ORDIN nr. 2.613 din 27 septembrie 2022pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 27 septembrie 2022  Având în vedere:– dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 17 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2015) 4.823, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,ținând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr 12.811 din 21.09.2022 referitor la schema de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020,având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.922 din 22.09.2022 al Direcției generale program dezvoltare durabilă,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2(1) Fondurile alocate în cadrul schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 1 sunt asigurate prin Programul operațional Infrastructura mare 2014-2020, din surse alocate în cadrul Fondului de coeziune.(2) Acordarea finanțării se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 pentru asigurarea eligibilității activităților finanțate în baza prezentei scheme, precum și a bugetului asociat acesteia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 27 septembrie 2022.Nr. 2.613.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISprivind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrulProgramului operațional Infrastructură mare 2014-2020