PROTOCOLUL nr. 6 din 28 aprilie 1983privind abolirea pedepsei cu moartea
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), considerind ca progresele intervenite în mai multe state membre ale Consiliului Europei exprima o tendinta generală în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Pedeapsa cu moartea este abolita. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsa şi nici executat.  +  Articolul 2Un stat poate să prevadă în legislaţia sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsa nu va fi aplicată decît în cazurile prevăzute de aceasta legislaţie şi conform dispoziţiilor sale. Statul respectiv va comunică secretarului general al Consiliului Europei dispoziţiile aferente ale legislaţiei în cauza.  +  Articolul 3Nici o derogare de la dispoziţiile prezentului protocol pe temeiul art. 15 din convenţie nu este ingaduita.  +  Articolul 4Nici o rezervă la dispoziţiile prezentului protocol pe temeiul art. 64 din convenţie nu este admisă.  +  Articolul 51. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. 2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei sa extindă aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat în declaraţie. Protocolul va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmează datei primirii declaraţiei de către secretarul general. 3. Orice declaraţie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, prin notificare adresată secretarului general. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmează datei primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 6Statele părţi considera art. 1 - 5 ale prezentului protocol ca articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se aplică în consecinţa.  +  Articolul 7Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale convenţiei. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice, sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fără ca, simultan sau anterior, sa fi ratificat convenţia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 81. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei îşi vor exprima consimţământul de a fi legate prin protocol, conform dispoziţiilor art. 7. 2. Pentru orice stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 9Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform art. 5 şi 8; d) orice alt act, notificare sau comunicare având o legătură cu prezentul protocol. În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei. -----