ORDIN nr. 21.451 din 29 septembrie 2022privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Centrul de competență", aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare", investiția 5 "Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență"
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 30 septembrie 2022    Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutorare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 12.265 din 21 septembrie 2022 referitor la proiectul de Ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Centrul de competență“, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare“, investiția 5 „Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență“;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat „Centrul de competență“, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare“, investiția 5 „Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
    Sebastian-Ioan Burduja
    București, 29 septembrie 2022.Nr. 21.451.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind "Centrul de competență", aferentă Planului național de redresare și reziliențăal României, pilonul III, componenta C9 "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltareși inovare", investiția 5 "Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență"