GHID DE FINANȚARE din 22 septembrie 2022pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 5 octombrie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.506 din 22 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 968 din 5 octombrie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ghidul de finanțare(1) Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, denumit în continuare Program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) obiectivul, scopul și indicatorii de performanță ai Programului;b) categoriile de beneficiari și eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus și a cheltuielilor legate de acesta;c) condițiile de depunere a dosarului de finanțare, metodologia de analiză și selectare, aprobare, finanțare, implementare și monitorizare a proiectului propus.  +  Articolul 2Obiectivul, scopul și indicatorii de performanță ai Programului(1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii velo în România prin finanțarea pistelor de biciclete.(2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat. (3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.(4) Indicatorii de performanță ai Programului sunt:a) L - lungimea totală a pistelor pentru biciclete rezultată în urma implementării programului (km);b) R - reducerea cantității emisiilor de CO_2 (km).,unde:n - numărul de proiecte finalizate.  +  Articolul 3Sursa de finanțare pentru derularea Programului(1) Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.  +  Articolul 4Definiții(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ- teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;c) beneficiar - solicitant care a încheiat contract de finanțare cu AFM;d) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării, conform anexei nr. 1 la prezentul ghid;e) contract de finanțare - document-cadru care reglementează acordarea fondurilor între AFM și beneficiarul finanțării, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid;f) cererea de avans - formular prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanțare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanțare;g) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate și prevăzute prin contractul de finanțare; cererea de decontare constituie anexa nr. 4 la contractul de finanțare;h) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;i) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din bugetul Programului;j) contribuție proprie - valoarea integrală a cheltuielilor necesare implementării proiectului, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;k) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obținerea finanțării;l) criterii de selecție - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat și selectat în vederea avizării și aprobării finanțării;m) dosar de finanțare - cererea de finanțare însoțită de întreaga documentație care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării și aprobării de către AFM;n) pistă de bicicliști - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și mopedelor;o) solicitant - orice entitate dintre cele prevăzute la art. 7 care transmite dosarul de finanțare;p) traseu de piste de bicicliști - ruta pe care se realizează pistele de biciclete și care asigură conectarea între oricare dintre următoarele: zone rezidențiale, instituții de învățământ, zone industriale, clădiri de birouri, principale noduri de transport public, zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unităților administrativ-teritoriale, unități administrativ-teritoriale distincte.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) ADI - asociație de dezvoltare intercomunitară;c) UAT - unitate administrativ-teritorială.  +  Articolul 5Organizarea sesiunii de finanțare(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, în limita sumei alocate în condițiile prevăzute la art. 3. (2) Pentru organizarea sesiunii de finanțare se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM: a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare; b) suma alocată sesiunii de finanțare și sumele alocate pe fiecare categorie de UAT; c) comisia de analiză a dosarelor de finanțare depuse de către solicitanți și comisia de soluționare a contestațiilor, în cazul în care acestea sunt formate din personal al AFM; d) grile de analiză, proceduri de lucru, instrucțiuni sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini și realizarea anumitor activități în cadrul Programului. (3) Analiza dosarelor de finanțare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activități sau prin cooptarea de personal din alte instituții publice sau autorități publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situație, aprobarea dosarelor de finanțare se realizează potrivit art. 17.  +  Articolul 6Etapele sesiunii de finanțareEtapele sesiunii de finanțare sunt următoarele: a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;b) transmiterea dosarelor de finanțare;c) etapa I: analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, eligibilității proiectului și stabilirea cheltuielilor eligibile în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1);d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse, în urma analizei dosarelor de finanțare din etapa I;e) depunerea și soluționarea contestațiilor;f) etapa a II-a: analiza eligibilității proiectului și a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2);g) aprobarea proiectelor în vederea finanțării, după parcurgerea etapelor I și a II-a;h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare din etapa a II-a;i) depunerea și soluționarea contestațiilor;j) încheierea contractelor de finanțare;k) implementarea proiectului;l) monitorizarea proiectului;m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO_2 diminuate prin instalarea stațiilor, conform indicatorului calculat.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare  +  Articolul 7Categorii de solicitanți eligibili(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanți:a) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizate la nivel de județ, comună, oraș, municipiu de rang I/II, municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia;b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. b).(2) În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, UAT în numele cărora ADI depune cerere de finanțare nu au dreptul să depună cerere de finanțare în calitate de solicitant prevăzut la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 8Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile definite la art. 12 în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, așa cum sunt prevăzute la alin. (2).(2) Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:a) UAT - Municipiul București - maximum 75.000.000 lei; b) subdiviziunea municipiului București - maximum 45.000.000 lei;c) UAT - municipiu de rang I - maximum 37.000.000 lei;d) UAT - municipiu de rang II - maximum 30.000.000 lei;e) UAT - oraș - maximum 22.000.000 lei;f) comună cu mai puțin de 5.000 de locuitori - maximum 3.700.000 lei;g) comună cu mai mult de 5.001 de locuitori - maximum 7.500.000 lei;h) UAT - județ - maximum 22.000.000 lei. (3) Finanțarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanțare, nu poate depăși valoarea care poate fi acordată potrivit alin. (2).(4) În cazul solicitanților prevăzuți la art. 7 alin. (1) lit. b), finanțarea care poate fi acordată este valoarea cumulată a sumelor maxime care pot fi finanțate membrilor pentru care ADI solicită finanțare, conform categoriilor prevăzute la alin. (2).(5) În cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi finanțată pentru realizarea unui km de traseu de piste de bicicliști și care reprezintă 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile este:a) 1.000.000 lei/km pentru pistele de bicicliști care presupun lucrări pe amplasamente separate de drum, neamenajate ca trotuar sau parte carosabilă;b) 350.000 lei/km pentru pistele de bicicliști care presupun lucrări pe carosabil sau trotuar existent.  +  Articolul 9Tipuri de proiecte finanțate prin Program(1) Prin Program se finanțează:a) realizarea de piste pentru bicicliști pe partea carosabilă sau acostament;b) realizarea de piste pentru bicicliști pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar; c) realizarea de piste pentru bicicliști în cadrul trotuarelor.(2) Pistele de biciclete prevăzute la alin. (1) și care trebuie să asigure deplasarea dus-întors în cadrul unui traseu pot fi:a) cu un singur sens, care se amenajează pe ambele părți ale străzii, câte una pentru fiecare sens de circulație, pe toată lungimea traseului;b) cu două sensuri, care se amenajează pe o singură parte a străzii, pe toată lungimea traseului.  +  Articolul 10Criterii de eligibilitate a solicitantului(1) Pot fi finanțate prin Program proiectele depuse de către solicitanții prevăzuți la art. 7 alin. (1) lit. a), care:a) acționează în nume propriu;b) sunt proprietari/administratori ai terenului pus la dispoziție pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deține acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului, cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum și cu privire la îndeplinirea obligațiilor pe perioada de implementare și de monitorizare a acestuia, conform declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare; c) nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) nu sunt înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare; e) nu au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;g) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu; h) nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declarației din cererea de finanțare.(2) Pot fi finanțate prin Program proiectele depuse de către solicitanții prevăzuți la art. 7 alin. (1) lit. b), care:a) acționează în nume propriu;b) dețin un mandat acordat, în condițiile legii, să exercite, în numele și pe seama UAT membre, toate drepturile și obligațiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanțare în cadrul Programului; c) nu se află în stare de insolvență, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;d) nu sunt înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare; e) nu au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;f) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;g) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu; h) nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declarației din cererea de finanțare.(3) În cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depășesc sumele maxime prevăzute la art. 8 alin. (2), diferența este susținută de solicitant.  +  Articolul 11Criterii de eligibilitate a proiectuluiEste eligibil proiectul care îndeplinește următoarele cerințe tehnice:a) traseele propuse sunt trasee urbane, comunale și/sau care fac legătura între unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-g);b) în cadrul traseelor urbane sau comunale, pistele de bicicliști asigură conectarea între oricare dintre următoarele: zone rezidențiale, instituții de învățământ, zone industriale, clădiri de birouri, principale noduri de transport public, zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unităților administrativ-teritoriale;c) traseele de bicicliști se realizează cu prioritate pe partea carosabilă, fiind amplasate între fluxul pietonal și cel motorizat. Acolo unde nu este posibil acest lucru, se pot realiza și pe acostament, trotuar sau se pot realiza piste pe amplasament nou, separate de drum. În cazul execuției acestora pe trotuare, amplasarea pistelor de bicicliști se face pe partea dinspre axul străzii;d) traseele pistelor de bicicliști sunt prevăzute obligatoriu cu spațiu de depozitare pentru biciclete;e) traseele pentru bicicliști nu au întreruperi între punctul de plecare și destinație și nu prezintă obstacole pe calea de rulare;f) traseele pentru bicicliști sunt prevăzute cu cel puțin două benzi care să asigure deplasarea dus-întors între punctul de plecare al traseului și destinație; pistele pot avea unul sau două sensuri, în funcție de spațiul disponibil pentru amenajare;g) traseele de biciclete sunt directe. Criteriul se verifică prin raportarea distanței traseului la distanța în linie dreaptă între capetele traseului. Acest raport de ocolire trebuie să fie maximum 1,2 m sau, în mod excepțional, maximum 1,4 m;h) pistele de bicicliști sunt, în mod obligatoriu, delimitate cu marcaj/bordură, indicator rutier și semaforizare;i) lățimea unei benzi a pistelor pentru bicicliști cu un singur sens este de minimum 1,5 m; în cazul pistelor pentru bicicliști cu două sensuri, lățimea minimă totală a pistei este de 2,5 m; pentru porțiunile care traversează poduri/podețe, lățimea benzii/pistei poate fi adaptată corespunzător pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță;j) distanța laterală față de obstacolele din vecinătate are o lățime de minimum 0,5 m;k) bordurile care delimitează traseul nu depășesc înălțimea de 5 cm. Dacă există, bordurile de delimitare trebuie să fie teșite în unghi de 45°;l) gabaritul traseelor pentru biciclete asigură o înălțime liberă de trecere de 2,40 m.  +  Articolul 12Categorii de cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:a) cheltuielile privind investiția de bază (cap. 4 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare): lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, șanțuri dalate pentru scurgerea și evacuarea apelor pluviale, culoare pentru biciclete, lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție, lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare, achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru bicicliști, lucrări pentru amenajarea terenului, achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare;b) cheltuielile privind lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cap. 5 subcap. 5.1 pct. 5.1.1 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare);c) cheltuieli diverse și neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente cap. 3 subcap. 3.5, 3.8 și cap. 4 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;d) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare conținând sintagma „Proiect finanțat din Fondul pentru mediu“;e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;f) cheltuielile pentru proiectare, asistență tehnică și studii, respectiv cap. 3 subcap. 3.1, 3.5 și 3.8 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;g) cheltuielile cu consultanța (cap. 3 subcap. 3.7 din conținutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;h) cheltuielile cu taxele pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire, cap. 3 subcap. 3.2 și cap. 5 subcap. 5.2 pct. 5.2.5 din conținutul cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanțare.  +  Articolul 13Conținutul dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:a) cererea de finanțare, completată integral prin tehnoredactare și semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;c) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanțare;d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanțare;e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanțare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;f) deviz general al obiectivului de investiții, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conține defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menționate la art. 12;g) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a), hotărârea consiliului local/consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:1. depunerea cererii de finanțare;2. devizul general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv;h) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b):1. actul constitutiv și/sau statutul solicitantului ADI, din care rezultă mandatul acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre să exercite, în numele și pe seama lor, toate drepturile și obligațiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanțare în cadrul Programului;2. declarația solicitantului ADI din care rezultă că s-a asigurat că fiecare UAT membră, inclusă în cererea de finanțare, are aprobată hotărârea prevăzută la lit. g); 3. declarația unităților administrativ-teritoriale incluse în cererea de finanțare de solicitantul ADI, din care rezultă următoarele aspecte:a) îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-h);b) nu au depus cerere de finanțare în cadrul aceleiași sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).(2) În situația în care proiectul depus în etapa I nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepționarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (2), solicitantul va transmite documentele din etapa a II-a, respectiv: a) studiul de fezabilitate, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. Studiul de fezabilitate va conține obligatoriu și studii de trafic/circulație care să demonstreze necesitatea și utilitatea alegerii traseelor pistelor pentru bicicliști propuse prin proiect, în scopul reducerii traficului motorizat pe tronsoanele respective. Studiul de fezabilitate va cuprinde obligatoriu și certificatul de urbanism și avizele de principiu solicitate prin documentul respectiv, pentru proiectul propus. Studiul de fezabilitate va demonstra respectarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului menționate la art. 11. În cazul în care sunt propuse mai multe amplasamente, studiul de fezabilitate va prezenta detalierea costurilor pentru fiecare amplasament. De asemenea, în cazul în care se consideră că anumite capitole din structura-cadru a studiului de fezabilitate nu sunt necesare pentru proiectul propus, proiectantul de specialitate va motiva în scris lipsa acestora (excepție fac elementele descrise mai sus care sunt elemente obligatoriu de prezentat);b) hotărârea consiliului local/județean/Consiliului General al Municipiului București/organului de decizie al solicitantului privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:1. studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul respectiv;2. acordul privind asigurarea contribuției financiare necesare realizării proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt finanțate din Fondul pentru mediu;c) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;e) pentru solicitantul UAT, documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și reprezentând finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00; pentru solicitantul ADI, documentul doveditor al deschiderii contului la bancă.(3) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanțării proiectului. (4) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului studiului de fezabilitate este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susține diferența din surse financiare proprii.(5) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanțată.  +  Articolul 14Depunerea dosarului de finanțare(1) În cadrul sesiunii de depunere, solicitantul transmite dosarul de finanțare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1). Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanțare în integralitate, în situația în care deține toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) și (2); în acest caz, nu trebuie depus și documentul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. g).(2) În situația în care dosarul de finanțare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepționarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (1), solicitantul transmite dosarul de finanțare aferent etapei II, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care solicitantul depune în etapa I dosarul de finanțare în integralitate.(4) Dosarele de finanțare se depun prin intermediul aplicației informatice, pusă la dispoziție de AFM. Instrucțiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM. (5) Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.(6) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni o singură cerere de finanțare aferentă unei singure categorii dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1). (7) În situația nerespectării prevederilor alin. (6), solicitantului îi poate fi aprobată o singură cerere de finanțare, respectiv prima cerere care întrunește criteriile de eligibilitate.  +  Capitolul III Procesul de analiză a documentelor transmise de către solicitant, în vederea aprobării finanțării  +  Articolul 15Analiza și selectarea dosarelor de finanțare(1) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformității documentelor, a criteriilor de eligibilitate, completând grilele de analiză a conformității documentelor și eligibilității solicitanților, și stabilește cheltuielile eligibile. (2) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru același motiv, la: a) solicitarea de informații sau documente suplimentare față de cele prevăzute în ghid; b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanțelor/erorilor constatate în cuprinsul documentației depuse; c) completarea documentelor prevăzute la art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepție, în situația în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c)-e) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei. (3) Documentele/Informațiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului și cheltuielilor la data depunerii dosarului de finanțare. Prin excepție, pentru documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h) și la art. 13 alin. (2) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului și cheltuielilor și la o dată ulterioară depunerii dosarului. (4) În situația aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observațiile/constatările sale prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum și prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.(5) Termenul în care pot fi transmise documentele, în condițiile alin. (3), este de 20 de zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a AFM. (6) Atrag respingerea dosarului de finanțare: a) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 și 11; b) neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul indicat de AFM potrivit alin. (5); c) neclarificarea/neremedierea situațiilor semnalate;d) nedepunerea documentelor obligatorii potrivit art. 13.(7) Sub condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii de eligibilitate, solicitantul poate fi aprobat în situația în care, din două sau mai multe amplasamente ale traseelor de bicicliști menționate în cererea de finanțare, cel puțin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obțină finanțare. În acest caz, proiectul poate fi implementat doar pentru amplasamentul aprobat.(8) Finanțarea proiectelor se realizează în baza punctajului obținut, calculat după cum urmează: a) se acordă până la 35 de puncte pentru lungimea totală a traseelor propuse prin proiect (până la 5 km - 10 puncte, între 5 km-10 km - 20 de puncte, peste 10 km - 35 de puncte);b) se acordă până la 35 de puncte pentru amplasamentul pistei (piste amenajate pe trotuare - 10 puncte; piste amenajate pe amplasament nou în afara trotuarelor și separat de partea carosabilă sau acostament - 20 de puncte; piste amenajate pe partea carosabilă sau acostament - 35 de puncte);c) se acordă 20 de puncte pentru traseele de bicicliști care asigură/au asigurat iluminat public nocturn;d) se acordă 10 puncte pentru proiectele depuse de ADI și 5 puncte pentru proiectele depuse de UAT organizată la nivel de județ.(9) Proiectele vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat în urma analizei AFM, în limita bugetului alocat sesiunii, cu respectarea valorilor maxime prevăzute la art. 8 alin. (2).(10) În cazul în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, iar bugetul alocat sesiunii nu permite finanțarea tuturor acestora, AFM procedează fie la suplimentarea bugetului, fie la departajarea solicitanților în funcție de ordinea înscrierii acestora în aplicația informatică. (11) În centralizatorul cuprinzând proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu se vor preciza cel puțin următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanțare, punctajul obținut în urma evaluării și motivul diminuării sumei solicitate, după caz.(12) Lista proiectelor propuse spre respingere va conține cel puțin următoarele informații: numărul cererii de finanțare și motivul respingerii.(13) În situația în care din analiza cererii de finanțare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.  +  Articolul 16Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu, după parcurgerea etapei a II-a. (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză în etapa I sau etapa a II-a, după caz.(3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.  +  Articolul 17Aprobarea dosarelor de finanțare(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanțării proiectelor avizate în etapa a II-a.(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză și/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării și adoptării hotărârii.  +  Articolul 18Comunicarea rezultatelor(1) Listele proiectelor aprobate/respinse se publică pe pagina de internet a AFM. (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților prin e-mail.  +  Articolul 19Contestații(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva rezultatelor analizei evaluării proiectelor, în termen de 30 de zile de la data comunicării realizate în condițiile art. 18 alin. (1). (2) Contestația se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1). (3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului, precum și împuternicirea avocațială, acolo unde este cazul;b) codul unic de înregistrare al cererii de finanțare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;e) documente justificative, după caz.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. (5) Listele cuprinzând contestațiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet AFM, iar deciziile de soluționare vor fi comunicate contestatarilor, în condițiile legii. (6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Perfectarea contractului de finanțare și acordarea finanțării(1) AFM transmite solicitanților aprobați, prin intermediul poștei electronice, contractul de finanțare.(2) În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanțare, solicitanții îl vor semna cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 și îl vor transmite către AFM prin poștă electronică. (3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră renunțare la finanțare. (4) Modelul contractului de finanțare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(5) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii primei cereri de avans/decontare.(6) În situații justificate, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit cu acordul AFM.(7) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(8) AFM poate acorda plăți reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului, într-o singură tranșă, în condițiile legii.(9) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(11) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract. După semnarea contractului, orice modificare și/sau completare se realizează prin act adițional, cu acordul ambelor părți.(12) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.(13) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(14) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.  +  Articolul 21Acordarea avansului(1) AFM poate acorda plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.(2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoțită de contracte ferme încheiate în condițiile legii pentru lucrări, servicii și bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor, autorizație de construire, dacă este cazul. Cererea de acordare avans se depune la sediul AFM sau electronic.(3) Sumele reprezentând plăți în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului în care au fost acordate, se vor restitui AFM.(4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului și/sau în cadrul altor proiecte/programe și din alte surse de finanțare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declarație pe propria răspundere care va evidenția dacă se află sub incidența art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.(7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului, prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanțare, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 3 la contractul de finanțare.(8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare.  +  Articolul 22Decontarea cheltuielilor eligibile(1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanțării, în conformitate cu prevederile contractuale și ale ghidului de finanțare.(2) Cererile de decontare/avans se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului.(3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta, în situația în care proiectul presupune derularea de lucrări ce se supun autorizării în construcții, proiectul tehnic, dacă acesta nu a fost prezentat la cererea de finanțare, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare și a contribuției financiare - acolo unde beneficiarul a optat în acest sens, aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.(5) În cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare, cu excepția primei cereri de decontare/avans, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară și a contribuției financiare, după caz. (6) AFM finanțează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate după semnarea contractului. Prin excepție, se vor finanța cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare și consultanță, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) și g), realizate anterior perfectării contractului.(7) Ulterior verificării conformității documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la amplasamentele pe care au fost realizate pistele pentru bicicliști.(8) Vizitele prevăzute la alin. (7) vor fi realizate prin eșantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanțare care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.(9) Propunerea la finanțare se poate face doar în condițiile în care documentele care însoțesc cererea de decontare/ avans/nota de stingere avans sunt complet și corect întocmite.  +  Articolul 23Documente obligatorii necesare decontării/solicitării avansului și stingerii avansuluiBeneficiarul finanțării depune la sediul AFM sau transmite electronic cererea de decontare ori nota de stingere avans, după caz, însoțită de documentele obligatorii prevăzute în anexa nr. 5 „Lista documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM și care însoțesc cererea de decontare“ la contractul de finanțare.  +  Articolul 24Condiții generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile(1) La cererea de decontare, AFM finanțează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat și în urma verificării documentelor justificative.(2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat și care are legătură cu proiectul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 25Aplicarea regulilor privind ajutorul de statPentru proiectele implementate prin Program, beneficiarii vor respecta prevederile legale aplicabile în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 26Achizițiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și ale actelor normative aplicabile în materie de investiții publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condițiilor contractelor de achiziție, beneficiarul finanțării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontarea/stingerea avansului doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.  +  Articolul 27Monitorizare(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.(2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a terenului pe care se realizează pistele pentru biciclete în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.(3) În termen de maximum 6 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare, din care să rezulte intabularea pistei de biciclete, în original, în copie legalizată sau emis în format electronic, care să nu fie mai vechi de 30 de zile de la momentul transmiterii. În cazul proiectelor realizate în baza acordului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b), beneficiarul depune extras de carte funciară, de unde să rezulte intabularea pistei de biciclete pe numele proprietarului/administratorului terenului pus la dispoziție pentru implementarea proiectului.(4) Beneficiarul este obligat să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului și să asigure accesul permanent și nediscriminatoriu la pistele de biciclete finanțate, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea sa.(5) În perioada de monitorizare, beneficiarul va întocmi și va transmite rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiției, funcționalitatea și derularea activităților pentru atingerea scopului definit în proiect.(6) La finalul perioadei de monitorizare, beneficiarul are obligația să transmită un raport final de monitorizare cu informații referitoare la activitatea desfășurată în cadrul proiectului.(7) Beneficiarul are obligația de a permite reprezentanților AFM accesul la sediile sale pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(8) În situația în care AFM constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(9) În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (8), AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(10) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, în perioada supusă monitorizării.  +  Articolul 28Reguli de publicitate(1) Beneficiarul finanțării este obligat să instaleze panoul de informare la locul de implementare a proiectului, să îl mențină și să îl întrețină în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.(2) Beneficiarul finanțării este obligat să instaleze panoul de informare conținând sintagma „Proiect finanțat din Fondul pentru mediu“.  +  Articolul 29Publicarea informațiilor relevante privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, și/sau al autorității publice centrale pentru protecția mediului, www.mmediu.ro.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și/sau de către AFM.  +  Articolul 30Păstrarea documentelor de către AFM(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) În condițiile în care AFM consideră necesar, se poate solicita transmiterea documentelor în original, copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanțare, cât și pentru cele prezentate în cererile de avans/decontare și notă de stingere avans.  +  Articolul 31Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personalAFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare și încheierea contractului, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 32Dispoziții generale privind modificările apărute în cadrul proiectului(1) Dacă intervin modificări tehnico-economice față de proiectul aprobat, este necesară transmiterea către AFM a documentației justificative, întocmite potrivit legislației specifice, înainte de realizarea acestora. AFM analizează modificările și înștiințează beneficiarul cu privire la menținerea eligibilității.(2) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea legislației în vigoare aplicabile.  +  Articolul 33AnexeAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  ANEXA nr. 1la ghidul de finanțare
  CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  A1. Date generaleTitlul proiectului ........................................................................Denumirea solicitantului ..............................................................Statut juridic solicitant (județ, comună din zona metropolitană, oraș, municipiu, subdiviziune a municipiului București) .....................Codul de înregistrare fiscală .........................................................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00) ................................................Cod IBAN pentru cont deschis la bancă (pentru solicitant ADI) .........................................Denumire bancă/sucursală/filială ...................................................Adresa sediului social .................................................................Date de contact sediu: tel. ........................, fax ........................, e-mail .............................Reprezentant legal ................(numele și prenumele)............., act de identitate B.I./C.I. .... seria ...... nr. ......., tel.: ..................A2. Solicitant ADI* * Se completează numai dacă cererea de finanțare este depusă de asociația de dezvoltare intercomunitară.Subsemnatul, având datele de identificare menționate la lit. A1, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) Prezenta cerere se depune pentru finanțarea proiectelor pentru următorii membri ai ADI:Nr. crt. ……....**** Secțiunea se multiplică și se completează pentru fiecare membru al ADI inclus în cererea de finanțare.Denumirea UAT .........................................................................Statutul juridic al UAT ................................................................Codul de înregistrare fiscală .........................................................Adresa sediului social .................................................................Date de contact sediu: tel. .............., e-mail ...............................Reprezentant legal ................................., tel. ............................ (numele și prenumele)b) UAT-urile menționate la lit. a) m-au mandatat, în condițiile legii, să exercit, în numele și pe seama lor, toate drepturile și obligațiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanțare în cadrul Programului.c) M-am asigurat că fiecare din UAT incluse în cererea de finanțare are aprobată hotărârea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. g) din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.506/2022 (ghidul de finanțare).d) M-am asigurat că UAT menționate la lit. a):1. îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-h) din ghidul de finanțare la data depunerii prezentei cereri;2. nu au depus cerere de finanțare în cadrul aceleiași sesiuni, în calitate de solicitant, prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ghidul de finanțare.B. Finanțare solicitatăSolicitantul ................................., prin reprezentantul legal ..............................., solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de .................. lei (în litere .........................), reprezentând ..............% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ......... luni.Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ........................ lei (în litere ............................).Contribuția proprie reprezintă ........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului și va fi susținută financiar din surse proprii în cuantum de ............................... lei (în litere ........................................).Cheltuielile neeligibile necesare realizării, în cuantum de ............................... lei, vor fi susținute financiar din surse proprii.
  Nr. crt.Punct de plecare traseu* (denumirea localității, însoțită de punct de reper)Coordonate GPS punct de plecare traseuPunct de sosire traseu* (denumirea localității, însoțită de punct de reper)Coordonate GPS punct de sosire traseuLungime traseu* (km)
  1.
  .....
  .....
  ......
  *Se completează pentru fiecare traseu propus prin proiect.De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar acesta nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale:DA [ ]NU [ ]
  C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, având datele de identificare menționate la lit. A. „Date generale“, reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) mă încadrez ca solicitant (va fi bifată o singură căsuță, cea corespunzătoare solicitantului):[ ] municipiul București;[ ] subdiviziune a municipiului București;[ ] municipiu de rang I;[ ] municipiu de rang II;[ ] oraș;[ ] comună care are sub 5.000 de locuitori inclusiv;[ ] comună care are peste 5.001 locuitori inclusiv;[ ] județ;[ ] asociație de dezvoltare intercomunitară;b) am depus dosarul de finanțare în nume propriu;c) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;d) solicitantul nu se află în stare de insolvență, în procedură de executare silită, într-o altă situație similară legal reglementată;e) activitățile pentru care solicit finanțarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanțare;f) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program și pentru aceleași cheltuieli eligibile;g) finanțarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;h) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul proiectului;i) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:– proprietatea solicitantului/membrului ADI – administrarea solicitantului/membrului ADI – solicitantul deține acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului privind utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum și cu privire la îndeplinirea obligațiilor pe perioada de implementare și de monitorizare a acestuia ;j) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;k) traseele și pistele de bicicliști vor respecta criteriile tehnice de eligibilitate menționate la art. 11 din ghidul de finanțare.Subsemnatul, .............................................., înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.D. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în str. Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Prin acest document, Administrația Fondului de Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelorE-mail: ...................Adresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: ..........................c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu (AFM) colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:• verificarea cererilor de finanțare;• selectarea proiectelor finanțate;• stabilirea obligațiilor contractuale;• autorizarea plății către beneficiari;• efectuarea plății către beneficiari;• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:• furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);• operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:• dreptul de acces;• dreptul la rectificarea datelor;• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);• dreptul la restricționarea prelucrării;• dreptul la portabilitatea datelor;• dreptul la opoziție;• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;• dreptul la o cale de atac judiciară;• dreptul de a fi notificat de către operator.Prin prezenta, declar că am fost informat de către Administrația Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicit: .................................................Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit: ...............................................
   +  ANEXA nr. 2la ghidul de finanțare
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....../GES/......................
  Între:Părțile contractanteAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ...................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin .......................... - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și........................................, cu sediul în ............................................, cod de identificare fiscală. .............., cont nr. ................., deschis la Trezoreria/Banca .................................., reprezentată legal prin ....................................., care împuternicește pe ................................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în sumă de până la .................... lei, reprezentând …………………......% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând realizarea pistelor pentru biciclete, pe următoarele trasee (locul/locurile de implementare):a) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km;b) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km;c) punct de plecare traseu ............................... - punct de sosire traseu ............................ - lungime traseu ........... km.(2) Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).(3) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate, recepționate și facturate după semnarea contractului și pe perioada de execuție a proiectului, cu excepția cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare și consultanță;b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de Beneficiar. (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.  +  Articolul 2Destinația finanțăriia) Finanțarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual.b) Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai în acest scop, conform cererii de finanțare.  +  Articolul 3Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării(1) Contractul pentru finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către Beneficiar a raportului de finalizare a proiectului la AFM. (2) Termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) constituie perioadă de monitorizare. (3) Durata de implementare a proiectului este de 18 luni și se calculează de la data depunerii primei cereri de decontare/avans.(4) În situații justificate, pe baza solicitării Beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM.  +  Articolul 4Modalitatea de plată(1) Decontarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare și în prezentul contract.(2) Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura decontării sumei și prin creditarea contului nr. ........................, deschis de către Beneficiar la Trezoreria/Banca ......................................, numai pe bază de cerere/cereri de decontare și/sau avans, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 4 la prezentul contract. Cererea de decontare/avans va fi însoțită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul contract.(3) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(4) Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată și rămâne la dispoziția AFM.(5) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, Beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(6) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către Beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Acordarea avansului(1) AFM poate acorda plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanțare nerambursabilă.(2) Cererea de acordare avans va fi însoțită de contracte ferme încheiate în condițiile legii și ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor. (3) Suma reprezentând plată în avans, nejustificată prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului, se va restitui AFM.(4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere reglementate pentru creanțele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, Beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului și/sau în cadrul altor proiecte/programe și din alte surse de finanțare. În acest sens, Beneficiarul va depune o declarație pe propria răspundere care va evidenția dacă se află sub incidența art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.(7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, conform anexei nr. 3 la prezentul contract.(8) Ulterior stingerii avansului, Beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanțare nerambursabilă, cererea/cererile de decontare.  +  Articolul 6Obligațiile BeneficiaruluiBeneficiarul are următoarele obligații:1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;2. să depună cererile de decontare/cererea de avans în durata de implementare a proiectului;3. să asigure contribuția proprie și eventualele cheltuieli neeligibile pentru realizarea proiectului;4. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;5. să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanțarea acordată;6. să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;7. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;8. să utilizeze, să întrețină cu diligențele unui bun proprietar, să asigure accesul permanent și nediscriminatoriu la pistele de biciclete realizate în baza prezentului contract și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului;9. să permită reprezentanților AFM și ai instituțiilor cu atribuții de verificare și control accesul la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată; să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplinește obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;10. să întocmească și să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid; 11. să transmită AFM dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii și a eventualelor cheltuieli neeligibile pentru facturile depuse la cererea de decontare, astfel: în cazul în care Beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare și a eventualelor cheltuieli neeligibile, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;12. în cazul în care Beneficiarul depune mai multe cereri de decontare/notă stingere avans, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepția primei cereri de decontare), Beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară și a eventualelor cheltuieli neeligibile. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare și a eventualelor cheltuieli neeligibile;13. să instaleze un panou de informare conținând sintagma „Proiect finanțat din Fondul pentru mediu“;14. să nu sponsorizeze/să nu finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;15. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariția următoarelor situații:a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate AFM în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;b) deschiderea procedurii de insolvență, executare silită sau a oricărei alte proceduri similare;16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente;17. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;b) actele administrative/documentele emise de către Beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;c) date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate de la executanții de lucrări, furnizorii de bunuri și/sau servicii ori alte terțe persoane, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract;18. să nu înstrăineze sau greveze cu sarcini terenul pe care se realizează pistele pentru biciclete în cadrul Programului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract; 19. în termen de maximum 6 luni de la depunerea raportului de finalizare, să transmită AFM un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea pistei de biciclete, în original, în copie legalizată sau emis în format electronic, care să nu fie mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii; în cazul proiectelor realizate în baza acordului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.506/2022, Beneficiarul depune extras de carte funciară de unde să rezulte intabularea pistei de biciclete pe numele proprietarului/ administratorului terenului pus la dispoziție pentru implementarea proiectului;20. în perioada de monitorizare, să întocmească și să transmită rapoarte de monitorizare anuale privind durabilitatea investiției, funcționalitatea și derularea activităților pentru atingerea scopului definit în proiect.  +  Articolul 7Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;2. să pună la dispoziția Beneficiarului informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 8Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale Beneficiarului:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;d) situația economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în situația în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanțării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare/suspendare;b) recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului, după caz.  +  Articolul 9Încetarea contractului(1) Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.(2) Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată/decizie, de către Beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi/penalități, calculate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la alin (2), contractul încetează prin acordul părților. În situația în care Beneficiarul are de restituit sume finanțate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de Beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.(5) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).(7) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.  +  Articolul 10Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.(2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice și să transmită celeilalte părți documentele justificative emise de autoritățile/instituțiile competente;b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(3) Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile prevăzute la alin. (2), partea care invocă forța majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.(4) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(5) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile art. 9 alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 11Alte clauze(1) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.(3) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.(4) Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(5) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.(6) AFM și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți numai cu acordul părților prezentului contract.(7) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.(8) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor Beneficiarului față de aceasta.(9) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.(10) Sumele finanțate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.(11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 12Jurisdicție(1) Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 13Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru Beneficiar: adresă/e-mail/fax/ .........................................., cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.(2) În cazul în care Beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.(3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele menționate la alin. (1) sau (2) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 14Amendamente(1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, prin act adițional.(2) Cererea de modificare a contractului va fi transmisă AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate și justificate de către Beneficiar.(3) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum și în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.(3) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.(4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 16Publicarea datelorBeneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, punctajul acordat, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 17Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai Beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.(2) Anexele nr. 1-5, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.(3) Prezentul contract a fost semnat la data de ................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ..........................................................
  Beneficiar
  Prin reprezentant legal,
  .........................................................
   +  Anexa nr. 1la Contractul de finanțare nr. ....../GES/.........
  Capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile

  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ..................................................
  Beneficiar
  Prin reprezentant legal,
  ..................................................
   +  Anexa nr. 2la Contractul de finanțare nr. ...../GES/..........Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......./.............../...............AprobatPreședintele Administrației Fondului pentru Mediu,..........................
  CERERE DE AVANS
  Denumirea completă a Beneficiarului ........................Forma de organizare ........................................Forma de proprietate ................................... (publică/privată)Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..........................Adresa: localitatea ..........................................., str. ................................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............................, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ......................, fax ...................., e-mail ............................., website ................................Reprezentat/Reprezentată legal de ............................................., în calitate de .................., prin .....................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..................................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .............., telefon (fix și mobil) .............................., fax ........................, e-mail ............................................În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....../GES/......., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de avans pentru suma de ........................................ lei (în cifre și litere).Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităților desfășurate până la data notei de stingere a avansului (justificarea avansului).Documentele justificative sunt următoarele:– contracte de achiziții lucrări/furnizare de produse/servicii - în copii certificate „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;– ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, în copii certificate „conform cu originalul“;– dovada plății valorii finanțate de AFM la plata anterioară, dacă este cazul.Acordarea avansului:
  Suma totală aprobată conform contractului de finanțare nerambursabilăSuma maximă ce poate fi acordată ca avans - 30% din valoarea contractului de finanțare nerambursabilăSuma solicitată prin prezenta cerere, reprezentând avans (lei)Suma solicitată prin prezenta cerere, reprezentând avans (procent din suma rămasă de tras din finanțarea aprobată %)Suma aprobată prin prezenta cerere de avans (lei)Suma totală trasă din avans, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerereSuma rămasă de tras din finanțarea ce poate fi acordată ca avans (2–5)
  1234567
  Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului și solicitate la finanțare;b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.506/2022;c) nu mă aflu sub incidența prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) nu sponsorizez/nu finanțez activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;e) activitățile pentru care solicit finanțarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanțare;f) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program și pentru aceleași cheltuieli eligibile;g) finanțarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;h) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;i) pentru proiectul implementat prin Program, respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;j) am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului.
  Beneficiar
  Reprezentant legal ...................................
  Numele și prenumele ...............................
  Funcția ...........................
  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 3la Contractul de finanțare nr. ...../GES/..........Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......./.............../...............Către Administrația Fondului pentru MediuAprobatPreședintele Administrației Fondului pentru Mediu .................................
  NOTĂ DE STINGERE AVANS
  În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....... din ..../..../............ și a cererii de avans depuse în .................... vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ........% din finanțarea nerambursabilă în valoare de .................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităților desfășurate până la data prezentei note. Prezenta notă de stingere avans este însoțită și de documentele justificative conform prevederilor contractuale.În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt conforme sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contract pentru acordarea și stingerea integrală a avansului, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificare.În caz contrar, accept restituirea a avansului cu dobânzile și penalitățile aplicabile în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.Situația avansului acordat:
  Suma maximă ce poate fi acordată ca avans - 30% din valoarea contractului de finanțare nerambursabilăSuma totală trasă din avansSuma trasă din avans pentru care nu au fost prezentate documente justificative până la data prezentei note de stingereSuma justificată prin prezenta notă de stingereSuma rămasă de justificat din avansul acordat (3–4)
  12345
  Subsemnatul, ............................., declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului.
  Beneficiar
  Reprezentant legal ...................................
  Numele și prenumele ...............................
  Funcția ...........................
  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 4la Contractul de finanțare nr. ...../GES/..........Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......./.............../...............AprobatPreședintele Administrației Fondului pentru Mediu .............................CătreAdministrația Fondului pentru Mediu
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a Beneficiarului ..............................................Forma de organizare .........................................Forma de proprietate ......................................... (publică/privată)Înregistrat cu cod de identificare fiscală ........................, cont nr. ............................, deschis la Trezoreria/Banca .....................................Adresa: localitatea ..........................................., str. .............................................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ..............................., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ...................., fax ......................, e-mail .........................., website .........................Reprezentat/Reprezentată legal de ...................................., în calitate de ..............., prin .....................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......................................, posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. ................., telefon (fix și mobil) ......................., fax ........................., email ......................................În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....../GES/....... vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de .................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere de decontare este însoțită și de documentele justificative conform prevederilor contractuale.Subsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului și solicitate la finanțare;b) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 11 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.506/2022;c) nu mă aflu sub incidența prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) nu sponsorizez/nu finanțez activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;e) activitățile pentru care solicit finanțarea prin proiect nu fac obiectul unui alt program de finanțare;f) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program și pentru aceleași cheltuieli eligibile;g) finanțarea nerambursabilă va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;h) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;i) pentru proiectul implementat prin Program, respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;j) am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului.
  Beneficiar
  Reprezentant legal ...................................
  Numele și prenumele ...............................
  Funcția ...........................
  Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 5la Contractul de finanțare nr. ...../GES/........
  LISTA
  documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM
  și care însoțesc cererea de decontare
  a) Proiectul tehnic de execuție, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, la prima cerere de decontareb) Contracte de achiziții lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii necesare implementării proiectului, la depunerea cererii de avans sau a primei cereri de decontarec) Ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții lucrări/furnizare de produse/prestare de servicii, la depunerea cererii de avans sau a primei cereri de decontared) Facturi fiscale - avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, pe care se vor menționa numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se emite) Situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă următoarele:– echipamentele achiziționate și montate sunt noi;– bunurile achiziționate/echipamentele montate respectă caracteristicile tehnice declarate în SF și PT;– atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.506/2022; – respectă standardele impuse de ghidul de finanțare; – beneficiază de garanție acordată de executantul lucrării, pe toată perioada impusă de legislația în vigoare, în baza termenelor și condițiilor de garanție date de producătorii bunurilor instalatef) Dovada plății valorii finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) la plata anterioară; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către AFM dovada achitării sumei finanțate, precum și a contribuției proprii (după caz)g) Autorizația de construire, la depunerea primei cereri de decontare și ori de câte ori apar modificări în cadrul acesteiah) Ordin de începere a lucrărilor - la depunerea primei cereri de decontarei) Procese-verbale de recepție a serviciilor realizatej) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioarek) Proces-verbal de punere în funcțiune, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producțiel) Alte documente relevante solicitate de AFM.
   +  ANEXA nr. 3la ghidul de finanțareNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ....................
  RAPORT DE FINALIZARE
  Denumirea beneficiarului: ............................................................Denumirea completă: .................................................................Forma de organizare: .................................................................Adresa: ...................................................................................Tel./Fax/E-mail: ........................................................................A. Date generale ale proiectuluiTitlul proiectului: .................................................Durata proiectului (nr. luni): ...............................Data semnării contractului pentru finanțare: .............................Valoarea contractului pentru finanțare: .....................................Data începerii proiectului: .............................Data finalizării proiectului: .............................
  Nr. crt.Cereri de decontare Factură fiscală nr. Decont Administrația Fondului pentru Mediu Contribuție proprie beneficiar Ordin de plată nr.Valoare neeligibilă
  1
  2
  3
  B. Rezultatele proiectului:a) lungimea traseelor pentru biciclete, realizate în urma implementării Programului;b) reducerea cantității de emisii de CO_2 prin implementarea proiectului (R)R = Ri – Rf,unde:Ri = emisiile de CO_2 evidențiate în studiul de trafic, înainte de implementarea proiectului;Rf = emisiile de CO_2 rezultate în urma implementării proiectului.C. Analiza postimplementareC1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ............................................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ...............................................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ...........................Factori care au influențat pozitiv proiectul ...........................................................................................C2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.)............................................................................
  Reprezentant legal autorizat
  Numele și prenumele reprezentantului legal al societății/organizației ....................................
  Funcția .........................................
  Semnătura și ștampila .................................

  Coordonatorul proiectului
  Numele și prenumele ........................
  Funcția .........................................
  Semnătura ....................................
  ----