ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022  Luând în considerare faptul că în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au fost stabilite o serie de măsuri din domeniul sănătății,pentru asigurarea unui acces neîntrerupt și nediscriminatoriu al asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate, precum și pentru justificarea cheltuielilor astfel încât să se realizeze un control al costurilor în unitățile sanitare,ținând cont de necesitatea asigurării asistenței medicale atât pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, cât și pentru pacienții cu alte afecțiuni acute sau cronice care necesită investigații, diagnosticare și tratament în regim de spitalizare continuă sau de zi în unități sanitare cu paturi, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a activității medicale spitalicești în contextul epidemiologic actual, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în situația în care acestea nu sunt acoperite integral de indicatorii realizați de spitale, respectiv la nivelul realizat pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi,luând în considerare faptul că în lipsa aprobării prelungirii reglementărilor privind finanțarea unităților sanitare spitalicești, acestea vor fi subfinanțate începând cu luna octombrie 2022, cu riscuri iminente asupra sănătății populației, în corelație cu sezonul gripal care începe în luna octombrie, cu un vârf în luna decembrie și care se încheie, aproximativ, în luna mai; această afecțiune virală extrem de contagioasă, a cărei evoluție epidemică și pandemică îi conferă un loc important în sănătatea publică va fi dublată de recrudescența previzionată a afecțiunilor acute determinate de coronavirusul SARS-CoV-2,se impune stabilirea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a unor măsuri prin care să se asigure stabilitatea finanțării unităților sanitare spitalicești, pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraților la serviciile medicale spitalicești, indiferent de cazuistică, precum și de natura afecțiunilor, respectiv acute sau cronice,luând în considerare că prin neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență se poate ajunge la afectarea în mod grav a sănătății asiguraților, în perioada imediat următoare, prin neasigurarea necesarului de servicii medicale spitalicești adecvate, precum și faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență extraordinară, care nu poate fi amânată din perspectiva măsurilor ce se cer a fi adoptate în raport cu importanța domeniului sănătății,întrucât este necesară reglementarea cadrului legal pentru finanțarea, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la o poziție distinctă, a influențelor financiare determinate de creșterile salariale ale personalul angajat în unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, care se acordă potrivit prevederilor art. I alin. (4^1) și (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,ținând cont de faptul că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătății populației, precum și îngreunarea activității instituțiilor care au ca principal obiectiv protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de necesitatea adoptării de urgență a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ pentru implementarea de către Ministerul Sănătății a Planului național de redresare și reziliență al României - componenta C12 „Sănătate“ în considerarea calității sale de coordonator pentru reforma managementului serviciilor de sănătate,având în vedere că urgența adoptării acestui act normativ constă în necesitatea respectării datei-limită de intrare în vigoare a actului normativ, creând astfel cadrul legal pentru dezvoltarea capacității managementului serviciilor de sănătate, precum și organizarea sistemului de implementare a măsurilor stabilite prin prezentul act normativ, care vizează luarea tuturor măsurilor pentru creșterea capacității de formare profesională a tuturor actorilor implicați în domeniu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, se impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 14 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IVPentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unitățile sanitare cu paturi, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative se prelungește până la data de 31 decembrie 2022.  +  Articolul IIIInfluențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la art. I alin. (4^1) și (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul angajat în unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul IV(1) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ocupă funcțiile prevăzute la art. 18 alin. (2), art. 118 alin. (1^1), art. 181 alin. (1), cu excepția funcției de director financiar-contabil, precum și funcțiile prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea revocării din funcție, au obligația ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și ulterior la fiecare 2 ani, să facă dovada absolvirii unuia dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(2) Persoanele care ocupă, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, funcțiile prevăzute la art. 18 alin. (2), art. 118 alin. (1^1), art. 181 alin. (1), cu excepția funcției de director financiar-contabil, precum și funcțiile prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea revocării din funcție, au obligația ca, în termen de 2 ani de la data ocupării funcției și ulterior la fiecare 2 ani, să facă dovada absolvirii unuia dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 129.----