HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 ianuarie 2001privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației și Cercetării este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Educației și Cercetării aplica strategia și Programul de guvernare în domeniul învățământului și cercetării științifice.(3) Sediul central al Ministerului Educației și Cercetării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 30.  +  Articolul 2(1) Ministerul Educației și Cercetării conduce sistemul național de învățământ și cercetare, exercitandu-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.(2) Ministerul Educației și Cercetării preia patrimoniul fostei Agenții Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare.  +  Articolul 3Ministerul Educației și Cercetării exercita următoarele funcții:a) de strategie - prin care planifica strategic și asigura elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovarii;b) de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizează și evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;c) de evaluare și control al realizării politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovarii;d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operational și financiar în care se realizează politicile în domeniu;e) de autoritate de stat - prin care asigura urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate;f) de reprezentare - prin care asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;h) de cooperare internationala - prin care asigura aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru domeniile învățământului și cercetării științifice universitare sunt prevăzute în Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5În vederea exercitării funcțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării științifice următoarele atribuții:a) fundamentarea, elaborarea și actualizarea periodică a politicilor și strategiilor în domeniu;b) diseminarea de informații în domeniile cercetării-dezvoltării și inovarii; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum și pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu și gestionarea rezultatelor de interes public;c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovarii, a absorbtiei și difuziei acestora în rândul agenților economici și în economie în general; susținerea brevetarii unor rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate între centrele de cercetare și agenți economici;d) organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promotionale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și altele asemenea în domeniul sau de activitate;e) stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului sau de competența; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea;f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;g) elaborarea de acte normative și de reglementări în domeniu, precum și crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul sau de competența; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor și reglementărilor promovate;h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru și prin cercetare;i) susținerea prin cofinantare a participării instituțiilor de învățământ și de cercetare la elaborarea strategiilor de ramura privind dezvoltarea economică durabila;j) stimularea și monitorizarea participării României la programe și la proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;k) atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultantei interne și internaționale pentru domeniul sau specific de competența;l) definirea de politici de restructurare, modernizare și de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administrației publice centrale care au atribuții specifice;m) stimularea dezvoltării regionale și locale, prin programe și proiecte de dezvoltare a învățământului, cercetării, tehnologiei și de stimulare a inovarii; stimularea și inițierea infiintarii și dezvoltării de centre de excelenta, de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic și altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;n) stimularea dialogului între comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile și promovarea implicarii acestor structuri, în mod direct și activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, științei, tehnologiei și inovarii;o) definirea procedurilor specifice de analiza, de monitorizare și evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei și inovarii; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării, tehnologiei și inovarii, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor. Ministerul Educației și Cercetării poate contracta servicii de consultanța, expertiza, asistența tehnica etc.;p) elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea și actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordanta cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;r) evaluarea programelor cuprinse în planul național și detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului național și informarea Guvernului asupra realizării acestora;s) conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică și de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor către agenți economici, instituții publice, instituții și unități cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, organizații neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competitional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;s) prognozarea, planificarea și programarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competența și utilizarea acestor resurse;t) implementarea sistemului informatic național pentru învățământ, cercetare și tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de rețele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unitățile și instituțiile de învățământ;t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calității produselor, procedeelor și serviciilor, în ceea ce privește activitățile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecția consumatorilor și coordonarea asistenței tehnice în acest domeniu;u) coordonarea de politici în domeniul proprietății intelectuale și stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovarii;v) în vederea sustinerii efortului general de integrare se va putea întocmi și finanta un program de traducere și tehnoredactare a legislației și reglementărilor comunitare; prioritate în realizarea acestor lucrări vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare și al instituțiilor de învățământ;w) coordonarea activității de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific.  +  Articolul 6(1) Ministerul Educației și Cercetării organizează în structura sa o direcție generală specializată - Agenția Naționala pentru Energie Atomica - în coordonarea ministrului delegat.(2) Agenția Naționala pentru Energie Atomica coordonează cercetarea științifică în domeniul energiei nucleare și exercită, în domeniul utilizării fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice, următoarele atribuții principale:a) elaborarea și monitorizarea strategiei, politicilor și a programului nuclear național pentru promovarea și utilizarea fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice; ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administrației publice centrale, agenții economici, unitățile de învățământ și de cercetaredezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica în practica activitățile din domeniul atomic și nuclear;b) elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei, politicilor și programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul nuclear;c) informarea cetățenilor în legătură cu beneficiile și riscurile asociate activităților nucleare, precum și crearea de atitudini și comportamente adecvate;d) stimularea dezvoltării parteneriatului internațional; colaborarea, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, cu Agenția Internationala pentru Energie Atomica de la Viena (A.I.E.A.) și cu alte organizații internaționale, regionale sau naționale de profil din alte tari, precum și reprezentarea României în relațiile cu acestea; în acest scop încheie, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, acorduri și contracte de cercetare-dezvoltare, de asistența tehnica, de expertiza, de informare și/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate; coordonează Consiliul interministerial pentru energie atomica, analizează propunerile privind activitățile prioritare ale României în domeniul nuclear și propune măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente în aplicarea programelor în domeniu;e) propune anual, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, componenta delegației României la Conferința Generală a A.I.E.A.;f) promovează, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, participarea agenților economici din domeniul nuclear la activitățile pe profilul de activitate și la cele care se desfășoară sub egida A.I.E.A.;g) monitorizează sau, după caz, coordonează activități ale unor unități de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice în domeniu;h) asigura cadrul necesar în vederea corelării politicilor și programelor industriale și a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul în cauza, cu politicile și programele de cercetare-dezvoltare și inovare de profil.(3) Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării, care, potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenția Naționala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competența ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și agenților economici, unităților de învățământ, de cercetare, de sănătate, care desfășoară activități în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 7(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării pot fi organizate servicii, birouri și colective temporare de lucru.(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structura aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestora, unități pentru activitatea extrașcolară.(4) Ministerul Educației și Cercetării poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.  +  Articolul 8(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării se sprijină pe organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării: consilii, comisii și colegii prevăzute în anexa nr. 2.(2) Componenta acestor organisme naționale este stabilită prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Atribuțiile organismelor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform reglementărilor legale.(4) Organismele naționale pot avea câte un secretariat propriu, format, de regula, din 1-3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrărilor și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.(5) Activitatea organismelor naționale este coordonata de ministrul educației și cercetării sau, după caz, de ministrul delegat sau de un secretar de stat.(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afară ministerului pot fi remunerați în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Întreaga activitate a Ministerului Educației și Cercetării este condusă de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale ministrul educației și cercetării emite ordine și instrucțiuni.(2) Ministrul delegat conduce activitatea de cercetare științifică.(3) Ministrul educației și cercetării reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(4) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 10(1) Numărul total de posturi este de 386, exclusiv demnitarii și cabinetele ministrilor.(2) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarului general adjunct pentru probleme de cercetare sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 11Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației și Cercetării ori în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția sau la unitatea de la care provine.  +  Articolul 12(1) Instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4, 5 și 6.(2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.  +  Articolul 13Ministerul Educației și Cercetării asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovarii, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabila, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața interna și internationala, realizarea societății informationale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.  +  Articolul 14Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării și tehnologiei următoarele responsabilități:a) de a defini obiectivele strategice;b) de a asigura planificarea activităților, conform obiectivelor stabilite;c) de a defini, aplica, monitoriza și evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective, pe termen scurt, mediu și lung;d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operational și financiar necesar în vederea aplicării politicilor de cercetare;e) de a asigura armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquisul comunitar;f) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;g) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;h) de a promova parteneriatul între cercetători și beneficiari/utilizatori ai rezultatelor;i) de a defini, finanta, aplica, monitoriza și evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional  +  Articolul 15(1) Unitățile de cercetare științifică care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar cele care funcționează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) Structura organizatorică, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile subordonate cuprinse în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unității.(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorilor generali, a directorilor și a membrilor consiliilor de administrație ale unităților prevăzute în anexele nr. 5 și 6 se fac prin ordin al ministrului, în condițiile legii.  +  Articolul 16Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește și alte atribuții ce îi revin prin acte normative.  +  Articolul 17(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în fostul Minister al Educației Naționale și în cadrul fostei Agenții Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare este preluat de Ministerului Educației și Cercetării pe bază de examen sau concurs.  +  Articolul 18(1) Ministerul Educației și Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat și pentru instituțiile și unitățile subordonate, precum și autovehicule destinate deplasarilor în teritoriu pentru monitorizare și control, potrivit legii.(2) Ministerul Educației și Cercetării va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 19Ministerul Educației și Cercetării va analiza rețeaua școlară din mediul rural și va propune Guvernului soluții de restructurare până la 30 iulie 2001.  +  Articolul 20Din taxele de la studenții și cursanții străini - în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației și cercetării, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută.  +  Articolul 21(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, asigura activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara prevăzute la alin. (1) vor fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația de a edita, tipari și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației și Cercetării în cazul în care prin contractul cu acești agenți economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației și Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.(3) Cheltuielile pentru activități extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare în vederea desfășurării acestei activități.(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3) sau pentru alte destinații stabilite de inspectoratele școlare conform prevederilor legale.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Hotărârea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.005/1999 privind organizarea modului de colaborare și de asigurare a legăturilor României cu Agenția Internationala pentru Energie Atomica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 decembrie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul
  administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul
  finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
   +  Anexa 1                                                           Numărul total de                                                             posturi = 386,                                                         exclusiv demnitarii                                                             și cabinetele                                                              ministrilor                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                     a Ministerului Educației și Cercetării                            ╔═════════════════════╗                            ║ Ministrul Educației ╟──────────────────┐                            ║ și Cercetării ║ │                            ╟─────────────────────╢ │                            ║ Cabinet Ministru ║ ┌────────┴────────┐                            ╚══════════╤══════════╝ │Ministrul Delegat│                                       │ │ cu Cercetarea │                                       │ ├─────────────────┤                                       │ │ Cabinet Demnitar│                                       │ └────────┬────────┘                                       │ │                                       │ ┌───────────────────────┐ │                                       ├──┤ Consilier Diplomatic │ │            ┌-----------------------┐ │ └───────────────────────┘ │            | Consiliul ministerial | │ │            | pentru politici | │ ┌───────────────────────┐ │            | educaționale și ├──┼──┤ Colegiul Ministrului │ │            | cercetare-dezvoltare | │ │Educației și Cercetării│ │            └-----------------------┘ │ └───────────────────────┘ │                                       │ │          ┌────────────────────┬───────┴────────┬────────┬───────────┤          │ │ │ │ │ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │ │ ┌────────┴────────┐ │Secretar de satat│ │Secretar de satat│ │ │ │Secretar de satat│ │pentru Învățământ│ │pentru Învățământ│ │ │ │pentru Cercetare │ │ Preuniversitar │ │ Superior și │ │ │ │ și Relațiile │  └────────┬────────┘ │ Integrare │ │ │ │ cu Parlamentul │           │ │ Europeană │ │ │ └────────┬────────┘           │ └────────┬────────┘ ┌────┴─────┐ │ │          │ │ │ Secretar │ │ │          │ │ │ General │ │ │          │ │ └────┬─────┘ │ │          │ │ ┌──────┤ │ │          │ │ │ ┌────┴─────┐ │ │          │ │ │ │ Secretar │ │ │          │ │ │ │ General │ │ │          │ │ │ │ Adjunct │ │ │          │ │ │ └──────────┘ │ │          │ │ │ │ │  ┌───┬───┼───┬─────┐ ┌────┬───┼───┐ │ ┌──┼──┐ ┌──┬──┼──┬──┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴─┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐  │A│ │B│ │C│ │D│ │ E │ │F│ │G│ │H│ │I│ │J││K││L│ │ │M││N││O││P│  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┬─┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └─┘└─┘└─┘ │ └─┘└─┘└─┘└─┘                     └─────────────┴───────────────────────────┘    LEGENDA    -------    A = Direcția Generală pentru Învățământ Preuniversitar    B = Direcția Generală pentru Evaluare, Prognoze și Dezvoltare    C = Direcția Generală pentru Învățământ în Limbile Minorităților    D = Direcția Generală pentru Activități Extrașcolare    E = Direcția Generală pentru Patrimoniu și investiții    F = Direcția Generală pentru Coordonarea Învățământului Superior    G = Direcția Generală pentru Educație Continua,        Formarea și Perfecționarea Personalului Didactic    H = Direcția Generală pentru Integrare Europeană și        Relații Internaționale    I = Direcția Generală Informatizare, Relații Publice,        Administrativ și Personal    J = Direcția Generală pentru Relațiile cu Sindicatele și Patronatul    K = Direcția Generală Buget-Finanțe    L = Direcția Generală Juridic, Audit și Control    M = Agenția Naționala pentru Energie Atomica-Direcție Generală    N = Direcția Generală pentru Transfer Tehnologic și Inovare    O = Direcția Generală pentru Politici, Strategii de Cercetare,        Plan Național    P = Direcția Generală pentru Dezvoltare Instituțională---------------    *) Anexa este reprodusa în facsimil.  +  Anexa 2                   CONSILII CONSULTATIVE         ale Ministerului Educației și Cercetării    A. Consilii consultative pentru educație ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Consiliul Național pentru Reforma a Învățământului Bugetul de stat   II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Bugetul de stat       Diplomelor și Certificatelor Universitare  III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Bugetul de stat       Superior   IV. Consiliul Național al Cercetării Științifice Bugetul de stat       din Învățământul Superior    V. Consiliul Național al Bibliotecilor Bugetul de stat   VI. Consiliul Național al Rectorilor Bugetul de stat  VII. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Bugetul de stat       Preuniversitar de Stat VIII. Consiliul Național pentru Curriculum Venituri extrabugetare                                                          și alocații de la                                                           bugetul de stat   IX. Consiliul pentru Standarde Ocupationale Venituri extrabugetare       și Atestare și alocații de la                                                           bugetul de stat    B. Consilii consultative pentru cercetare    I. Consiliul interministerial pentru energie atomica   II. Consiliul interministerial pentru știința, tehnica       și inovare   III. Consiliul interministerial pentru infrastructura       calității și armonizarea reglementărilor tehnice   IV. Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare       și inovare și Consiliul Național al Cercetării       Științifice din Învățământul Superior ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3                      INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE     care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării,             exceptând unitățile de cercetare științifică    A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Inspectorate școlare județene și       Inspectoratul Școlar al Municipiului București:       - Servicii publice descentralizate ale Bugetul de stat         Ministerului Educației și Cercetării         în a căror subordine funcționează         unitățile de învățământ preuniversitar         și unitățile conexe (ateliere, cămine,         internate, cantine, tabere școlare etc.)    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat este de 359.502.   II. Instituții de învățământ superior de stat:    1. Universitatea "Politehnica" Transfer de la bugetul de       din București stat și venituri proprii    2. Universitatea Tehnica de Construcții Transfer de la bugetul de       din București stat și venituri proprii    3. Universitatea de Arhitectura și Transfer de la bugetul de       Urbanism "Ion Mincu" din București stat și venituri proprii    4. Universitatea de Științe Agronomice Transfer de la bugetul de       și Medicina Veterinara din București stat și venituri proprii    5. Universitatea din București Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii    6. Universitatea de Medicina și Farmacie Transfer de la bugetul de       "Carol Davila" din București stat și venituri proprii    7. Academia de Studii Economice din București Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii    8. Universitatea Naționala de Muzica Transfer de la bugetul de       din București stat și venituri proprii    9. Universitatea de Arte din București Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   10. Universitatea Naționala de Arta Transfer de la bugetul de       Teatrala și Cinematografica "Ion Luca stat și venituri proprii       Caragiale" din București   11. Academia Naționala de Educație Fizica Transfer de la bugetul de       și Sport din București stat și venituri proprii   12. Școala Naționala de Studii Politice Transfer de la bugetul de       și Administrative din București stat și venituri proprii   13. Universitatea "1 Decembrie 1918" Transfer de la bugetul de       din Alba Iulia stat și venituri proprii   14. Universitatea "Aurel Vlaicu" Transfer de la bugetul de       din Arad stat și venituri proprii   15. Universitatea din Bacau Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   16. Universitatea de Nord din Baia Mare Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   18. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   19. Universitatea de Științe Agricole Transfer de la bugetul de       și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca stat și venituri proprii   20. Universitatea "Babes-Bolyai" Transfer de la bugetul de       din Cluj-Napoca stat și venituri proprii   21. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de       Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca stat și venituri proprii   22. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Transfer de la bugetul de       din Cluj-Napoca stat și venituri proprii   23. Universitatea de Arta și Design Transfer de la bugetul de       din Cluj-Napoca stat și venituri proprii   24. Universitatea "Ovidius" din Constanta Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   25. Universitatea Maritima din Constanta Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   26. Universitatea din Craiova Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   27. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de       Farmacie din Craiova stat și venituri proprii   28. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   29. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Transfer de la bugetul de       din Iași stat și venituri proprii   30. Universitatea de Științe Agricole și Transfer de la bugetul de       Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" stat și venituri proprii       din Iași   31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Transfer de la bugetul de       din Iași stat și venituri proprii   32. Universitatea de Medicina și Farmacie Transfer de la bugetul de       "Grigore T. Popa" din Iași stat și venituri proprii   33. Universitatea de Arte "George Enescu" Transfer de la bugetul de       din Iași stat și venituri proprii   34. Universitatea din Oradea Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   35. Universitatea din Petrosani Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   36. Universitatea din Pitesti Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   40. Universitatea "Ștefan cel Mare" Transfer de la bugetul de       din Suceava stat și venituri proprii   41. Universitatea "Valachia" din Targoviste Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   42. Universitatea "Constantin Brancusi" Transfer de la bugetul de       din Targu Jiu stat și venituri proprii   43. Universitatea "Petru Maior" Transfer de la bugetul de       din Targu Mures stat și venituri proprii   44. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de       Farmacie din Targu Mures stat și venituri proprii   45. Universitatea de Arta Teatrala Transfer de la bugetul de       din Targu Mures stat și venituri proprii   46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   47. Universitatea de Științe Agricole și Transfer de la bugetul de       Medicina Veterinara a Banatului stat și venituri proprii       din Timișoara   48. Universitatea de Vest din Timișoara Transfer de la bugetul de                                                     stat și venituri proprii   49. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de       Farmacie "Victor Babes" din Timișoara stat și venituri proprii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    III. Specializări autorizate sa funcționeze provizoriu: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Finanțe Bugetul de stat în cadrul                                                         unei instituții de                                                     învățământ superior de stat    2. Managementul întreprinderii Bugetul de stat în cadrul                                                         unei instituții de                                                    învățământ superior de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    IV. Biblioteci centrale universitare: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Biblioteca Centrala Universitară din București Bugetul de stat    2. Biblioteca Centrala Universitară "Mihai Eminescu" Bugetul de stat       din Iași    3. Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga" Bugetul de stat       din Cluj-Napoca    4. Biblioteca Centrala Universitară "Eugen Todoran" Bugetul de stat       din Timișoara ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     V. Comisia Naționala a României pentru UNESCO Bugetul de stat    VI. Centrul de Management pentru Finanțarea Bugetul de stat        Învățământului Superior și al Cercetării        Științifice Universitare   VII. Serviciul Național de Evaluare și Examinare Bugetul de stat  VIII. Centrul Național pentru Programul de Formare Bugetul de stat        Profesională "Leonardo da Vinci"    IX. Agenția Naționala "Socrates" Bugetul de stat     X. Agenția Socială a Studenților Bugetul de stat    XI. Biblioteca Pedagogica Naționala Bugetul de stat        "I. C. Petrescu" din București   XII. Palatul Național al Copiilor din București Bugetul de stat  XIII. Comitetul Roman pentru Deceniul Mondial al Bugetul de stat        Dezvoltării Culturale   XIV. Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa" Venituri extrabugetare        din București și alocații de la                                                            bugetul de stat    XV. Corul Național de Camera "Madrigal" Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   XVI. Oficiul Național al Burselor de Studii Venituri extrabugetare        în Străinătate și alocații de la                                                            bugetul de stat  XVII. Centrul Național de Dezvoltare a Venituri extrabugetare        Învățământului Profesional și Tehnic și alocații de la                                                            bugetul de stat XVIII. Oficiul Național pentru Administrare Venituri extrabugetare        și Operare al Infrastructurii de și alocații de la        Comunicații de Date ROEDUNET bugetul de stat   XIX. Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Venituri extrabugetare        Românii de Pretutindeni și alocații de la                                                            bugetul de stat    XX. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   XXI. Agenția Naționala a Taberelor și Turismului Venituri extrabugetare        Școlar din România și alocații de la                                                            bugetul de stat  XXII. Centrul Național de Formare a Personalului Venituri extrabugetare        Didactic din Învățământul Preuniversitar și alocații de la                                                            bugetul de stat XXIII. Centrul Național de Formare a Managerilor Venituri extrabugetare        din Învățământul Preuniversitar și alocații de la                                                            bugetul de stat  XXIV. Centrul de Formare Continua în Limba Germană Venituri extrabugetare        (la Medias) și alocații de la                                                            bugetul de stat   XXV. Comisia Naționala de Evaluare și Acreditare Venituri extrabugetare        în Învățământul Preuniversitar  XXVI. Editura Didactica și Pedagogica - R.A. Venituri extrabugetare XXVII. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Venituri extrabugetare        Conversie Profesională a AdulțilorXXVIII. Centrul Național de Formare Continua pentru Venituri extrabugetare        Administrația Publică Locală și centrele        teritoriale de formare continua pentru        administrația publică locală  XXIX. Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Venituri extrabugetare        Inovare și Transfer Tehnologic        (AMCSIT - Politehnica)   XXX. Complexul Cultural Sportiv Studentesc Venituri extrabugetare        "Tei" din București și alocații de la                                                            bugetul de stat  XXXI. Casele universitarilor: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Casa Universitarilor din București Venituri extrabugetare   2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare   3. Casa Universitarilor din Iași Venituri extrabugetare   4. Casa Universitarilor din Timișoara Venituri extrabugetare   5. Casa Universitarilor din Brașov Venituri extrabugetare   6. Casa Universitarilor din Craiova Venituri extrabugetare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alte unități aflate în sfera de competența a Ministerului       Educației și Cercetării    I. Oficiul Național CEEPUS - în cadrul ministerului Bugetul de stat   II. Oficiul Roman TEMPUS Bugetul de stat  III. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare Venituri extrabugetare       a Diplomelor - în cadrul ministerului și alocații de la                                                            bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4          CASE DE CULTURA STUDENȚEȘTI ȘI CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI      care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării    I. Case de cultura studențești: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Casa de Cultura Studenteasca din București Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   2. Casa de Cultura Studenteasca din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   3. Casa de Cultura Studenteasca din Iași Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   4. Casa de Cultura Studenteasca din Timișoara Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   5. Casa de Cultura Studenteasca din Craiova Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   6. Casa de Cultura Studenteasca din Brașov Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   7. Casa de Cultura Studenteasca din Galați Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   8. Casa de Cultura Studenteasca din Petrosani Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   9. Casa de Cultura Studenteasca din Targu Mures Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  10. Casa de Cultura Studenteasca din Ploiesti Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  11. Casa de Cultura Studenteasca din Pitesti Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  12. Casa de Cultura Studenteasca din Alba Iulia Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  13. Casa de Cultura Studenteasca din Sibiu Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Cluburi sportive studențești: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Clubul "Sportul Studentesc" din București Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   2. Clubul Sportiv "Academia Naționala de Venituri extrabugetare      Educație Fizica și Sport" din București și alocații de la                                                            bugetul de stat   3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacau Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  10. Clubul Sportiv "Știința" din Petrosani Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanta Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  15. Clubul Sportiv Universitar din Targu Mures Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  17. Clubul Sportiv Universitar din Pitesti Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5                           INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE            de cercetare științifică care funcționează în subordinea                      Ministerului Educației și Cercetării ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Institutul de Fizica Atomica din București*) Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat   2. Institutul Național de Informare și Documentare Venituri extrabugetare      din București**) și alocații de la                                                            bugetul de stat   3. Agenția Spatiala Română Venituri extrabugetare   4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Venituri extrabugetare      din Cluj-Napoca   5. Institutul Național de Inventica din Iași Venituri extrabugetare   6. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Venituri extrabugetare      Aplicare a Inventiilor din Craiova   7. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Venituri extrabugetare      Aplicare a Inventiilor din Targu Mures   8. Centrul de Cercetări de Medicina Comparata - CCMC Venituri extrabugetare   9. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  10. Institutul Limbii Române Venituri extrabugetare                                                           și alocații de la                                                            bugetul de stat  11. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat  12. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Bugetul de stat      Superior (CEPES)  13. Institutul Național Roman de Tracologie Bugetul de stat      din București ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Un număr maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanțează de la       bugetul de stat.   **) Un număr maxim de 20 de posturi pentru biblioteca se finanțează de la       bugetul de stat.  +  Anexa 6                           INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE           de cercetare științifică care funcționează sub coordonarea                      Ministerului Educației și Cercetării ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unității Sursa de finanțare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Optoelectronica - INOE 2000 București   2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      Turbomotoare-COMOTI București   3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei      și Teledetectiei - IGR București   4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Textile și Pielarie - INCDTP București   5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare       pentru Biotehnologie București   6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Mașini și Instalații Destinate      Agriculturii și Industriei Alimentare -       INMA București   7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Fizica și Inginerie Nucleara "Horia      Hulubei" - IFIN-HH București   8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Fizica Laserilor, Plasmei și      Radiatiei - INFLPR București   9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Fizica Tehnica - IFT Iași  10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Fizica Materialelor - INCDFM București  11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Fizica Pământului - INCDFP București  12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      Chimico-Farmaceutica - ICCF București  13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Electrochimie și Materie Condensata      - INCEMC București  14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Geologie și Geoecologie Marina -       GEOCOMAR București  15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Științe Biologice București  16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Microtehnologie - IMT București  17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare      pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice -      ICSI Ramnicu Valcea ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----