HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Ministerul Turismului elaborează şi aplica, în baza Programului Guvernului, politica în turism, ca domeniu prioritar al economiei naţionale.  +  Articolul 3În realizarea obiectivelor sale Ministerul Turismului are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia şi politica naţionala în domeniul turismului;2. aplica şi promovează strategia şi politica naţionala în domeniul turismului şi urmăreşte realizarea acesteia;3. iniţiază şi promovează acte normative specifice, avizează reglementările ministerelor sau ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi asupra domeniului sau de activitate;4. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de turism;5. iniţiază şi negociaza din împuternicirea Guvernului acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;6. urmăreşte aplicarea legilor şi a celorlalte acte normative în domeniul turismului, precum şi armonizarea acestora cu reglementările existente în Uniunea Europeană;7. coordonează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în funcţie de specificul activităţii, şi întreprinde măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;8. colaborează cu celelalte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului, cu ministere, cu autorităţi publice locale, cu asociaţii, fundaţii şi cu alte organizaţii neguvernamentale pentru aplicarea şi armonizarea strategiei naţionale cu reglementările şi strategiile internaţionale în domeniu;9. coordonează programele de asistenţa tehnica acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;10. organizează şi realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice birourilor de promovare şi de informare turistica din ţara şi din străinătate;11. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţara şi în străinătate, în domeniul turismului;12. organizează evidenta, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;13. stabileşte orientarea programelor de cercetare, dezvoltare şi investiţii publice în turism;14. constituie şi gestionează Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, format din contribuţia agenţilor economici din turism şi din venituri obţinute din privatizarea societăţilor comerciale din turism, precum şi alte fonduri şi venituri constituite conform legii;15. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;16. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;17. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;18. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional în domeniul turismului, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;19. elaborează strategia de privatizare a societăţilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului;20. efectuează procesul de privatizare a societăţilor comerciale cu profil de turism;21. iniţiază şi propune Guvernului proiecte de acte normative pentru deblocarea şi accelerarea procesului de privatizare în turism;22. autorizeaza agenţii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate; taxele percepute pentru aceste activităţi se fac venituri la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;23. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism;24. verifica agenţii economici cu privire la constituirea şi virarea contribuţiei la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, precum şi a altor fonduri, în condiţiile legii;25. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Turismului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului turismului pot fi organizate servicii, birouri şi oficii. (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului turismului. (3) Numărul maxim de posturi este de 143, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora, din care 20 la birourile de promovare turistica din străinătate. (4) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) În cadrul numărului de posturi aprobat Ministerul Turismului organizează reprezentante teritoriale ale căror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului. (6) Prefecturile, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale, vor asigura spaţiul şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor reprezentantelor teritoriale. (7) Activitatea reprezentantelor teritoriale se poate desfăşura, în mod excepţional, şi în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Turismului este exercitată de ministru, ajutat de 2 secretari de stat. (2) Ministrul turismului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul turismului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Ministrul turismului îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici; b) coordonează iniţierea şi avizarea proiectelor de legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern; c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; d) coordonează fundamentarea şi elaborarea de propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului; e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul ministerului, în baza bugetului aprobat; f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează domeniul lor de activitate; g) iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente; h) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale; i) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului; j) coordonează avizarea, în condiţiile legii, a infiintarii organismelor neguvernamentale şi cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create; k) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul lor; l) coordonează editarea publicaţiilor de specialitate şi informare. (2) Ministrul turismului îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de primul-ministru.  +  Articolul 7 (1) Ministrul turismului conduce aparatul propriu al Ministerului Turismului, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii. (2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare.  +  Articolul 8Secretarii de stat exercita atribuţiile stabilite de ministrul turismului.  +  Articolul 9În cazul în care ministrul turismului, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, secretarul de stat desemnat de acesta exercita respectivele atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Ministerului Turismului este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Aceasta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului. (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate; b) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum şi cu secretarii judeţelor şi cu secretarii generali ai prefecturilor, în probleme de interes comun; c) primeşte şi transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiecte de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa a Guvernului; e) urmăreşte şi asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportarilor periodice, prevăzute de reglementările legale în vigoare; g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. (3) Secretarul general al Ministerului Turismului poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 11 (1) Pe lângă ministrul turismului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului turismului. (3) Colegiul se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului turismului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 12 (1) În subordinea sau în coordonarea Ministerului Turismului funcţionează, potrivit anexei nr. 2, următoarele persoane juridice:- Centrul Naţional de Învăţământ Turistic, denumit în continuare C.N.I.T.;- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, denumit în continuare I.N.C.D.T. (2) C.N.I.T. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, Str. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1. (3) I.N.C.D.T. este persoana juridică română, în coordonarea Ministerului Turismului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1. I.N.C.D.T. are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, care privesc dezvoltarea şi promovarea turismului românesc.  +  Articolul 13Structura organizatorică a instituţiilor publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Turismului se aproba prin ordin al ministrului.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, Oficiul de Promovare a Turismului îşi încetează activitatea.  +  Articolul 15 (1) Activul şi pasivul instituţiilor prevăzute la art. 14 se preiau de către Ministerul Turismului. (2) Disponibilităţile băneşti aflate în sold, în contul Oficiului de Autorizare şi Control şi Turism şi, respectiv, în contul Oficiului de Promovare a Turismului, care îşi încetează activitatea, se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 16Personalul instituţiilor prevăzute la art. 14 se preia, pe bază de concurs sau examen, de către Ministerul Turismului.  +  Articolul 17Ministerul Turismului are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1*)    Numărul maxim de posturi = 143,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetelor ministrilor                                   ORGANIGRAMA                             Ministerului Turismului┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐│ Colegiul Ministerului ├─┐ ┌─┤ Purtător de Cuvânt şi │└────────────────────────────┘ │ │ │ Relaţii Mass-media │┌────────────────────────────┐ │ ┌────────┐ │ └────────────────────────┘│ Oficiul juridic ├─┼───┤MINISTRU├─────┐ │ ┌────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ └───┬────┘ └─┼─┤ Consilier Diplomatic │┌────────────────────────────┐ │ │ │ └────────────────────────┘│ Cabinet Ministru ├─┘ │ │ ┌────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ │ │ Corpul de Control şi │                                       │ └─┤ Audit al Ministrului │                                       │ └────────────────────────┘      ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐      │ Secretar de Stat │ │ │ Secretar de stat │      │ pentru ├────────┼────────────┤ cu Integrarea Europeană │      │ Relaţia cu Parlamentul│ │ │ şi Relaţii Externe │      └─────────────┬─────────┘┌───────┴─────────┐ └─────────┬───────────────┘                    │ │ Secretar General│ │ ┌───────────┐┌─────────┐ │ └─────────┬───────┘ │ │ Cabinet ││ Cabinet │ │ │ ├───┤ Secretar ││Secretar ├─────────┤ ┌──────┴──────────┐ │ │ de Stat ││de Stat │ │ │Direcţia Generală│ │ └───────────┘└─────────┘ │ │ Economică, │ │       ┌────────────┴────────┐ │ Administrativă │ ┌────┴──────────┐┌──────┴──────────┐┌─────────┴───┐│ şi Resurse │┌───┴────────┐ ┌────┴─────┐│Direcţia Generală││ Direcţia ││ Umane ││ Direcţia │ │ Direcţia ││ de Strategie, ││ Generală │└─────────────────┘│Integrare │ │ Generală ││ Privatizare ││de Autorizare│ │Europeană şi│ │ de ││ Dezvoltare şi ││ şi Control │ │ Relaţii │ │Promovare ││ Investiţii ││ │ │ Interna- │ │Turistica │└─────────────────┘└─────────────┘ │ tionale │ │ şi │                                                     └────────────┘ │ Marketing│                                                                    └──────────┘------------ Notă *) Anexa este reprodusa în facsimil.  +  Anexa 2                           INSTITUŢIILE PUBLICE    care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea instituţiei publiceSursa de finanţare
    1.Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) [cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea prin baza de aplicaţie*)]  - în subordinea Ministerului Turismului- venituri proprii
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)  - în coordonarea Ministerului Turismului- venituri proprii
  --------------- Notă *) Baza de aplicaţie este formată din Hotel "Parc", Hotel "Turist" şi baza de agrement.Baza de învăţământ este formată din sali de clasa şi laboratoare de instruire.-------------