PROTOCOLUL nr. 7 din 22 noiembrie 1984al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol, hotărîte sa ia noi măsuri de natura să asigure garantarea colectivă a anumitor drepturi şi libertăţi prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 11. Un străin care îşi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decît în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii şi el trebuie să poată: a) să prezinte motivele care pledeaza împotriva expulzării sale; b) sa ceara examinarea cazului sau; şi c) sa ceara să fie reprezentat în acest scop în faţa autorităţilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de către aceasta autoritate. 2. Un străin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în paragraful 1 a), b) şi c) al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate naţionala.  +  Articolul 21. Orice persoană declarata vinovata de o infracţiune de către un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege. 2. Acest drept poate face obiectul unor excepţii în cazul infracţiunilor minore, asa cum acestea sunt definite de lege, sau când cel interesat a fost judecat în prima instanţa de către cea mai înaltă jurisdicţie ori a fost declarat vinovat şi condamnat ca urmare a unui recurs împotriva achitării sale.  +  Articolul 3Atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată graţierea, pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeşte ca s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despagubita conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepţia cazului în care se dovedeşte ca nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilă în tot sau în parte.  +  Articolul 41. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdictiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat. 2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedica redeschiderea procesului, conform legii şi procedurii penale a statului respectiv, dacă fapte noi ori recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotărârea pronunţată. 3. Nici o derogare de la prezentul articol nu este ingaduita în temeiul art. 15 din convenţie.  +  Articolul 5Sotii se bucura de egalitate în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil, între ei şi în relaţiile cu copiii lor în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata căsătoriei şi cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu împiedica statele sa ia măsurile necesare în interesul copiilor.  +  Articolul 61. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol, precizînd măsura în care el se angajează ca dispoziţiile prezentului protocol să se aplice acestui sau acestor teritorii. 2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, sa extindă aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 2 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general. 3. Orice declaraţie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă sau modificată, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, prin notificare adresată secretarului general. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 2 luni de la data primirii notificării de către secretarul general. 4. O declaraţie potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al convenţiei. 5. Teritoriul oricărui stat cu privire la care prezentul protocol se aplică în virtutea ratificării, a acceptării sau a aprobării sale de către statul respectiv şi fiecare dintre teritoriile cu privire la care protocolul se aplică în baza unei declaraţii făcute de respectivul stat, conform prezentului articol, pot fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirii la teritoriul unui stat făcute la art. 1.  +  Articolul 71. Statele părţi considera art. 1 - 6 ale prezentului protocol ca articolele adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se aplică în consecinţa. 2. Totuşi, dreptul la recursul individual, recunoscut printr-o declaraţie facuta în virtutea art. 25 al convenţiei, sau recunoaşterea jurisdicţiei obligatorii a Curţii, facuta printr-o declaraţie în virtutea art. 46 din convenţie, nu se va exercita în ceea ce priveşte prezentul protocol decît în măsura în care statul interesat va fi declarat ca recunoaşte respectivul drept sau ca accepta respectiva jurisdicţie pentru art. 1 - 5 din protocol.  +  Articolul 8Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără sa fi ratificat simultan sau anterior convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 91. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 2 luni de la data la care şapte state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin protocol conform dispoziţiilor art. 8. 2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 2 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 10Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau aprobare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 6 şi 9; d) orice alt act, notificare sau declaraţie având legătură cu prezentul protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei. -----