PRIMUL PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA din 20 martie 1952pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994    Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, hotărîte sa ia măsuri de natura să asigure garantarea colectivă a drepturilor şi libertăţilor, altele decît cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Orice persoană fizica sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru cauza de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinţă bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.  +  Articolul 2Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura aceasta educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.  +  Articolul 3Inaltele părţi contractante se angajează sa organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.  +  Articolul 4Orice înaltă parte contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezentului protocol sau în orice alt moment ulterior, sa comunice secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie precizînd măsura în care aceasta se angajează ca dispoziţiile prezentului protocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectiva şi ale căror relaţii internaţionale aceasta le asigura. Orice înaltă parte contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului precedent poate, după un anumit interval de timp, sa comunice o noua declaraţie care să modifice termenii oricărei declaraţii anterioare sau care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. O declaraţie facuta potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al convenţiei.  +  Articolul 5Inaltele părţi contractante vor considera art. 1, 2, 3 şi 4 din acest protocol ca articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se vor aplica în consecinţa.  +  Articolul 6Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai convenţiei; el va fi ratificat o dată cu convenţia sau după ratificarea acesteia. El va intra în vigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o dată cu depunerea instrumentului de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei, care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul. Încheiat la Paris la 20 martie 1952, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare. -----