NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2021pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 22 septembrie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.333 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021.
   +  Articolul 1(1) Programul național de investiții „Anghel Saligny“, denumit în continuare program, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.(2) În aplicarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, denumită în continuare ordonanță de urgență, beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 100 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.(3) În situația în care asociațiile de dezvoltare intercomunitară nu sunt înființate până la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a încheia acorduri de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora să se oblige ca în termen de 1 an de la data semnării acordurilor să înființeze asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în program a obiectivelor de investiții.(4) Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:a) îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local;b) facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de interes județean și local;c) reducerea gradului de izolare a localităților.(5) Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții „Anghel Saligny“ sunt următorii:a) lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;b) număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare: 700.000 buc.;c) lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/realizate: 2.000 km;d) lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice din interiorul localităților modernizate/realizate: 3.000 km;e) număr de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale construite/modernizate: 200.  +  Articolul 2(1) În vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat prin program, pe județe, astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune teritorială, se utilizează cel puțin unul din următoarele criterii de prioritizare:a) datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, având în vedere:(i) ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul numărului de unități administrativ-teritoriale de la nivel național;(ii) ponderea populației județului raportată la populația totală a țării;(iii) ponderea suprafeței județului raportată la suprafața totală a țării;b) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale;c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare județ, având în vedere:(i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare județ, din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel național, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;(ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate de la nivel național;d) indicatori statistici publicați în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Național de Statistică, din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu apă, sistemelor de canalizare.(2) După repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pe județe conform alin. (1), în vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții încadrate în cel puțin una dintre categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgență, se utilizează cel puțin unul din următoarele criterii de prioritizare:a) datele demografice și administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale, având în vedere:(i) ponderea populației unităților administrativ-teritoriale raportată la populația totală a județului;(ii) ponderea suprafeței unităților administrativ-teritoriale raportată la suprafața totală a județului;b) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale;c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de fiecare unitate administrativ-teritorială, având în vedere:(i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare unitate administrativ-teritorială, din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel județean, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;(ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate de la nivel județean;d) indicatori statistici publicați în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Național de Statistică, din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu apă, sistemelor de canalizare;e) populația deservită de obiectivul de investiții - număr de beneficiari direcți;f) contribuția proiectului la atingerea obiectivelor generale ale programului prin analizarea gradului de dotare tehnico-edilitară și de acces la căile de comunicație pentru asigurarea standardelor de calitate a vieții, necesare populației, și față de rangul de ierarhizare a localităților, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare;g) pentru asigurarea conformării cu obligațiile asumate față de Uniunea Europeană, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență se alocă fonduri doar pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de peste 2.000 de locuitori și, prin excepție, în cazuri justificate, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație sub 2.000 de locuitori.(3) Obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență, care se află pe amplasamente din interiorul localităților, sunt eligibile la finanțare în următoarele condiții:a) au fost finalizate sistemele de alimentare cu apă și canalizare pe amplasamentul respectiv;b) lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare, pe amplasamentul respectiv, au termen de finalizare de maximum 2 ani de la data includerii obiectivului de investiții în lista prevăzută la art. 7;c) beneficiarul depune, împreună cu solicitarea de includere în program, un memoriu justificativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a, în baza căruia prezintă motivele pentru care nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare pe amplasamentul respectiv.(4) Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale:a) comune: 4 milioane lei, cu TVA;b) orașe: 7 milioane lei, cu TVA;c) municipii, altele decât reședințele de județ: 10 milioane lei, cu TVA;d) municipii reședințe de județ: 43 milioane lei, cu TVA;e) sectoarele municipiului București: 35 milioane lei, cu TVA;f) județe (reprezentate de consilii județene): 140 milioane lei, cu TVA.(5) Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare asociație de dezvoltare intercomunitară, precum și parteneriatele în vederea înființării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară vor avea prealocată finanțare pentru cel puțin un proiect eligibil, a cărui valoare maximală reprezintă suma valorilor ce ar reveni fiecărui membru al asociației sau parteneriatului, conform alin. (4), la care se adaugă un procent de 10%.(6) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile unităților administrativ-teritoriale, membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care au primit finanțare conform alin. (5).  +  Articolul 3În sensul prevederilor art. 4 alin. (5) din ordonanța de urgență, tipurile de obiective de investiții care se finanțează prin program sunt:a) obiective de investiții noi - reprezintă acele obiective de investiții care, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu au execuție bugetară sau au execuție bugetară exclusiv pentru alte cheltuieli de investiții, prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) obiective de investiții în continuare - reprezintă acele obiective de investiții care, la momentul depunerii cererii de finanțare, au execuție bugetară, pentru care au fost efectuate cheltuieli de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență se pot finanța prin program toate categoriile de lucrări necesare pentru construirea sistemului centralizat de alimentare cu apă, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, inclusiv a stațiilor de tratare a apei și a branșamentelor până la limita de proprietate, precum și a lucrărilor de intervenții la acestea, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații curente.(2) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență se pot finanța prin program toate categoriile de lucrări necesare pentru construirea sistemului de canalizare, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, inclusiv a stațiilor de epurare a apelor uzate menajere și/sau pluviale, a sistemelor de captare a apelor pluviale și a racordurilor până la limita de proprietate, după caz, precum și lucrările de intervenție la acestea, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații curente.(3) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență se pot finanța prin program toate lucrările necesare pentru construirea de infrastructură rutieră, a unuia sau mai multor componente ale acesteia, precum și lucrările de intervenție la infrastructura existentă, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații curente.(4) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență se pot finanța prin program toate lucrările necesare pentru construirea de poduri, podețe, pasaje, punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice, precum și lucrările de intervenție la acestea, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații curente.(5) Se pot finanța de la bugetul de stat, prin program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:– „1.2. Amenajarea terenului“;– „1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților“;– „2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții“;– „3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor“;– „3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție“;– „3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție“;– „4. Cheltuieli pentru investiția de bază“;– „5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier“;– „5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții“;– „5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții“;– „5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC“;– „5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute“;– „6.2. Probe tehnologice și teste“.(6) Nu se finanțează de la bugetul de stat, prin program, următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:– „1.1. Obținerea terenului“;– „1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială“;– „3.1. Studii“;– „3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații“;– „3.3. Expertizare tehnică“;– „3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor“;– „3.5.1. Temă de proiectare“;– „3.5.2. Studiu de prefezabilitate“;– „3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general“;– „3.6. Organizarea procedurilor de achiziție“;– „3.7. Consultanță“;– „3.8. Asistență tehnică“;– „5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier“;– „5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare“;– „5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare“;– „5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate“;– „6.1. Pregătirea personalului de exploatare“.(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) pot fi finanțate și din bugetul local al beneficiarilor.(8) Nu se finanțează de la bugetul de stat cheltuielile efectuate anterior introducerii în lista de obiective propuse spre finanțare prin program, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 5(1) În vederea derulării programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziție beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București. Toate activitățile specifice programului se desfășoară prin intermediul platformei digitale, cu excepția situației prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 6(1) În vederea includerii la finanțare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează:a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1;b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzut la lit. a);c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor județene pentru aprobarea parteneriatului, în situația prevăzută la art. 1 alin. (3).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, și se încarcă pe platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“ sau se emit în format hârtie, se semnează olograf și se depun la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu programare prealabilă disponibilă pe site-ul oficial al ministerului.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate solicita beneficiarilor clarificări cu privire la completarea eronată sau incompletă a cererilor de finanțare.(4) În situația în care, în termen de 15 zile, beneficiarii nu dau curs solicitărilor de clarificări din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cererile de finanțare se consideră neeligibile.(5) Se consideră eligibile proiectele integrate doar acelea care fac parte din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanța de urgență sau cele care fac parte din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 7După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare și a documentelor necesare potrivit art. 6 alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în urma analizării conformității administrative și tehnice a proiectelor depuse cu cerințele stabilite în program și în urma aplicării criteriilor de prioritizare în conformitate cu prevederile art. 2 și efectuării analizei interne, aprobă lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare prin program, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.  +  Articolul 8(1) Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 3 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.(3) Începând cu anul bugetar 2024, contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot încheia doar în situația depunerii de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 b, privind finalizarea obiectivului de investiții până la data de 31 decembrie 2028.(4) Valoarea alocată de la bugetul de stat prin contractele de finanțare nu se poate majora.(5) În situația în care de la bugetul de stat se alocă o sumă mai mică față de cea solicitată prin cererea de finanțare, beneficiarii au posibilitatea de a diminua caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzuți în cererea de finanțare, cu respectarea standardelor de cost în vigoare, inclusiv de a modifica denumirea obiectivului de investiții, dacă anumite caracteristici/anumiți indicatori sunt menționate/menționați în denumirea obiectivului. (la 19-10-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (6) Pentru obiectivele de investiții aflate în situația prevăzută la alin. (5), beneficiarii transmit documentele prevăzute la art. 9 alin. (1), modificate corespunzător. (la 19-10-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )  +  Articolul 9(1) După aprobarea listei prevăzute la art. 7, în vederea încheierii contractelor de finanțare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:a) extrasul de carte funciară pentru terenurile și/sau construcțiile pe care se realizează obiectivele de investiții sau, în lipsa acestora, hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale beneficiare, după caz;b) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;c) certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;d) autorizația de construire, aflată în perioada de valabilitate, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3 lit. b);e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat;f) devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, dacă este cazul;g) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local;h) devizele pe obiect, în cazul obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență;i) studiu topografic pe baza căruia a fost întocmit studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, în format electronic editabil, inclusiv seturile de date spațiale vizând localizarea în teren a obiectivelor finanțate, georeferențiate și în format vectorial. Geometria localizării obiectivelor va fi reprezentată ca (multi)poligon, cu câte un element unic pentru fiecare obiectiv de investiții, în sistemul național de coordonate Stereografic 1970;j) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) sau b) coroborate cu alin. (7) din ordonanța de urgență;k) contractele de achiziție publică pentru serviciile de proiectare în vederea elaborării documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcții (DTAC) și a proiectului tehnic de execuție (Pth+DDE), precum și contractele de achiziție publică de lucrări sau contractul de proiectare și execuție, inclusiv actele adiționale la acestea, dacă este cazul.l) pentru justificarea situației prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b) din ordonanța de urgență, hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai sistemelor de alimentare cu apă/canalizare aflate în curs de realizare. (la 19-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (1^1) Pentru beneficiarii asociații de dezvoltare intercomunitară, documentele prevăzute la alin. (1) se emit de către sau pentru asociația de dezvoltare intercomunitară, aceasta fiind atât beneficiarul contractului de finanțare, cât și autoritatea contractantă în cadrul contractului de achiziție publică. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (2) Anexele la hotărârile prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și devizul general pentru lucrările rest de executat prevăzut la lit. f) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2 a - 2.2 d.(3) Ulterior încheierii contractelor de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum și următoarele documente, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiție, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării documentației:a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat conform legislației în vigoare;b) ordinul de începere a lucrărilor;c) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție;d) dovada plății cotelor, taxelor etc.(4) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prevăzut la art. 7, precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1).(5) Modificările de temă/soluție tehnică, apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții, sunt permise doar dacă sunt necesare pentru funcționarea în parametrii tehnici și economici optimi, conform standardelor în vigoare, cu încadrarea în suma alocată prin contractul de finanțare sau cu încadrarea în valoarea solicitată prin cererea de finanțare, în cazul în care la momentul modificării nu există contract de finanțare.(6) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o notă justificativă anterior efectuării modificărilor prevăzute la alin. (5), precum și în alte situații în care este necesară emiterea unei noi autorizații de construire.(7) Pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanța de urgență, în situația în care modificarea de temă prevăzută la alin. (5) presupune realizarea obiectivului de investiții pe un amplasament care depășește limita administrativ-teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare, la nota justificativă prevăzută la alin. (6) beneficiarul are obligația de a anexa următoarele documente:a) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) dovada constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară sau dovada aderării unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare la o asociație de dezvoltare intercomunitară existentă, în vederea exploatării în comun a obiectivului de investiții, după caz, de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu este amplasat acesta;c) autorizația de construire emisă ca urmare a modificării de temă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență, pentru obiectivele de investiții care se încadrează în situația prevăzută la art. 4 alin. (6) lit. b) din ordonanța de urgență, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (1) lit. j) poate fi emis și pentru părți/obiecte/sectoare din/de construcție, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (9) În aplicarea alin. (8) se pot încheia contracte de finanțare pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență și în situația în care procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (1) lit. j) este emis doar pentru o parte/părți din amplasamentul obiectivului de investiții. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (10) Pentru contractele de finanțare prevăzute la alin. (9) pot fi transferate sume de la bugetul de stat doar pentru realizarea lucrărilor aferente părții/părților din amplasamentul obiectivului de investiții pentru care a fost transmis procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (1) lit. j). (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (11) În aplicarea art. 4 alin. (7) din ordonanța de urgență, ulterior încheierii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (9), beneficiarii sunt obligați să întocmească procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (1) lit. j) pentru părțile rămase de executat din sistemul de alimentare cu apă/canalizare, care se realizează pe același amplasament cu obiectivul de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență, în termen de maximum 2 ani de la data aprobării listei prevăzute la art. 7, și să îl transmită la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în termenul prevăzut la art. 6 alin. (7) din ordonanța de urgență. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (12) În situația nerespectării prevederilor alin. (10), prevederile art. 14 rămân aplicabile. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (13) În situația în care beneficiarii nu transmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (1) lit. j) în termenul prevăzut la alin. (11), pentru întreg amplasamentul obiectivului de investiții care face obiectul contractului de finanțare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va transfera sumele necesare pentru realizarea acelei părți din obiectivul de investiții pentru care a fost îndeplinită condiția prevăzută la art. 4 alin. (7) din ordonanța de urgență și, ulterior, va constata încetarea de drept a contractului de finanțare, beneficiarul fiind obligat să transmită procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru partea din obiectivul de investiții finanțată de la bugetul de stat în termen de maximum 6 luni de la încetarea contractului de finanțare, cu aplicarea prevederilor art. 7 alin. (12) din ordonanța de urgență. (la 19-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )  +  Articolul 10Încărcarea în platforma digitală a indicatorilor de performanță ai obiectivului de investiții, actualizați, prevăzuți în anexele nr. 4 a - nr. 4 d, după caz, se realizează obligatoriu:a) la fiecare solicitare de transfer;b) la data încărcării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 11(1) Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (6), beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții.(4) Beneficiarii asociații de dezvoltare intercomunitară au obligația de a desemna ca lider o unitate administrativ-teritorială dintre membrii acestora, căruia îi sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(3). (la 19-10-2022, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (5) Unitatea administrativ-teritorială lideră a asociației de dezvoltare intercomunitară va vira sumele transferate de la bugetul de stat în bugetul asociației de dezvoltare intercomunitară în vederea decontării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții. Prevederile art. 12 rămân aplicabile. (la 19-10-2022, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )  +  Articolul 12(1) Finanțarea programului se asigură din sursele de finanțare prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență.(2) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 7.(3) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.(4) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.(5) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, ministerul înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare cu privire la aceasta.(6) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (5), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.(7) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (5), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarilor se face prin intermediul platformei digitale și/sau prin e-mail.(8) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile furnizate/serviciile prestate/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoțite de ordinele de plată. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3)-(7).(9) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (8) din ordonanța de urgență, pe perioada de derulare a contractelor de finanțare, în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (2) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor furnizate/serviciilor/lucrărilor executate.(10) În situația în care durata contractelor de finanțare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (2), depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (9) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(11) Prin bunuri achiziționate/furnizate se înțelege utilaje, echipamente care nu necesită montaj și dotările prevăzute la nr. crt. 4.4-4.5 din devizul general, întocmit conform prevederilor anexei nr. 2.1. (la 19-10-2022, Articolul 12 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (12) În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea și însușirea de către persoanele abilitate a situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale. (la 19-10-2022, Articolul 12 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )  +  Articolul 13(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul sumelor prevăzute la art. 12 alin. (2), beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, și să transmită, prin intermediul platformei electronice justificarea utilizării sumelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale.(2) În situația în care beneficiarii nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 20 de zile. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din ordonanța de urgență.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcție de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul programului.(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) La finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii efectuează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la data recepției, următoarele documente:a) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;b) adresa cu date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(6) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile a acestor sume. Până la clarificarea situației privind utilizarea de către beneficiar a sumelor transferate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației suspendă transferurile pentru obiectivul de investiții în realizarea căruia beneficiarul a încălcat prevederile legale. După clarificarea situației, în cazul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procedura de notificare a beneficiarilor în vederea restituirii sumelor, suspendarea transferurilor se menține până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în situațiile în care, ulterior efectuării transferului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației constată că anexa nr. 4 a fost transmisă cu nerespectarea prevederilor legale ori, din eroare, au fost efectuate transferuri excedentare către beneficiari.(8) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (6) și (7) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(8^1) În situația beneficiarilor asociații de dezvoltare intercomunitară, prevederile alin. (8) se aplică tuturor membrilor asociației. (la 19-10-2022, Articolul 14 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 ) (9) Pentru sumele prevăzute la alin. (6) și (7) nerestituite în termenul stabilit, cuantumul dobânzii penalizatoare și imputația plății se stabilesc prin contractele de finanțare.(10) După recuperarea debitului principal de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8).  +  Articolul 15(1) Structura de monitorizare și verificare, denumită în continuare structură, se înființează în cadrul Direcției generale din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care implementează programul și este subordonată direct directorului general al acestei direcții, potrivit prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Monitorizarea și verificarea obiectivelor de investiții ce se derulează prin program reprezintă procesul continuu de colectare sistematică de informații privind modul de derulare a acestora, analiza și valorificarea informației, proces care se efectuează de la data încheierii contractelor de finanțare și până la recepția la terminarea lucrărilor. Prin excepție, structura verifică, la sesizare, dacă beneficiarii mențin în funcțiune și asigură exploatarea obiectivelor de investiții, pe perioada cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale.(3) Activitatea de monitorizare și verificare a obiectivelor de investiții pentru care există contracte de finanțare se face potrivit procedurilor interne având ca scop principal asigurarea derulării și finalizării în bune condiții a lucrărilor de execuție, suspendarea, după caz, a transferurilor către beneficiarii care se află în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din prezentele normele metodologice, urmărirea modului de îndeplinire de către aceștia a măsurilor în vederea reluării transferurilor, sesizarea, după caz, a Inspectoratului de Stat în Construcții, Curții de Conturi, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Inspectoratului Teritorial de Muncă, organelor de cercetare penală etc.(4) Principalele atribuții ale structurii sunt:a) primește spre soluționare adrese/sesizări/petiții formulate de ONG-uri, persoane fizice sau juridice, media etc.;b) verifică conformitatea datelor înscrise în solicitările de transfer cu stadiul fizic al lucrărilor din teren la obiectivele de investiții supuse verificării;c) verifică existența avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor, concordanța/identitatea, după caz, între documentele încărcate de beneficiari pe platforma digitală cu cele originale aflate în evidența acestora, la obiectivele de investiții supuse verificării;d) verifică, în cazul existenței anumitor sesizări, temeiul executării eventualelor modificări/remedieri pe parcursul execuției lucrărilor, solicitând, acolo unde este cazul, efectuarea de controale de specialitate din partea Inspectoratului de Stat în Construcții, potrivit competențelor legale;e) pentru obiectivele supuse verificării, solicită beneficiarilor documentele necesare, potrivit competențelor stabilite prin prezentele norme metodologice;f) întocmește un document de constatare prin care propune suspendarea transferurilor către beneficiarii care încalcă prevederile contractelor de finanțare și/sau prevederile legale și măsurile necesare a fi îndeplinite de beneficiari în vederea reluării transferurilor și/sau recuperării sumelor, potrivit art. 14 alin. (6) din normele metodologice;g) verifică, în cazul existenței anumitor sesizări, modul în care beneficiarii mențin în funcțiune obiectivele de investiții pe perioada supusă monitorizării, potrivit alin. (2) teza a II-a;h) utilizează și analizează datele și documentele disponibile în platforma digitală în vederea identificării, evaluării, gestionării și diminuării riscurilor asociate modului de realizare a obiectivelor de investiții prin program;i) solicită puncte de vedere autorităților/instituțiilor cu rol de consiliere metodologică sau sesizează autoritățile/instituțiile competente să efectueze verificări specifice în domeniile care excedează competențele structurii.(5) Structura nu are atribuții în verificarea procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare/ servicii/lucrări încheiate de beneficiari în vederea realizării obiectivelor de investiții finanțate prin program.  +  Articolul 16(1) Valoarea totală alocată obiectivelor de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanța de urgență nu poate depăși 45% din totalul alocat programului.(2) Valoarea totală alocată pentru obiectivele de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanța de urgență nu poate depăși 40% din totalul alocat programului.(3) Valorile maximale prevăzute la alin. (1) și (2) se pot modifica în funcție de valorile totale ale solicitărilor de finanțare pentru fiecare categorie de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 17(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice, informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.(2) Pentru obiectivele de investiții finanțate prin program, beneficiarii au obligația de a respecta panourile de informare, aferente fiecărei categorii de investiții, prevăzute în anexa A.(3) Pentru fiecare obiectiv de investiții, codul QR aferent panoului de informare va fi pus la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(4) Toate documentele necesare pentru derularea obiectivelor de investiții, conform prezentelor norme metodologice, se transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin intermediul platformei digitale semnate cu semnătura electronică calificată sau, după caz, cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul, cu excepția situației prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 18Anexa A și anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  ANEXA Ala normele metodologice
  PANOUL DE INFORMARE
  Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m și va include obligatoriu următoarele informații:• sigla Guvernului României;• denumirea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;• denumirea obiectivului de investiții;• denumirea beneficiarului;• denumirea programului prin care se finanțează investiția: Programul național de investiții „Anghel Saligny“;• cod QR (QR code) aferent obiectivului de investiții.Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi plasate pe ambele părți ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de rețea și pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulație.Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislație fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi și înțelege informațiile prezentate.Pentru panourile de informare*) se folosesc codurile de culoare după cum urmează:*) Panourile de informare sunt reproduse în facsimil. Pentru obiectivele de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ se utilizează următorul panou de informare:Pentru panoul de informare se vor folosi următoarele proporții:Pentru obiectivele de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și/sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ se utilizează următorul panou de informare:Pentru panoul de informare se vor folosi următoarele proporții:
   +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de investiții „Anghel Saligny“
  1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE
  U.A.T.: JUDEȚUL:MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Număr/data înregistrare: (Se completează numărul de către U.A.T.)(Se completează numărul de înregistrare de la registratura Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.)
  2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):………………………...............................................................................
  Denumirea obiectivului de investiții:………………………...............................................................................
  Tip proiect:- proiect cu o singură categorie de investiție;- proiect integrat (mai multe categorii de investiții).
  Categoria de investiție:a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);c) drumurile publice (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare).
  Tip investiție:- obiectiv de investiții nou; - obiectiv de investiții în continuare
  Amplasament: (străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) ………………………
  Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni):(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției finale) ………………….............................................................................……
  Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.(număr/dată) …………………..............................................................................……
  Valoarea totală a obiectivului de investiții:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) …………………..............................................................................……
  Valoarea solicitată de la bugetul de stat:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) …………………..............................................................................……
  Valoarea finanțată de la bugetul local: (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) …………………..............................................................................……
  Valoare calculată conform standardului de cost(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) …………………..............................................................................……
  Cost unitar aferent investiției (calculat)(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) ………………………/km sau locuitor sau locuitor echivalent
  3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei:- lungime rețea de distribuție: .................. metri;- număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): .....................;- sursa de apă: nouă/existentă;- rezervor de înmagazinare: nou/existent;- stație de tratare a apei: nouă/ existentă.b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:- tip rețea: ape uzate/pluvială/mixtă;- lungime rețea de canalizare (colectare): .................. metri;- număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): .....................;- stație de epurare: nouă/existentă.
  c) Pentru drumurile publice:- tip drum: drum județean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților; centură ocolitoare (tip autostradă/tip drum național cu 4 benzi/tip drum național cu 2 benzi/alt tip)- clasă tehnică: Clasă tehnică I ÷ V- lungime drum: …………… metri;- lucrări de consolidare: da/nu;- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da/nu;- trotuare: da/nu;- locurile de parcare, oprire și staționare: da/nu;- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: ……..;- bretele de acces, noduri rutiere: da/nu;- alte lucrări de artă: da/nu.d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:- drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum județean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților;- număr obiecte: …………;- lungime: ……….. metri;- număr deschideri: ……….;- lățime: ……… metri.
  4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
  Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)
  Strada: Număr: Cod poștal:
  Localitatea:Județul:
  Reprezentantul legal al solicitantului:
  Nume și prenume:
  Funcție:
  Număr de telefon fix:
  Număr de telefon mobil:
  Adresă poștă electronică (obligatoriu):
  Persoana de contact:
  Nume și prenume:
  Funcție:
  Număr de telefon:
  Adresă poștă electronică:
  Subsemnatul, ..............., având funcția de ..............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ................, județul ..................,confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale,confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume .....................
  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 2.1*)*) Anexa nr. 2.1 este reprodusă în facsimil.la normele metodologice
  DEVIZ GENERAL
  al obiectivului de investiție: „......“
   +  Anexa nr. 2.2ala normele metodologice
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  Denumirea obiectivului de investiții „…………………“
  Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)
  Beneficiar (UAT)
  Amplasament
  Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
  din care C+M (lei, inclusiv TVA)
  Curs BNR lei/euro din data ............
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
  Valoare finanțată de UAT …..... (lei, inclusiv TVA)

  Alimentări cu apă și stații de tratare a apei
  Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022U.M.CantitateValoare (lei, inclusiv TVA)
  Sursă de apăbuc.……….……….
  Instalații de pompare buc.……….……….
  Stație de clorinare a apeibuc.……….……….
  Stație de tratare a apeibuc.……….……….
  Conducte de aducțiunem……….……….
  Rezervor de înmagazinare a apei potabilebuc.……….……….
  Stații de pompare și repompare a apei potabilebuc.……….……….
  Rețele de distribuțiem……….……….
  Branșamente individualebuc.……….……….
  Alte capacități ...........……….……….
  Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale)loc.……….……….
  Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ (euro, fără TVA) 1.250
  Verificare încadrare în standard de cost
  Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori beneficiari (euro, fără TVA)

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Nume și prenume ................
  Semnătura ....................
  (la 19-10-2022, Anexa nr. 2.2a a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2.2bla normele metodologice
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  Denumirea obiectivului de investiții „………………………………...…….“
  Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)
  Beneficiar (UAT)
  Amplasament
  Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
  din care C+M (lei, inclusiv TVA)
  Curs BNR lei/euro din data ............
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
  Valoare finanțată de UAT …..... (lei, inclusiv TVA)

  Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
  inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale
  Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022U.M.CantitateValoare (lei, inclusiv TVA)
  Stație de epurarebuc.……….……….
  Stații de pompare și repompare a apei uzate buc.……….……….
  Rețea de canalizare apă uzată m……….……….
  Conductă de evacuare a apei epurate în emisarbuc.……….……….
  Guri de vărsare în emisarbuc.……….……….
  Racorduri individualebuc.……….……….
  Alte capacități:……….……….
  Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)loc.……….……….
  Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluvialeU.M.Cantitate Valoare (lei, inclusiv TVA)
  Guri de scurgerebuc.……….……….
  Rețea de canalizare apă pluvialăm……….……….
  Stații de pompare și repompare a apei pluviale buc.……….……….
  Guri de vărsare în emisarbuc.……….……….
  Alte capacități:……….……….
  Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ (euro, fără TVA) 2.500
  Verificare încadrare în standard de cost
  Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori echivalenți beneficiari (euro, fără TVA)

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Nume și prenume ....................
  Semnătura ....................
  (la 19-10-2022, Anexa nr. 2.2b a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2.2cla normele metodologice
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  Denumirea obiectivului de investiții „………………………………...…….“
  Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)
  Beneficiar (UAT)
  Amplasament
  Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
  din care C+M (lei, inclusiv TVA)
  Curs BNR lei/euro din data ............
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
  Valoare finanțată de UAT …..... (lei, inclusiv TVA)

  Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale
  în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv
  drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților,
  precum și variante ocolitoare ale localităților
  Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022U.M.CantitateValoare (lei, inclusiv TVA)
  Lungime drum - terasamentem……….……….
  Lungime drum - strat fundațiem
  Lungime drum - strat de bazăm
  Lungime drum - îmbrăcăminte rutierăm
  Lățime parte carosabilăm……….Nu este cazul.
  Șanțuri/Rigolem……….……….
  Trotuarem
  Lucrări de consolidarem……….……….
  Poduri (număr/lungime totală)buc./m
  Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)buc./m……….……….
  Alte capacități ………………..……….……….
  Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ (euro, fără TVA) .....................
  Verificare încadrare în standard de cost
  Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro, fără TVA)

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Nume și prenume .....................
  Semnătura ....................
  (la 19-10-2022, Anexa nr. 2.2c a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2.2dla normele metodologice
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economic ai obiectivului de investiții
  Denumirea obiectivului de investiții: „………………………………...…….“
  Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)
  Beneficiar (UAT)
  Amplasament
  Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
  din care C+M (lei, inclusiv TVA)
  Curs BNR lei/euro din data ............
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
  Valoare finanțată de UAT …..... (lei, inclusiv TVA)

  Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice
  Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022U.M.CantitateValoare (lei, inclusiv TVA)
  Număr obiectebuc.……….……….
  Lungimem……….Nu este cazul.
  Lățimem……….Nu este cazul.
  Număr deschideri……….Nu este cazul.
  Alte capacități……….……….

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Nume și prenume .....................
  Semnătura ..................
  (la 19-10-2022, Anexa nr. 2.2d a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.708 din 18 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 19 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 3ala normele metodologice
  MEMORIU JUSTIFICATIV
  privind îndeplinirea condiției de finanțare a obiectivului de investiții „....“^1,
  prevăzută la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
  Programului național de investiții „Anghel Saligny“
  ^1 Obiective de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“.I. Necesitatea și oportunitatea promovării investiției publice din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021Se vor prezenta, în mod cuantificabil, beneficiile pe termen scurt, mediu și lung pentru unitatea administrativ-teritorială care ar rezulta din realizarea obiectivului de investiții din categoria de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, prin trimitere la strategii de dezvoltare locală, planuri de amenajare a teritoriului aprobate, dacă acestea există, luând în considerare cel puțin unul din următorii indicatori:1. potențialul economic existent la nivel local/regional (zone turistice, resurse exploatabile existente în zonă etc.), corelat cu oportunități de dezvoltare locală concrete care ar rezulta din atragerea de investiții private pentru care este necesară infrastructura rutieră;2. existența unor comunități izolate pentru care nu există acces la serviciile esențiale (sănătate, învățământ, servicii administrative etc.) sau acesta este atât de dificil încât fără o intervenție imediată se afectează dreptul la sănătate, educație și/sau exercitarea altor drepturi fundamentale.II. Nefezabilitatea realizării unor obiective de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021Se vor prezenta, în mod cuantificabil, motivele care fac ca realizarea obiectivelor de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 să fie nefezabilă, luând în considerare cel puțin unul din următorii indicatori:1. imposibilitatea de realizare din motive economice, precum: a) diferențele de nivel ale amplasamentului duc la costuri de investiție/exploatare peste gradul de suportabilitate al locuitorilor;b) numărul mic de locuitori beneficiari generează un cost unitar raportat la valoarea investiției peste standardul de cost în vigoare;2. imposibilitatea de realizare din motive de natură tehnică, precum: a) particularitățile amplasamentului;b) lipsa unei surse de apă care să asigure alimentarea în sistem centralizat;c) lipsa emisarului pentru evacuarea apei uzate epurate.Atât pentru demonstrarea necesității și oportunității promovării obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cât și pentru a demonstra nefezabilitatea realizării obiectivelor de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pot fi avute în vedere și alte motive temeinic justificate. III. Concluzii
   +  Anexa nr. 3bla normele metodologice
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ......................, având funcția de .................., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ................, județul ................, după ce am citit în întregime contractul de finanțare prezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, declar că am înțeles pe deplin termenii și condițiile în care se acordă finanțarea de la bugetul de stat, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, derulat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, și îmi asum obligația de a finaliza obiectivul de investiții „.....................“ și a efectua recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia până la data de 31.12.2028.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ..............................
  Semnătura .................................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceJudețul ................................U.A.T. ....................................Tel. ................., e-mail .....................Nr. ................/data ....................
  SOLICITARE
  de transfer fonduri de la bugetul de stat
  Având în vedere Contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. .............. și la UAT .................. cu nr. .............. (număr/data) (număr/data), pentru obiectivul de investiții „...............“, solicităm transferul sumei de .............. lei de la bugetul de stat, astfel:– pentru servicii de proiectare ............. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./dată ...................;– pentru lucrări de execuție ................. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./dată ..................;– pentru alte cheltuieli .........., în valoare de .............. lei, cu TVA, aferentă .............. (document) nr./dată ................. .Indicatori realizați până la data transmiterii solicitării, conform:– anexei nr. 4 a [ ]– anexei nr. 4 b [ ]– anexei nr. 4 c [ ]– anexei nr. 4 d [ ]Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție (conform contractului de lucrări și actelor adiționale aferente): ....................Subsemnatul, ............., având funcția de ............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. .............., județul ....................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli solicitate la plată sunt executate/prestate/efectuate la data solicitării și se încadrează în categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 4 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ...........................
  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 4a*)la normele metodologice*) Aferentă solicitării de transfer nr. ............./data ............. .
  Indicatori tehnici specifici categoriilor de investiții prevăzute
  la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
  Programului național de investiții „Anghel Saligny“ - alimentări cu apă și stații de tratare a apei -
  Indicatori tehnici specifici U.M.Indicatori propuși prin proiectIndicatori realizați până la data prezentei
  Sursa de apă buc.
  Instalațiile de pompare buc.
  Stația de clorinare a apeibuc.
  Stația de tratare a apeibuc.
  Conductele de aducțiunem
  Rezervor de înmagazinare a apei potabilebuc.
  Stațiile de pompare și repompare a apei potabilebuc.
  Rețelele de distribuțiem
  Branșamente individualebuc.
  Alte capacități ...........
  Subsemnatul, ................, având funcția de .................., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ............, județul .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că indicatorii tehnici menționați corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiții „...................“.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume .....................
  Semnătura ...........................
   +  Anexa nr. 4b*)la normele metodologice*) Aferentă solicitării de transfer nr. ............./data .........................
  Indicatori tehnici specifici categoriilor de investiții prevăzute
  la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
  Programului național de investiții „Anghel Saligny“ - sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
  inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale -
  Indicatori tehnici specifici - sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzateU.M.Indicatori propuși prin proiectIndicatori realizați până la data prezentei
  Stație de epurarebuc.
  Stații de pompare și repompare a apei uzate buc.
  Rețea de canalizare apă uzată m
  Conducta de evacuare a apei epurate în emisarbuc.
  Guri de vărsare în emisarbuc.
  Racorduri individualebuc.
  Alte capacități ...........
  Guri de scurgerebuc.
  Rețea de canalizare apă pluvială m
  Stații de pompare și repompare a apei pluviale buc.
  Guri de vărsare în emisarbuc.
  Alte capacități ...........
  Subsemnatul, ............., având funcția de ............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ............, județul .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că indicatorii tehnici menționați corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiții „.....................“.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ........................
  Semnătura .............................
   +  Anexa nr. 4c*)la normele metodologice*) Aferentă solicitării de transfer nr. ....../data .......... .
  Indicatori tehnici specifici categoriilor de investiții prevăzute
  la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
  Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“ - drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate
  cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale
  și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților -
  Indicatori tehnici specificiU.M.Indicatori propuși prin proiectIndicatori realizați până la data prezentei
  Lungime drum - terasamentem
  Lungime drum - strat fundațiem
  Lungime drum - strat de bazăm
  Lungime drum - îmbrăcăminte rutierăm
  Lățime parte carosabilăm
  Șanțuri/rigole m
  Trotuarem
  Lucrări de consolidarem
  Poduri (număr/lungime totală)buc./m
  Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)buc./m
  Alte capacități ………………..
  Subsemnatul, .............., având funcția de ................, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ................., județul ............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că indicatorii tehnici menționați corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiții „...................“.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ...............
  Semnătura .................
   +  Anexa nr. 4d*)la normele metodologice*) Aferentă solicitării de transfer nr. ....../data ....... .
  Indicatori tehnici specifici categoriilor de investiții prevăzute
  la art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
  Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“ - poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale,
  inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice -
  Indicatori tehnici specificiU.M.Indicatori propuși prin proiectIndicatori realizați până la data prezentei
  Număr obiecte:buc.
  Lungime:m
  Lățime:m
  Număr deschideri:…….
  Alte capacități ………………..……..
  Subsemnatul, .............., având funcția de ............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ..........., județul ............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că indicatorii tehnici menționați corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiții „.................“.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ...............
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceJudețul .................U.A.T. .....................Tel. ..........., e-mail ..................Nr. ............/data ................
  JUSTIFICARE
  sume utilizate de la bugetul de stat
  Vă transmitem alăturat evidența utilizării sumelor primite de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „..................“:1. Sumele primite de la bugetul de stat, total …... lei, aferente solicitării de transfer nr. …./data ……., au fost utilizate pentru decontarea:– serviciilor de proiectare, în valoare de ........ lei, cu TVA, aferente facturii nr./dată .............;– lucrărilor de execuție, în valoare de .......... lei, cu TVA, aferente facturii nr./dată .............;– altor cheltuieli ......., în valoare de.......... lei, cu TVA, aferente ............. (document) nr./dată .............. .Precizez că suma de ....... lei returnată în data de conform ordinului de plată nr. ......../dată ......... .2. Sumele plătite până la data prezentei, de la bugetul local, în valoare totală de ............ lei, au fost utilizate pentru decontarea:– serviciilor de proiectare, în valoare de ........... lei, cu TVA;– lucrărilor de execuție, în valoare de ........... lei, cu TVA;– altor cheltuieli .............., în valoare de ............ lei, cu TVA, aferente ............ (document) nr./dată ........ .Subsemnatul, .............., având funcția de .............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ..............., județul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/ prestate/efectuate/recepționate și decontate în suma de la pct. 1. în valoare de .................. lei (cu TVA) și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ....................
  Semnătura .................
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  Raport finalizare obiectiv de investiții Programul național de investiții „Anghel Saligny“
  1. ÎNREGISTRAREA RAPORTULUI:
  U.A.T.: ……. JUDEȚUL: ………MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI (MDLPA)
  Număr/data înregistrare: (se completează numărul de către U.A.T.)(Se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA.)
  2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI
  Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):………………………
  Denumirea obiectivului de investiții:………………………
  Număr contract de finanțare MDLPA (număr/dată):………………………
  Număr contract de finanțare beneficiar (număr/dată): ………………………
  Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (număr/dată): ………………………
  Valoarea totală a obiectivului de investiții:(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) …….......................................…………………
  Valoarea totală decontată de la bugetul de stat prin program:(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) …….......................................…………………
  Valoarea totală decontată de la bugetul de stat anterior includerii în program:(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) …….......................................…………………
  Valoare totală decontată de la bugetul local:(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) …….......................................…………………
  Valoare totală nedecontată de la bugetul de stat ce se poate disponibiliza ca urmare a finalizării lucrărilor:(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) …….......................................…………………
  Subsemnatul, .............., având funcția de ..............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ................., județul ..............., declar că informațiile incluse în acest raport și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal
  Nume și prenume ......................
  Semnătura .....................
  ----