HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 29 septembrie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu:a) construcțiile speciale aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire;b) construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare;c) clădirile sau spațiile destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară;d) complexul «Palat Cotroceni», imobilul «Palatul Parlamentului» și complexul «Palatul Victoria»;e) imobilele ce constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, administrate de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».(2) Activitățile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autoritățile care gestionează domeniile/construcțiile respective, potrivit reglementărilor specifice.2. După articolul 3 se introduc două noi articole, art. 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificația prevăzută în:a) reglementările tehnice de proiectare privind cerința de securitate la incendiu pentru expresiile: «clădire înaltă și foarte înaltă», «clădire cu funcțiuni mixte», «încăperi cu aglomerări de persoane», «sală aglomerată», «clădire pentru comerț» și «construcție închisă»;b) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «educație timpurie și învățământ primar», «învățământ secundar, terțiar nonuniversitar sau universitar»;c) Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «formare profesională a adulților»;d) Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «centre rezidențiale», «centre de zi», «centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială»; «centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil»; «centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice»; «centre de zi pentru copii - copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți»; «centre de zi pentru familie cu copii»;e) anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «construcții speciale».  +  Articolul 3^2Modul de calcul al ariei desfășurate aferente unei anumite funcțiuni dintr-o construcție cu funcțiuni mixte se stabilește prin normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate potrivit art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. La anexa nr. 1 punctul I, literele a) și c) se abrogă.4. La anexa nr. 1 punctul I, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) pentru sedii ale instituțiilor publice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;f) pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor, capelelor și trapezelor unităților de cult;5. La anexa nr. 1 punctul I, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: i) cu funcțiuni mixte, având aria desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spațiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcțiunea, suprafața și numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului II se modifică și va avea următorul cuprins: II. Clădire monofuncțională sau spațiu amenajat în clădire cu funcțiuni mixte, având destinația de:7. La anexa nr. 1 punctul II, litera b) se abrogă. 8. La anexa nr. 1 punctul II, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;9. La anexa nr. 1 punctul II, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e^1-e^3), cu următorul cuprins:e^1) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);e^2) centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice; centre de zi pentru copii - copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;e^3) centrele rezidențiale și centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor din domeniul protecției drepturilor copiilor și ale victimelor violenței în familie și care nu se încadrează la lit. e), lit. e^1) sau lit. d), cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;10. La anexa nr. 1 punctul II, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins: f^1) spații comerciale din stațiile de metrou;11. La anexa nr. 1 punctul II, literele j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora;k) producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.12. La anexa nr. 1, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins: III. Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfășurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile13. La anexa nr. 1 punctul IV, literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice;(...)d) instalații cu rol de protecție la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerința de securitate la incendiu și intră sub incidența prezentei hotărâri.14. La anexa nr. 1, după punctul V se introduce un nou punct, pct. VI, cu următorul cuprins: VI. Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinație.15. La anexa nr. 2 punctul I, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule;b) stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice;16. La anexa nr. 2, punctul II se modifică și va avea următorul cuprins: II. Construcții sau amenajări temporare în aer liber: a) pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune; b) având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul culturii,
  Diana Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 1.181.-----