REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 4 ianuarie 2001a Inspectoratului de stat în construcţii şi a inspectoratelor teritoriale în construcţii din subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001     +  Capitolul 1 Atribuţii  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de stat în construcţii exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii. (2) Inspectoratul de stat în construcţii are în subordine inspectoratele teritoriale în construcţii.  +  Articolul 2Inspectoratul de stat în construcţii are următoarele atribuţii generale: a) organizează şi conduce întreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi al calităţii în construcţii; b) efectuează controale de importanţa majoră, împreună cu alte organe ale statului, prin atragerea specialiştilor din domeniu; c) efectuează controale dispuse de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; d) participa, împreună cu alte organe abilitate, la acţiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi bunurile oamenilor; e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calităţii în construcţii privind conţinutul reglementărilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse şi procedee, expertizarea şi recepţia construcţiilor etc., ca rezultat al constatărilor din timpul controalelor efectuate în teritoriu, al analizelor şi sintezelor realizate; f) colaborează cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu specialişti din domeniu, în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi pentru elaborarea de reglementări tehnice cu scop de protejare a populaţiei.  +  Articolul 3Inspectoratul de stat în construcţii are următoarele atribuţii specifice: a) stabileşte sistemul de aplicare unitară a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale şi a agenţilor economici controlati; b) elaborează sau avizează metodologiile, instrucţiunile şi procedurile de inspecţie care se utilizează la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, precum şi la organele de specialitate ale administraţiei publice locale cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor; c) efectuează inspecţii în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi cu privire la autorizarea executării construcţiilor, constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările legale; d) dispune oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) îndrumă şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale şi construcţii din subordine; f) participa la acţiunile de punere în siguranţa a fondului construit existent şi de apărare împotriva dezastrelor, în colaborare cu consiliile judeţene şi cu cele locale; g) emite, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) autorizeaza şefii compartimentelor de control tehnic al calităţii, dirigintii de specialitate şi personalul care efectuează urmărirea specială din unităţile participante la procesul de concepere, realizare şi exploatare a construcţiilor; i) autorizeaza sau, după caz, acreditează laboratoarele de încercări în construcţii, autorizeaza personalul acestora şi asigura secretariatul Comisiei centrale de autorizare; j) urmăreşte valorificarea informaţiilor de la punctele teritoriale de observare seismologica, prelucrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti; k) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi asigura dotarea cu aparatura tehnica şi de control de interes general, necesară domeniilor sale de activitate; l) editează publicaţii de specialitate şi de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate; m) propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei în domeniile sale de activitate; o) îndrumă şi sprijină din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate să efectueze controlul de stat pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 4Inspectoratele teritoriale în construcţii au următoarele atribuţii specifice: a) exercita controlul de stat în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, pe baza metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor elaborate de Inspectoratul de stat în construcţii; b) verifica la organele de specialitate ale administraţiei publice locale respectarea legalităţii privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; c) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la calitatea construcţiilor şi la autorizarea executării acestora, în toate cazurile în care această competenţă o are Inspectoratul de stat în construcţii; d) dispun oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) avizează fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor stabilite de proiectantii lucrărilor şi autorizeaza, după caz, continuarea lucrărilor ajunse în faze determinante; f) urmăresc respectarea reglementărilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei acestora; g) emit, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea şi realizarea urmăririi speciale a construcţiilor pe care le deţin; i) urmăresc realizarea programului de măsuri de urgenta privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi a instalaţiilor care prezintă surse de mare risc; j) efectuează controlul în teritoriu al activităţilor de punere în siguranţa a fondului construit existent, afectat de seisme; k) participa la acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent, cu destinaţia de locuinţe, afectat de seisme, prin:- vizarea listei cuprinzând clădirile care urmează să fie expertizate;- vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;- vizarea listei cuprinzând clădirile expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare în vederea proiectării lucrărilor de punere în siguranţa;- vizarea situaţiilor de lucrări privind stadiile fizice realizate;- verificarea modului în care beneficiarii de subvenţii executa lucrările de consolidare; l) urmăresc aplicarea măsurilor stabilite de comisiile de prevenire, intervenţie operativă şi refacere în cazul dezastrelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; m) verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor şi utilizatorilor de construcţii cu privire la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţilor tehnice ale construcţiilor; n) urmăresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii; o) asigura secretariatul comisiilor pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; p) verifica respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări în construcţii; r) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ori a Inspectoratului de stat în construcţii, în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 5Atribuţiile detaliate, răspunderile şi competentele individuale ale personalului Inspectoratului de stat în construcţii şi ale inspectoratelor teritoriale în construcţii din subordinea acestuia se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic superior şi de titular.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6 (1) Inspectorul de stat şef al Inspectoratului de stat în construcţii este subordonat ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Inspectoratele teritoriale în construcţii sunt în subordinea Inspectoratului de stat în construcţii, funcţionează la nivel de direcţie şi sunt conduse de un inspector-şef. (3) Structura organizatorică şi numărul de posturi de execuţie şi de conducere pentru inspectoratul de stat în construcţii, precum şi pentru inspectoratele teritoriale în construcţii din subordinea acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere inspectorul de stat şef şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale în construcţii emit decizii.  +  Capitolul 3 Finanţare - dotare - salarizare  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile de achiziţie, funcţionare, întreţinere şi reparaţii autovehicule, aprobate pentru activitatea specifică a Inspectoratului de stat în construcţii şi salarizarea conducătorilor auto, se asigura din venituri extrabugetare constituite la acesta prin cota de participare a inspectoratelor teritoriale în construcţii pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat. (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cele de capital ale Inspectoratului de stat în construcţii şi ale inspectoratelor teritoriale în construcţii se suporta din veniturile extrabugetare constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi ale prezentei hotărâri. (3) Salarizarea personalului Inspectoratului de stat în construcţii şi al inspectoratelor teritoriale în construcţii se face potrivit prevederilor legale privind instituţiile finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 8Activitatea financiară a inspectoratelor teritoriale în construcţii se supune dispoziţiilor legale privind finanţele publice, sens în care: a) veniturile extrabugetare se încasează, se administrează şi se contabilizeaza de fiecare inspectorat teritorial în construcţii şi sunt purtătoare de dobânda; b) din veniturile realizate conform legii inspectoratele teritoriale în construcţii păstrează la dispoziţia lor 60% şi virează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei:- 30% în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice;- 10% în contul deschis pentru Inspectoratul de stat în construcţii în vederea suportării tuturor cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, în interesul general al controlului de stat în construcţii, precum şi pentru editarea publicaţiilor de specialitate specifice; c) în afară veniturilor constituite în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de stat în construcţii şi inspectoratele teritoriale în construcţii pot realiza venituri şi din activităţile desfăşurate pe bază de contract pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, autorizarea specialiştilor din activitatea de control al calităţii, dirigintilor de specialitate, editarea de publicaţii de specialitate şi pregătirea profesională a personalului din domeniile calităţii construcţiilor şi disciplinei în urbanism, caz în care tarifele şi preţurile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de către conducătorul fiecărui inspectorat teritorial în construcţii, cu avizul inspectorului de stat şef. Din veniturile astfel realizate se remunereaza şi membrii comisiilor de autorizare; d) bugetele de venituri şi cheltuieli ale inspectoratelor teritoriale în construcţii se aproba în condiţiile prevăzute de Legea finanţelor publice; e) utilizarea veniturilor constituite la dispoziţia inspectoratelor teritoriale în construcţii şi a Inspectoratului de stat în construcţii, precum şi a celor pentru elaborarea reglementărilor tehnice, prevăzute la lit. b), inclusiv a celor rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmăreşte prin personalul de specialitate economică al fiecărui beneficiar. Pentru raportarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli beneficiarii de venituri extrabugetare întocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la direcţia economică din minister, la termenele şi pe formularele aprobate prin lege; f) disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. Ele pot fi redistribuite în cursul anului următor între Inspectoratul de stat în construcţii şi inspectoratele teritoriale în construcţii, precum şi între inspectoratele teritoriale în construcţii, în funcţie de necesitaţi, cu aprobarea inspectorului de stat şef.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 9Personalul de specialitate al Inspectoratului de stat în construcţii şi al inspectoratelor teritoriale în construcţii răspunde de: a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii; b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor; c) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător din punct de vedere al calităţii construcţiilor; d) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor corespunzătoare şi, după caz, oprirea executării lucrărilor realizate ilegal sau desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; f) exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin personalul Inspectoratului de stat în construcţii şi al inspectoratelor teritoriale în construcţii este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii: a) sa propună, în cazuri justificate, suspendarea sau anularea atestarilor de experţi, verificatori de proiecte, responsabili tehnici; b) sa i se acorde, prin grija ministerului, asistenţa juridică gratuita în cazul în care este implicat într-o acţiune judecătorească în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale; c) sa beneficieze de echipament de protecţie aprobat potrivit normativelor de protecţie a muncii; d) Inspectoratul de stat în construcţii şi inspectoratele teritoriale în construcţii pot construi sau amenaja din fonduri proprii extrabugetare centre de pregătire profesională şi obiective sociale proprii; e) să se preocupe permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) în acţiunile de inspecţie să îşi facă cunoscută în prealabil calitatea şi să prezinte legitimatia de serviciu; să respecte regulile stabilite în unitatea controlată privind accesul, protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi alte reguli specifice; g) sa încheie, cu obiectivitate şi fără partinire, acte scrise privind rezultatele inspecţiilor; sa dea dovadă de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata; h) sa păstreze secretul de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; i) la încheierea inspecţiei sa restituie documentele puse la dispoziţie de către unitatea controlată, dacă nu se convine altfel între părţi; j) sa semnaleze conducerii Inspectoratului de stat în construcţii sau inspectoratelor teritoriale în construcţii, după caz, orice probleme deosebite legate de activitatea şi atribuţiile acestora despre care ia cunoştinţa în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afară acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii; k) sa nu angajeze instituţia din care face parte decât în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; l) sa realizeze la timp şi întocmai acţiunile ce îi revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea inspectoratului respectiv şi să raporteze despre modul de realizare a acestora; m) sa păstreze în buna stare bunurile din dotare; n) inspectorii Inspectoratului de stat în construcţii răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite. (2) Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 11 (1) Selecţionarea personalului în vederea angajării, definitivării şi promovării în funcţii ierarhice sau în funcţii de conducere se face pe bază de concurs, potrivit legii. (2) Inspectoratul de stat în construcţii recruteaza personalul pentru ocuparea funcţiei de inspector de stat dintre cetăţenii români, pe baza unor criterii stabilite de acesta şi aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în funcţie de specificul activităţii. (3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea pe o perioadă de până la 60 de zile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă al personalului Inspectoratului de stat în construcţii şi al inspectoratelor teritoriale în construcţii, cu excepţia inspectorului-şef, se fac, în condiţiile legii, de către inspectorul de stat şef.  +  Articolul 12Pe baza prezentului regulament se vor întocmi noile fise ale postului pentru întregul personal al Inspectoratului de stat în construcţii şi al inspectoratelor teritoriale în construcţii.-------