ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 29 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică și ale art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pentru perioada 1 mai 2023-1 septembrie 2023, operatorul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea face lunar, începând cu luna mai 2023, simulări pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică de la 1 octombrie 2023, cu excepția art. 3 și 4 care se aplică de la data intrării în vigoare.(2) La data de 1 octombrie 2023 se abrogă:a) articolele 1-3, 6, 9 și 15 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și nr. 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;b) articolele 1-3 și 8 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piață și pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și nr. 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:a) La articolul 2, literele k) și y) se abrogă.b) La articolul 4, litera s) se abrogă.c) Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Imediat ce o nouă ofertă de energie de echilibrare a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conține numărul de înregistrare și ora la care această ofertă a intrat în sistemul PE.d) La articolul 61, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) parametrii definiți din tabelul nr. 4:Tabelul nr. 4 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm
  PrețulPozitiv, zero sau negativ, în lei/MWh, când se utilizează platforma PE și €/MWh când se utilizează platformele europene
  Durata maximă de livrare a cantității maxime cerute15 minute pentru activare programată
  30 de minute pentru activare directă
  LocațieRomânia
  DivizibilitateSunt permise oferte divizibile cu o granularitate la activare de 1 MW.Sunt permise oferte indivizibile care să reprezinte puterea minimă tehnică a unei/unui UFR/GFR.
  Legături tehnice între oferteFSE li se cere să transmită legăturile tehnice dintre ofertele transmise în același și/sau în ID consecutive.
  Legături economiceSunt permise legături între oferte, de tip multipart, și se permite ofertarea unor grupuri de oferte exclusive.
  e) Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103OTS transmite către ODDPRE în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de livrare o notă lunară de regularizare, care cuprinde defalcat volumele de energie de echilibrare contractate cu OTS pentru echilibrarea SEN și prețurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacție, volumele de energie de echilibrare contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor prin selectarea unor oferte din PE în acest scop, volumele activate de energie de echilibrare pentru procesul de stabilizare a frecvenței, volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara PE, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere; aceste date sunt folosite de ODDPRE în calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE și ale costurilor, veniturilor și costurilor efective cu echilibrarea, conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021.f) Articolul 233 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 233Activarea RSF se realizează în funcție de variația de frecvență a SEN și parametrii tehnici ai entităților furnizoare de RSF, racordate la SEN.g) Articolul 238 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 238Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF se ia în calcul la stabilirea poziției nete contractuale a PRE, din care acesta face parte.h) La articolul 245, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) modificarea configurației platformei PE existente, conform cerințelor din prezentul regulament, în termen de 1 an și 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:a) La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Clauze și condiții pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței - Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;b) Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111Structura și modul de transmitere a declarațiilor de disponibilitate și a NP fac obiectul prevederilor prezentului regulament și ale Clauzelor și condițiilor pentru FSE și furnizorilor de RSF.c) La articolul 115, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cel târziu cu 50 de minute înaintea ID de livrare, pentru notificările privind producția/consumul, ținând seama inclusiv de tranzacțiile pe PI;
   +  Articolul IIOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2021 pentru aprobarea regulilor de suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. și se aplică de la data de 1 octombrie 2023.2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6La data de 1 octombrie 2023 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 17 mai 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVDirecțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 121.-----