HOTĂRÂRE nr. 12 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aplica strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar şi al pădurilor. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii şi industriei alimentare româneşti, în conformitate cu cerinţele economiei de piaţa, şi de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea producţiei în domeniul agroalimentar. (4) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este autoritatea de implementare a Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală. (5) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este autoritatea care asigura dezvoltarea durabila a fondului forestier naţional, gospodărirea şi exploatarea lui raţională, precum şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia.  +  Articolul 2Sediul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este în municipiul Bucureşti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.  +  Capitolul 2 Structuri şi atribuţii  +  Secţiunea 1 Structura  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 4 (1) Se constituie, în condiţiile legii, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Unitatea de Management a Proiectului, denumita în continuare UMP, condusă de un director de proiect, pentru asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor numeşte personalul UMP şi stabileşte competentele directorului de proiect.  +  Articolul 5 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Numirea în funcţiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, inginer-şef, director economic, contabil-şef şi asimilaţii lor la unităţile din subordine, precum şi la Regia Naţionala a Pădurilor se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii  +  Articolul 6În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii principale: a) asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) elaborează strategii şi politici specifice în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală, sanitarveterinar şi al pădurilor, pe care le supune Guvernului spre adoptare; c) elaborează şi susţine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local; d) elaborează studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, cu organismele internaţionale în domeniu şi cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala; e) coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; f) elaborează studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare; g) coordonează şi inventariaza, în domeniile sale, activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine; h) coordonează şi monitorizează concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa, precum şi terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apa, din administrarea societăţilor comerciale la care ministerul este acţionar; i) coordonează executarea lucrărilor de specialitate pentru punerea în posesie a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa; j) fundamentează şi elaborează programe privind protecţia solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor şi a mediului; k) coordonează acţiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea; l) iniţiază acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană; m) iniţiază şi negociaza convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul sau de activitate; n) elaborează şi promovează politici salariale şi de resurse umane în domeniul sau de activitate; o) asigura organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare; p) desfăşoară activităţi de control privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand în acţiunile sale cu celelalte organe de control abilitate; r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale interesate.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii specifice:A. În domeniul agriculturii şi alimentaţiei: a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs; b) promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei; c) propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală; d) colaborează cu asociaţiile şi fundaţiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli, şi întreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţa pentru susţinerea activităţii acestora; e) iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale; f) asigura coordonarea acţiunilor de implementare tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală - Agenţia SAPARD; g) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucreaza şi comercializează produse agroalimentare; h) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele FAO şi O.M.S.; i) coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi piscicultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare; j) coordonează şi controlează activitatea de ameliorare şi de reproducţie a animalelor; k) coordonează activitatea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole; l) organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantina fitosanitara, controlează modul de aplicare a lor şi avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, potrivit legislaţiei în vigoare; m) coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale aflate sub autoritatea sa; n) elaborează măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa; o) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; p) avizează documentaţiile privind scoterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare; q) coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului agricol, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol; r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare; s) fundamentează şi elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului şi pentru efectuarea de lucrări agrochimice; t) elaborează şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi urmăreşte derularea acestora; u) întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe; v) organizează şi coordonează, potrivit legii, activităţile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala şi al furajelor, stabileşte norme sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice şi controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii; w) urmăreşte asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentaţiei, prin punerea în practica a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; x) asigura prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum şi toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanta cu normele europene şi internaţionale; y) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică agricolă, învăţământul agricol şi de perfecţionare profesională;B. În domeniul pădurilor a) elaborează strategia de gospodărire şi de exploatare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi de vegetaţie forestieră din afară acestuia; b) elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afară acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte; c) coordonează şi controlează activitatea de elaborare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice; d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetatia forestieră, din afară fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice; e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează şi tine evidenta terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afară fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general; f) analizează şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, indiferent de natura proprietăţii; g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective; h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor şi ia măsuri pentru reconstructia forestieră a celor în declin; i) urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii; j) controlează modul în care se asigura integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia; k) controlează modul de exploatare, valorificare şi comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum şi legalitatea circulaţiei acestora; controlează legalitatea provenientei materialelor lemnoase de la instalaţiile de debitat lemn rotund; l) organizează şi controlează, potrivit legii, direct şi prin inspectoratele silvice teritoriale, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia şi de modul de gospodărire a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, şi dispune măsuri corespunzătoare de inlaturare a situaţiilor care contravin reglementărilor legale; m) atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic; n) organizează şi controlează, direct şi prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vânatului, a fondurilor de vânătoare şi salmonicole, precum şi modul de organizare şi practicare a vânătorii şi pescuitului în apele de munte; ia, potrivit legii, măsurile necesare privind respectarea reglementărilor legale; o) urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale; p) colaborează cu instituţiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare; r) atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea  +  Articolul 8 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se exercită de către ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (2) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, ale căror raspunderi şi atribuţii se stabilesc prin ordin al acestuia. (3) În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nu îşi poate îndeplini atribuţiile curente, acesta deleagă pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii. (4) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (5) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (6) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa. (7) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (8) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în calitate de ordonator principal de credite. (9) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor coordonează activitatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". (10) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni.  +  Secţiunea a 4-a Secretarul general  +  Articolul 9 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este funcţionar public, numit pe bază de concurs sau prin examen, potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele: a) coordonează funcţionarea compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate; b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi cu secretarii generali din celelalte ministere în probleme de interes comun; c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru a fi discutate în şedinţele Guvernului; e) urmăreşte şi asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportarilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare; g) asigura structura optima de funcţionare cu personal a ministerului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare; h) coordonează şi răspunde de întreaga activitate a ministerului privind resursele umane. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este 354, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Direcţiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", se reorganizează ca oficii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Oficiile de consultanţa agricolă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, trec în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13 (1) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat. (2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic care se înfiinţează sunt prevăzute în anexa nr. 3. (3) În structura unităţilor prevăzute la alin. (2) funcţionează ocoale de regim silvic şi oficii cinegetice, unităţi fără personalitate juridică, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului. (4) Activul şi pasivul se preiau pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Personalul încadrat în Direcţia generală a pădurilor din fostul Minister al Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi la serviciile specializate, precum şi cel încadrat în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic şi în oficiile cinegetice trece la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (6) Personalul încadrat în unităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se considera transferat.  +  Articolul 14Numărul de autoturisme aflat în dotarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi consumul normat de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi     (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului) = 354    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR                                                       .------------------.                                                    ┌──┤ Cabinet ministru|┌────────────────────────────┐ │ .------------------.│ Colegiul ministerului ├─┐ │ ┌────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ ├─┤ Consilier diplomatic │┌────────────────────────────┐ │ ┌────────┐ │ └────────────────────────┘│ Corpul de control ├─┤ │MINISTRU│ │ ┌────────────────────────┐│ al ministrului*) │ │ └───┬────┘ ├─┤ Purtător de cuvânt │└────────────────────────────┘ ├───────┼────────────┤ │ şi relaţii mass media │┌────────────────────────────┐ │ │ │ └────────────────────────┘│ Agenţia SAPARD ├─┘ │ │ ┌────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ └─┤Direcţia de audit intern│                                       │ └────────────────────────┘                                       │                                       │         ┌────────────────┬────────────┼────────────────┬┬────────-───────────┐         │ │ │ ││ │ │┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐┌─┴───────────────┐││┌──────-──────────┐ ││ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT ││││SECRETAR DE STAT │ ││PENTRU RELAŢII CU││ DEZVOLTARE ││ POLITICI ŞI ││││ INTEGRARE │ ││ PARLAMENTUL ││ RURALĂ ││ STRATEGII ││││ EUROPEANĂ ŞI │ │└───┬─────────────┘└────┬───────────┘│ AGROALIMENTARE ││││ RELAŢII │ │    │ │ └────┬────────────┘│││ INTERNAŢIONALE │ │    │ ├──────┐ │ ││└─────────┬───────┘ │    │ ┌──┐ ┌────┴────┐ │ │ │└──────┐ │ ┌──┐ │    └─┤A │ │ B │ │ ┌─────┼────┐ ┌──┴─────┐ │ ├─┤N │ │      └──┘ └┬────────┘ │ ┌──┴──┐ │ ┌──┴──┐ │SECRETAR│ │ │ └──┘ │                    │┌──┐ │ │ E │ │ │ I │ │GENERAL │ │ │ ┌──┐ │                    ├┤b1│ │ └┬────┘ │ └┬────┘ └───────┬┘ │ ├─┤O │ │                    │└──┘ │ │┌──┐ │ │┌──┐ ┌──┐ │ │ │ └──┘ │                    │ ┌──┐ │ ├┤e1│ │ ├┤i1│ │J ├─┤ │ │ ┌──┐ │                    ├─┤b2│ │ │└──┘ │ │└──┘0 └──┘ │ │ └─┤P │ │                    │ └──┘ │ │ ┌──┐ │ │ ┌──┐ ┌──┐ │ │ └──┘ │                    │ ┌──┐ │ └─┤e2│ │ └─┤i2│ │K ├─┤ │ │                    └──┤b3│ │ └──┘ │ └──┘ └──┘ │ │ ┌────────┐ │                       └──┘ │ ┌──┐ │ ┌──┐ ┌──┐ │ └─┤DIRECŢIA│ │                           ┌──┐│ │F ├─┼─┤H │ │L ├─┤ │GENERALĂ│ │                           │C ├┤ └──┘ │ └──┘ └──┘ │ │ BUGET │ │                           └──┘│ ┌─┴─┐ │ │ FINANŢE│ │                         ┌──┐ │ │ G │ ┌──┐ │ └┬───────┘ │                         │D*├──┘ └───┘ │M ├─┘ │┌──┐ │                         └──┘ └──┘ ├┤R │ │                                                                   │└──┘ │                                                                   │ ┌──┐ │                                                                   └─┤S │ │                                                                     └──┘ │                                                                              │                                                                 ┌────────────┘                                                         ┌───────┴────────┐                                                         │SECRETAR DE STAT│                                                         │ PENTRU PODURI │                                                         └──┬─────────────┘                                                            │ ┌──┐                                                            ├─┤T │                                                            │ └──┘                                                            │ ┌──┐                                                            ├─┤U │                                                            │ └──┘                                                            │ ┌──┐                                                            ├───┤V │                                                            │ └──┘                                                            │ ┌──┐                                                            └─┤X │                                                              └──┘A = Direcţia relaţii cu parlamentul şi organizaţii partenerialeB = DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂb1 = Direcţia programe şi strategii dezvoltare ruralăb2 = Direcţia de implementare proiecte şi programe dezvoltare ruralăb3 = Direcţia servicii în mediul ruralC = Direcţia cercetare şi învăţământD = Agenţia Naţionala a Zonei Montane*)E = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICI ÎN AGRICULTURA ŞI INDUSTRIA ALIMENTARAe1 = Direcţia politici şi evaluări în agricultura şi industria alimentarae2 = Direcţia standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi acreditareF = Direcţia cadastru şi îmbunătăţiri funciareG = Direcţia FitosanitaraH = Direcţia de strategii, sinteze şi statisticiI = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICI ÎN ZOOTEHNIEi1 = Direcţia politici şi evaluări în zootehniei2 = Direcţia pescuit, piscicultura şi inspecţiiJ = Direcţia juridicăK = Direcţia managementul resurselor umaneL = Direcţia administrativăM = Direcţia relaţii publiceN = Direcţia integrare europeanăO = Direcţia programe şi relaţii internaţionaleP = Direcţia de promovarea investiţiilor străine, exporturilor şi acorduri internaţionaleR = Direcţia buget, finanţe şi investiţii bugetareS = Direcţia susţinerea producătorilor agricoliT = Direcţia strategii şi politici regim silvicU = Inspecţia de stat a pădurilor*)V = Direcţia de vânătoare şi salmoniculturaX = Direcţia managementul pădurilor private------------- Notă *) Se organizează ca direcţie.Anexa este reprodusa în facsimil.  +  Anexa 2                                  UNITĂŢILE       care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,                         Alimentaţiei şi Pădurilor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat
    1.Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate, inclusiv fostele direcţii fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile subordonate
    2.Oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene şi al municipiului Bucureşti
    3.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
    4.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
    5.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    6.Centrul de Calcul
    7.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi
    8.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
    9.Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic
      NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 13.325.
    II.Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare
    1.Agenţia Naţională Sanitară Veterinară cu unităţile din subordine
    2.Agenţia Domeniilor Statului
    3.Agenţia SAPARD
    4.Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor
    5.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor
    6.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    7.Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
    III.Alte unităţi finanţate din venituri extrabugetare
    1.Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol
    2.Institutul pentru Resurse Agroalimentare
    IV.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
      - Unitatea de management de proiect (UMP)
                                     UNITĂŢILE          care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,                            Alimentaţiei şi Pădurilor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    2.Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
    3.Societatea Naţională "Cai de Rasă" - S.A.
    4.Societatea Naţională "Institutul Pasteur" - S.A.
    5.Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    6.Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder" - S.A.
    7.Regia Naţională a Pădurilor
  UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri extrabugetare)
   +  Anexa 3
     
    Inspectoratele silvice teritoriale şi oficiile teritoriale de vânătoare care se desfiinţează şi unităţile care preiau activitatea
                 
    UNITĂŢILE CARE SE DESFIINŢEAZĂUNITĂŢILE CARE PREIAU ACTIVITATEA
    UNITATEASEDIULUNITATEASEDIULJUDEŢE ARONDATE
    STRADA, NUMĂRUL ŞI LOCALITATEAJUDEŢULSTRADA, NUMĂRUL ŞI LOCALITATEAJUDEŢUL
                   
    1.Inspectoratul silvic teritorial BraşovCloşca nr. 31, BraşovBraşovInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic BraşovCloşca nr. 31, BraşovBraşovBraşov, Sibiu
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic BistriţaGeneral Grigore Bălan nr. 21, BistriţaBistriţa- NăsăudBistriţa- Năsăud, Mureş
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic CovasnaKaroly nr. 5A, Sfântu GheorgheCovasnaCovasna
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic HarghitaGeorge Coşbuc nr. 78, Miercurea-CiucHarghitaHarghita
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic HunedoaraMihai Viteazul nr. 10, DevaHunedoaraAlba Iulia, Hunedoara
    2.Inspectoratul silvic teritorial BuzăuMareşal Antonescu nr. 5, BuzăuBuzăuInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic BuzăuMareşal Antonescu nr. 5, BuzăuBuzăuBrăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea
    3.Inspectoratul silvic teritorial BucureştiMagheru nr. 31, sectorul 1, BucureştiMunicipiul BucureştiInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic BucureştiMagheru nr. 31, sectorul 1, BucureştiMunicipiul BucureştiCălăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic PrahovaIuliu Maniu nr. 3, PloieştiPrahovaDâmboviţa, Prahova
    4.Inspectoratul silvic teritorial CraiovaIancu Jianu nr. 15, CraiovaDoljInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic GorjColonel Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu JiuGorjGorj, Mehedinţi, Dolj
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic VâlceaCarol I nr. 37, Râmnicu VâlceaVâlceaArgeş, Olt, Vâlcea
    5.Inspectoratul silvic teritorial IaşiGeorge Coşbuc nr. 9, IaşiIaşiInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic Suceava1 Mai nr. 6, SuceavaSuceavaBotoşani, Iaşi, Suceava
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic BacăuNicolae Titulescu nr. 15, BacăuBacăuBacău, Piatra-Neamţ, Vaslui
    6.Inspectoratul silvic teritorial Timişoara16 Februarie nr. 7, TimişoaraTimişInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic Timiş16 Februarie nr. 7, TimişoaraTimişArad, Timiş
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic Caraş-SeverinPetru Maior nr. 69 A, ReşiţaCaraş- SeverinCaraş-Severin
    7.Inspectoratul silvic teritorial Zalău1 Mai nr. 1, ZalăuSălajInspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic Sălaj1 Mai nr. 1, ZalăuSălajBihor, Cluj, Sălaj
            Inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic Satu MareFabricii nr. 80, Satu MareSatu MareSatu Mare, Maramureş
  ------------