HOTĂRÂRE nr. 17 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului realizează politica în domeniul apelor şi protecţiei mediului, la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigura şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare şi control în aceste domenii.  +  Articolul 2Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii principale:1. stabileşte priorităţile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate, elaborează studii, prognoze şi strategii de dezvoltare şi urmăreşte aplicarea şi realizarea acestora, având şi calitatea de titular al investiţiilor cu finanţare din bugetul de stat sau al celor pentru a căror finanţare sunt asigurate garanţii de către stat;2. elaborează proiecte de acte normative privind activitatea în domeniul sau, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţa;3. asigura la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a legilor şi a reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului;4. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile apelor şi al protecţiei mediului;5. iniţiază şi dezvolta programe de educaţie şi de formare a specialiştilor în domeniul sau, colaborează cu ministerele economice, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţa şi cultura, cu mijloacele de informare în masa;6. aplica prevederile legale în raporturile cu companiile naţionale de sub autoritatea sa, îndeosebi în ceea ce priveşte administrarea bunurilor din patrimoniul public;7. emite acordurile de mediu, avizează licentele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activităţile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, omologheaza împreună cu alte autorităţi competente tehnologii, echipamente, produse şi aparatura din domeniile sale de activitate şi acorda asistenţa tehnica de specialitate;8. iniţiază şi sprijină dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate, validează rezultatele cercetării şi proiectării în domeniile menţionate şi acţionează pentru realizarea acestora, organizează elaborarea unor studii necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, prin unităţile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;9. asigura baza metodologică şi atesta persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrometeorologie, a studiilor de impact asupra surselor de apa şi apelor riverane acestora, precum şi lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor şi a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru executarea de expertize la lucrările hidrotehnice, precum şi pentru execuţia lucrărilor specifice;10. asigura controlul în domeniul gospodăririi apelor şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice şi constata contravenţiile la normele legale în vigoare, aplica sancţiunile contravenţionale în domeniul apelor şi sesizează organele de urmărire sau de cercetare penală, potrivit prevederilor legale;11. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi functionale a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor din administrarea unităţilor subordonate sau coordonate şi stabileşte măsurile ce se impun;12. organizează şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare specifice;13. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, faţă de unităţile economice care funcţionează sub autoritatea sa;14. organizează, sprijină şi urmăreşte elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei şi asigura elaborarea de studii şi prognoze de dezvoltare în domeniul sau de activitate;15. elaborează şi propune indicatori specifici de ramura şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice în scopul adaptării continue a statisticii de ramura la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale;16. organizează şi exercită, potrivit legii, direct şi prin autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, controlul privind respectarea legislaţiei şi a standardelor de protecţie a mediului, precum şi al aplicării sancţiunilor şi stabilirii măsurilor corespunzătoare de inlaturare a situaţiilor care contravin reglementărilor legale;17. acreditează personalul împuternicit sa exercite controlul privind protecţia mediului, conform procedurilor legale;18. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice şi pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileşte regimul de administrare a reţelei naţionale de arii protejate, organizează şi exercită controlul asupra respectării acestuia;19. dezvolta cadrul legal pentru facilitarea accesului societăţii civile la informaţiile privind calitatea factorilor de mediu, precum şi la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;20. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii în raport cu cerinţele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu şi lung, formulează şi propune autorităţilor naţionale competente strategii şi politici pentru mediu şi dezvoltare durabila, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;21. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituţionale şi administrative, menite sa stimuleze şi sa accelereze integrarea principiilor şi obiectivelor strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabila în strategiile sectoriale şi locale pentru reforma şi dezvoltare;22. analizează împreună cu autorităţile publice centrale şi locale, după caz, strategiile sectoriale şi locale de reforma şi dezvoltare şi face propuneri şi/sau stabileşte măsuri care să asigure integrarea obiectivelor politicii şi strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabila în politicile şi strategiile sectoriale şi locale de reforma şi dezvoltare;23. face propuneri şi recomandări autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regionala şi locală cu politica şi strategia naţionala pentru mediu şi dezvoltare durabila;24. stabileşte sau, după caz, propune autorităţilor competente, în conformitate cu dispoziţiile legii, măsurile instituţionale, administrative şi financiare corespunzătoare pentru asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale în sfera sa de competenţa, precum şi pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce revin Guvernului în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale, al programelor subregionale, regionale şi globale pentru mediu şi dezvoltare durabila;25. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru aprofundarea şi creşterea participării României la acţiunile de cooperare internationala bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilităţilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologică, ştiinţifică şi informationala şi în acest scop identifica, fundamentează şi promovează noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabila;26. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de cooperare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organismele internaţionale competente;27. avizează, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear şi participa la asigurarea intervenţiei;28. în îndeplinirea responsabilităţilor generale Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului va acordă prioritate problemelor identificate ca fiind de importanţa majoră pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană;29. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului exercita şi alte responsabilităţi în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeană;30. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, cu populaţia, precum şi cu mass-media;31. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare.  +  Articolul 3Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:I. În domeniul gospodăririi apelor: a) stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apa şi asigura elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; b) realizează unitatea de conceptie în domeniul gospodăririi apelor şi colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apa în concordanta cu dezvoltarea economicosociala a tarii, protecţia apelor împotriva epuizarii şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor; c) asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei; d) coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele; e) organizează activitatea de avizare şi reglementare a regimului de utilizare a surselor de apa minerale şi geotermale; f) organizează întocmirea cadastrului apelor şi a evidentei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor; g) asigura documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa şi a lucrărilor de gospodărire a apelor aparţinând domeniului public şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare; h) stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice; i) stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plati în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia; j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor; k) reprezintă statul în calitate de unic acţionar la companiile naţionale din domeniile meteorologiei, hidrologiei şi gospodăririi resurselor de apa, care se afla sub autoritatea sa; l) elaborează, potrivit legii, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor; m) asigura secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Apărare împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice şi Comitetului Naţional Roman pentru Programul Hidrologic Internaţional; n) actualizează şi, după caz, pune în aplicare strategia naţionala şi planul naţional de acţiuni pentru gospodărirea resurselor de apa; o) reglementează modul de desfăşurare a activităţii privind hidrometria de exploatare şi emite norme specifice; p) îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul gospodăririi apelor, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţionala competenţa pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care România este parte; asigura secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontaliere.II. În domeniul protecţiei mediului: a) emite avize şi, după caz, acorduri, autorizaţii, permise speciale, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte; b) pune în aplicare, prin unităţile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizaţiilor şi a raspunderilor referitoare la mediu; c) organizează activităţile de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale, elaborează şi publică informaţii şi rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale şi globale de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale; d) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a procedurilor şi de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului şi gospodăririi apelor şi de certificare a sistemelor de management de mediu; e) îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniul mediului, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţionala competenţa pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care România este parte; f) asigura elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentarii deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabila, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecţiei mediului; g) promovează instrumentele juridice, economice şi financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor şi produselor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, susţinerea şi consolidarea mecanismelor pieţei libere şi a concurentei loiale; h) elaborează şi promovează proiecte de acte normative, norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare în domeniul protecţiei mediului; i) iniţiază proiecte de standarde şi revizuirea acestora în conformitate cu evoluţia lor pe plan internaţional şi cu cerinţele de imbunatatire; j) atesta persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu; k) răspunde de protecţia şi conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversitatii biologice şi utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi cu practicile aplicate la nivel european şi global; l) asigura formarea cadrului juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului între autorităţi, comunitatea ştiinţifică şi societatea civilă asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea economico-socială a tarii; m) actualizează şi, după caz, pune în aplicare strategia şi Planul naţional de acţiuni pentru protecţia mediului, strategia naţionala şi Planul naţional de acţiuni pentru conservarea diversitatii biologice şi utilizarea durabila a componentelor acesteia, precum şi a altor politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului; n) asigura secretariatele tehnice şi coordonarea Comitetului interministerial pentru promovarea obiectivelor prioritare stabilite în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, a Comitetului naţional pentru modificări climatice şi a Comitetului naţional pentru protecţia stratului de ozon; o) orice alte atribuţii specifice, prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are în structura sa organizatorică direcţii generale, inspecţii de stat şi direcţii. (2) Structura organizatorică a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului se pot organiza servicii şi birouri. (3) Numărul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se exercită exclusiv de ministru. (2) Ministrul apelor şi protecţiei mediului reprezintă ministerul în relaţiile cu Parlamentul, cu Guvernul, cu celelalte ministere, precum şi cu alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara şi din străinătate din domeniul apelor şi protecţiei mediului. Ministrul este ajutat în activitatea sa de patru secretari de stat şi de secretarul general, funcţionar public. (3) Ministrul apelor şi protecţiei mediului are calitatea de ordonator principal de credite pentru activităţile din domeniul sau de activitate, finanţate de la bugetul de stat. (4) Secretarii de stat exercita atribuţiile stabilite de ministrul apelor şi protecţiei mediului prin ordin al acestuia. (5) În cazul în care ministrul apelor şi protecţiei mediului, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, deleagă un secretar de stat sa exercite temporar aceste atribuţii. (6) Agenţiile de protecţie a mediului se reorganizează în inspectorate de protecţie a mediului. Activitatea agentiilor de protecţie a mediului, împreună cu activul şi pasivul, se preiau de către inspectoratele de protecţie a mediului nouinfiintate.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Salarizarea personalului din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare se face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, corespunzătoare autorităţilor publice centrale. (3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în limita maxima a funcţiilor prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale ministrul apelor şi protecţiei mediului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comisia Centrala pentru Apărare împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, al carei regulament de organizare şi funcţionare se aproba prin hotărâre a Guvernului; b) Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice; c) Comitetul Naţional Roman pentru Programul Hidrologic Internaţional. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului în cadrul numărului de posturi aprobat. (3) Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice funcţionează conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 3. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional Roman pentru Programul Hidrologic Internaţional, precum şi componenta acestuia se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 9În activitatea sa ministrul apelor şi protecţiei mediului este ajutat de Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului apelor şi protecţiei mediului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acestuia.  +  Articolul 10Personalul existent în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, care a desfăşurat activităţi de gospodărire a pădurilor, se considera transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 11Patrimoniul aferent activităţilor prevăzute la art. 10 se preia prin protocol de predare-preluare de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Personalul din cadrul agentiilor de protecţie a mediului reorganizate conform art. 5 alin. (6) se considera transferat în interesul serviciului, iar cel disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri beneficiază de prevederile actelor normative în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Personalul disponibilizat din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi din instituţiile publice subordonate prevăzute la lit. A din anexa nr. 2 beneficiază de prevederile actelor normative în vigoare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul structurilor organizatorice modificate sau al celor la care se stabilesc atribuţii noi, personalul va fi reincadrat pe baza examinării profesionale, în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are în dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale. (2) Pentru activităţile specifice de control la unităţile din subordonare şi din coordonare, pentru deplasări în caz de poluari accidentale, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, controlul activităţilor nucleare şi alte urgente de mediu, precum şi la inspectoratele de protecţie a mediului şi la Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" exista un număr de 247 de autovehicule.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţieimediului,Aurel Constantin IlieMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1*)                 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ      a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului                                        Numărul maxim de posturi = 200,                                      exclusiv demnitarii şi posturile                                      aferente cabinetului ministrului                          ┌──────────────────┐                          │ MINISTRU │                          └────────┬─────────┘                                   │     ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐     │COLEGIUL MINISTERULUI ├──────┼───────┤PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI │     │ │ │ │ RELAŢII MASS-MEDIA │     └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘     ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐     │DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ├──────┼───────┤ CONSILIER DIPLOMATIC │     │ CONTENCIOS │ │ │ │     └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘     ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐     │CABINETUL MINISTRULUI ├──────┼───────┤ AUDIT INTERN │     │ │ │ │ │     └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                   │ ┌──────────────────────┐                                   ├───────┤CORP DE CONTROL AL │                                   │ │ MINISTRULUI │                                   │ └──────────────────────┘                                   │      ┌───────────┬───────────────┬┴──────────────────────┬────────────────┐      │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─┴─┐ │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────────┬───────┘ └──────┬──────┘ └─┬─┘      │ │ │ │ │      │ │ ├───────────┐ ┌──┴────────┐ │       │ │ ┌──┴─┐ │ ┌──┴─┐ ┌──┴─┐ │      │ │ │ C1 │ │ │ D1 │ │ D2 │ │      │ │ └─┬──┘ │ └──┬─┘ └──┬─┘ │  ┌───┼───┐ ┌───┼────┐ ┌────┼────┬────┐ │ ┌───┼────┐ ┌┴──┐ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌─┴┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐│ ┌──┴┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌┴──┐ ││a1││a2││a3│ │b1││b2││b3│ │c11││c12││c13││c14││ │d11││d12││d13│ │d21││d22│ │└──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘ └───┘└───┘└───┘└───┘│ └───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘ │                                              │ │                                           ┌──┴─┐ │                                           │ C2 │ ┌───────────┘                                           └────┘ │                                                           ┌───┼──┐                                                           │ │ │                                                         ┌─┴┐┌─┴┐┌┴─┐                                                         │e1││e2││e3│                                                         └──┘└──┘└──┘A = SECRETAR DE STAT PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTULa1 = RELAŢII CU PARLAMENTULa2 = RELAŢII CU SINDICATE ŞI PATRONATEa3 = DIRECŢIA RELAŢII PUBLICEB = SECRETAR DE STAT PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂb1 = DIRECŢIA DE PROGRAME ŞI PROIECTE INTERNAŢIONALEb2 = DIRECŢIA DE INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALEb3 = DIRECŢIA DE POLITICI ŞI ARMONIZARE LEGISLATIVĂC = SECRETAR DE STAT PENTRU APEC1 = DIRECŢIA GENERALĂ DE GOSPODĂRIRE A APELORc11 = DIRECŢIA STRATEGII, REGLEMENTĂRI ŞI AUTORIZARIc12 = DIRECŢIA SINTEZE CADASTRU ŞI RESURSEc13 = DIRECŢIA APĂRARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, SISTEM INFORMAŢIONAL HIDROMETEOROLOGICc14 = DIRECŢIA APELOR MINERALE ŞI GEOTERMALEC2 = INSPECŢIA DE STAT A APELORD = SECRETAR DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUID1 = DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE, AUTORIZARE, ATESTARE MEDIU ŞI GESTIUNE A DEŞEURILORd11 = DIRECŢIA GESTIUNE DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASEd12 = DIRECŢIA STRATEGII, POLITICI, REGLEMENTĂRId13 = DIRECŢIA DE AUTORIZARE ŞI ATESTARED2 = DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUId21 = DIRECŢIA DE CONTROL ECOLOGIC ŞI MONITORINGd22 = DIRECŢIA PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A BIODIVERSITATII, ARII PROTEJATE ŞI MONUMENTE ALE NATURIIE = SECRETAR GENERALe1 = DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANEe2 = DIRECŢIA ECONOMICĂe3 = DIRECŢIA DE DEZVOLTARE-------- Notă *) Anexa este reprodusa în facsimil.  +  Anexa 2UNITĂŢILEaflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei MediuluiA. Unităţi aflate în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului:I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, cu un număr maxim de posturi de 1.883:1. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare2. 42 de inspectorate de protecţie a mediului judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti3. Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului:1. Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.2. Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.C. Unităţi de cercetare ştiinţifică şi proiectare, aflate în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare:1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.  +  Anexa 3REGULAMENT 04/01/2001