HOTĂRÂRE nr. 22 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei  +  Articolul 1 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ministerului, nr. 1-3, sectorul 1, prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei preia în subordine Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aplica strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei şi răspunde de realizarea procesului de reforma în sectorul sanitar şi al politicilor familiale. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează, coordonează şi urmăreşte activităţile de asistenţa socială pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, sprijinirea sănătăţii familiilor şi categoriilor de populaţie defavorizate, realizează coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de protecţie a persoanelor cu handicap; coordonează şi acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dauneaza sănătăţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Sănătăţii şi Familiei colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătăţii şi Familiei îndeplineşte următoarele atribuţii:1. asigura, răspunde, coordonează şi controlează, după caz, organizarea activităţii de: asistenţa de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţa de medicina legală;2. stabileşte principalele obiective de etapa şi pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei şi al reformei în sectorul sanitar;3. are obligaţia să asigure supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, inclusiv de către sistemele de asigurări de sănătate şi de unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţa medicală, colaborand în acest scop cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;4. elaborează, organizează, coordonează şi implementeaza programele naţionale de sănătate publică, aproba şi stabileşte modul de finanţare a acestora;5. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, normele tehnice în domeniul asistenţei de sănătate publică;6. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, normele tehnice de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigura asistenţa de sănătate publică;7. elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat şi împuterniceşte personalul sanitar care efectuează inspecţia sanitară de stat;8. participa la acreditarea unităţilor sanitare care prestează servicii medicale pentru autorităţile din domeniul asistenţei de sănătate publică;9. organizează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de sănătate publică şi modul de raportare a datelor de către unităţile sanitare, pentru stabilirea stării de sănătate a populaţiei; analizează şi evalueaza periodic indicatorii stării de sănătate a populaţiei şi criteriile de performanţă a unităţilor sanitare;10. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populaţiei;11. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistenţei de sănătate a populaţiei;12. îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitar-antiepidemice în mediul de viaţa al populaţiei şi la locul de muncă;13. stabileşte şi urmăreşte, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;14. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei şi copilului, asistenţa medicală de urgenta şi asistenţa medicală la locul de muncă;15. elaborează, coordonează şi îndrumă elaborarea politicilor de sănătate familială;16. colaborează cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în domeniul coordonării metodologice a activităţii instituţiilor specializate care asigura servicii de asistenţa socială;17. colaborează la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu; coordonează şi controlează activitatea de asistenţa medicală în staţiunile balneoclimaterice, activitatea de medicina a culturii fizice şi de medicina sportiva;18. aproba Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România;19. elaborează anual împreună cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiul Medicilor din România şi al Colegiului Farmacistilor din România, în baza contractului-cadru menţionat la pct. 18, lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală;20. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitari şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;21. percepe tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;22. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;23. emite autorizaţii de funcţionare şi norme tehnice pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice publice şi private, îndrumă şi controlează activitatea în reţeaua farmaceutica;24. aproba preţul produselor medicamentoase din ţara şi din import; emite reglementări privind termenii, condiţiile, modul de calculare şi de avizare a preţurilor produselor medicamentoase şi limitele de profit;25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale şi asigura certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale;26. organizează în situaţii deosebite asistenţa medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente, aparatura medicală, dispozitive medicale şi materiale sanitare;27. elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti strategia activităţii de cercetare ştiinţifică medicală şi asigura resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;28. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;29. iniţiază, negociaza şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii publice;30. sprijină informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum şi organizarea manifestărilor ştiinţifice;31. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, metodologia privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor şi chimistilor, precum şi a altui personal cu studii superioare din unităţile sanitare publice;32. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea şi evidenta personalului propriu şi emite norme privind personalul din unităţile subordonate;33. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, Nomenclatorul de specialităţi medicale şi farmaceutice şi normele cu privire la specialitatile medico-sanitare şi paramedicale, supraspecializarile şi competentele pentru reţeaua de asistenţa medicală; organizează, potrivit legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialitatii medicale sau farmaceutice, precum şi ocuparea posturilor vacante pentru unităţile subordonate;34. pentru activitatea desfăşurată de cadrele didactice din învăţământul superior de stat şi privat în spitalele clinice spitalele pot încheia contracte individuale de muncă pe perioada determinata cu cadrele didactice, cu respectarea unui contract-cadru încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;35. stabileşte anual numărul optim pe ţara de medici rezidenţi şi specialişti;36. stabileşte strategiile şi asigura desfăşurarea programelor pentru formarea şi pregătirea profesională a personalului medico-sanitar, în colaborare cu instituţii sau organizaţii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali;37. stabileşte structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de încadrare a personalului unităţilor sanitare din subordinea sa;38. avizează înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea spitalelor şi aproba schimbarea sediului, a profilului sau a structurii spitalelor; întocmeşte planul naţional de paturi şi elaborează norme privind încadrarea spitalelor publice şi private cu personal;39. avizează funcţionarea şi supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întreg teritoriul tarii conform dispoziţiilor legale;40. aproba înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor din subordinea sa sau a direcţiilor de sănătate publică ca unităţi cu personalitate juridică;41. înfiinţează sau desfiinţează, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistenţei de sănătate publică de interes naţional sau local;42. avizează şi aproba, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar, în unităţile din subordinea sa;43. avizează activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul sanitar şi farmaceutic şi veghează asupra climatului de concurenta loiala;44. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice;45. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat. Pe lângă ministru funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta Colegiului ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (2) Ministrul sănătăţii şi familiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţara sau din străinătate. În cazul în care ministrul sănătăţii şi familiei, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile acesta deleagă unui secretar de stat exercitarea acestor atribuţii. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. Secretarul general este funcţionar public şi este numit în funcţie de ministrul sănătăţii şi familiei, potrivit legii. (4) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (5) Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii şi Familiei este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii şi Familiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Numărul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) Încadrarea în posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În structurile administrative ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cat şi în structurile sale subordonate nu pot fi angajaţi şi nu pot funcţiona medici rezidenţi.  +  Articolul 6 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor şi compartimentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statelor de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Pentru unităţile sanitare cu paturi modificarea profilului şi a numărului de paturi se va face la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 7 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului. (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate constitui un consiliu de experţi sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum şi colective de lucru formate din specialişti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii şi Familiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care realizează coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de protecţie a persoanelor cu handicap, precum şi integrarea socială a acestora. (2) Sediul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu personalitate juridică.  +  Articolul 10 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are în structura sa organizatorică direcţii generale şi direcţii; în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza servicii şi birouri. (2) Atribuţiile compartimentelor Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi atribuţiile personalului din instituţiile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 11 (1) În îndeplinirea rolului sau Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune aprobării ministrului sănătăţii şi familiei strategia guvernamentală în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, adulti şi minori, în conformitate cu principiile şi normele internaţionale; b) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a programelor privind strategia guvernamentală în domeniul respectiv; c) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap; d) evalueaza, prin propriile comisii de expertiza medicală, persoanele cu handicap, stabilind programe individuale de protecţie specială, recuperare şi integrare în munca; e) acţionează, pentru promovarea alternativelor de tip familial, la protecţia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii; f) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, şi stabileşte măsurile adecvate de prevenire a apariţiei acestora; realizează studii medico-psihosociale privind evoluţia fenomenelor sociale; analizează factorii generatori de handicap, în vederea diversificării şi actualizării direcţiilor de acţiune pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap; g) autorizeaza organizaţiile private române şi străine, precum şi specialiştii independenţi sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; îndrumă şi controlează activitatea acestor organizaţii; h) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, întocmeşte analize şi studii referitoare la acest aspect, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în domeniu; i) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii acţiunilor de protecţie a persoanelor cu handicap şi creşterii eficientei în gestionarea acestor resurse; j) colectează şi administrează bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, controlează şi dispune aplicarea prevederilor legale privind plata sumelor datorate fondului de către persoanele juridice; k) realizează îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale şi în desfăşurarea activităţii economico-financiare a instituţiilor ce asigura protecţia socială; l) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a acestuia; m) propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale şi nonguvernamentale din ţara şi din străinătate şi urmăreşte realizarea programelor aprobate; finanţează sau cofinanteaza proiecte care pun în practica strategia guvernamentală în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap; n) colaborează cu organele administraţiei publice centrale, locale şi cu organizaţiile nonguvernamentale interesate, în acţiuni sociale comune de educaţie şi protecţie specială a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitării sau eliminării consecinţelor handicapului, precum şi pentru abilitarea şi reabilitarea profesională şi integrarea lor în societate. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu autorităţile publice române şi străine sau cu organizaţiile nonguvernamentale române şi internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice care desfăşoară activităţi autorizate în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în orice problema de interes reciproc.  +  Articolul 12 (1) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap funcţionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi Institutul Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap. (2) Comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap înfiinţate la nivel judeţean şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează în structura inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap coordonează unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 13 (1) Numărul de posturi pentru aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 50, din care: 34 de posturi sunt finanţate de la bugetul de stat şi 16 posturi sunt finanţate din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care funcţionează în structura Ministerului Sănătăţii şi Familiei, este condus de un secretar de stat. (3) Numărul de posturi din inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 328, din care: 150 de posturi sunt finanţate de la bugetul de stat şi 178 de posturi sunt finanţate de la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (4) Asociaţia Nevazatorilor din România şi Asociaţia Surzilor din România pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenţii de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 14Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din: 2 autoturisme pentru aparatul propriu şi 43 de autoturisme repartizate instituţiilor subordonate.  +  Capitolul 2 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 15 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama direcţiilor de sănătate publică şi a inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Personalul rezultat în urma reorganizării Ministerului Sănătăţii va fi preluat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în limita posturilor disponibile, cu respectarea condiţiilor de pregătire în specialitate.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 740/1997 cu privire la organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 20 noiembrie 1997; Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2000 privind înfiinţarea Institutului Clinic de Psihiatrie şi Sănătate Mintală Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 1.376/2000 privind înfiinţarea Institutului Clinic Medical Targu Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2000 privind înfiinţarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. dr. Th. Burghele" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 21 noiembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1*)    ---------    Numărul maxim de posturi = 175,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                                  ORGANIGRAMA                         MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI         ┌────────┐ ┌────────────────────────┐        │SECRETAR├──────────┐ ┌─┤ PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI │        │GENERAL │ │ │ │ RELAŢII MASS-MEDIA │        └┬─┬───┬┬┘ │ ┌────────┐ │ └────────────────────────┘┌────────┴┐│ │├──────────┐└──────┤MINISTRU├─────┐ │ ┌────────────────────────┐│DIRECŢIA ││ ││DIRECŢIA │ └───┬────┘ └─┼─┤ CONSILIER DIPLOMATIC ││RELAŢII ││ ││LEGISLAŢIE│ ┌───┴────┐ │ └────────────────────────┘│PUBLICE ││ ││ ŞI │ │CABINET │ │ ┌────────────────────────┐└─────────┘│ ││CONTENCIOS│ │MINISTRU│ │ │ CORPUL DE CONTROL │  ┌────────┴──┐│└──────────┘ └───┬────┘ ├─┤ AL MINISTRULUI │  │ DIRECŢIA │└──────┐ │ │ └────────────────────────┘  │ GENERALĂ │ ┌─────┴───────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐  │MANAGEMENT,│ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ └─┤ COLEGIUL MINISTERULUI │  │ RESURSE │ │ PERFECŢIONARE │ │ └────────────────────────┘  │ UMANE ŞI │ │POSTUNIVERSITARĂ │ │  │CONCURSURI │ │ A MEDICILOR, │ │  └───────────┘ │FARMACISTILOR ŞI │ │                │ CADRELOR MEDII │ │                └─────────────────┘ │                                       │         ┌────────────────┬────────────┴───────────┬───────────────────┐         │ │ │ │┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴───────┐│ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT ││ PENTRU RELAŢIA ││ INTEGRARE │ │ ASISTENŢA │ │ PENTRU ││ CU PARLAMENTUL ││ EUROPEANĂ ŞI │ │ MEDICALĂ │ │ PERSOANELE CU ││ ││RELAŢII EXTERNE │ │ │ │ HANDICAP │└──────┬──────────┘└──────┬─────────┘ └───────┬─────────┘ └─────────┬───────┘       │ │ │ .       │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐ .       ├─┤ B│ │ │G ├──┼──┤K │ .       │ └──┘ │ └──┘ │ └──┘ .       │ ┌┘ │ .   ┌───┴───┐ ┌─────┼─────┐ ┌──────┼───────┐ ┌─────────────┐   │ │ │ │ │ │ │ │ │SECRETARIATUL│ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ DE STAT │ │ A │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ H │ │ I │ │ J │ │ PENTRU │ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │PERSOANELE CU│                                                                 │ HANDICAP │                                                                 └─────────────┘A = DIRECŢIA RELAŢII CU PARLAMENTULB = DIRECŢIA PENTRU PROBLEME SPECIALEC = DIRECŢIA RELAŢII CU SINDICATE ŞI PATRONATD = DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI ARMONIZARE LEGISLATIVĂE = DIRECŢIA PENTRU PRIVATIZARE ŞI RELAŢII CU INVESTITORI STRĂINI ŞI AUTOHTONIF = DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE G = DIRECŢIA ASISTENŢA FAMILIALĂ ŞI SOCIALĂH = DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢA MEDICALĂ ŞI FARMACEUTICAI = DIRECŢIA GENERALĂ A BUGETULUI SĂNĂTĂŢIIJ = DIRECŢIA GENERALĂ DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI SĂNĂTATE PUBLICAK = INSPECŢIA SANITARĂ DE STAT  +  Anexa 2                                  LISTA      cuprinzând unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi             în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
     
    A. Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
       
    I.Unităţi finanţate de la bugetul de stat şi din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
      - Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în subordinea căruia funcţionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap
      ▪ Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat - 184
      ▪ Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap - 194
    II.Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat sau, după caz, din Fondul special pentru sănătate publică
    1.Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    2.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
    3.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
    4.Institutul de Sănătate Publică Iaşi
    5.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara
    6.Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş
    7.Centrul de Sănătate Publică Sibiu
    8.Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti
    9.Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici" Bucureşti
    10.Institutul de Medicină Legală Iaşi
    11.Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
    12.Institutul de Medicină Legală Timişoara
    13.Institutul de Medicină Legală Craiova
    14.Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş
    15.Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti
    16.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti
    17.Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
    18.Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
    19.Oficiul Central de Stocare Bucureşti
    20.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie
    21.Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie
      - Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la poziţiile 1-19 este de 8.797.
      - Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    III.Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat
    1.Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
    2.Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    3.Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
    4.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti
    5.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti
    6.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    7.Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" Bucureşti
    8.Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti
    9.Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti
    10.Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti
    11.Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucureşti
    12.Institutul Inimii "Prof. dr. Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca
    13.Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti
    14.Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti
    15.Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
    16.Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
    17.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
    18.Institutul Clinic de Gastroenterologie "Octavian Fodor" Cluj-Napoca
    19.Centrul de Cardiologie Iaşi
    20.Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureş
    21.Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie Bucureşti
    22.Staţia Centrală de Salvare Bucureşti
    23.Institutul "Cantacuzino" Bucureşti
    IV.Unităţi finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat
    1.Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti
    2.Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti
    B. Unităţile sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
    1.Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti
    C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti
   +  Anexa 3UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea metodologică a Secretariatului de Statpentru Persoanele cu Handicap1. Asociaţia Nevazatorilor din România2. Asociaţia Surzilor din România3. Unităţile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999-----------