PROCEDURĂ din 21 septembrie 2022de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 21 septembrie 2022, publicată în Monitorul Ooficial, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022.
   +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.  +  Articolul 2(1) În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidență a salariaților, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei, după caz, la:a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.(2) Salariații/Foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură;b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2);c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către inspectoratele teritoriale de muncă care gestionează accesul la informațiile din registrul general de evidență a salariaților se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Accesul la propriile date din registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, se stabilește cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, și se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru.  +  Articolul 5Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.  +  Articolul 6(1) Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite salariaților/foștilor salariați accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.(2) Pentru extrasul prevăzut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informații extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecției Muncii.  +  ANEXĂla procedură
  MODEL SOLICITARE
  CătreInspectoratul teritorial de muncă .....................................Subsemnatul(a), ....................…................., legitimat(ă) cu C.I. seria ...... nr. ..., CNP .................., domiciliat(ă) în județul ..........................., localitatea ………………………..........................., str. ................................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ….., ap. ....., având calitatea de salariat/fost salariat la societatea .................., cu sediul în ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, solicit numele de utilizator și parola/schimbarea numelui de utilizator și a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidență a salariaților.Numele și prenumele . ………………………...............................Semnătura ………………………...............................Data ………………………...............................
  ----