HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte politica în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de lucrări publice, transport şi locuinţe, în cadrul politicii generale a Guvernului, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;2. elaborează politica economică în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;4. elaborează şi implementeaza politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi locuinţei;5. aplica şi urmăreşte în sectorul lucrărilor publice şi al transporturilor prevederile Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană şi strategia naţionala şi sectoriala de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activităţilor de transport şi locuinţei;7. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale şi din creditele externe, în domeniile sale de activitate;9. exercita drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;10. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate şi asigura gestionarea întregului proces de privatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa;11. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi cuantumul redevenţelor;12. asigura organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile lucrărilor publice, transporturilor, locuinţei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranţa construcţiilor, prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii;13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;14. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor, asigura condiţiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;15. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin în domeniile sale de activitate;16. asigura conceptia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional;17. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora;18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul sau de activitate;19. susţine promovarea intereselor agenţilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;20. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri;21. asigura administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;22. asigura tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;23. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;24. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;25. stimuleaza libera iniţiativă şi asigura autonomia transportatorilor;26. concesioneaza, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activităţile şi serviciile de interes naţional din domeniul transporturilor;27. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;28. clasifica infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;29. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;30. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile tarii, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport;31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;32. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul şi lucrări publice, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionării care au lucrat în transporturi şi lucrări publice şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie;33. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;34. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;35. colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;36. sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbana, reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competenţa locală;37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliţi prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar; 38. asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii;39. asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe;40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;42. iniţiază şi urmăreşte elaborarea programului de protecţie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;43. colaborează, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente;44. participa la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor;45. organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigura directivarea şi asistenţa tehnica pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice, cu participarea specialiştilor din cercetare, proiectare, învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice;46. organizează şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici;47. organizează activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, precum şi activitatea de atestare a maşinilor şi a echipamentelor tehnologice de construcţii noi;48. asigura condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii;49. asigura, potrivit legii, monitorizarea achiziţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice.  +  Articolul 3În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea sa sau societăţi comerciale autorizate:1. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activităţile de transport;3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercita inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;5. acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;6. emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport sau activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;7. stabileşte organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aproba utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile în apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne;9. exercita activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;10. asigura controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, a resurselor din fonduri speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructura şi al calităţii acestora;11. urmăreşte aplicarea şi respectarea reglementărilor privind executarea silită a creanţelor la bugetele fondurilor speciale;12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concura la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate;13. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;14. autorizeaza funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor şi a autogarilor;15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;16. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;17. asigura certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;18. gestionează frecventele de comunicaţii alocate;19. asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaşte acest drept;20. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia;21. asigura reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;22. organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, în timp de pace;23. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;24. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operationale şi procedurale pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile;25. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor tehnice, operationale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautica şi de protecţie a mediului, potrivit standardelor internaţionale acceptate de România;26. eliberează licenţe de lucru agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;27. emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public;28. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;29. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementarii de programe de protecţie a mediului, cu avizul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;30. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;31. emite reglementările, standardele şi procedurile privind evaluarea, auditarea şi autorizarea şi/sau licentierea agenţilor economici aeronautici civili;32. emite permisul de producţie pe baza căruia se autorizeaza producţia de serie a aeronavelor civile şi a componentelor acestora;33. elaborează Programul naţional de securitate aeronautica pe baza căruia se asigura protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea şi operationalitatea acestui program;34. reglementează, organizează şi desfăşoară activităţile privind ancheta administrativă a incidentelor şi accidentelor de aviatie civilă;35. acorda permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;36. supraveghează şi controlează navigaţia în apele naţionale a navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborand pavilion străin, dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea libera;37. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;38. stabileşte regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;39. acorda dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;40. stabileşte, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor;41. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate şi a brevetelor dobândite prin examen;42. organizează sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne;43. stabileşte căile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;44. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;45. stabileşte, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afară limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;46. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;47. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnica periodică;48. certifica prin omologare sau prin inspecţia tehnica periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei;49. autorizeaza staţiile de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică;50. acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;51. autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi altor instituţii similare;52. emite norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi a profesorilor necesari în procesul de pregătire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;53. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice;54. asigura prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;55. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, şi cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale;56. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi statiilor de cale ferată şi de metrou, astfel încât acestea sa corespundă şi nevoilor de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizeaza agenţii economici să efectueze astfel de activităţi;57. stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti;58. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;59. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;60. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;61. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii şi mijloacelor de transport;62. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;63. asigura dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;64. exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor şi la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calităţii în construcţii, în toate etapele şi componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspectoratul de stat în construcţii, prin preluarea atribuţiilor Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, organizat în cadrul ministerului ca direcţie generală, şi de către inspectoratele în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, subordonate acestuia, care funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului;65. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;66. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;67. asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale;68. asigura secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat);69. asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit;70. asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren;71. asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;72. asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi al Comisiei naţionale de atestare a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii, precum şi Secretariatul Consiliului pentru calitate în construcţii;73. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este asigurata de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite ordine. (4) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.  +  Articolul 5În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului.  +  Articolul 6 (1) În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzută în anexa nr. 1, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se pot organiza servicii, birouri, precum şi colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedintiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Corpul de control al ministrului, Inspectoratul de stat în construcţii, Inspectoratul de stat în transporturi şi Inspectoratul aviaţiei civile se organizează la nivel de direcţii generale. (3) Inspectoratul de stat în construcţii şi inspectoratele teritoriale se organizează şi funcţionează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 4. (4) Oficiul relaţii cu Parlamentul, Oficiul relaţii cu sindicatele şi patronatele şi Oficiul pentru investitori străini şi autohtoni se organizează la nivel de direcţii generale. (5) Numărul maxim de posturi este de 660, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (6) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de cariera, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe bază de examen sau concurs, organizat conform legii. (2) Secretarul general este subordonat ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi din unităţile subordonate. (3) Secretarul general este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct. (4) Secretarul general adjunct este funcţionar public de cariera, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe bază de examen sau concurs.  +  Articolul 9Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncţi şi ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 11 (1) Unităţile aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 13Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe întregul teritoriu al tarii, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegatiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3.  +  Articolul 14 (1) Centrele de medicina preventivă din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sunt instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, finanţate integral de la bugetul de stat. (2) Centrele de medicina preventivă regionale reprezintă autoritatea de sănătate publică în transporturi care desfăşoară activităţi de medicina preventivă şi inspecţie sanitară de stat în transporturi şi care colaborează cu unităţile descentralizate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în scopul realizării politicilor şi programelor naţionale de sănătate, al monitorizarii stării de sănătate şi al organizării statisticii de sănătate în transporturi. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de medicina preventivă regionale se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (4) Conducătorii centrelor de medicina preventivă regionale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (5) Inspecţia sanitară de stat în transporturi se exercită de către personal specializat, împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza legitimatiei speciale de inspecţie sanitară de stat în transporturi, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Forma, modelul, conţinutul şi condiţiile de eliberare ale legitimatiei speciale se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 17Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei preia toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor şi ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care se desfiinţează.  +  Articolul 18 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 aprilie 1999, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare. (2) Anexa nr. 1 cuprinzând spaţiile, utilitatile şi valorile aferente deţinute de Ministerul Transporturilor şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în clădirea "Palat C.F.R." la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/1996 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996, se modifica şi va avea cuprinsul din anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţiisociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1        MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI Numărul maxim de posturi = 660, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora ┌──────────────────────────────┐ ┌────┤DIRECŢIA RELAŢII CU MASS-MEDIA│ │ └──────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ├────┤CONSILIER DIPLOMATIC│ ┌─────────────────────┐ │ MINISTRU │ │ └────────────────────┘ │COLEGIUL MINISTERULUI├────────────────┼────────────────┼────┤ ┌────────────────────────────────┐ └─────────────────────┘ │CABINET DEMNITAR│ ├────┤CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│ └───────┬────────┘ │ └────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────┐ │ └────┤CONSILIERI│ │ └──────────┘ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┼──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ │ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐│SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │ │├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │SECRETAR GENERAL││CABINET DEMNITAR│ │CABINET DEMNITAR│ │CABINET DEMNITAR│ │ │CABINET DEMNITAR│ │CABINET DEMNITAR│ │ │└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────┬───────┘┌────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┼─────────────────────────────┐ ┌────────┴───────┐│┌──────────────────┐│┌────────────────────────┐│┌──────────────────────────┐│┌───────────────────────────┐│┌──────────────────────┐│SECRETAR GENERAL│││DIRECŢIA GENERALĂ │├┤DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU│├┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE │││ DIRECŢIA GENERALĂ DE │├┤INSPECTORATUL DE STAT ││ ADJUNCT │├┤CADASTRU IMOBILIAR│││ CONSTRUCŢII LOCUINŢE │││ INTEGRARE EUROPEANĂ │├┤ REGLEMENTĂRI ŞI CALITATEA │││ ÎN AVIAŢIA CIVILĂ │└────────┬───────┘││ ŞI GESTIUNEA ││└────────────────────────┘│└──────────────────────────┘││ SERVICIILOR ÎN ││└──────────────────────┘┌────────┘││ LOCALITĂŢILOR ││┌────────────────────────┐│┌──────────────────────────┐││ TRANSPORTUL FEROVIAR ││┌──────────────────────┐│┌─────────────────────────┐│└──────────────────┘││DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU│├┤OFICIU PENTRU INVESTITORI ││└───────────────────────────┘├┤INSPECTORATUL DE STAT │││ DIRECŢIA GENERALĂ DE ││┌──────────────────┐├┤ DEZVOLTAREA │││ STRĂINI ŞI AUTOHTONI ││┌───────────────────────────┐││ ÎN TRANSPORTURI │││ MANAGEMENT, STRATEGIE, │├┤DIRECŢIA GENERALĂ │││ INFRASTRUCTURII, ││└──────────────────────────┘││ DIRECŢIA GENERALĂ DE ││└──────────────────────┘├┤ INFORMATIZARE ŞI │││ AMENAJAREA │││INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI││┌──────────────────────────┐├┤ SERVICII TRANSPORT AERIAN ││┌──────────────────────┐││ STATISTICĂ │││ TERITORIULUI ŞI ││└────────────────────────┘├┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE │││ ŞI AEROPORTURI │├┤ OFICIUL RELAŢII CU ││└─────────────────────────┘││ URBANISM ││┌────────────────────────┐││ RELAŢII INTERNAŢIONALE ││└───────────────────────────┘││ PARLAMENTUL ││┌─────────────────────────┐│└──────────────────┘└┤ DIRECŢIA GENERALĂ ││└──────────────────────────┘│┌───────────────────────────┐│└──────────────────────┘├┤ DIRECŢIA MEDICALĂ ││┌──────────────────┐ │ LUCRĂRI PUBLICE ││┌──────────────────────────┐├┤ DIRECŢIA GENERALĂ AGENŢIA ││┌──────────────────────┐│└─────────────────────────┘├┤DIRECŢIA GENERALĂ │ └────────────────────────┘└┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE │││ ZONELOR LIBERE │││ OFICIUL RELAŢII CU ││┌─────────────────────────┐││ TEHNICĂ ÎN │ │RELAŢII FINANCIARE EXTERNE││└───────────────────────────┘└┤ SINDICATELE ŞI │││ DIRECŢIA GENERALĂ DE │││ CONSTRUCŢII │ └──────────────────────────┘│┌───────────────────────────┐ │ PATRONATELE │├┤ RESURSE UMANE ŞI ││└──────────────────┘ ││ DIRECŢIA GENERALĂ A │ └──────────────────────┘││ SALARIZARE ││┌──────────────────┐ ├┤ TRANSPORTURILOR MARITIME, │ │└─────────────────────────┘└┤ INSPECTORATUL │ ││PE DUNĂRE ŞI CĂI NAVIGABILE│ │┌─────────────────────────┐ │ DE STAT ÎN │ │└───────────────────────────┘ ││ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ CONSTRUCŢII │ │┌───────────────────────────┐ ├┤ JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS │ └──────────────────┘ ││ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │└─────────────────────────┘ └┤ REGLEMENTĂRI ŞI │ │┌─────────────────────────┐ │ CALITATEA SERVICIILOR ÎN │ ││ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ TRANSPORTURILE RUTIERE │ ├┤ ECONOMICĂ ŞI RELAŢII │ └───────────────────────────┘ ││ BUGETARE │ │└─────────────────────────┘ │┌─────────────────────────┐ ││DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII│ ├┤ PUBLICE, SECRETARIAT │ ││ TEHNIC, PROTOCOL ŞI │ ││ ADMINISTRATIV │ │└─────────────────────────┘ │┌─────────────────────────┐ ├┤ DIRECŢIA DE AUDIT │ │└─────────────────────────┘ │┌─────────────────────────┐ └┤ SERVICIUL PROBLEME │ │ SPECIALE │ └─────────────────────────-  +  Anexa 2                      A. UNITĂŢILE          care funcţionează în subordinea Ministerului        Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
    3.Spitalul nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    4.Spitalul nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    5.Spitalul Căi Ferate IaşiVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statIaşi
    6.Spitalul Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCluj-Napoca
    7.Spitalul Căi Ferate TimişoaraVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statTimişoara
    8.Spitalul Căi Ferate PloieştiVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPloieşti
    9.Spitalul Căi Ferate GalaţiVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statGalaţi
    10.Spitalul Căi Ferate ConstanţaVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statConstanţa
    11.Spitalul Căi Ferate BraşovVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBraşov
    12.Spitalul Căi Ferate PaşcaniVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPaşcani
    13.Spitalul Căi Ferate SimeriaVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSimeria
    14.Spitalul Căi Ferate OradeaVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statOradea
    15.Spitalul Căi Ferate CraiovaVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCraiova
    16.Spitalul Căi Ferate SibiuVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSibiu
    17.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    18.Centrul de Medicină Preventivă BucureştiBugetul de statBucureşti
    19.Centrul de medicină preventivă Cluj-NapocaBugetul de statCluj-Napoca
    20.Centrul de medicină preventivă ConstanţaBugetul de statConstanţa
    21.Centrul de medicină preventivă BraşovBugetul de statBraşov
    22.Centrul de medicină preventivă GalaţiBugetul de statGalaţi
    23.Centrul de medicină preventivă IaşiBugetul de statIaşi
    24.Centrul de medicină preventivă TimişoaraBugetul de statTimişoara
    25.Centrul de medicină preventivă CraiovaBugetul de statCraiova
    26.Academia Română de AviaţieExtrabugetarăBucureşti
    27.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară ConstanţaExtrabugetarăConstanţa
    28.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială GalaţiExtrabugetarăGalaţi
    29.Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C.ExtrabugetarăConstanţa
    30.Autoritatea Feroviară Română - AFERExtrabugetarăBucureşti
    31.Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.ExtrabugetarăBucureşti
    32.Casa Asigurărilor de Sănătate a TransporturilorExtrabugetarăBucureşti
    33.Clubul Sportiv "Rapid"Extrabugetară şi alocaţii de la bugetul de statBucureşti
    34.Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM BucureştiExtrabugetarăBucureşti
    35.Inspectoratele în construcţii judeţene, respectiv al municipiului BucureştiExtrabugetarăReşedinţe judeţene, respectiv municipiul Bucureşti
  NOTĂ:1. Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de 505 posturi.2. Unităţile prevăzute la nr. crt. 3-17 pot utiliza un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 154/1999.3. Unităţile prevăzute la nr. crt. 18-25 pot utiliza un număr maxim de 397 de posturi.                      B. UNITĂŢILE       care funcţionează sub autoritatea Ministerului      Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Bucureşti - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Craiova - S.A.Craiova
    7.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Timişoara - S.A.Timişoara
    8.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Cluj - S.A.Cluj-Napoca
    9.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Braşov - S.A.Braşov
    10.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Iaşi - S.A.Iaşi
    11.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Galaţi - S.A.Galaţi
    12.Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Constanţa - S.A.Constanţa
    13.Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.Bucureşti
    14.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    15.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    16.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.Comuna Otopeni
    17.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A.Bucureşti
    18.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    19.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara" - S.A.Timişoara
    20.Regia Autonomă "Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    21.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    22.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    23.Regia Autonomă "Registrul Naval Român"Bucureşti
    24.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A.Constanţa
    25.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    26.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    27.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    28.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    29.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    30.Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"Bucureşti
    31.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    32.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    33.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud"Constanţa
    34.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila"Brăila
    35.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi"Galaţi
    36.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Giurgiu"Giurgiu
    37.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad"Curtici
    38.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti
    39.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti
    40.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.Bucureşti
   +  Anexa 3                        PARCUL AUTO                pentru activităţi specifice
             
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Inspecţie şi control- autoturism26*)300
    2.Transport delegaţii- autovehicul pentru transport de persoane2450
    3.Programe PHARE- autoturism2450
    - autoturism de teren    
    4.Proiect de conservare a energiei termice (BERD)- autoturism4450
    - autoturism de teren    
    5.Program MUDP II- autoturism6450
    6.Aprovizionare- autovehicul pentru transport de marfă3450
  Notă *) Un autoturism la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.
   +  Anexa 4REGULAMENT 04/01/2001  +  Anexa 5                    SPAŢIILE ŞI UTILITATILE    deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor   şi Locuinţei şi de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române -        S.N.C.F.R - R.A. în clădirea "Palat C.F.R."
             
    Proprietarul patrimoniuluiNivelurileSuprafaţa construită (m2)Suprafaţa utilă (m2)Ponderea (%)
    Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiSubsol666,00598,830,83
    Parter395,00355,270,54
    Mezanin1.095,00985,321,47
    Etajul I5.936,005.342,407,98
    Etajul II5.936,005.342,407,98
    Etajul III5.936,005.342,407,98
    TOTAL I:   19.964,0017.966,6229,8
    Societatea Naţională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. - R.A.Subsol9.250,587.906,6912,51
    Parter7.757,586.981,8210,44
    Mezanin6.016,335.414,708,10
    Etajul I992,25893,031,33
    Etajul IV4.945,404.450,866,65
    Etajul V4.945,404.450,866,65
    Etajul VI4.945,404.450,866,65
    Etajul VII4.945,404.450,866,65
    Etajul VIII4.945,404.450,866,65
    Etajul IX1.884,401.695,962,53
    Etajul X1.884,401.695,962,53
    Etajul XI1.884,401.790,182,53
    TOTAL II:   54.402,9449.052,2270,2
    TOTAL GENERAL:   74.366,9467.018,84100,00
  NOTĂ:Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va folosi fără plata 872 mý din parcajul situat la intrarea în minister, latura dinspre Gara de Nord.-------