ORDIN nr. 117 din 21 septembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 26 lit. a) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2015 pentru aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorul pieței de energie electrică Bursa Română de Mărfuri - S.A. actualizează, până la data de 1 octombrie 2022, procedurile operaționale necesare punerii în aplicare a regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Operatorul pieței de energie electrică Bursa Română de Mărfuri - S.A. și operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 10 iunie 2022.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022, cu excepția art. 2 care intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Zoltan Nagy-Bege
    București, 21 septembrie 2022.Nr. 117.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.