ORDIN nr. 1.081 din 6 septembrie 2022privind înființarea Comitetului consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 5 octombrie 2022  În baza Referatului de aprobare nr. 161.215 din 7.09.2022 al Direcției resurse minerale,având în vedere art. 18 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic,în considerarea Deciziei prim-ministrului nr. 435/2022 privind înființarea Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se înființează Comitetul consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare, denumit în continuare Comitetul consultativ, organism consultativ fără personalitate juridică.(2) Comitetul consultativ are drept scop asigurarea consultanței de specialitate și elaborarea de propuneri și/sau recomandări pentru fundamentarea deciziilor Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare și a funcționării optime a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare a sectorului energetic.(3) Comitetul consultativ colaborează cu Comitetul interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare și cu Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare, prevăzut la art. 18 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, și participă la ședințe, la solicitările acestora, după caz.(4) Activitatea Comitetului consultativ este coordonată de către președinte, care este ales cu majoritate simplă în prima întrunire a membrilor desemnați, prin vot unanim și deschis al acestora. Prima întrunire a Comitetului consultativ va fi organizată prin grija Ministerului Economiei.(5) Secretariatul Comitetului consultativ este desemnat de către președinte din rândul membrilor acestuia.(6) Secretariatul convoacă întrunirile Comitetului consultativ la solicitarea președintelui, care stabilește ordinea de zi, data, locul de desfășurare, ora și durata activităților. Convocarea oricărei întruniri este comunicată fiecărui membru al Comitetului consultativ și persoanelor invitate cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data activității.(7) Comitetul consultativ se poate întruni fizic sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, precum videoconferință, audioconferință, e-mail, dacă președintele decide în acest sens, sau prin orice combinație dintre aceste metode. De asemenea, președintele poate solicita Comitetului consultativ să adopte propuneri și/sau recomandări cu privire la anumite aspecte printr-un schimb de corespondență cu reprezentanții desemnați prin e-mail, fax, scrisori, fără a mai fi necesară îndeplinirea condițiilor privind convocarea.(8) Secretariatul Comitetului consultativ va redacta procesele-verbale ale întrunirilor, pe care le va pune la dispoziția fiecărui membru pentru însușire, urmând ca acestea după completare și definitivare să fie semnate olograf la întrunirea următoare în plen sau prin intermediul poștei electronice prin aplicarea semnăturii electronice. Procesele-verbale ale întrunirilor Comitetului consultativ, după semnarea de către membri și aprobarea acestora de către președinte, vor fi transmise, prin grija secretariatului, fiecărui membru al Comitetului consultativ, Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare și Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare.(9) Comitetul consultativ prezintă ministrului economiei rapoarte privind activitatea acestuia anual sau ori de câte ori este necesar, în care va prezenta acțiunile desfășurate în cursul anului anterior sau perioadei stabilite, concluziile obținute, propunerile și/sau recomandările transmise, precum și modul de implementare a acestora de către beneficiari.  +  Articolul 2(1) Comitetul consultativ se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.(2) Comitetul consultativ emite propuneri și/sau recomandări, de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord, propunerile și/sau recomandările vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.  +  Articolul 3(1) Membrii Comitetului consultativ sunt desemnați de către conducătorii instituțiilor menționate la art. 18 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, pentru întreaga durată de funcționare a acestuia, putând fi înlocuiți în condițiile legii.(2) Componența Comitetului consultativ este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin poate fi contestat în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi comunicat persoanelor interesate prin grija Direcției resurse minerale.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  București, 6 septembrie 2022.Nr. 1.081.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului consultativ pentru asistență privind aspectele relevante
  în implementarea programului de decarbonizare
  Nr. crt.Instituția publică/OrganizațiaNumele și prenumeleFuncția
  Autorități ale administrației publice locale
  1.Consiliul Județean GorjPopescu Cosmin-MihaiPreședinte Consiliul Județean Gorj
  2.Consiliul Județean HunedoaraAvram CostelAdministrator public al Consiliului Județean Hunedoara
  3.Consiliul Județean DoljScărlătescu Lucian CristianConsilier județean
  4.Consiliul Județean MehedințiMitroi CostelȘef Serviciu de utilități publice și managementul proiectelor cu finanțare din POIM
  5.Consiliul Județean VâlceaVîrtej LaurențiuȘef Serviciu Unitatea de management și implementare a proiectelor cu finanțare din POIM
  6.Consiliul Local RovinariPodărelu Paul AlexandruDirector executiv Direcția administrare patrimoniu
  7.Consiliul Local CraiovaGlăvan AlinDirector executiv adjunct Direcția servicii publice
  8.Consiliul Local Râmnicu VâlceaLepădat IonȘef serviciu unitatea locală de monitorizare a serviciilor publice și protecția mediului
  9.Consiliul Local IașiChirica MihaiPrimar al municipiului Iași
  10.Consiliul Local PetroșaniPascu ViorelConsilier cabinet primar
  Operatori economici producători de energie electrică pe bază de lignit și huilă
  11.Complexul Energetic OlteniaBălășoiu IonDirector adjunct tehnic
  12.Complexul Energetic HunedoaraDioane Raul AdrianȘef Serviciu producție topografie, geologie
  Reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale
  13.Asociația Centrul pentru Studiul DemocrațieiMurafa CorinaVornicu AndreeaExperți afiliați C.S.D.
  14.Greenpeace CEE RomâniaCătună VladDirector de campanie
  15.Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea JiuluiKelemen AlexandruDirector executiv
  16.Bankwatch RomâniaDoroftei Laura-AlexandraCoordonator al campaniei de cărbune
  17.Asociația WWF RomâniaConstantin MihaiCosmoiu DianaClimate Energy Policy Officer Policy Coordinator
  Reprezentanți cu statut de invitat din cadrul mediului universitar și grupuri de experți specializați în domeniul energiei
  18.Universitatea din BucureștiPopa MihaiDirector Școala Doctorală de Geologie
  19.Universitatea Politehnica din BucureștiDincă Cristian FlorianProf. univ. Facultatea de Energetică
  20.Universitatea din PetroșaniRadu Sorin MihaiRector
  21.Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu JiuPopescu Luminița GeorgetaRector
  -----