru domeniul specific, crearea de dicționare și aplicații multimedia ● Contribuții privind protecția datelor folosind teoria informației, sisteme haotice, statistică aplicată: căutarea unor chei de cifrare performante ● Controlul sistemului hibrid de stocare a energiei pentru sarcină în impulsuri ● Corelații între imaginile obținute cu rezoluții de nanometrii prin tehnici optice de superrezoluție ● Creșterea survivabilității sistemelor IT C ● Dezvoltarea de metode inteligente pentru detectarea deficitului de atenție și hiperactivitate al copiilor (ADHD) ● Dezvoltarea de metode statistice în ingineria informației, cu accent pe testarea independenței mulțimilor de date experimentale provenind din orice lege de probabilitate ● Dezvoltarea de senzori de presiune bazați pe structuri de tip SAW operând în domeniul GHz - ilor fabricate pe GaN/Si utilizând tehnici avansate de nanolitografie ● Dezvoltarea unui sistem inteligent pentru recuperarea deficiențelor de vorbire în terapia logopedică ● Dezvoltarea unui sistem inteligent pentru recuperare și monitorizarea copiilor cu deficiențe de atenție și hiperactivitate (ADHD). ● Diagnoza stării de ebrietate utilizând un model bazat pe rețele neuronale pentru analiza imaginilor faciale în spectrul infraroșu termal ● Dispozitive biomimetice - propuneri, simulări, dezvoltări Dispozitive de putere pe carbură de siliciu și diamant Filtre adaptive pentru identificarea sistemelor rare FINFET-uri - Modelare avansată ● Identificarea adaptivă de sistem pe baza descompunerii produsului Kronecker Imagistica indiciilor de refracție prin microscopie în câmp apropiat ● Imagistica corelativă bazată pe tehnici microscopice de câmp îndepărtat și câmp apropiat Includerea modelelor teoretice ale comunicării în simulări sociale ● Integrarea unui sistem de tomografie optică coerentă într-un microscop multimodal Inteligența artificială pentru analiza automată a datelor de microscopie optică cu baleiaj laser Interfață senzorială pentru mână artificială - implementare cu hardware reconfigurabil a feedbackului haptic ● Interfață vizuală om-mașină: un model de "Deep learning" pentru recunoașterea emoțiilor pe baza analizei imaginilor faciale ● Investigarea modurilor acustice superioare de propagare în structuri de tip SAW pe GaN/Și și GaN/Șic, pentru aplicații în domeniul senzorilor ● Linii microstrip cu metamateriale ; aplicații la senzori realizați cu linii de transmisiune planare Măsurători locale ale proprietăților optice și electronice ale dispozitivelor optoelectronice prin nanoscopie neinvazivă ● Metode de inteligență computațională pentru clasificarea imaginilor hyperspectrale de observație terestră ● Metode hibride de analiză/sinteză a circuitelor analogice ● Microscopia cu baleiaj laser în câmp apropiat utilizată pentru cercetări în biologie ● Microscopie optică integrată prin utilizarea tehnicilor de microscopie în câmp apropiat și microscopie coerența Raman (anti-Stokes) ● Modelarea numerică a ariilor de reflectori, în domeniul timp ● Modelarea și extracția parametrilor dispozitivelor semiconductoare din Process Design Kitt (PDK) ● Nanodispozitive electronice - propuneri, simulări, dezvoltări ● Noi tehnici bazate pe rețele neuronale artificiale pentru detecția schimbărilor în imaginile de teledetecție ● Optimizarea în comun a schemei de modulare, codare și tehnici de acces multiple pentru sistemele de comunicații subacvatice ● Optimizarea inter-nivel a tehnicilor de modulație adaptivă și codare asociate sistemelor de comunicație din generația a 5a ● Oscilatoare sinusoidale de frecvențe joase alimentate din energia mediului înconjurător ● Prelucrarea analogică a semnalelor cu circuite integrate alimentate la tensiuni foarte mici. Prelucrarea și analiza conținutului multimedia pentru aplicații de supraveghere video Recunoașterea intențiilor cu modele deep-learning ● Referințe de tensiune CMOS cu performanțe îmbunătățite Rețele de senzori - Internet of things ● Rețele de senzori cu aplicații în supravegherea calității mediului /agricultură/sănătate Rețele neurale adânci pentru clasificarea conținutului video ● Rețele și servicii de comunicație. Comunicații vehiculare ● Rețele și servicii de comunicație. Rețele definite prin Software - managementul și controlul resurselor ● Rețele și servicii de comunicație. Tehnologii 5G, Fog, MEC, virtualizare Rețele și servicii de comunicație. Virtualizarea funcțiilor de rețea ● Securizarea comunicațiilor multimedia utilizând tehnici de împrăștiere spectrală Senzori inteligenți pe carbură de siliciu ● Sintetizatoare de funcții CMOS de mare precizie cu funcționare în curent Sistem hibrid bazat pe FPGA pentru învățarea automată ● Sistem hibrid bazat pe FPGA pentru procesarea grafurilor ● Sisteme de comandă și control pentru filtre active de putere ● Sistemul hibrid de energie sub sarcină cu profil necunoscut ● Soluții non-Foster pentru alimentarea rețelelor de antene ● Strategii de management energetic pentru sistemul hibrid de energie care integrează surse de energie regenerabilă ● Strategii de optimizare în timp real pentru sistemele de energie hibridă cu celule de combustibil ● Structuri computaționale CMOS de înaltă precizie pentru implementarea funcțiilor de circuit liniare și neliniare ● Structuri de tip SAW pe AlN/Si operând în domeniul GHz-ilor; aplicațiile acestora în domeniul senzorilor de temperatură și presiune ● Tehnici de "machine learning" în predicția crizelor financiare ● Tehnici de modulație cu perspectiva de a fi utilizate în cazul tehnologiilor de comunicații din generația a cincea ● Tehnici de modulație de index pentru sisteme de comunicații multi-purtător ● Tehnici de modulație spațială codată trellis pentru sisteme MIMO ● Tehnici de predicție a percepției informației multimedia ● Transfer inductiv fără fir al energiei electrice pentru rețele de senzori ● Utilizarea inteligentă a dispozitivelor GaN și SiC în convertoarele electronice de putere pentru vehiculele electrice ● Teoria transmisiunii informației ; prelucrări de semnal ● Tranzistoare MOS - Modelare avansata27.5. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică ● Contribuții la sinteza geometrica a mecanismelor de suspensie a carturilor auto ● Analiza de contact a angrenajelor evolventice cu dinți înclinați și aplicația sa în reducerea efectului de uzare la oboseală ● Cercetări privind noi scheme cinematice ale mecanismelor motoarelor în stea ● Comanda sistemelor de producție flexibile utilizând algebra (max, +) ● Comportarea dinamică și utilizarea industrială a compozitelor din bare cu fibră de sticlă ● Sinteza geometro-cinematică cu bare folosite la închiderea /deschiderea plafoanelor de automobile ● Cercetări privind designul stațiilor de încărcare a autoturismelor electrice ● Contribuții privind optimizarea integrării factorului uman în evaluarea produselor industriale ● Dezvoltarea platformelor informatice pentru supravegherea la distanță via Internet a sistemelor de producție folosind conceptul Internet of Things (loT) ● Studii privind comportarea locală multiscale pentru materiale speciale supuse la solicitări severe, incrementale și discrete la interfețe de contact ● Ingineria programării și conducerii proiectelor ● Extinderea conceptului de Machine Learning și aplicarea lui în domeniul ingineriei industriale ● Ordonanțarea și optimizarea sistemelor industriale de tip HVLV (HighVariety, Low-Volume) ● Cercetări privind proiectarea spațiilor expoziționale din muzee ● Cercetări privind modelarea computerizată și testarea unor procese de prelucrare prin nano - electroeroziune ● Cercetări privind optimizarea protezelor personalizate ● Validarea datelor experimentale și algoritmi hibrizi de predicție a datelor specifice proceselor tehnologice27.6. Facultatea de Transporturi ● Aerodinamica vehiculelor de metrou ● Îmbunătățirea comportamentului la șoc a structurii automobilelor ● Îmbunătățirea confortului și stabilității vehiculelor rutiere ● Aplicații ale telematicii la sisteme de transsport ● Zgomotul de rulare produs de vehicule feroviare ● Cauze ale deraierii trenurilor de marfa ● Orașul inteligent și Internetul obiectelor ● Comunicații în sisteme telematice pentru transporturi ● Corelații intre urbanism și infrastructurile de transport ● Dinamica vehiculelor feroviaree la traversarea zonelor de traversare a caii de rulare cu variații elastice ● Electronica pentru vehicule ● Studiul securității la deraiere a vehiculelor feroviare ● Studiul fenomenelor dinamice la trenurilor de mare viteză ● Studiul comportamentului dinamic al locomotivei electrice de mare viteză ● Studiul dezvoltării durabile a sistemelor de transport ● Studiul optimizării consumului de energie în tracțiunea feroviara ● Studii teoretice și dezvoltarea sistemelor de ghidare ON BOARD ● Fiabilitatea rețelelor de transport ● Interacțiunea intre calea de rulare și vehiculele de tracțiune feroviară ● Regimul dinamic al interacțiunii dintre un vehicul feroviar și calea de rulare ● Localizarea obiectivelor generatoare de fluxuri semnificative de mărfuri ● Logistica lanțurilor multi-actori ● Optimizarea întreținerii vehiculelor feroviare/ rutiere ● Fenomene de interacțiune intre autovehicul și calea rutiera ● Fenomene de interacțiune a traficului asupra dispozitivelor de cale ● Planificarea circulației în rețele cu acces reglementat ● Calitatea conducerii și optimizări ale performantei dinamice a vehiculelor rutiere pe baza accelerației minimale ● Cercetări asupra congestiei în rețele rutiere din marile aglomerări urbane ● Reducerea zgomotului de rulare produs de vehicule feroviare ● Rețele de comunicații ad-hoc intre vehicule: MANET și VANET ● Securitatea pasivă și activa a automobilelor ● Securitatea în sisteme de gestiune a traficului feroviar ● Sisteme de propulsie moderne ● Sisteme inteligente de transport ● Tehnici de codificare și modulare pentru comunicații directe intre vehicule ● Transport Public urban și periurban ● Tribologia contactelor roată-șină ● Vehicule rutiere hibride/electrice ● Vehicule inteligente/fără șofer ● Reziliența rețelelor de transport ● Tehnologii moderne în terminale intermodale de transport ● Mobilitate urbană durabilă27.7. Facultatea de Inginerie aerospațială ● Avionică și sisteme de navigație aerospațială ● Control stocastic ● Controlul zborului aeronavelor și rachetelor ● Designul sistemelor de propulsie aerospațiale ● Diagnoza prin vibrații a structurilor aeronautice ● Dinamica vehiculelor spațiale ● Dinamica zborului pentru vehicule aeriene ● Echipamente și sisteme giroscopice ● Estimare și filtrare ● Ghidare, navigație și control pentru vehicule aerospațiale. Optimizare. ● Monitorizarea structurilor de aviație ● Navigație aeriană ● Senzori și actuatoare inteligente pentru aplicații aerospațiale ● Sisteme de comandă automată a zborului ● Sisteme de propulsie aerospațiale și aplicații în industrie ● Sisteme de propulsie și corecție neconvenționale aerospațiale ● Sisteme de navigație și avionică integrată ● Surse de energie neconvenționale în domeniul aerospațial ● Tehnologii de fabricație a structurilor compozite de aviație în afara autoclavei ● Tehnologii pentru aripi deformabile27.8. Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor ● Acoperiri antibacteriene pentru aliajele metalice utilizate la execuția protezelor de membru inferior ● Acoperiri multifuncționale pentru implanturi solicitate mecanic realizate dintr-un aliaj nou pe bază de titan ● Aliaje metalice utilizate la execuția implantelor spinale și efectul acestora asupra imagisticii medicale ● Alitocromizarea matricilor de nichel ● Analiza cauzelor de eșec în cazul implantelor metalice pentru fixarea fracturilor Compozite cu matrice metalică ● Cercetări privind optimizarea unor straturi protectoare din materiale compozite cu aplicații în domeniul energiei regenerabile ● Contribuții privind caracterizarea morfostructurală a materialelor sinterizate și a precursorilor prin analiză morfostructurală combinată cu analiza fractală ● Contribuții privind caracterizarea poluanților și ecologizarea unor sectoare metalurgice și a arealelor conexe ● Contribuții privind dezvoltarea unor aliaje multicomponente cu rezistență crescută la coroziune în medii agresive ● Contribuții privind măsurarea spectrometrică a concentrațiilor elementelor care au valori comparabile cu limitele de cuantificare aferente din materiale compacte și pulverulente Dezvoltarea de noi biomateriale compozite utilizabile în printarea 3D a unor implante ortopedice specifice ● Efectul tehnicilor de încălzire locală asupra structurii și deformabilității tablelor metalice utilizate în industria auto ● Eficientizarea procesului de realizare a termiticilor destinați obținerii îmbinărilor nedemontabile ● Eficientizarea procesului de sudare alumino-termică prin utilizarea granulelor compozite conglomerate cu compoziție termitică ● Evaluarea performanței stenturilor cardiovasculare din perspectiva biomaterialelor metalice Evaluarea protezelor de sold metal-metal din perspectiva interacțiunilor metal-țesut ● Îmbunătățirea procesului de osteointegrare a implanturilor prin funcționalizarea suprafețelor cu ajutorul tehnicilor electrochimice ● Materiale compozite supraconductoare pe bază de MgB2 obținute prin Spark Plasma Sintering ● Materiale pe bază de boruri și pământuri rare pentru aplicații energetice Metode de accelerare a nitrurării ● Micșorarea consumurilor specifice de materiale și energie la obținerea fontei de primă fuziune Modernizarea și ecologizarea tehnologiilor de obținere a materialelor feroase ● Modificarea suprafeței aliajelor de titan utilizate la execuția endoprotezelor de genunchi în vederea îmbunătățirii rezistenței la frecare-uzare ● Modificarea suprafeței aliajelor Mg-Ca prin acoperiri ceramice biodegradabile Modificarea suprafețelor aliajelor Co-Cr în vederea îmbunătățirii funcționalității endoprotezelor de șold ● Nitrocarburarea în mediu solid a oțelului 316L procesat din pulberi Noi compozite ceramice pentru substituenți osoși ● Previzionarea și optimizarea caracteristicilor superaliajelor cu baza nichel avansată prin metoda computațională ● Realizarea unor straturi subțiri de acoperire pentru recondiționare ● Recuperarea metalelor neferoase din surse secundare (surse de putere, deșeuri medicale, s.a.) Sinteza compușilor intermetalici din sistemul Ni-Al ● Straturi subțiri multicomponenți obținuți prin metoda PVD pentru funcționarea suprafețelor supuse uzurii ● Sulfonitrocarburarea în mediu solid a sculelor așchietoare din oțeluri ledeburitice Tehnologii moderne de obținere a materialelor metalice speciale ● Tehnologii noi, ecologice pentru realizarea de material metalice cu destinație specială Utilizarea aliajelor biodegradabile de magneziu pentru execuția de implante ortopedice Utilizarea metodei elementului finit la proiectarea pieselor din sectorul auto ● Valorificarea deșeurilor cu conținut de metale neferoase27.9. Facultatea de Chimie aplicată și Știința Materialelor ● Agenți antioxidanți de natură vegetală utilizați la obținerea băuturilor slab alcoolizate ● Ambalaje alimentare antimicrobiene ● Analiza cinetică și modelarea proceselor de valorificare a glicerinei prin esterificare în cataliza eterogenă ● Analiza cinetica și proiectarea proceselor de combustie catalitică a amestecurilor de substanțe poluante pe catalizatori industriali ● Aplicarea biotehnologiilor în domeniul alimentar sau textil ● Aplicații ale folosirii algelor în procesul de obținere a biogazului ● Comportamente de faze și proprietăți termofizice în amestecuri de CO2 și cicloalcani ● Dezvoltarea de metode analitice pentru analiza compușilor bifenilpoliclorurați pentru monitorizarea calității apei ● Distilarea azeotropică și căi de ocolire a acesteia ● Distribuția metalelor grele în faza apoasă - fază solidă în mediul acvatic ● Echilibre de faze la presiuni înalte în sisteme care conțin CO2 ● Electrozi modificați cu filme polimerice ● Evaluarea diferențierii longitudinale și temporale a concentrațiilor de metale grele în ape ● Extracție compuși naturali ● Hidrogeluri compozite ● Hidrogeluri reticulate pe baza de polietilenglicol ● Intensificarea transferului de masă și căldură la contactarea gaz-lichid în strat din umplutura mobilă ● Materiale biopolimerice superabsorbante ● Materiale compozite ● Materiale inovative pe baza de uleiuri vegetale ● Modelare și simulare la uscarea materialelor ● Modelarea și simularea cuplării proceselor în dezvoltarea fabricațiilor chimice și biochimice ● Obținerea, caracterizarea și testarea gelurilor bifazice ● Optimizarea managementului calității apei potabile ● Polimeri termosensibili ● Polimerizări radicalice, ionice și ionic-coordinative ● Predicția duratei de viață a structurilor metalice prin determinarea rezistentei critice la atac coroziv ● Procedee de obținere de biocombustibili din macroalge ● Procese de separare avansată în prelucrarea produselor naturale ● Procese electrochimice în solvenți organici ● Proprietăți volumetrice și de transport în sisteme apa -sare/ apa-sare- aminoacizi ● Reacții de transformare pe cale chimică a polimerilor ● Sinteza unor compuși heterociclici cu potențială acțiune biologică ● Sistem integrat de recondiționare și revitalizare a pilelor electrochimice de unică folosință ● Sisteme nanostructurate hibride pentru separări și sinteze organice fine ● Sisteme nanostructurate pentru eliberare controlată de substanțe biologic active ● Soluții moleculare lichide: determinări experimentale și modelare ; corelații structura-proprietăți. ● Solvenți prietenoși cu mediul pentru captarea și stocarea CO2 ● Spectroscopia de impedanță electrochimică aplicată în diagnosticarea defectelor senzorilor electrochimici industriali ● Studii de inginerie în aplicarea principiului cromatografiei reactive la procesele de transformare a glicerinei ● Studii electrochimice și spectrale asupra unor compuși organici ● Studiul proprietăților amestecuri lor de combustibili convenționali cu biocombustibili ● Transfer de căldură și masă cu transformare chimică la procesarea termică a materialelor chimice și biochimice ● Uscarea biomaterialelor ● Valorificarea deșeurilor alimentare sau textile27.10. Facultatea de Științe aplicate ● Atacarea electrochimică a plachetelor semiconductoare (GaN, InP, GaAs, GaP) pentru sinteza diferitelor nanostructuri, precum sunt nanofirele, nanobelt-urile, etc., utilizate la fabricarea unor nanodispozitive active ● Biosenzori electrochimici utilizând nanoarhitecturi 1D cu morfologie controlată. ● Calculul structurii electronice pentru heterostructuri din GaAs/AlGaAs Controlabilitate pentru ecuații de tip parabolic ● Caracterizarea morfologică și structurală la scală atomică și nanometrică a micro-/nano-materialelor și micro- /nano-structurilor ● Caracterizarea și testarea complexă a proprietăților fizico-chimice ale micro-/nano-materialelor, micro-/nano-structurilor și micro-/nano-dispozitivelor ● Convexitate afina și optimizare ● Detectarea moleculelor de gaze cu ajutorul unor dispozitive pe baza de nanofire ● Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor poluanți organici și anorganici din probe lichide (apă), solide (soluri) și gazoase (aer) ● Ecuații diferențiale ordinare și ecuații diferențiale cu întârziere cu aplicații în inginerie, biologie și medicină ● Efectele câmpurilor externe asupra proprietăților optice și electronice ale punctelor cuantice ● Electrodepunerea aliajelor nanostructurate de Ni și a compozitelor cu nanomateriale carbonice. ● Investigarea performantei la coroziune și a caracteristicilor electrocatalitice pentru producerea hidrogenului ● Electronică nucleară analogical și digitală ● Evaluarea defectelor și a contaminanților prezente în diferite materiale semiconductoare, metalice și nemetalice ● Evaluarea proprietăților electrice, termice, optice și magnetice ale filmelor subțiri, pulberilor oxidice, materialelor feroelectrice și magnetice la temperaturi criogenice ● Evaluarea rezistenței la coroziune a diferitelor acoperiri și materiale metalice cu ajutorul unor teste de laborator accelerate ● Fabricarea unor nanodispozitive active utilizând tehnica EBL (E-beam Litography) și platforma de micro- /nano-manipulare în situ SEM, cu o rezoluție de 0.7. nm, pentru testarea/evaluarea răspunsului electric și mecanic al acestora ● Fenomene optice neliniare în nanostructuri semiconductoare ● Fizica laserelor ● Inducerea unor vibrații (oscilații) ale nanofirelor (de diferite feluri) cu ajutorul unui câmp electric extern și/sau a unui fascicul de electroni ● Ingineria structurală a oxidului de aluminiu anodic nanoporos (AAO) pentru aplicații în nanotehnologie ● Măsurarea și dozimetria radiațiilor ionizante ● Metode și tehnici de optimizare în alocarea fiabilității ● Optoelectronică integrată ● Optică neliniară ● Perturbări stochastice ale structurilor sub-Riemanniene ● Proiectarea și fabricarea (sinteza) unei game variate de nanomateriale și nanostructuri pe bază de carbon cu aplicații în celule solare, biosenzori, dispozitive micro-/nano-electromecanice ● Sinteza electrochimică a nanofirelor într-o nano-matrice semiconductoare pentru fabricarea unor micro- /nano-dispozitive active ● Sinteza și fabricarea de noi materiale metalice și oxidice nanostructurate, inclusiv nanoparticule, nanofire, filme subțiri, cu aplicații în celulele solare, baterii, producerea de hidrogen prin electroliză, micro-/nano-electronică27.11. Facultatea de Antreprenoriat, Inginerie și Management al Afacerilor ● Cercetări teoretice și practice asupra antreprenoriatului (în general) și antreprenoriatului tehnologic (în special) ● Cercetări teoretice și practice în domeniul managementului proiectelor și tehnologiilor ● Cercetări teoretice și practice în domeniul managementului strategic și strategiilor de dezvoltare a afacerilor și organizațiilor ● Cercetări teoretice și practice privind dezvoltarea managementului resurselor umane în organizațiile industriale ● Cercetări teoretice și practice privind modelarea sistemelor/proceselor în organizațiile industriale ● Cercetări teoretice și practice privind sistemele suport din IMM-uri ● Creșterea calității produselor ● Elaborarea strategiilor organizațiilor Organizarea proceselor de producție și servire27.12. Facultatea de Inginerie și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor ● Aplicații industriale și de analiză nedistructivă cu fascicule gamă monocromatice ● Astrofizica nucleară ● Dinamici ultra-rapide de atomi, molecule și agregate sondate cu pulsuri laser și laser cu electroni liberi, scurte și intense ● Emergența structurilor spațio-temporale în sisteme cuantice mesoscopice ● Fizica fasciculelor de electroni și gama ● Instrumentație și aplicații nucleare ● Investigații numerice asupra structurii rezonanței pygmy dipolară ● Optimizări computaționale în sens OpenMP și MPI ale metodei particulei test folosite în rezolvarea ecuațiilor de transport de tip Boltzmann-Vlasov ● Sisteme de caracterizare ale fasciculelor gama ● Spectroscopie moleculară de raze X la înalta rezoluție ● Structura nucleară și reacții nucleare ● Structura și proprietățile nano-obiectelor izolate studiate cu ajutorul radiației sincrotron, laser și laser cu electroni liberi ● Studiul structurii nucleare în reacții fotonucleare ● Tehnici avansate pentru detecția și măsurarea radiațiilor gama27.13. Facultatea de Mecanică și Mecatronică ● Studii și cercetări privind influenta temperaturii și presiunii asupra vâscozității unui ulei mineral; ● Robot mobil cu deplasare în plan vertical; ● Studii și cercetări privind implementarea mușchilor pneumatici în construcția protezelor. ● Studii și cercetări privind dezvoltarea tehnicilor biomecanice de corecție a coloanei vertebrale ● Conversia energiei radiației în lucru mecanic ● Captatoare solare cu suprafața absorbantă perforată ● Utilizarea nanotehnologiilor la aearea apelor ● Cercetări privind gazodinamica hotelor de absorbție ● Rezistența la înaintare a corpurilor ● Optimizarea sistemelor termice și frigorifice prin analiză exergo-economică ● Instalații frigorifice și pompe de căldură ● Studiu privind ameliorarea performantelor și emisiilor poluante ale unui motor cu ardere internă folosind sisteme de aprindere performante ● Studiu privind îmbunătățirea arderii amestecurilor omogene sărace în motoarele cu aprindere prin scânteie folosind combustibili alternativi bogați în hidrogen ● Amortizarea impactului cu medii poroase îmbibate deformabile ● Lagăre axiale hidrostatice deformabile ● Cercetări pentru realizarea unor sisteme mecatronice cu ultra-sunete pentru tratarea postoperatoriu a fracturilor oaselor ● Perfecționarea tehnologiilor de asamblare prin sudare cu laser a capsulelor din otel inox pentru materiale radioactive ● Cercetări pentru perfecționarea sistemelor mecatronice cu ultra-sunete pentru controlul nedistructiv al ansamblărilor sudate de la șinele de rulare pentru tramvaiele de mare viteză din capitală și managementul acestora ● Stări de solicitare în componentele echipamentelor industriilor de proces cu defecte constatate pe parcursul funcționării, în special prin corodarea pereților, și evaluarea duratei reziduale de viață/serviciu. ● Stări de solicitare în plăci compozite stratificate, realizate din materiale polimerice sau combinații cu materiale metalice. ● Stări de solicitare în construcția echipamentelor industriale sub presiune, din structura industriilor de proces (chimică, alimentară, materiale de construcții, energetică nucleară etc.), în etapele de fabricare, transportare, montare, în cazul: - îmbinări corecte din punct de vedere geometric între elemente, dar cu geometrii și/sau materiale diferite; - defecte produse în fazele menționate, în vederea acceptării sau prescrierea unor noi condiții de exploatare, respectiv respingere. ● Roboți mobili bio-mimetici ● Soluționarea incertitudinilor de funcționare ale actuatoarelor în aplicații mecatronice ● Localizarea și poziționarea unui mobil în spații închise ● Modelarea proceselor termo-gazodinamice din cilindrul motorului cu ardere internă ● Utilizarea combustibililor alternativi la motoarele cu ardere interna (hidogen, alcooli, combustibili lichefiați, biodiesel) ● Creșterea performantelor energetice ale motoarelor cu ardere internă ● Cercetări innovative privind valorificarea energetica a deșeurilor menajere urbane. ● Optimizarea amplasării suprafețelor convective ale cazanelor recuperatoare din ciclurile mixte. ● Cercetări referitoare la tehnologiile de valorificare energetică a excrementelor avicole. ● Cuplaje cu film fluid pentru automobile. Studiul comportării termo - hidrodinamice. ● Transmisii cu film fluid. Considerații teoretice și practice. ● Transmisii mecanice hibride cu aplicații la automobile. Analiza principiului de funcționare. ● Efectul texturării asupra suprafețelor în mișcare relativă aflate în contact. ● Utilizarea gazelor băgate în hidrogen în camerele de ardere ale turbinelor de gaze ● Cercetări în vederea realizării de instalații sau sisteme pentru prepararea deșeurilor industrial în vederea procesării ● Sisteme robotice și mecatronice pentru reabilitare medicală ● Bio-tribologie ● Studiul stării de tensiune și deformații la îmbinările învelișurilor cu geometrii diferite ● Îmbunătățirea metodelor de gestionare a deșeurilor cu potențial energetic ridicat ● Efectul frecării asupra stabilității mișcării pentru cuple cu viteze mici și foarte mici ● Comportarea vascoelastică a materialelor de fricțiune cu aplicații la frâne ● Comportarea tribologică a pielii umane în contact cu materiale sintetice27.14. Facultatea de Biotehnologii ● Cercetări privind utilizarea unor bacterii lactice pentru obținerea de băuturi fermentate ● Consecințele ecologice ale aplicării tehnicilor moderne în agricultură ● Determinarea permeabilității la vapori de apă a unor folii de ambalare ● Determinarea stabilității microbiologice a probelor de microbiotă în colecția ColHumB ● Evaluarea ecotoxicității materialelor de ambalare biodegradabile ● Implementarea sistemului de economie circulara în contextul schimbărilor climatice ● Ingrediente funcționale din deșeuri alimentare ● Studii asupra bacteriilor endofite potențial benefice plantelor ● Studii asupra producerii de biosurfactanți de către bacterii ● Studii moleculare asupra biodiversității drojdiilor și fungilor filamentoși ● Studiu privind unele caracteristici morfologice ale polenului melifer din România ● Testarea în vitro a efectului substanțelor biologic active asupra microbiomului intestinal folosind simulatorul GIS1 ● Utilizarea speciei Saccharomyces cerevisiae ca model în testarea potențialului biotehnologic al unor produse de origine vegetală ● Utilizarea tehnicilor de biologie moleculară în studiul mediilor poluate28. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA Adresă: Piața Victoriei nr. 2, Timișoara, 300006, jud. Timiș, România Site web: www.upt.ro/ Responsabil universitar: Adriana IACOB, adriana.iacob@upt.ro28.1. Școala Doctorală ● Aplicații ale rețelelor neuronale profunde în biometrie/medicină/automotive ● Considerații privind calitatea energiei electrice furnizate consumatorului final ● Soluții privind îmbunătățirea performanțelor energetice ale echipamentelor de protecție împotriva supratensiunilor ● Materiale avansate pentru conversia energiei ● Actuatori cu filme din aliaje cu memorie a formei depuse prin pulverizare magnetron ● Explorări combinatorial-compoziționale pentru optimizări în plăci bipolate pentru electrolizoare ● Sudarea laser a aliajelor cu memorie pe baza de Ti ● Impactul soluțiilor noi de asigurare a energiei termoenergetice coroborat cu calitatea aerului și schimbările climatice ● Producerea de biogaz din deșeuri biodegradabile, soluție pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră ● Scanere laser de tip poligonal și aplicații ● Scanere laser de tip galvanometric și aplicații ● Scanere laser cu prisme Risley ● Tomografie optică de coerență (OCT) cu aplicații biomedicale ● Tomografie optică de coerență (OCT) pentru control nedistructiv29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI Adresă: Strada Dimitrie Mangeron no 67, Iași, România Site web: www.tuiasi.ro/ Responsabil universitar: Cornelia Murariu, cmurariu@tuiasi.ro, internațional@tuiasi.ro29.1. Facultatea de Inginerie electrică, Energetică și Informatică Aplicată ● Managementul iluminatului public și ambiental ● Tehnici de optimizare în ingineria electrică ● Dispozitive de diagnostic bazate pe tehnici de medicină complementară și alternativă ● Rețele inteligente și surse regenerabile de energie ● Utilizarea optimă a electricității prin procedee diverse ● Monitorizarea panourilor solare folosind tehnici de învățare automată ● Proiectarea de senzori RFID pentru aplicații de monitorizare a mediului și a persoanelor în vârstă ● Utilizarea învățării automate pentru îmbunătățirea tehnicilor folosite în practica medicală ● Dispozitive portabile pentru înregistrarea expunerii la factorii nocivi ● Biocaptor microfluid pe bază de hârtie ● Biocaptor electrochimic cu caracteristici microfluide ● Electronică flexibilă cu aplicații medicale ● Dispozitive nano-piezoelectrice pentru recuperarea energiei ● Nanocompozite termoplastice conducătoare pentru proiecție în 3D ● Nanocompozite termoplastice activate electromagnetic ● Interfețe creier-calculator pentru aplicații biomedicale ● Interfețe creier-calculator și aplicații pentru roboți mobili ● Controlul neuroprotezelor pentru recuperarea neuromotorie ● Sisteme hibride exoschelet-stimulare electrică pentru recuperare neuromotorie ● Prelucrarea digitală a imaginilor pentru asistență în traficul rutier ● Rețele de senzori fără fir pentru aplicații în Internetul lucrurilor29.2. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ● Traductori și sisteme electronice incluse în haine ● Analiza vocii umane și vorbirii pentru detectarea emoțiilor sau patologilor vocale ● Sisteme și algoritmi de analiză complexă de imagini ● Metode ale Inteligenței artificiale aplicate în medicină ● Circuite cu dinamică neliniară și aplicații ● Algoritmi rapizi de prelucrare numerică a semnalelor ● Transformate discrete ● Implementare eficientă a unor module de criptografie ● Algoritmi și arhitecturi VLSI29.3. Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ● Micro și nanogeluri pe bază de polizaharide ficționalizate pentru țintirea activă a tumorilor maligne ● Nanocapsule polimere pentru aplicații biomedicale ● Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii ● Compozite polimere fotoluminiscente ● Nanomateriale și nanostructuri cu aplicații în depoluarea mediului ● Nanostructuri stratificate ca matrici pentru eliberare controlată de medicamente ● Nanostructuri cu răspuns plasmonic ● Utilizarea materialelor naturale și a deșeurilor de biomasă ca biosorbenți cu aplicații în ingineria mediului ● Îndepărtarea selectivă și eficientă a ionilor metalelor grele din medii apoase utilizând biosorbenți funcționalizați ● Obținerea unor materiale adsorbante pe bază de deșeuri de PET și utilizarea lor în procesele de decontaminare a mediului ● Îndepărtarea metalelor grele din apele uzate utilizând biosorbenți ● Îndepărtarea colorantilor din apele uzate utilizând materiale de tip "low-cost" ● Îndepărtarea poluanților gazoși prin biofiltrare ● Tratarea aerului prin biofiltrare cu percolare29.4. Facultatea de Construcții și Instalații ● Optimizarea răcirii panourilor fotovoltaice integrate în fațadele ventilate ● Soluții inovatoare pentru reabilitarea elementelor de infrastructură aflate pe terenuri compresibile sau pante instabile ● Materiale locale și alternative folosite în construcții ● Efectul cutremurelor de pământ asupra dimensionării elementelor de construcție din beton armat ● Proiectarea și calculul structurilor performante și rezistente la acțiunea seismică ● Aplicații ale ingineriei civile în cadrul conceptului de Orașe Inteligente (Smart Cities) ● Clădiri verzi, energie verde, planuri urbanistice verzi - corijarea erorilor umane arhitecturale și inginerești prin identificarea acestora și elaborarea de soluții. Program de studiu dirijat pe direcțiile prioritare de analiză a calității aerului în anturaj urban, efecte ale turbulențelor atmosferice generate de dezvoltarea haotică a mediului construit, consecințele nocive ale implantării activităților industriale în mediul locuit - studii pe modele de laborator fizic de profil aerodinamic și virtual. ● Armonizarea în dezvoltarea proporțiilor și amplasării corespunzătoare a zonelor de tip urban vis-a-vis cu cele de tip suburban adiacent din punctul de vedere al factorilor de mediu natural și studii asupra posibilităților de corectare a erorilor umane acumulate anterior. Program de studiu în teren cu observații pe termen scurt și mediu și utilizarea modelelor de analiză adecvate. ● Modificări generate de dezvoltarea economică rapidă a mediului urbanizat asupra mediului natural cu caracter de alterare a calității vieții. Analiza și sinteza principiilor de dezvoltare modernă în contextul dezvoltării durabile privind dinamica evoluției armonizate în cadrul conceptului de Smart City pe baza rezultatelor observațiilor cu caracter programat29.5. Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor ● Dezvoltarea de noi fluide cu nanoparticule, tip nanofluide ● Studiul plasticității induse prin maclare și prin transformare la oțelurile manganoase ● Studiul structurii și proprietăților oțelurilor Hadfield în regim dinamic ● Studiul comportării la fluaj al unor aliaje cu memoria formei pe baza de FeMn ● Studiul relației dintre memoria termică și cea mecanică, la aliajele Ti-Ta biocompatibile cu memoria formei ● Studiul capacității aliajelor TiNiCu, cu memoria formei, de a genera de lucru mecanic29.6. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor ● Fibre textile inteligente pentru utilizări medicale ● Structuri textile pentru protecția electromagnetică ● Confort textil - îmbrăcăminte multifuncțională ● Senzori flexibili pentru îmbrăcăminte inteligentă ● Întărituri pentru materiale compozite avansate ● Compozite ranforsate cu structuri țesute 3D ● Managementul strategic al tripletei "Producție - Calitate - Mentenanță" ● Gestionarea riscurilor și dezvoltarea durabilă în întreprinderi30. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Adresă: 28, Strada Memorandumului, 400114, Cluj-Napoca, România Site web: www.utcluj.ro Responsabil universitar: Romulus TEREBES, bourses.ei@staff.utcluj.ro30.1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism ● Protejarea patrimoniului arhitectural și urbanistic (istoria atitudinilor față de patrimoniu; transformările istorice ale patrimoniului; reutilizarea materialului antic - spolierile) ● Peisaj și peisaj cultural; înțelegerea specificului local în termenii relației habitatului uman cu mediul și peisajul; evoluție locală, urbană și teritorială ● Arhitectura locuirii moderne și contemporane (istoria locuinței moderne; locuințe sub regim comunist; dezvoltări de locuințe în regim neoliberal; locuințe sociale și politici publice de locuire; locuințe moderne ca patrimoniu de arhitectură); ● Arhitectură - timp - habitudini (arhitectura în relație cu cultura societăților, modul de viață și identitatea; microistorii arhitecturale între influențe și confluențe locale; studii etno-culturale și de arhitectură). ● Modalități de apreciere a calității spațiului construit: de la clădire - local, la oraș, și teritoriu - global; aspectele lizibilității spațiului construit30.2. Facultatea de Automatică și Calculatoare ● Inteligența artificială în automatică ● Deep learning în robotică ● Estimare și control pentru sisteme neliniare30.3. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ● Tehnici de criptare și de marcare transparentă ● Prelucrarea statistică a semnalelor ● Analiza, filtrarea și clasificarea imaginilor multispectrale și hiperspectrale ● Îmbunătățire și restaurare de imagini folosind tehnici de inteligență artificială ● Recunoașterea automată a vorbitorilor de limbă franceza folosind rețele neuronale ● Recunoașterea automată a emoțiilor din semnalul vocal ● Identificarea automată a sentimentelor exprimate în texte în limba franceză ● Tehnologii de procesare a textelor în limba franceză folosind machine learning ● Tehnologii de procesare a semnalelor vocale cu aplicații în diagnosticul automat în medicină ● Evaluarea performanței generatoarelor de trafic realiste pentru rețelele bazate pe cloud ● Instalarea automată de cloud-uri virtuale private și a aplicațiilor bazate pe containere ● Caracterizarea canalului radio spațial în banda de 40 GHz utilizând datele meteo determinate local (în cadrul experimentului Alphasat) ● Proiectarea și realizarea unui sistem de antene comandate în faza pentru aplicații wireless ● Planificarea radio a unei rețele wireless într-o zona geografică data utilizând simulatorul HTZ Communications de la ATDI ● Determinarea diagramei de radiație a unei antene cu ajutorul echipamentului de măsura montat pe UAV ● Implementarea unor protocoale de distribuție de chei cuantice30.4. Facultatea de Construcții ● Sustenabilitatea structurilor metalice sau mixte oțel beton ● Impactul clădirilor asupra mediului ● Eficiența energetică a clădirilor ● Clădiri de înaltă performanță energetică ● Studiul punților termice la clădiri ● Modelarea numerică a transferului de masă și umiditate ● Evaluarea higrotermică a elementelor anvelopei clădirii30.5. Facultatea de Inginerie Electrică ● Analiza înfășurărilor mașinilor electrice de curent alternativ toleranțe la defecte ● Topologii speciale pentru mașini electrice cu aplicații în energii regenerabile ● Actuatoare pentru aplicații medicale - topologii și materiale avansate30.6. Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului ● Reabilitarea ecologică a siturilor poluate ● Tehnologii curate pentru creșterea rezistenței la coroziune a oțelurilor inoxidabile utilizate în industria alimentară ● Sisteme microfluidice cu electrozi integrați pentru studiul comportării în flux a celulelor vii ● Stimularea prin tratamente de suprafață și terapie laser a osteointegrării implanturilor din titan ● Noi eco-materiale de tip compozit utilizând fibre naturale ● Noi materiale de tip compozit utilizând deșeuri din ambalaje ● Studii privind utilizarea deșeurilor vegetale ● Pulberi și compacte magnetice moi nanostructurate de tip metal-ferită obținute prin măcinare mecanică și sinterizare în plasmă ● Pulberi magnetice pseudo "core-shell" de tipul metal@ferită ● Materiale magnetice moi performante obținute prin mecanosinteză și sinterizare în plasmă Materiale compozite de tip metal-ceramic obținute prin măcinare mecanică și sinterizare în plasma31. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI Adresă: Bulevardul Lacul Tei nr. 122 - 124, 020396, sector 2, București, România Site web: www.utcb.ro Responsabil universitar: Iolanda CRAIFALEANU, i.craifaleanu@gmail.com31.1. Facultatea de Inginerie a Instalațiilor ● Calitatea aerului și soluții naturale în mediul urban ● Eficiența energetică a clădirilor din perspectiva zero energie ● Strategii de ventilare pentru un climat sănătos și confortabil ● Modelarea și optimizarea proceselor în uscătoarele solare ● Modelarea și caracterizarea sistemelor de stocare a energiei solare ● Modelarea și dimensionarea echipamentelor de captare a energiei solare31.2. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine ● Efecte locale de teren / răspunsul seismic al terenului ● Vibrații seismice și/sau ambientale ale structurilor31.3. Facultatea de Hidrotehnică ● Ingineria apelor subterane ● Eficiența proceselor de tratare a apei în degradarea și reținerea compușilor de tip PFAS (substanțe per și poli-fluoroalchilate) din apa destinată consumului uman ● Eficiența proceselor de epurare a apelor uzate cu ajutorul tehnologiei MABR - reactoare biologice cu membrane aerate31.4. Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri ● Utilizarea deșeurilor industriale în betoane și mortare32. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV Adresă: B-dul Eroilor nr. 29, Brașov, România Site web: www.unitbv.ro Responsabil universitar: Luminita PARV, luminita.parv@unitbv.ro32.1. Facultatea de Inginerie Mecanică / Centrul de Cercetare Simulare numerică, Testări și Mecanica Materialelor compozite ● Dezvoltarea de modele analitice și numerice pentru structuri celulare periodice realizate din materiale compozite termoplastice din PET ranforsat cu PET ● Optimizarea multifuncțională a structurilor sandwich cu miezuri celulare periodice32.2. Facultatea de Inginerie tehnologică și Management industrial / Școala Doctorală interdisciplinară ● Modelarea și simularea sistemelor de producție ● Modele de simulare a fluxurilor de producție și aplicarea conceptului Lean Manufacturing32.3. Școala de Design de Produs și Mediu / Centrul de Cercetare Sisteme de energii regenerabile și reciclare ● Straturi subțiri fotocatalitice VIS-active de TiO2 - derivați de grafena32.4. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Școala Doctorală interdisciplinară ● Creșterea performanțelor sistemelor hibride bazate pe module fotovoltaice și generatoare termoelectrice ● Dispozitive electronice de caracterizare a sistemelor hibride de tip PVT-TEG ● Sisteme de instrumentație virtuală cu aplicații în industrii termoelectrice ● Achiziția și analiza imaginilor/texturilor color și multispectrale ● Analiza imaginilor hiperspectrale ● Analiza imaginilor satelitare Sentinel-2 ● Sisteme electronice de achiziție bazate pe FPGA sau ASIC pentru detectorii de particule ai Experimentului ATLAS de la CERN, Geneva32.5. Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere / Școala Doctorală interdisciplinară ● Conservarea patrimoniului forestier: implicații sociale și economice32.6. Facultatea de Construcții / Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov ● Hazard și riscuri naturale ● Materiale de construcții sustenabile33. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE Adresă: Strada Carol I, nr. 2, Târgoviște, Dâmbovița, România Site web: www.valahia.ro Responsabili universitari: Silviu MILOIU, silviu.miloiu@valahia.ro, Loredana TANASE, loredanatanase80@yahoo.com33.1. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Inginerie Electrică ● Dezvoltare de algoritmi noi de marcare reversibilă a imaginilor ● Marcare reversibilă în imagini criptate ● Dezvoltarea unui model și a unei metode numerice pentru analiza comportamentului elementelor neliniare de circuit33.2. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Ingineria Materialelor ● Dezvoltarea de tehnici și metodologii de conservare și restaurare a suprafețelor de patrimoniu cultural33.3. Școala Doctorală de Științe Inginerești / Inginerie Mecanică ● Cercetare și experimentare privind Sistemele Cyber-Mecatronice aplicate în procesele inteligente de control integrat din industria automobilului ● Analiza teoretică și experimentală a mecanicii implanturilor ortopedice33.4. Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste / Istorie ● Industria osoasă preistorică de pe teritoriul României ● Obiecte de podoabă preistorice pe teritoriul României ● Istoria și evoluția muzeelor din România sub raportul conceptelor europene ● Muzeografia de tranziție și cea anticipativă ● Muzeosofia și educația on line - demersul european și național ● Orașul vechi vs orașul nou: identitatea și moștenirea urbană în sec. XXI ● Eugen Ionescu și rolul său în diplomația culturală a României în Franța în perioada celui de-al Doilea Război Mondial ● Matilda Ghyka și legăturile intelectuale româno-franceze în perioada interbelică ● Bursieri români în Franța în perioada interbelică ● Interesele strategice ale Franței și stabilirea frontierelor sud-est europene în perioada Conferinței de la Paris (1919-1920) ● Școala Specială Militară de la Saint-Cyr și formarea elitelor românești înainte de Marele Război ● Școala Specială Militară de la Saint-Cyr și formarea elitelor românești în perioada interbelică ----