ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022privind modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022  În vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea și frauda fiscală și a impactului negativ al acestora asupra nivelului încasărilor la bugetul general consolidat al statului,luând în considerare necesitatea asigurării unor condiții de concurență și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor și pentru combaterea creșterii inegalităților, în special prin raportare la contribuabilii care se conformează regulilor fiscale,în vederea reducerii evaziunii și fraudei fiscale din domeniul comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat, indiferent de modul de organizare a transportului acestora, cu impact asupra dezvoltării sociale în ansamblu, în special prin creșterea resurselor bugetului general consolidat al statului, cu influență directă asupra finanțării cheltuielilor de interes public și a nivelului investițiilor publice,având în vedere solicitările repetate ale reprezentanților mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adaptării sistemelor informatice și a metodologiilor de lucru ale contribuabililor la cerințele de conformare care privesc declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat care presupun modificări însemnate ale sistemelor informatice și atragerea unor resurse umane suplimentare,în vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultății privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate,întrucât neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru o mai bună monitorizare a circulației bunurilor și valorificarea în mod operativ a datelor și informațiilor obținute generează un risc crescut de proliferare a fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală, cu consecință directă asupra încasărilor bugetare, cu impact direct asupra deficitului bugetar, mai ales în actualul context pandemic și geopolitic, ținând cont de faptul că, la elaborarea profilelor organelor statutare ale băncilor de dezvoltare, administrate în sistem dualist, descrierea rolurilor acestora și criteriilor de selecție pentru fiecare poziție, este necesar a fi luate în calcul atribuțiile specifice poziției de președinte al Consiliului de supraveghere, această poziție necesitând totodată și obținerea avizului distinct al autorității de rezoluție,având în vedere importanța funcției de supraveghere exercitată de consiliul de supraveghere al băncilor de dezvoltare administrare în sistem dualist, a faptului că președintele consiliului veghează la funcționarea generală eficace a acestuia și luând în considerare faptul că în prezent Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu face referire la modalitatea de numire a primului președinte al consiliului de supraveghere prin actul constitutiv,întrucât neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență duce la imposibilitatea acționarului de a duce la finalizare operațiunile legate de înregistrarea și autorizarea băncii și implicit la imposibilitatea statului român de a atinge țintele și termenele asumate prin Planul național de redresare și reziliență, respectiv 31 decembrie 2022,în vederea alinierii la cerințele de reglementare și dispozițiile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII), ținând cont de mărimea, natura, precum și amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților instituțiilor de credit, în contextul procesului de fuziune pe care EximBank - S.A., în calitate de societate absorbantă, îl desfășoară cu Banca Românească - S.A., în calitate de bancă absorbită, luând în considerare mărimea, natura, precum și amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților instituției de credit tip O-SII, postfuziune, precum și ținând cont de dispozițiile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare faptul că procesul de fuziune trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2022, termen asumat prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,ținând cont de urgența creării cadrului legal necesar în vederea utilizării unor instrumente financiare aferente procesului de administrare a datoriei publice pe care Ministerul Finanțelor le are în vedere în perioada următoare,având în vedere obiectivele Ministerului Finanțelor în administrarea datoriei publice guvernamentale prevăzute în Strategia de administrare a datoriei publice pe termen mediu privind asigurarea necesarului de finanțare al administrației publice centrale pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu și lung, precum și limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, ținând cont de contextul actual de piață marcat de creșterea incertitudinilor și volatilității în piețele financiare ca urmare a efectelor conflictului geopolitic din regiune care impune necesitatea diversificării surselor de finanțare ale statului pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, prin intermediul unor instrumente noi, prin accesarea piețelor externe în alte valute decât în euro, precum și prin utilizarea obligațiunilor verzi, sociale și a celor de dezvoltare durabilă,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctele 2, 4, 5, 7 și 8 se modifică și vor avea următorulcuprins:2. transport de bunuri cu risc fiscal ridicat - transportul rutier la nivel național pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, indiferent de modul de organizare a transportului;..................................................................................................4. organizatorul transportului - operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor și o transmite operatorului de transport rutier, precum și operatorul economic sau persoana fizică care transportă bunurile în nume propriu;5. partida de bunuri - denumirea generică dată unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are același loc de încărcare și de descărcare, un singur utilizator dintre cei prevăzuți la art. 8 alin. (1) și un singur destinatar final și este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare;..................................................................................................7. loc de încărcare - locul inițial în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;8. loc de descărcare - locul în care bunurile sunt descărcate din vehiculul de transport la beneficiarii sau destinatarii acestora;2. La articolul 2 punctul 9, literele d), f), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;..................................................................................................f) transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național;h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;3. La articolul 2 punctul 9, după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) și j), cu următorul cuprins:i) transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică;j) transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 270^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 2, punctele 10-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:10. data declarată pentru începerea transportului - data la care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mișcare de pe teritoriul național;11. cod UIT - codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri;12. identificarea prin cod UIT - deținerea și prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.5. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare deținute și/sau utilizate de instituțiile sau autoritățile publice, direct sau prin intermediul structurilor sau entităților subordonate sau coordonate: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;6. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Informațiile cu privire la încheierea protocoalelor dintre autoritățile sau instituțiile publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzute la alin. (3) și (6), vor fi publicate pe site-ul instituțiilor sau autorităților respective și pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.7. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduccinci noi litere, lit. e)-i), cu următorul cuprins:e) operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deținute și transportate între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;f) prestatorului de servicii din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;g) beneficiarului din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;h) clientului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;i) furnizorului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.8. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alin. (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (3), organizatorul transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligația să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.(1^2) În situația în care, la punerea în mișcare a mijlocului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfășurării transportului, Sistemul RO e-Transport nu este funcțional, obligația de declarare prevăzută la alin. (1), respectiv de actualizare prevăzută la alin. (1^1) se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului.(1^3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1^2), obligațiile prevăzute la alin. (1) și/sau la alin. (1^1) se îndeplinesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcțiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile încheiate.(1^4) Perioadele de nefuncționare a Sistemului RO eTransport vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor.9. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor, Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală asigură accesul informatic direct al Poliției Române la Sistemul RO e-Transport. Aspectele tehnice pentru asigurarea accesului direct se stabilesc în comun între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române, în condițiile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.11. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. g) și j), începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, după caz.12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.(2) În cazul în care din documentele deținute de către utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) nu rezultă încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1), aceștia au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.13. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1), (1^3) și (2), art. 11 alin. (3) și art. 12;14. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române, precum și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.15. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IILa articolul 10 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 153^6 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul băncilor de dezvoltare administrate în sistem dualist, președintele consiliului de supraveghere este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii consiliului de supraveghere.  +  Articolul IIILegea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi și 4 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și 3 vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi.2. La articolul 11, alineatul (2^7) va avea următorul cuprins:(2^7) În situația în care sumele menținute pe perioada determinată potrivit art. 12 alin. (2^1) se lichidează anticipat termenului stabilit prin convenție, rata dobânzii datorate pentru aceste fonduri este cea stabilită inițial pentru menținerea fondurilor pe perioada determinată.3. La articolul 12, alineatele (2) și (2^1) vor avea următorul cuprins:(2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziția EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la dispoziția EXIMBANK - S.A. se acordă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, de la o poziție distinctă de la titlul «Împrumuturi». Drepturile și obligațiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. în contul fiecărui fond utilizat, frecventa plăților urmând a fi stabilită prin convenție, în funcție de scadența plasamentelor. Pentru fondurile puse la dispoziție pe perioade de maximum un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință ROBID și ROBOR la termenul plasamentului, publicate de Banca Națională a României în ziua lucrătoare anterioară constituirii acestuia. Pentru depozitele menținute pe perioade mai mari de un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință BID și ASK (fixing) ale titlurilor de stat la scadenta similară plasamentului, publicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare anterioară datei de constituire, cu actualizare anuală. În cazul în care scadența aferentă depozitului nu corespunde unei perioade pentru care este publicată o cotație ROBOR/ROBID sau o rată de referință pentru titluri de stat se va calcula o rată de dobândă prin interpolare liniară. Aceste sume, reprezentând dobânzi încasate, vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Sumele disponibile la sfârșitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 lit. a)-d) rămân la dispoziția EXIMBANK - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepția acelor sume la care se stabilește prin convenție, strict corelat cu riscul asociat garanțiilor și produselor acordate, menținerea pe perioade determinate de până la 5 ani inclusiv. Oportunitatea privind menținerea pe perioadă determinată a fondurilor, momentul și maturitatea aferentă revine Ministerului Finanțelor și EXIMBANK - S.A. Sumele din fondul prevăzut la art. 10 lit. f) urmează regimul definit prin actul normativ de aprobare sau de alocare a fondului.  +  Articolul IVFondurile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, menținute pe perioade determinate constituite anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență urmează prevederile legale incidente la data constituirii acestora.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) colateral - garanția financiară sub formă de sume de bani pe care Ministerul Finanțelor o plătește sau primește în cadrul operațiunilor cu instrumente financiare derivate;2. La articolul 3, după alineatul (5^1) se introduc patru noi alineate, alin. (5^2)-(5^5), cu următorul cuprins:(5^2) În funcție de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finanțelor la instituțiile financiare cu care acesta realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate se asigură din veniturile din privatizare prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, și/sau din finanțările rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu scopul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g).(5^3) Colateralul returnat pe perioada derulării tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate de către instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează aceste tranzacții se va putea utiliza pentru plățile ulterioare de colateral din cadrul tranzacțiilor încheiate cu acestea. La momentul încetării fiecărei tranzacții, colateralul rămas la dispoziția Ministerului Finanțelor se va utiliza pentru reîntregirea veniturilor din privatizare, iar disponibilul rămas în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și g). În situația în care, la momentul încetării tranzacției cu instrumente financiare derivate, colateralul rămas la dispoziția Ministerului Finanțelor în contul de valută nu acoperă integral suma utilizată din veniturile din privatizare, diferența rămasă până la concurența sumei utilizate constituie cheltuială definitivă, iar obligația de reîntregire a diferenței se anulează. (5^4) Dobânda aferentă colateralului încasată în contul de valută al Ministerului Finanțelor, deschis la Banca Națională a României, de la instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate se face venit la bugetul de stat.(5^5) Dobânda aferentă colateralului, datorată de Ministerul Finanțelor instituțiilor financiare cu care acesta realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate, se asigură de la bugetul de stat.3. La articolul 4 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și h), cu următorul cuprins:g) finanțarea necesară asigurării colateralului aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate;h) finanțarea proiectelor/cheltuielilor care sunt destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice, precum și a celor din domeniul social și de dezvoltare durabilă, în baza unui cadru special aprobat prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 5 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:d^1) sumele în valută, reprezentând capitalul și dobânda aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, încasate de la instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează aceste tranzacții;5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cu sumele recuperate în condițiile prezentului articol se reîntregește disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală, precum și disponibilitățile contului Trezoreriei Statului cu debitele rezultate din împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului.  +  Articolul VIModalitatea de anulare și stingere a obligației de reîntregire a veniturilor din privatizare prevăzute la art. 3 alin. (5^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 132.----