ORDIN nr. 2.487 din 20 septembrie 2022pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-2022"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 9.05.2022 al Comitetului tehnic de specialitate B - Siguranță în exploatare pentru construcții, Subcomitetul construcții civile, industriale și agricole și Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 9.05.2022 al Comitetului tehnic de specialitate E - Economie de energie și izolare termică pentru domeniul construcții civile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile, precum și Procesul-verbal de avizare nr. 8 din 29.08.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-2022“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 3Contractele pentru serviciile de proiectare și execuție pentru grădinițe de copii, încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 5/N/1997**) pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-1997“, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 6-7/1998, își încetează aplicabilitatea.**) Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 5/N/1997 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 20 septembrie 2022.Nr. 2.487.  +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂNormativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii- Indicativ NP011 -2022