HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 ianuarie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 15 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în subordinea directa a primului-ministru, ca structura specializată de elaborare, coordonare şi realizare unitară a politicii de atragere a investiţiilor străine cu o valoare de minimum 10 milioane dolari S.U.A. fiecare.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini are următoarele atribuţii principale: a) asigura promovarea mediului investitional şi de afaceri din România în mediile de afaceri internaţionale; b) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investiţiilor străine în România şi face propuneri primului-ministru pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu; c) identifica, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile comerciale şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigura prezentarea acestora investitorilor străini; d) asigura legătură dintre investitorii străini importanti şi structurile guvernamentale de decizie, în vederea concretizarii cat mai rapide a proiectelor; e) examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru valorificarea acestora, consultând, după caz, instituţiile şi societăţile comerciale implicate; f) acorda, la solicitarea partenerilor străini, asistenţa economică, sprijin şi consultanţa de specialitate, împreună cu instituţiile competente, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate; g) prezintă periodic primului-ministru informări în legătură cu volumul, originea, structura şi tendinta investiţiilor străine; h) evalueaza reactiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţa; i) promovează, prin buletine specializate, articole şi materiale informative, proiecte concrete de investiţii în România; j) organizează, împreună cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţara şi în străinătate, seminarii, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe teme de investiţii străine şi participa la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau organizaţii române ori străine; k) organizează, împreună cu ministerele, în baza direcţiilor de dezvoltare şi a prioritatilor stabilite de Guvern, misiuni economice în România, generale sau specializate pe domenii de activitate; l) organizează intalniri pentru schimb de experienta cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale şi private similare din alte tari; m) încheie, în condiţiile legii, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din străinătate, în scopul promovării investiţiilor străine în România; n) elaborează şi prezintă primului-ministru analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internationala în domeniul investiţiilor străine. (2) Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini îndeplineşte orice alte atribuţii conferite prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin decizii ale primului-ministru.  +  Articolul 3 (1) Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu agenţii economici din sectorul public sau privat, cu asociaţiile profesionale şi cu alte instituţii de specialitate, guvernamentale şi neguvernamentale. (2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice sunt obligate sa furnizeze Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini toate datele şi informaţiile solicitate pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al secretarului de stat. (3) Numărul de posturi ale Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini, precum şi atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 6Resursele financiare necesare în vederea funcţionarii Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexă                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ               a Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Străini                            ┌──────────────────┐                             │ Secretar de stat │                            └────────┬─────────┘                                     │                            ┌────────┴─────────┐                             │ Director general │                            └────────┬─────────┘                                     │                ┌─────────────────────┴─────────────────────────────┐  ┌─────────────┴────────────────┐ ┌──────────┴─────────┐ │ Direcţia asistenţa economică │ │ Direcţia promovare │ │ şi urmărire proiecte │ └────────────────────┘ └──────────────────────────────┘────────────