ORDIN nr. 5.723 din 27 septembrie 2022privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 3 octombrie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020;– Referatul de aprobare nr. 4.650/DGMRURS din 19.09.2022 la proiectul de ordin privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia națională de examen poate decide, în funcție de numărul candidaților înscriși în sesiunea 2023, afișarea rezultatelor inițiale, înregistrarea și soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la alte date decât cele menționate în calendar.  +  Articolul 3Direcția generală management resurse umane și rețea școlară și inspectoratele școlare duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 27 septembrie 2022.Nr. 5.723.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023
  până la 14.10.2022Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  3.10-14.10.2022Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  17.10-28.10.2022Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  până la 31.05.2023Efectuarea inspecțiilor de specialitate: a) prima inspecție de specialitate până la 5 februarie; b) a doua inspecție de specialitate până la 31 mai.
  6.06-16.06.2023Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică
  19.07.2023Susținerea probei scrise
  25.07.2023Afișarea rezultatelor inițiale
  25.07-26.07.2023Înregistrarea contestațiilor
  26.07-31.07.2023Soluționarea contestațiilor
  1.08.2023Afișarea rezultatelor finale
  1.08-4.08.2023Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
  7.08-18.08.2023Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației
  ----