PROTOCOLUL nr. 9 din 6 noiembrie 1990al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), hotărîte sa aducă noi îmbunătăţiri procedurii prevăzute de convenţie, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Pentru părţile la convenţie care sunt legate prin prezentul protocol, convenţia este amendata în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în art. 2 - 5.  +  Articolul 2Articolul 31 paragraful 2 din convenţie se citeşte după cum urmează: "2. Raportul este transmis Comitetului Ministrilor. Acesta este, de asemenea, comunicat statelor interesate şi, dacă se referă la o cerere introdusă în aplicarea art. 25, solicitantului. Statele interesate şi solicitantul nu au dreptul sa-l publice."  +  Articolul 3Articolul 44 din convenţie se citeşte după cum urmează: "Numai inaltele părţi contractante, Comisia şi persoana fizica, organizaţia neguvernamentala sau grupul de particulari care a introdus o cerere în aplicarea art. 25 au calitatea de a se prezenta în faţa Curţii."  +  Articolul 4Articolul 45 din convenţie se citeşte după cum urmează: "Competenţa Curţii se extinde asupra tuturor cauzelor referitoare la interpretarea şi la aplicarea prezentei convenţii care îi sunt supuse, în condiţiile prevăzute de art. 48."  +  Articolul 5Articolul 48 din convenţie se citeşte după cum urmează: "1. Cu condiţia ca înaltă parte contractantă interesată, dacă este numai una, sau inaltele părţi contractante interesate, dacă sunt mai multe, să fie supuse jurisdicţiei obligatorii a Curţii sau în caz contrar, cu consimţământul sau acordul înaltei părţi contractante interesate, dacă nu este decît una, sau al inaltelor părţi contractante interesate, dacă sunt mai multe, o cauza poate fi deferita Curţii: a) de către Comisie; b) de către o înaltă parte contractantă al carei cetăţean este victima; c) de către o înaltă parte contractantă care a sesizat Comisia; d) de către o înaltă parte contractantă pusă în cauza; e) de către persoana fizica, organizaţia neguvernamentala sau grupul de particulari care a sesizat Comisia. 2. Dacă o cauza nu este deferita Curţii decît pe temeiul alin. e) al paragrafului 1, cauza este mai întâi supusă unui comitet alcătuit din trei membri ai Curţii. Din Comitet va face parte, din oficiu, judecătorul ales în numele înaltei părţi contractante împotriva căreia a fost introdusă cererea sau, în lipsa acestuia, o persoană aleasă de ea pentru a îndeplini calitatea de judecător. Dacă cererea a fost introdusă împotriva mai multor părţi contractante, numărul membrilor comitetului va creşte în mod corespunzător. Dacă însă nu ridica nici o problemă grava privind interpretarea sau aplicarea convenţiei şi dacă nu se justifica, pentru alte motive, examinarea sa de către Curte, comitetul poate hotărî, în unanimitate, ca aceasta sa nu fie examinata de către Curte. În asemenea cazuri, Comitetul Ministrilor hotărăşte, în condiţiile prevăzute de art. 32, dacă a existat sau nu o încălcare a convenţiei."  +  Articolul 61. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul lor de a fi legate prin: a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării; sau b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 71. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va urma expirării unei perioade de 3 luni de la data la care zece state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul lor de a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 6. 2. Pentru orice stat membru care îşi exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 8Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 7; d) orice alt act, notificare sau declaraţie în legătură cu prezentul protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Întocmit la Roma la 6 noiembrie 1990, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei. -----