PROTOCOLUL nr. 11 din 11 mai 1994la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995    Notă *) Traducere.Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia),considerind ca este necesar şi urgent sa restructureze mecanismul de control stabilit de convenţie pentru a menţine şi a întări eficacitatea apărării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevăzute de convenţie, având în vedere, în principal, creşterea numărului de cereri şi de state membre ale Consiliului Europei,considerind ca se impune, prin urmare, amendarea anumitor dispoziţii ale convenţiei în sensul înlocuirii, în special, a Comisiei şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului existente printr-o noua Curte permanenta,având în vedere Rezoluţia nr. 1 adoptată la Conferinţa Ministerială Europeană asupra Drepturilor Omului, ţinuta la Viena la 19-20 martie 1985,având în vedere Recomandarea nr. 1194 (1992), adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 6 octombrie 1992,având în vedere decizia luată asupra reformei mecanismului de control al convenţiei de către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei în Declaraţia de la Viena din 9 octombrie 1993,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Textele titlurilor II-IV din convenţie (articolele 19-56) şi Protocolul nr. 2 atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative sunt înlocuite cu următorul titlu II din convenţie (articolele 19-51):"TITLUL IICurtea Europeană a Drepturilor OmuluiArticolul 19Înfiinţarea CurţiiPentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele părţi contractante din prezenta convenţie şi din protocoalele sale, se înfiinţează o Curte Europeană a Drepturilor Omului, numita în continuare Curtea. Aceasta va funcţiona permanent.Articolul 20Numărul judecătorilorCurtea se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al inaltelor părţi contractante.Articolul 21Condiţii de exercitare a funcţiilor1. Judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă reputaţie morala şi sa întrunească condiţiile cerute pentru exercitarea unor înalte funcţiuni judiciare sau să fie jurişti având o competenţa recunoscută.2. Judecătorii îşi exercită mandatul cu titlu individual.3. În cursul mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nici o activitate incompatibilă cu cerinţele de independenta, de imparţialitate sau de disponibilitate impuse de o activitate cu caracter permanent; orice problema ridicată în aplicarea acestui paragraf este rezolvată de către Curte.Articolul 22Alegerea judecătorilor1. Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară în numele fiecărei înalte părţi contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o lista de trei candidaţi prezentaţi de înaltă parte contractantă.2.Aceeaşi procedura este urmată pentru a completa Curtea în cazul aderării de noi înalte părţi contractante şi pentru a se ocupa locurile devenite vacante.Articolul 23Durata mandatului1. Judecătorii sunt aleşi pentru o durată de 6 ani. Ei pot fi realeşi. Totuşi, mandatele unei jumătăţi din numărul judecătorilor desemnaţi la prima alegere se vor încheia la împlinirea a 3 ani.2. Judecătorii al căror mandat se va încheia la împlinirea perioadei iniţiale de 3 ani sunt desemnaţi prin tragere la sorţi, efectuată de către secretarul general al Consiliului Europei, imediat după alegerea lor.3. Pentru a se asigura, în măsura posibilului, reînnoirea mandatelor unei jumătăţi din numărul judecătorilor la fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentară poate, înainte de a proceda la orice alegere ulterioară, sa decidă ca unul sau mai multe mandate ale judecătorilor ce urmează să fie aleşi să aibă o alta durata decît cea de 6 ani, fără ca totuşi ea să poată depăşi 9 ani sau să fie mai mica de 3 ani.4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate şi Adunarea Parlamentară aplica paragraful precedent, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorţi, efectuată de către secretarul general al Consiliului Europei, imediat după alegere.5. Judecătorul ales în locul unui judecător al cărui mandat nu a expirat va duce la sfârşit mandatul predecesorului sau.6. Mandatul judecătorilor se încheie atunci când ei împlinesc vârsta de 70 de ani.7. Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Ei continua totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati.Articolul 24RevocareUn judecător nu poate fi revocat din funcţiile sale decît dacă ceilalţi judecători decid, cu majoritate de două treimi, ca el a încetat sa corespundă condiţiilor necesare.Articolul 25Grefa şi secretari juridiciCurtea dispune de o grefa ale carei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii. Ea este asistată de secretari juridici.Articolul 26Adunarea plenara a CurţiiCurtea reunita în Adunarea plenara: a) alege, pentru o durată de 3 ani, pe preşedintele sau şi pe unul sau doi vicepreşedinţi; ei pot fi realeşi; b) constituie Camere pentru o perioadă determinata; c) alege preşedinţii camerelor Curţii, care pot fi realeşi; d) adopta regulamentul Curţii; şi e) alege grefierul şi unul sau mai mulţi grefieri adjuncţi.Articolul 27Comitete, Camere şi Marea Camera1. Pentru examinarea cauzelor aduse înaintea sa, Curtea îşi desfăşoară activitatea în comitete de trei judecători, în Camere de şapte judecători şi într-o Mare Camera de saptesprezece judecători. Camerele Curţii constituie comitete pentru o perioadă determinata.2. Judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu este membru de drept al Camerei şi al Marii Camere; în cazul absentei acestui judecător sau atunci când el nu-şi poate desfăşura activitatea, acest stat-parte desemnează o persoana care să activeze în calitate de judecător.3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camera preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şi alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii. Când cauza este deferita Marii Camere în virtutea art. 43, nici un judecător al Camerei care a emis hotărârea nu poate face parte din aceasta, cu excepţia preşedintelui Camerei şi a judecătorului ales în numele statului-parte interesat.Articolul 28Declaraţii ale comitetelor privind inadmisibilitateaUn comitet poate, prin vot unanim, sa declare inadmisibila sau sa scoată de pe rol o cerere individuală, introdusă în virtutea art. 34, atunci când o astfel de decizie poate fi luată fără o examinare complementara. Decizia este definitivă.Articolul 29Decizii ale Camerelor asupra admisibilităţii şi fondului1. Dacă nici o decizie nu a fost luată în virtutea art. 28, o Camera se poate pronunţa asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor individuale introduse în virtutea art. 34.2. O Camera se pronunţa asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor introduse de state în virtutea art. 33.3. În afară unei decizii contrare a Curţii în cazuri excepţionale, decizia asupra admisibilităţii este luată în mod separat.Articolul 30Desesizarea în favoarea Marii CamereÎn cazul în care cauza adusă înaintea unei Camere ridica o problemă grava privitoare la interpretarea convenţiei sau a protocoalelor sale, sau dacă soluţionarea unei probleme poate conduce la o contradictie cu o hotărâre pronunţată anterior de Curte, Camera poate, atât timp cît nu a pronunţat hotărârea sa, să se desesizeze în favoarea Marii Camere, în afară cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta.Articolul 31Atribuţii ale Marii CamereMarea Camera:1. se pronunţa asupra cererilor introduse în virtutea art. 33 sau a art. 34, atunci când cauza i-a fost deferita de Camera în virtutea art. 30 sau când cauza i-a fost deferita în virtutea art. 43; şi2. examinează cererile de aviz consultativ introduse în virtutea art. 47.Articolul 32Competenţa Curţii1. Competenţa Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea convenţiei şi a protocoalelor sale, care îi sunt supuse în condiţiile prevăzute în art. 33, 34 şi 47.2. În caz de contestare a competentei sale, Curtea hotărăşte.Articolul 33Cauze interstataleOrice înaltă parte contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a prevederilor convenţiei şi ale protocoalelor sale de către o alta înaltă parte contractantă.Articolul 34Cereri individualeCurtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizica, orice organizaţie neguvernamentala sau de orice grup de particulari care se pretinde victima a unei încălcări de către una dintre inaltele părţi contractante a drepturilor recunoscute în convenţie sau în protocoalele sale. Inaltele părţi contractante se angajează sa nu împiedice prin nici o măsura exerciţiul eficace al acestui drept.Articolul 35Condiţii de admisibilitate1. Curtea nu poate fi sesizată decît după epuizarea căilor de recurs interne, asa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive.2. Curtea nu retine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă: a) ea este anonima; sau b) ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinata anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de ancheta sau de reglementare şi dacă ea nu conţine fapte noi.3. Curtea declara inadmisibila orice cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, atunci când ea considera cererea incompatibilă cu dispoziţiile convenţiei sau ale protocoalelor sale, în mod vadit nefondata sau abuzivă.4. Curtea respinge orice cerere pe care o considera inadmisibila în aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii.Articolul 36Intervenţia terţilor1. În orice cauza aflată în faţa unei Camere sau a Marii Camere, o înaltă parte contractantă, al carei cetăţean este reclamantul, are dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri.2. În interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita orice înaltă parte contractantă care nu este parte în cauza sau orice persoană interesată, alta decît reclamantul, să prezinte observaţii scrise sau sa ia parte la audiere.Articolul 37Scoaterea de pe rol1. În orice stadiu la procedurii, Curtea poate hotărî scoaterea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit să se traga concluzia ca: a) solicitantul nu doreşte sa o mai menţină; sau b) litigiul a fost rezolvat; sau c) pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifica.Totuşi Curtea continua examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin convenţie şi prin protocoalele sale o cere.2. Curtea poate hotărî repunerea pe rol a unei cereri atunci când ea considera ca împrejurările o justifica.Articolul 38Examinarea cauzei în condiţii de contradictorialitate şi procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. În cazul în care Curtea declara o cerere admisibilă, ea: a) procedează la examinarea cauzei în condiţii de contradictorialitate, împreună cu reprezentanţii părţilor, şi, dacă este cazul, la o ancheta, pentru a carei desfăşurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilităţile necesare; b) se pune la dispoziţia celor interesaţi, în scopul de a se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila, pe baza respectării drepturilor omului, astfel cum acestea sunt recunoscute în convenţie şi în protocoalele sale.2. Procedura deschisă la paragraful 1 b) este confidenţială.Articolul 39Rezolvarea pe cale amiabilaÎn cazul rezolvarii pe cale amiabila, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o scurta expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate.Articolul 40Audiere publică şi acces la documente1. Audierea este publică, în afară cazului în care Curtea nu decide altfel, motivat de circumstanţe excepţionale.2. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului, în afară cazului în care preşedintele Curţii nu decide altfel.Articolul 41Reparatie echitabilaDacă Curtea declara ca a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decît o inlaturare incompleta a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acorda părţii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabila.Articolul 42Hotărârile CamerelorHotărârile Camerelor devin definitive conform dispoziţiilor art. 44 paragraful 2.Articolul 43Retrimiterea în faţa Marii Camere 1. Într-un termen de 3 luni de la data hotărârii unei Camere, orice parte în cauza poate, în cazuri excepţionale, sa ceara retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere.2. Un colegiu de cinci judecători ai Marii Camere accepta cererea în cazul în care cauza ridica o problemă grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea convenţiei sau a protocoalelor sale, sau o alta problema grava cu caracter general.3. În cazul în care colegiul accepta cererea, Marea Camera se pronunţa asupra cauzei printr-o hotărâre.Articolul 44Hotărâri definitive1. Hotărârea Marii Camere este definitivă.2. Hotărârea unei Camere devine definitivă: a) atunci când părţile declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere; sau b) la 3 luni de la data hotărârii, dacă retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere nu a fost cerută; sau c) atunci când Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulată potrivit art. 43.3. Hotărârea definitivă se publică.Articolul 45Motivarea hotărîrilor şi deciziilor1. Hotărârile, precum şi deciziile care declara cererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate.2. Dacă hotărârea nu exprima în totalitate sau în parte opinia unanima a judecătorilor, oricare judecător are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.Articolul 46Forta obligatorie şi executarea hotărîrilor1. Inaltele părţi contractante se angajează să se conformeze hotărîrilor definitive ale Curţii în litigiile în care ele sunt părţi.2. Hotărârea definitivă a Curţii este transmisă Comitetului Ministrilor, care supraveghează executarea ei.Articolul 47Avize consultative1. Curtea poate, la cererea Comitetului Ministrilor, sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea convenţiei şi a protocoalelor sale.2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de conţinutul sau de întinderea drepturilor şi a libertăţilor definite în titlul I al convenţiei şi în protocoalele sale, nici asupra altor probleme de care Curtea sau Comitetul Ministrilor ar putea sa ia cunoştinţa ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut în convenţie.3. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curţii este luată prin votul majorităţii reprezentanţilor care au dreptul de a face parte din acesta.Articolul 48Competenţa consultativa a CurţiiCurtea decide dacă cererea de aviz consultativ prezentată de Comitetul Ministrilor este de competenţa sa, asa cum aceasta este definită de art. 47.Articolul 49Motivarea avizelor consultative1. Avizul Curţii trebuie motivat.2. Dacă avizul nu exprima în tot sau în parte opinia unanima a judecătorilor, oricare judecător are dreptul sa alăture acestuia expunerea opiniei sale separate.3. Avizul Curţii este transmis Comitetului Ministrilor.Articolul 50Cheltuieli de funcţionare a CurţiiCheltuielile de funcţionare a Curţii sunt în sarcina Consiliului Europei.Articolul 51Privilegii şi imunităţi ale judecătorilorJudecătorii se bucura, pe timpul exercitării funcţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile prevăzute la art. 40 din Statutul Consiliului Europei şi de acordurile încheiate în virtutea acestui articol. "  +  Articolul 21. Titlul V din convenţie devine titlul III din convenţie; articolul 57 din convenţie devine articolul 52 din convenţie; articolele 58 şi 59 din convenţie sunt suprimate, iar articolele 60-66 din convenţie devin articolele 53-59 din convenţie.2. Titlul I din convenţie se intituleaza "Drepturi şi libertăţi", iar noul titlu III, "Dispoziţii diverse". Articolele 1-18, precum şi noile articole 52-59 din convenţie au titlurile menţionate în anexa la prezentul protocol.3. În noul articol 56, la paragraful 1, se insereaza cuvintele "sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol", după cuvintele "se va aplica"; la paragraful 4, cuvintele "comisie" şi "conform art. 25 din prezenta convenţie" sunt înlocuite cu cuvintele "Curţii" şi "conform art. 34 din convenţie". În noul articol 58 paragraful 4, cuvintele "art. 63" sunt înlocuite cu cuvintele "art. 56".4. Protocolul adiţional la convenţie se modifica după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul protocol; şi b) la articolul 4, ultima faza, cuvintele "din art. 63" sunt înlocuite cu cuvintele "din art. 56".5. Protocolul nr. 4 se modifica după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul protocol; b) la articolul 5 paragraful 3, cuvintele "din art. 63" sunt înlocuite cu cuvintele "din art. 56"; se adauga un nou paragraf 5, care are următorul conţinut:"5. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, sa declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în aceasta declaraţie, ca accepta competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din convenţie privitor la art. 1-4 din prezentul protocol sau la unele dintre acestea", şi c) paragraful 2 al articolului 6 se suprima.6. Protocolul nr. 6 se modifica după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul protocol; şi b) la articolul 4, cuvintele "pe temeiul art. 64", sunt înlocuite prin cuvintele "pe temeiul art. 57".7. Protocolul nr. 7 se modifica după cum urmează: a) articolele sunt prezentate cu titlurile enumerate în anexa la prezentul protocol; b) la articolul 6 paragraful 4, cuvintele "din art. 63" sunt înlocuite cu cuvintele "din art. 56"; se adauga un nou paragraf 6, care are următorul conţinut:"6. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, sa declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în aceasta declaraţie, ca accepta competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din convenţie privitor la art. 1-5 din prezentul protocol" şi c) paragraful 2 al articolului 7 se suprima.8. Protocolul nr. 9 se abroga.  +  Articolul 31. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin: a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 4Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de un an de la data la care toate părţile la convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 3. Alegerea noilor judecători va putea fi realizată şi toate celelalte măsuri necesare stabilirii noii Curţi vor putea fi luate, conform dispoziţiilor prezentului protocol, începând cu data la care toate părţile la convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul lor de a fi legate prin protocol.  +  Articolul 51. Fără a se aduce atingere dispoziţiilor paragrafelor 3 şi 4 de mai jos, mandatul judecătorilor, membrilor Comisiei, grefierului şi grefierului adjunct încetează la data intrării în vigoare a prezentului protocol.2. Cererile aflate pe rolul Comisiei care nu au fost încă declarate admisibile la data intrării în vigoare a prezentului protocol se examinează de către Curte conform dispoziţiilor prezentului protocol.3. Cererile declarate admisibile la data intrării în vigoare a prezentului protocol continua să fie examinate în anul care urmează de către membrii Comisiei. Toate cauzele a căror examinare nu s-a încheiat în timpul acestei perioade se transmit Curţii, care le va examina, considerindu-le cereri admisibile, conform dispoziţiilor prezentului protocol.4. În cazul cererilor pentru care Comisia, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, a adoptat un raport conform fostului articol 31 din convenţie, raportul se transmite părţilor, care nu au dreptul sa-l publice. Potrivit dispoziţiilor aplicabile înaintea intrării în vigoare a prezentului protocol, o cauza poate fi deferita Curţii. Colegiul Marii Camere stabileşte dacă una dintre Camere sau Marea Camera trebuie să se pronunţe asupra cauzei. Dacă o Camera se pronunţa asupra cauzei, decizia sa este definitivă. Cauzele care nu au fost deferite Curţii se examinează de către Comitetul Ministrilor, care procedează conform dispoziţiilor fostului articol 32 din convenţie.5. Cauzele aflate pe rolul Curţii, a căror examinare nu a fost încheiată la data intrării în vigoare a prezentului protocol, se transmit Marii Camere a Curţii, care se pronunţa asupra cauzei conform dispoziţiilor acestui protocol.6. Cauzele aflate pe rolul Comitetului Ministrilor, a căror examinare potrivit fostului articol 32 nu s-a încheiat la data intrării în vigoare a prezentului protocol, se rezolva de către Comitetul Ministrilor, care procedează conform respectivului articol.  +  Articolul 6În cazul în care o înaltă parte contractantă a recunoscut competenţa Comisiei sau jurisdicţia Curţii numai pentru cauzele posterioare sau bazate pe fapte survenite posterior declaraţiei prevăzute de fostul articol 25 sau de fostul articol 46 din convenţie, respectiva restrictie se aplică în continuare jurisdicţiei Curţii în termenii prezentului protocol.  +  Articolul 7Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) data intrării în vigoare a prezentului protocol sau a anumitor dispoziţii conform art. 4; şi d) orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol.În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.Încheiat la Strasbourg, la 11 mai 1994, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite cîte o copie certificată fiecărui stat membru al Consiliului Europei.  +  AnexăTITLURILE DE ARTICOLEcare se insereaza în textul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi al protocoalelor sale  +  CONVENŢIApentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale  +  Articolul 1 - Obligaţia de a respecta drepturile omului  +  Articolul 2 - Dreptul la viaţa  +  Articolul 3 - Interzicerea torturii  +  Articolul 4 - Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate  +  Articolul 5 - Dreptul la libertate şi la siguranţa  +  Articolul 6 - Dreptul la un proces echitabil  +  Articolul 7 - Nici o pedeapsă fără lege  +  Articolul 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie  +  Articolul 9 - Libertatea de gindire, de constiinta şi de religie  +  Articolul 10 - Libertatea de exprimare  +  Articolul 11 - Libertatea de întrunire şi de asociere  +  Articolul 12 - Dreptul la căsătorie  +  Articolul 13 - Dreptul la un recurs efectiv  +  Articolul 14 - Interzicerea discriminarii  +  Articolul 15 - Derogare în caz de stare de urgenta  +  Articolul 16 - Restrictii ale activităţii politice a străinilor  +  Articolul 17 - Interzicerea abuzului de drept  +  Articolul 18 - Limitarea folosirii restringerii drepturilor Notă *) .............................................................  +  Articolul 52 - Anchetele secretarului general  +  Articolul 53 - Apărarea drepturilor omului recunoscute  +  Articolul 54 - Competentele Comitetului Ministrilor  +  Articolul 55 - Renunţarea la alte mijloace de reglementare adiferendelor  +  Articolul 56 - Aplicare teritorială  +  Articolul 57 - Rezerve  +  Articolul 58 - Denunţare  +  Articolul 59 - Semnare şi ratificare----------------------- Notă *) Titlurile noilor articole 19-51 din convenţie figurează deja în prezentul protocol.  +  PROTOCOLUL ADIŢIONAL  +  Articolul 1 - Protecţia proprietăţii  +  Articolul 2 - Dreptul de instruire  +  Articolul 3 - Dreptul la alegeri libere  +  Articolul 4 - Aplicare teritorială  +  Articolul 5 - Raportare la convenţie  +  Articolul 6 - Semnare şi ratificare  +  PROTOCOLUL Nr. 4  +  Articolul 1 - Interzicerea privarii de libertate pentru datorii  +  Articolul 2 - Libertatea de circulaţie  +  Articolul 3 - Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni  +  Articolul 4 - Interzicerea expulzării colective de străini  +  Articolul 5 - Aplicare teritorială  +  Articolul 6 - Raportare la convenţie  +  Articolul 7 - Semnare şi ratificare  +  PROTOCOLUL Nr. 6  +  Articolul 1 - Abolirea pedepsei cu moartea  +  Articolul 2 - Pedeapsa cu moartea în timp de război  +  Articolul 3 - Interzicerea derogarilor  +  Articolul 4 - Interzicerea rezervelor  +  Articolul 5 - Aplicare teritorială  +  Articolul 6 - Raportare la convenţie  +  Articolul 7 - Semnare şi ratificare  +  Articolul 8 - Intrare în vigoare  +  Articolul 9 - Funcţiile depozitarului  +  PROTOCOLUL Nr. 7  +  Articolul 1 - Garanţii procedurale în cazul expulzarilor de străini  +  Articolul 2 - Dreptul la doua grade de jurisdicţie în materie penală  +  Articolul 3 - Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară  +  Articolul 4 - Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori  +  Articolul 5 - Egalitatea între soţi  +  Articolul 6 - Aplicare teritorială  +  Articolul 7 - Raportare la convenţie  +  Articolul 8 - Semnare şi ratificare  +  Articolul 9 - Intrare în vigoare  +  Articolul 10 - Funcțiile depozitarului-----