ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 4 mai 2022privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 9 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Fondului pentru modernizare, luând în considerare prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene,având în vedere prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, luând în considerare necesitatea accesării cu celeritate a resurselor aferente Fondului pentru modernizare în vederea realizării obiectivelor Pactului verde european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde,date fiind măsurile stabilite la secțiunea 2 - Obiective naționale și secțiunea 3 - Politici și măsuri pentru atingerea obiectivelor propuse din cadrul Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021, ținând cont de dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, luând în considerare nevoile financiare ridicate pe care le presupune implementarea în România a investițiilor majore având ca scop dezvoltarea unei infrastructuri energetice solide, sustenabile și reziliente, care să stimuleze sectorul investițiilor în acest domeniu grav afectat de pandemia de COVID-19, sunt necesare stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de utilizare a fondurilor.Dat fiind faptul că utilizarea de către România a veniturilor rezultate din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin implementarea Fondului pentru modernizare, reprezintă o măsură cu impact semnificativ în sensul modernizării sistemului energetic și al creșterii eficienței energetice, fiind esențială astfel stabilirea cadrului legal în acest sens,având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor din cadrul Fondului pentru modernizare în corelare directă cu obținerea de rezultate și implementarea investițiilor publice cu scopul de a avea un impact de durată asupra modernizării sectorului energetic, precum și asupra productivității și a rezilienței economice, sociale și instituționale,luând în considerare orizontul de timp limitat până la care pot fi utilizate fondurile alocate României pentru modernizarea infrastructurii energetice și îmbunătățirea eficienței energetice,având în vedere faptul că proiectele de infrastructură au un grad ridicat de complexitate și necesită o perioadă mai lungă de pregătire și de implementare, fapt ce impune asigurarea imediată a cadrului normativ care să permită demararea proiectelor, având în vedere situația determinată de creșterea prețurilor în domeniul energetic pe plan internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri pentru toate domeniile de activitate socioeconomice din România, este necesară reglementarea unui cadru care să permită utilizarea în condiții de maximă eficiență și cu impact multiplicator a alocării aferente României din Fondul pentru modernizare.Luând în considerare impactul negativ pe care contextul economic și geopolitic îl are asupra economiei României, este necesară demararea de urgență a unor investiții în surse regenerabile de energie, rețele de transport care să includă distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru transportul energiei electrice și gazelor naturale, precum și stocarea energiei, îmbunătățirea eficienței energetice în producerea de energie.Ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează urmări cu impact negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energetice românești, având în vedere provocările actuale de natură geopolitică, precum și caracterul extraordinar al măsurilor ce se impun a fi adoptate în regim de urgență în vederea creșterii securității energetice prin sprijinirea interconectărilor și modernizarea rețelelor energetice,ținând cont că lipsa reglementării unitare a cadrului instituțional și financiar general aplicabil finanțărilor asigurate în cadrul Fondului pentru modernizare generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor alocate României, și că elementele menționate vizează interesul public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional și financiar general pentru implementarea și gestionarea fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre. (2) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare.(3) În măsura în care finanțarea din Fondul pentru modernizare constituie un ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceasta se acordă cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor europene în materia ajutoarelor de stat.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de delegare - angajamentul juridic în baza căruia sunt încredințate de către Ministerul Energiei competențe și atribuții către alte autorități ale administrației publice centrale, prin ordin comun al conducătorilor entităților implicate, în scopul finanțării investițiilor corespunzătoare domeniului de specialitate al acestora, cu încadrarea în obiectivele prevăzute în Fondul pentru modernizare; (la 13-10-2022, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) b) BAT - cele mai bune tehnici disponibile, definite conform art. 3 pct. 10 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării);c) BEI - Banca Europeană de Investiții;d) beneficiari - entități de drept public sau privat care primesc finanțare prin Fondul pentru modernizare în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Energiei, respectiv cu alte autoritățile ale administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare sau cu instituțiile publice din subordinea sau coordonarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 7; (la 13-10-2022, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) e) biocombustibili - combustibili lichizi pentru transporturi, produși din biomasă;f) biocombustibili avansați - biocombustibili care sunt produși din materiile prime enumerate în anexa IX partea A din Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;g) biogaz - combustibili gazoși produși din biomasă;h) CCS/CCU - tehnologii de captare și stocare a CO_2, respectiv tehnologii de captare și utilizare a CO_2;i) CEEAG - Comunicarea Comisiei [C (2022) 481] - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie; j) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Ministerului Energiei sau autorității publice centrale căreia i s-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării; (la 13-10-2022, Litera j) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) k) Comitetul de supraveghere - structură de coordonare și monitorizare a stadiului implementării și gestionării fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, din cadrul Ministerului Energiei;l) Comitetul pentru investiții - Comitetul pentru Investiții pentru Fondul pentru modernizare prevăzut în Regulamentul (UE) 2020/1.001;m) contract de finanțare - act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare, încheiat între Ministerul Energiei, respectiv autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare și beneficiari, pentru acordarea finanțării necesare implementării investiției, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare; (la 13-10-2022, Litera m) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) n) creanțe bugetare rezultate din nereguli - sumele de recuperat ca urmare a constatării de nereguli în obținerea și utilizarea sumelor din Fondul pentru modernizare;o) decizie de plată - decizia prevăzută la articolul 10d alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează suma din Fondul pentru modernizare care urmează să fie transferată României în vederea implementării investițiilor;p) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii contractului de finanțare, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin clauzele contractului de finanțare; (la 13-10-2022, Litera p) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) q) DGASFE - Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Energiei, structură responsabilă cu gestionarea finanțării investițiilor din Fondul pentru modernizare;r) domeniu de investiție - domeniul în care Fondul pentru modernizare va acorda sprijin investițiilor derulate în cadrul unui program-cheie;s) dublă finanțare - finanțarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1.001;ș) EU ETS - sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră instituit prin Directiva 2003/87/EC, cu modificările și completările ulterioare;t) Fondul pentru modernizare - fondurile alocate pentru perioada 2021-2030 pentru a sprijini investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice în anumite state membre ale Uniunii Europene, astfel cum sunt definite la art. 10d din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare;ț) hidrogen din surse regenerabile - hidrogen derivat numai din surse de energie regenerabilă, altele decât biomasa, în conformitate cu metodologiile stabilite pentru combustibilii de transport lichizi și gazoși regenerabili de origine nebiologică în Directiva (UE) 2018/2.001;u) instrument financiar pentru Fondul pentru modernizare - formă de sprijin financiar, constând în garanții, împrumuturi preferențiale, rambursarea parțială a împrumuturilor bancare, plăți suplimentare pentru dobânzile la împrumuturile bancare sau alte forme precum contractele pentru diferență sau bonusuri de cogenerare, care se acordă de către coordonatorul unei scheme multianuale și/sau investiții prin intermediul unei entități juridice, cu rol de intermediar financiar astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 34 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, prin care sunt furnizate beneficiarilor produsele financiare de tipul împrumuturilor, garanțiilor și contra-garanțiilor, influxurilor de capital, de cvasi-capital sau investițiilor de tip mezanin, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;v) investiție neprioritară - o investiție care nu se încadrează în niciunul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și care se poate referi la un proiect individual sau la o schemă multianuală;w) investiție prioritară - o investiție care se încadrează în cel puțin unul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și care se poate referi la un proiect individual sau la o schemă multianuală;x) neregulă - nerespectare a prevederilor legale naționale și/sau europene, precum și a prevederilor contractelor de finanțare ori a altor angajamente legale încheiate în baza acestor prevederi, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia fondurile asigurate din Fondul pentru modernizare printr-o sumă plătită necuvenit;y) procedură de selecție a propunerilor de investiții - procedura competitivă sau, prin excepție, necompetitivă, organizată pentru selectarea, la nivel național, a propunerilor de investiții din cadrul unui anumit domeniu de investiții;z) programe-cheie - grupare a domeniilor de investiție prin care sunt sprijinite sectoarele prioritare selectate de Ministerul Energiei, în baza strategiilor naționale energetice, pentru a primi sprijin financiar din Fondul pentru modernizare;aa) sectoare prioritare - sectoare eligibile pentru a primi sprijin financiar din Fondul pentru modernizare;bb) sistem informatic de management al Fondului pentru modernizare - sistem informatic care răspunde cerințelor privind depunerea, evaluarea, contractarea și implementarea investițiilor; cc) SRE - surse regenerabile de energie;dd) schemă multianuală - o propunere de investiții finanțată din Fondul pentru modernizare, care respectă următoarele criterii:– cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare și, datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată o investiție prioritară sau o investiție neprioritară;– are o durată de peste un an;– are un domeniu de aplicare național sau regional;– are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile pentru inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor din cadrul schemei; și– este gestionată de către Ministerul Energiei sau de către o altă autoritate a administrației publice centrale, în baza acordului de delegare încheiat, iar selecția propunerilor de investiții din cadrul unei scheme multianuale se realizează în mod transparent și nediscriminatoriu, în baza ghidului solicitantului, elaborat în acest scop. (la 13-10-2022, Litera dd) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) ee) sumă plătită necuvenit - plata nedatorată, așa cum este aceasta prevăzută la art. 1.341 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, acordată unui beneficiar care provine din fonduri din Fondul pentru modernizare.  +  Articolul 3(1) Fondul pentru modernizare finanțează investiții din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european. (2) Mecanismul de alocare a fondurilor disponibile din Fondul pentru modernizare este implementat prin intermediul programelor-cheie, elaborate pe baza sectoarelor prioritare prevăzute la alin. (5). În cadrul fiecărui program-cheie sunt definite mai multe domenii de investiții. (3) Selecția propunerilor de investiții pentru fiecare domeniu de investiții se face printr-o procedură de selecție competitivă sau, prin excepție, procedură de selecție necompetitivă, definită astfel de către Comitetul de Supraveghere în funcție de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecărui domeniu de investiție și în conformitate cu prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiții vizează investiții prioritare sau neprioritare și se referă la un proiect individual sau la o schemă multianuală.(4) Finanțarea din Fondul pentru modernizare pentru implementarea investițiilor prioritare și neprioritare se poate realiza prin granturi, instrumente financiare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. u). Modalitatea efectivă de acordare a finanțării este indicată în documentația aferentă fiecărei proceduri de selecție a propunerilor de investiții.(5) Fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare au ca scop finanțarea investițiilor în următoarele sectoare prioritare:a) surse regenerabile de energie - SRE:– surse regenerabile de energie în sectorul energie electrică;– surse regenerabile de energie în sectorul încălzire și răcire;b) stocarea energiei, inclusiv activități de cercetare, dezvoltare, inovare;c) infrastructură energetică:– rețele de transport și distribuție energie electrică;– rețele de transport și distribuție gaz natural, stocarea gazului natural;– rețele de termoficare;d) cogenerarea de înaltă eficiență;e) capacități noi de producție de energie electrică pentru înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei;f) energia nucleară, inclusiv cercetare, inovare si dezvoltare;g) producția și folosirea hidrogenului neutru tehnologic; (la 13-10-2022, Litera g) din Alineatul (5) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) h) eficiența energetică în instalații industriale incluse în EU ETS;i) producția de biocarburanți.(6) Fondul pentru modernizare este implementat prin următoarele programe-cheie:a) program-cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice;b) program-cheie 2: Înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei - Sprijin pentru realizarea de centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate pentru funcționarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei;c) program-cheie 3: Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de noi tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale, inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a gazelor naturale capabile să preia hidrogen și pentru construirea și modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale și pentru creșterea nivelului de interconectivitate al rețelei electrice de transport; (la 13-10-2022, Litera c) din Alineatul (6) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) d) program-cheie 4: Hidrogen - Sprijin pentru producția de hidrogen și utilizarea acestuia în aplicații industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; (la 13-10-2022, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) e) program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare; f) program-cheie 6: Energie nucleară - Sprijin pentru construirea unităților U3 și U4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, pentru realizarea de reactoare modulare mici - SMR și pentru Institutul de Cercetări Nucleare Pitești;g) program-cheie 7: Eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS - Sprijin pentru achiziționarea și folosirea de instalații de captare, transport, stocare și folosire a CO_2 - CCS/CCU și pentru modernizarea la nivel BAT a instalațiilor incluse în EU-ETS din industriile oțelului, cimentului, petrolului și gazelor naturale, producției de energie și din alte industrii intens poluatoare;h) program-cheie 8: Biocarburanți - Sprijin pentru producția de biocarburanți.i) alte programe-cheie propuse de către Comitetul de Supraveghere, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c).(7) Pentru fiecare program-cheie dintre cele prevăzute la alin. (6), Comitetul de Supraveghere stabilește unul sau mai multe domenii de investiții, în baza atribuțiilor prevăzute la art. 5.  +  Articolul 4(1) În scopul coordonării și monitorizării stadiului implementării și gestionării fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în cadrul Ministerului Energiei se înființează, prin ordin al ministrului energiei, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comitetul de Supraveghere, constituit din șapte membri titulari, respectiv șapte membri supleanți, salariați în cadrul ministerului. (2) Comitetul de supraveghere este condus de un președinte/președinte supleant cu rang de secretar de stat.(3) Structura, componența, atribuțiile, modul de lucru se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de supraveghere, aprobat prin ordinul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 5(1) În scopul prevăzut la art. 4, Comitetul de supraveghere are următoarele atribuții:a) analizează necesarul de investiții din sectorul energetic și din toate sectoarele relevante pentru articolul 10d) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare;b) analizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista sectoarelor prioritare prevăzute la art. 3 alin. (5) și formulează propuneri în vederea actualizării acestora;c) analizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista programelor-cheie prevăzute la art. 3 alin. (6) și formulează propuneri în vederea actualizării listei acestora, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 3 alin. (6);d) întocmește și actualizează periodic, dar nu mai târziu de 3 ani, lista domeniilor de investiții corespunzătoare fiecărui program-cheie; e) stabilește procedurile de selecție a propunerilor de investiții pentru fiecare domeniu de investiții;f) stabilește forma ajutorului de stat acordat prin Fondul pentru modernizare pentru fiecare domeniu de investiții, respectiv grant sau instrumente financiare;g) stabilește ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiții prioritare și ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiții neprioritare, de către BEI și Comitetul pentru Investiții.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la înființare, Comitetul de Supraveghere elaborează propuneri în vederea constituirii grupurilor de lucru tehnice specifice sectoarelor relevante pentru art. 10d din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, ale căror componență și atribuții se aprobă prin ordin al ministrului energiei.(3) Componența și atribuțiile grupurilor de lucru tehnice prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului energiei emis în termen de 15 zile de la data înființării Comitetului de Supraveghere.  +  Articolul 6(1) În exercitarea rolului de autoritate națională de implementare a Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei are următoarele competențe: a) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului energiei, documentațiile aferente procedurilor de selecție a propunerilor de investiții stabilite de către Comitetul de Supraveghere;b) derulează proceduri de selecție a propunerilor de investiții în cadrul fiecărui domeniu de investiții;c) transmite propunerile de investiții către BEI și Comitetul pentru Investiții, indicând ordinea de prioritate stabilită de către Comitetul de Supraveghere, pentru evaluarea propunerilor de investiții prioritare și ordinea de prioritate pentru evaluarea propunerilor de investiții neprioritare, dacă sunt depuse mai multe propuneri de investiții. În cazul în care propunerea de investiții se referă la o schemă multianuală, aceasta va specifica suma solicitată ca primă tranșă pentru schema multianuală. După ce Comisia Europeană hotărăște asupra primei tranșe din cadrul unei scheme multianuale, în cazul în care este necesară o tranșă ulterioară, Ministerul Energiei prezintă o nouă solicitare care specifică suma care urmează să fie plătită și care conține informațiile actualizate necesare;d) încheie contracte de finanțare cu beneficiarii;e) finanțează investițiile aprobate pentru sprijin din Fondul pentru modernizare în baza contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii investițiilor;f) monitorizează și realizează controlul investițiilor implementate în România în urma finanțărilor din cadrul Fondului pentru modernizare;g) raportează, notifică și informează Comisia Europeană, BEI și Comitetul pentru Investiții cu privire la implementarea proiectelor de investiții.(2) Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Energiei are următoarele atribuții:a) întocmește, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, ghidurile solicitantului și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții, atât în cazul proiectelor individuale, cât și în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiții pentru care selecția propunerilor de investiții este realizată printr-o procedură competitivă;b) întocmește, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, ghidurile solicitantului și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții, atât în cazul proiectelor individuale, cât și în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiții pentru care selecția propunerilor de investiții este realizată printr-o procedură necompetitivă.c) derulează procedurile de selecție a entității/entităților care vor dezvolta și gestiona instrumentele financiare, în situația în care sprijinul din Fondul pentru modernizare se acordă sub forma unor astfel de instrumente.(3) Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. b), DGASFE are următoarele atribuții:a) întocmește documentele justificative în vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b);b) organizează și derulează procedurile competitive și cele necompetitive de selectare a propunerilor de investiții și evaluarea propunerilor de investiții;c) asigură asistență tehnică pentru investitorii interesați să aplice/să participe la o procedură pentru selectarea propunerilor de investiții pentru obținerea unei finanțări din Fondul pentru modernizare, respectiv ateliere de lucru, birouri de asistență, platformă online, pagina web a Ministerului Energiei la un domeniu dedicat Fondului pentru modernizare;(4) Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. e), DGASFE are următoarele atribuții:a) întocmirea și menținerea la zi a unei liste a investițiilor finanțate din Fondul pentru modernizare; b) stabilirea unor măsuri clare de monitorizare și raportare pentru a furniza Comisiei Europene și autorităților naționale de audit și control informații complete și în timp util cu privire la progresul investițiilor aprobate și implementarea efectivă a Fondului pentru modernizare;c) monitorizarea implementării investițiilor finanțate din Fondul pentru modernizare;d) efectuarea de verificări, pe bază de documente și verificări la fața locului, a investițiilor aprobate, la toți beneficiarii, contractanții și subcontractanții care au utilizat finanțarea din Fondul pentru modernizare;e) implementarea unor măsuri preventive de evitare a cazurilor de fraudă, corupție și a oricăror alte activități ilegale, prin verificări eficiente și, în cazul în care sunt detectate nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, după caz, prin sancțiuni administrative și financiare efective și proporționale;f) păstrarea, în conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, pentru orice proiect individual sau schemă multianuală finanțată din Fondul pentru modernizare, a tuturor documentelor și informațiilor justificative privind plățile sau cheltuielile efectuate, respectiv 50 de ani, în cazul statelor de salarii, în sensul art. 16 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2020/1001. (5) Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. f), DGASFE are următoarele atribuții:a) notificarea Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței din România, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu privire la orice investiție planificată care constituie ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și care nu ar fi acoperită printr-o schemă de ajutor existentă aprobată sau exceptată sau printr-o decizie individuală, pentru a se asigura compatibilitatea finanțării din Fondul pentru modernizare cu piața internă și cu regulile de ajutor de stat în vigoare la momentul acordării finanțării;b) informarea periodică a BEI și a Comitetului pentru Investiții cu privire la investițiile planificate printr-un raport care să cuprindă informațiile specificate în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1001;c) transmiterea unei prezentări generale către BEI și Comitetul pentru Investiții asupra investițiilor pentru care intenționează să prezinte propuneri de investiții în următorii doi ani calendaristici, precum și informații actualizate cu privire la investițiile incluse în orice prezentări generale din anii anteriori;d) furnizarea către BEI și Comitetul pentru Investiții, după caz, a unor dovezi, declarații și informații cu privire la îndeplinirea condițiilor menționate la art. 6 alin. (7) și la art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2020/1001;e) informarea Comisiei Europene cu privire la orice investiție suspendată și solicitarea de modificare a deciziei de plată privind investiția suspendată;f) întocmirea și transmiterea către Comisia Europeană a unui raport anual pentru anul precedent, care să cuprindă informațiile specificate la art. 13 alin. (2) și în anexa II din Regulamentul (UE) 2020/1001.(6) În realizarea rolului prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei desfășoară și următoarele activități:a) activități de promovare și informare privind Fondul pentru modernizare;b) solicitarea de informații de la BEI privind suma alocată pentru România din Fondul pentru modernizare și deținută la BEI.(7) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei va modifica și/sau va completa, după caz, în mod corespunzător, cadrul legal privind atribuțiile, organizarea și funcționarea DGASFE. (8) Abrogat. (la 13-10-2022, Alineatul (8) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul 7(1) Ministerul Energiei poate încredința gestionarea unor domenii de investiții către alte autorități ale administrației publice centrale, prin încheierea unui acord de delegare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a Regulamentului (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre și a prezentei ordonanțe de urgență, după verificarea capacității administrative și operaționale a acestora.(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Energiei corespunzătoare gestionării domeniului de investiții care face obiectul delegării sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul acordului de delegare prevăzut la alin. (1), raportat la capacitatea administrativă și operațională, precum și la domeniul de competență al entității către care se realizează delegarea.(3) Atribuțiile și competențele corespunzătoare domeniului de investiții delegat potrivit alin. (1) se pot exercita de către autoritatea administrației publice centrale și prin instituții publice din subordinea/coordonarea acesteia, autoritatea administrației publice centrale fiind responsabilă pentru domeniile de investiții delegate. În această situație, verificarea capacității administrative și operaționale se realizează de către Ministerul Energiei și cu privire la instituțiile publice din subordinea/ coordonarea autorităților administrației publice centrale căreia i se deleagă gestiunea unui domeniu de investiții.(4) Încredințarea atribuțiilor și competențelor delegate în condițiile prevăzute la alin. (3) se realizează prin decizie/ordin emisă/emis de conducătorul autorității administrației publice centrale în termen de 15 zile de la încheierea acordului de delegare.(5) Se autorizează autoritățile administrației publice centrale cărora le-au fost delegate de către Ministerul Energiei domenii de investiții să modifice în mod corespunzător normele privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora. (la 13-10-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul 8(1) Cheltuielile administrative necesare implementării și gestionării Fondului pentru modernizare sunt finanțate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) pct. (i) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și vor putea fi luate în considerare la calcularea obiectivului stabilit la nivel european de a utiliza 50% din veniturile generate de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în scopuri legate de climă. (2) Următoarele tipuri de cheltuieli reprezintă cheltuieli administrative: a) cheltuieli pentru asistență tehnică; b) cheltuieli pentru consultanță;c) cheltuieli cu personalul; d) cheltuielile cu spațiile de birouri și clădiri; e) cheltuieli pentru informare, comunicare și promovare referitoare la sprijinul și rezultatele aferente Fondului pentru modernizare; f) echipamente IT sau alte tipuri de echipamente, după caz. (3) Un procent de până la 3% din sumele cuvenite Ministerului Energiei conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, este alocat pentru acoperirea cheltuielilor administrative necesare implementării și gestionării Fondului pentru modernizare.  +  Articolul 9(1) Ministerul Energiei, prin DGASFE, asigură monitorizarea implementării investițiilor. (2) Monitorizarea se realizează în raport cu resursele, rezultatele, activitățile, conform indicatorilor de investiție, pe baza rapoartelor anuale înaintate de beneficiarii investițiilor. Rapoartele beneficiarilor se întocmesc pe baza modelului de raport publicat pe pagina web a Ministerului Energiei și se depun de către fiecare beneficiar la Ministerul Energiei, anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.(3) În vederea desfășurării activităților de monitorizare și control, Ministerul Energiei încheie protocoale de colaborare cu reprezentanți ai altor ministere, instituții și autorități publice naționale, regionale sau locale.(4) Pe baza informațiilor obținute din activitățile de monitorizare, control și audit, Ministerul Energiei întocmește și transmite Comisiei Europene un raport anual pentru anul precedent, cuprinzând informațiile specificate la art. 13 alin. (2) și în anexa II din Regulamentul (UE) 2020/1.001.  +  Articolul 10(1) Investiția este suspendată, prin ordin/decizie al/a ministrului energiei și/sau al/a autorității administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare, în oricare dintre următoarele cazuri: (la 13-10-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 6, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) a) inițiatorul propunerii de investiție sau coordonatorul schemei multianuale nu a finanțat investiția pe o perioadă mai mare de doi ani consecutivi;b) inițiatorul propunerii de investiție nu a cheltuit suma totală a veniturilor din Fondul pentru modernizare plătite pentru investiție în termen de cinci ani de la data deciziei de plată relevante a Comisiei Europene, cu excepția cazului în care a fost implementată printr-o schemă multianuală.(2) Investițiile suspendate potrivit dispozițiilor alin. (1) nu mai primesc finanțare din Fondul pentru modernizare.(3) Sumele deja plătite pentru investițiile suspendate, dar care nu au fost încă utilizate pentru astfel de investiții, vor fi returnate conform clauzelor contractelor de finanțare și vor fi puse la dispoziția Ministerului Energiei pentru finanțarea altor investiții, în conformitate cu art. 10 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.001.(4) În situația prevăzută la alin. (3), beneficiarul restituie total sau parțial, după caz, fondurile primite în contul desemnat în contractul de finanțare în acest scop. (5) Ministerul Energiei furnizează Comisiei Europene documentele justificative relevante care stau la baza solicitării menționate la art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.001.  +  Articolul 11(1) În situația în care finanțarea constituie un ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se aplică condițiile specifice și limitările impuse pentru tipul specific de ajutor de stat sau ajutor de minimis. (2) Ministerul Energiei și autoritățile administrației publice centrale cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare au calitatea de furnizor de ajutor de stat. (la 13-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 7, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (3) În cazul în care se aplică normele privind ajutorul de stat sau ajutorul de minimis conform alin. (1), finanțarea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei și în CEEAG.(4) Pentru a asigura compatibilitatea finanțării din Fondul pentru modernizare cu piața internă, Ministerul Energiei notifică Comisiei Europene, în conformitate cu art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice investiții planificate care constituie ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și care nu ar fi acoperite printr-o schemă de ajutor existentă aprobată sau exceptată sau de o decizie individuală.(5) La elaborarea documentației prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b), Ministerul Energiei se consultă cu Consiliul Concurenței, întocmește și transmite Comisiei Europene prenotificarea și/sau notificarea, după caz, și informațiile necesare pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, măsuri care vizează finanțarea investițiilor din Fondul pentru modernizare. Ministerul Energiei asigură cooperarea tuturor celorlalte autorități naționale implicate, precum și a beneficiarului/beneficiarilor pentru a se obține deplina conformitate cu cadrul european și național privind ajutorul de stat.(6) Documentația aferentă oricărui proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis va fi elaborată de Ministerul Energiei și transmisă Consiliului Concurenței cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Ministerul Energiei asigură transparența și accesul la informațiile privind măsurile și procedurile de selecție a propunerilor de investiții întreprinse în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, prin intermediul paginii web, în secțiunea dedicată Fondului pentru modernizare.(2) Cadrul de comunicare specific pentru fiecare procedură de selecție a propunerilor de investiții este detaliat în documentația prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) și b). (3) Ministerul Energiei publică pe pagina web, semestrial, lista actualizată a tuturor beneficiarilor finanțării din Fondul pentru modernizare.(4) Pentru a informa publicul despre rolul și obiectivele Fondului pentru modernizare, Ministerul Energiei publică pe pagina web informații privind investițiile finanțate din Fondul pentru modernizare. (5) Informațiile privind formele și modalitățile de finanțare, condițiile de obținere a acesteia și calendarul preconizat al procedurilor de selecție a propunerilor de investiții, precum și promovarea procedurilor de selecție a propunerilor de investiții anunțate vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Energiei, la secțiunea dedicată Fondului pentru modernizare. (6) Ministerul Energiei efectuează acțiuni de informare, comunicare și promovare referitoare la sprijinul și rezultatele aferente Fondului pentru modernizare. (7) Comunicarea activă a principiilor, obiectivelor și instrumentelor de implementare a Fondului pentru modernizare se realizează și prin organizarea de seminare profesionale pentru potențialii beneficiari, discuții și seminare online pentru publicul profesionist, participarea la conferințe și târguri relevante și sprijinirea prezentării informațiilor obiective în mass-media.  +  Articolul 13(1) Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Energiei și beneficiar sau între autoritățile administrației publice centrale și/sau instituții publice din subordinea/coordonarea acestora, potrivit art. 7 și beneficiar reprezintă angajamentul legal constitutiv de drepturi și obligații pentru finanțarea investițiilor din Fondul pentru modernizare. (la 13-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (2) După primirea deciziei Comisiei Europene privind plata fondurilor din Fondul pentru modernizare, în baza contractelor de finanțare semnate, Ministerul Energiei asigură fluxul finanțărilor către beneficiarii selectați, conform prevederilor din contractele de finanțare. (3) În cazul în care fondurile plătite din Fondul pentru modernizare sunt utilizate fără respectarea condițiilor prevăzute în contractul de finanțare, beneficiarii sunt obligați să ramburseze total sau parțial, după caz, aceste fonduri la solicitarea Ministerului Energiei, caz în care toate plățile ulterioare către beneficiarii respectivi vor fi suspendate. (4) Costurile investițiilor care sunt finanțate dintr-un alt instrument național sau al Uniunii Europene nu pot fi finanțate din Fondul pentru modernizare, pentru evitarea dublei finanțări astfel cum este definită la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.(5) În cazul în care fondurile plătite din Fondul pentru modernizare reprezintă ajutoare de stat/de minimis, recuperarea ajutoarelor ilegale sau ajutoarelor utilizate abuziv se va efectua cu respectarea prevederilor art. 33-38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.  +  Articolul 14(1) Pentru gestionarea Fondului pentru modernizare se înființează pe lângă Ministerul Energiei o activitate finanțată integral din venituri proprii. Veniturile activității se constituie din contravaloarea în lei a sumelor primite din Fondul pentru modernizare și se aprobă la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare. Contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută de către Ministerul Energiei se virează în contul de venituri al activității deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe numele Ministerului Energiei la solicitarea acestuia adresată Ministerului Finanțelor, pe măsura necesităților de finanțare.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității prevăzute la alin. (1) se formează din venituri proprii, constituite din:a) sumele virate de către BEI, în calitate de licitator al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru investițiile prioritare și neprioritare finanțate din Fondul pentru modernizare;b) sumele încasate din penalități și dobânzi, rezultate ca urmare a aplicării prevederilor contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii;c) alte venituri dobândite în condițiile legii.(3) Cheltuielile aferente îndeplinirii activității prevăzute la alin. (1) pentru finanțarea nerambursabilă a investițiilor se suportă din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).(4) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente Fondului pentru modernizare se cuprind în bugetul activității finanțate integral din venituri proprii prevăzute la alin. (1) la o subdivizune distinctă/subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare și se reflectă în anexa „Fișa programului“ la bugetul Ministerului Energiei.(5) Ministerul Energiei/Autoritatea administrației publice centrale/Instituția publică din subordinea/coordonarea efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (4), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul Fondului pentru modernizare. (la 13-10-2022, Alineatul (5) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (6) Se autorizează Ministerul Energiei să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin. (1), în anexa corespunzătoare la bugetul acestuia, poziții noi de venituri, să majoreze corespunzător veniturile, creditele bugetare, precum și creditele de angajament, după caz, aferente sumelor primite în cursul anului și/sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe exercițiul bugetar curent pentru Fondul pentru modernizare.(7) Operațiunile prevăzute la alin. (6) se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.(8) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea Ministerului Energiei, pe baza comunicării transmise de către acesta, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (6).(9) La dimensionarea creditelor de angajament prevăzute la alin. (4) se are în vedere valoarea totală a proiectelor finanțate din Fondul pentru modernizare aprobate de Banca Europeană pentru Investiții și/sau Comitetul pentru Investiții, iar creditele bugetare se dimensionează la valoarea stabilită în contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii. (la 13-10-2022, Alineatul (9) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (10) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) se autorizează Ministerul Energiei să introducă în anexa 3/36/27 Programul Bugetar Investiții din Fondul pentru modernizare.  +  Articolul 15(1) Sumele din Fondul pentru modernizare care se cuvin beneficiarilor instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, potrivit contractelor de finanțare, se virează într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată potrivit alin. (1) pentru finanțarea proiectelor aferentă anului bugetar curent din Fondul pentru modernizare de către ordonatorii principali de credite respectivi, precum și de către instituțiile publice din subordinea lor finanțați integral din bugetul acestora.(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor, fără a depăși valoarea totală a acestora menționată în contractul de finanțare.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (2) și (3) în bugetele lor și în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 5 zile lucrătoare.(5) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.(6) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituțiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(7) Eventualele sume neutilizate în cadrul proiectelor rămase după finalizarea acestora se restituie de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri în care au fost încasate, la Ministerul Energiei, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.(8) Din bugetul beneficiarilor instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat se asigură valoarea contribuției proprii a beneficiarilor asumată potrivit contractului de finanțare.  +  Articolul 16(1) În bugetul beneficiarilor instituții publice, alții decât cei prevăzuți la art. 15 alin. (1) se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit contractelor de finanțare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.(2) În bugetul autorităților administrației publice centrale, în condițiile acordului de delegare/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora, se cuprind la partea de venituri, la subdiviziuni distincte de venituri bugetare, sumele care urmează să fie încasate de la Ministerul Energiei, potrivit acordurilor de delegare, iar la partea de cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii din Fondul pentru modernizare.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare destinate implementării investițiilor în baza acordurilor de delegare menționate la alin. (2) se cuprind la o poziție bugetară distinctă de transferuri.(4) În cazul în care autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au buget de venituri și cheltuieli, pentru gestionarea investițiilor corespunzătoare sferei de specialitate a acestora, delegate din Fondul pentru modernizare, se înființează pe lângă acestea o activitate finanțată integral din venituri proprii. Veniturile activității se constituie din contravaloarea în lei a sumelor primite de la Ministerul Energiei, din Fondul pentru modernizare, și se aprobă la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare.(5) Pe baza acordurilor de delegare se autorizează beneficiarii să includă pe parcursul întregului an în bugetul de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin. (4), în anexa corespunzătoare la bugetul acestuia, poziții noi de venituri, să majoreze corespunzător veniturile, creditele bugetare, precum și creditele de angajament, după caz, aferente sumelor primite în cursul anului și/sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe exercițiul bugetar curent, finanțate din Fondul pentru modernizare.(6) Operațiunile prevăzute la alin. (5) se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicării transmise de către acesta, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (5).(8) Pentru implementarea proiectelor/investițiilor delegate se autorizează beneficiarii instituții publice, alții decât cei prevăzuți la art. 15 alin. (1) și instituțiile publice delegate potrivit art. 7 finanțate parțial din venituri proprii să introducă în cursul anului poziții noi de subdiviziuni bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, să majoreze veniturile și cheltuielile cu sumele prevăzute în contractele de finanțare/acordurile de delegare.(9) Operațiunile prevăzute la alin. (7) se comunică de ordonatorii principali de credite Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora. (la 13-10-2022, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul 17În cazul beneficiarilor, alții decât instituții publice, Ministerul Energiei virează sumele cuvenite acestora din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare aferente activității prevăzute la art. 14 alin. (1) în conturile de disponibil ale acestora deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.  +  Articolul 18(1) Disponibilitățile din sumele primite din Fondul pentru modernizare rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar în contul Ministerului Energiei, autorităților administrației publice centrale/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora și în conturile beneficiarilor instituții publice se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Prevederile art. 15 alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător autorităților administrației publice centrale/ instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora și beneficiarilor instituții publice. (la 13-10-2022, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 11, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul 19(1) Ministerul Energiei înaintează BEI și Comitetului pentru Investiții propunerile de investiții, atât cele prioritare, cât și cele neprioritare, indicând sumele bugetate necesare pentru implementarea schemelor multianuale și a investițiilor individuale, după caz. Propunerile de scheme multianuale și cele de investiții individuale se transmit către BEI și Comitetul pentru Investiții în orice moment pe parcursul unui an calendaristic.(2) Ministerul Energiei deschide un cont în euro care este utilizat exclusiv pentru decontările cu BEI, ulterior aprobării primite din partea Comisiei Europene și transferului sumelor efectuat de BEI către Ministerul Energiei efectuate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1001.(3) Plățile între Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora și beneficiari se efectuează în lei. (la 13-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 19 a fost modificat de Punctul 12, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (4) Anual, Ministerul Energiei comunică Comisiei Europene sumele recuperate de la beneficiari care vor fi utilizate în continuare pentru finanțarea investițiilor din Fondul pentru modernizare.  +  Articolul 20(1) Plățile către beneficiari sunt efectuate în baza unui mecanism în etape. Etapele au în vedere stadiile tehnice ale investițiilor sau etapele de execuție ale acestora și sunt definite în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții elaborată de Ministerul Energiei.(2) Beneficiarul are obligația depunerii de cereri de rambursare. Perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăși doi ani. (3) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10^1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate din Fondul pentru modernizare pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut.  +  Articolul 21(1) În procesul de implementare a Fondului pentru modernizare, Ministerul Energiei utilizează mecanismul de prefinanțare și cerere de rambursare. (2) Pentru granturile directe, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora pot asigura o prefinanțare aferentă investiției. (la 13-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 a fost modificat de Punctul 13, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (3) Beneficiarul grantului depune o cerere de prefinanțare pentru suma menționată în contractul de finanțare, conform modelului inclus în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/ coordonarea acestora transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanțare. (la 13-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 21 a fost modificat de Punctul 13, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (4) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziția și recepția bunurilor/serviciilor necesare implementării investiției și după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmește cererea de rambursare conform contractului de finanțare, împreună cu copii ale documentelor justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele prevăzute în programul de rambursare prevăzut în contractul de finanțare. Modelele de cereri de rambursare sunt incluse în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții. (5) Beneficiarul depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare prevăzut în contractul de finanțare. (6) Pentru schemele multianuale, Ministerul Energiei solicită în avans plăți de la BEI pentru acoperirea viitoarelor cereri de prefinanțare și de rambursare din partea beneficiarilor, după caz. Ministerul Energiei efectuează în mod regulat analize privind sumele disponibile de la BEI și cererile de rambursare ulterioare prognozate. (7) După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul granturilor directe contractează un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul emite un raport individual pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligația să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentația procedurilor de selecție a propunerilor de investiții. (la 13-10-2022, Alineatul (7) din Articolul 21 a fost modificat de Punctul 13, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (8) Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora verifică cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, Ministerul Energiei/autoritățile administrației publice centrale/instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate și virează beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă într-un cont distinct deschis de beneficiar în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 15-17. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora transmit beneficiarului o notificare de plată întocmită individual pentru fiecare cerere de rambursare, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor. (la 13-10-2022, Alineatul (8) din Articolul 21 a fost modificat de Punctul 13, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul 22(1) Pentru a fi eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru modernizare, cheltuielile trebuie să respecte condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului. (2) Pentru a fi considerată eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:a) să fie angajată și plătită pe perioada implementării investiției;b) să fie susținută corespunzător prin documente justificative conform ghidului solicitantului și contractului de finanțare; c) să fie necesară pentru implementarea investiției;d) să respecte prevederile prezentei ordonanțe de urgență, prevederile ghidului solicitantului și ale tuturor celorlalte documente ale procedurii de selecție a propunerilor de investiții în baza căreia a fost selectată investiția în cadrul căreia este efectuată cheltuiala și prevederile contractului de finanțare;e) să fie înregistrate în evidența contabilă a beneficiarului.  +  Articolul 23(1) Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice/ Instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora notifică beneficiarul cu privire la obligația de a rambursa prefinanțarea neutilizată și sumele acordate pentru investițiile care au fost suspendate în condițiile art. 10. Ministerul Energiei/Autoritățile administrației publice centrale/Instituțiile publice din subordinea/ coordonarea acestora analizează de la caz la caz procentul necesar a fi recuperat din totalul finanțării acordate, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor stabilite pentru fiecare investiție. (la 13-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 14, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (2) În cazul în care beneficiarul nu rambursează Ministerului Energiei/autorităților administrației publice centrale/instituțiilor publice din subordinea/coordonarea acestora sumele calculate în termenul menționat în notificarea de suspendare a investiției, acestea emit o decizie de recuperare a sumelor necuvenite de la beneficiar. Titlul de creanță se transmite beneficiarului, în cuprinsul acestuia fiind indicat și contul bancar în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. (la 13-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 14, Articolul 11, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 ) (3) Împotriva titlului de creanță beneficiarul poate face contestație, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță și nu este supusă taxei de timbru. (4) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță. (5) Beneficiarul are obligația de a efectua plata sumelor stabilite prin decizia de recuperare a sumelor necuvenite, la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare.(6) Titlul de creanță constituie titlu executoriu după împlinirea termenului prevăzut la alin. (5).(7) În cazul neplății sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru creanțele bugetare principale datorate de către beneficiar, achitate cu întârziere, Ministerului Energiei calculează și individualizează obligațiile fiscale accesorii în conformitate cu Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și emite o decizie de recuperare a acestora, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului articol. (8) Sumele prevăzute la alin. (7) se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală într-un cont de disponibil distinct și se virează de îndată în conturile indicate în titlurile de creanță, păstrându-se data plății efectuată de beneficiar sau data stingerii, după caz.(9) Sumele recuperate vor fi utilizate pentru continuarea finanțării altor investiții și vor fi comunicate anual către BEI.  +  Articolul 24(1) Rezilierea contractului de finanțare poate interveni în situația identificării unei nereguli sau a unei duble finanțări. (2) În cadrul deciziei de reziliere vor fi individualizate sumele de restituit exprimate în moneda națională și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute la art. 46 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 23 alin. (3)-(9) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 25La articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins: (1^3) Din sumele virate potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. d) Ministerul Energiei utilizează o cotă de până la 3% pentru finanțarea cheltuielilor administrative necesare implementării și gestionării Fondului pentru modernizare, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26La articolul 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Personalul de specialitate care are și îndeplinește efectiv atribuții în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondul pentru Securitate Internă și prin Fondul pentru modernizare, pentru îndeplinirea acestor atribuții, beneficiază de majorare salarială.  +  Articolul 27(1) Personalul DGASFE beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.(2) Pentru activitatea din cadrul Comitetului de Supraveghere și al grupurilor de lucru tehnice, fiecare membru, titular sau supleant, beneficiază de o indemnizație lunară brută al cărei cuantum nu va depăși 20% din indemnizația brută prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Supraveghere aprobat conform art. 4 alin. (3).(3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) și indemnizația prevăzută la alin. (2) se asigură din sumele alocate conform dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 4 mai 2022.Nr. 60.-----