HOTĂRÂRE nr. 18 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteza, care aplica strategia şi Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice, prin reorganizarea Ministerului Finanţelor. (2) Sediul Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, str. Apollodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice exercita administrarea generală a finanţelor publice, asigurând utilizarea parghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi pentru stimularea iniţiativei agenţilor economici.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate stabilit de legislaţia în vigoare Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificările corespunzătoare;2. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificarii acestuia;3. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;4. urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;5. elaborează şi aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice;6. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;7. stabileşte măsuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;8. administrează contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;9. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plati pentru sectorul public;10. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului;11. colaborează cu Banca Naţionala a României la elaborarea balanţei de plati externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plati externe;12. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna şi externa, în scopul şi în limitele competentelor stabilite de lege;13. asigura punerea în circulaţie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;14. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;15. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;16. colaborează cu alte autorităţi publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea pentru personalul din instituţiile publice, asistenţa socială şi asigurările sociale;17. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmăreşte perfecţionarea asezarii acestora şi armonizarea legislativă în acest domeniu;18. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanta cu recomandările adoptate de O.E.C.D.;19. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;20. elaborează strategii, studii comparative, prioritati şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;21. elaborează proiecte de acte normative în domeniul evidentei contabile, financiare şi de gestiune şi urmăreşte perfecţionarea sistemului de evidenţa contabilă;22. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi care au influente asupra echilibrului bugetar;23. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinantarii acestuia sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează mijloacele financiare împrumutate, urmăreşte rambursarea acestora şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;24. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achiziţiile publice, combaterea şi sancţionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal şi relaţiile dintre contribuabili şi administraţia fiscală;25. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a agenţilor economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;26. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale şi vamale;27. acţionează, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale şi a corupţiei;28. elaborează politica vamală în concordanta cu cadrul legislativ existent;29. asigura administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;30. analizează documentaţiile tehnico-economice şi emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investiţii finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale şi din credite externe;31. avizează programe de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;32. propune cadrul legislativ şi elaborează cadrul metodologic privind activitatea de asigurări şi exercită supravegherea aplicării dispoziţiilor legale în acest domeniu, pentru stabilirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din sfera asigurărilor şi pentru apărarea drepturilor asiguraţilor;33. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar;34. coordonează, negociaza şi încheie acorduri internaţionale în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;35. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă informări Guvernului, cu propuneri de imbunatatire;36. propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reforma în domeniul finanţelor publice;37. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;38. soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestaţiile, cererile de revizuire şi apelurile persoanelor fizice şi juridice;39. elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;40. asigura, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabila;41. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;42. asigura elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista finanţe, credit, contabilitate", prin finanţare din venituri extrabugetare. Din veniturile încasate din vânzare se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de realizarea şi vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale. Disponibilităţile băneşti aflate în cont la finele anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat;43. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;44. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate. (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competentele conferite Ministerului Finanţelor prin legi sau alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice este autorizat:1. sa dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;2. sa ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;3. sa aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, precum şi repunerea în termen a cererilor şi a contestaţiilor, în condiţiile legii, şi sa informeze periodic Guvernul;4. sa dispună plata din conturile agenţilor economici, în condiţiile legii, a vărsămintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate în termen, precum şi a majorărilor pentru întârzierea la plata a acestora;5. sa stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege;6. să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare;7. sa încheie protocoale de schimb de informaţii şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite;8. sa refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;9. sa retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;10. sa respingă bilanţurile contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele în vigoare şi sa stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Finanţelor Publice, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. (2) În directa subordonare a ministrului finanţelor publice funcţionează Direcţia generală juridică şi Unitatea de management a trezoreriei.  +  Articolul 8 (1) Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul finanţelor publice. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 9 (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului finanţelor publice. (2) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, în condiţiile legii. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (2) În cadrul structurii organizatorice a Direcţiei generale a politicilor şi resurselor umane funcţionează Şcoala de finanţe publice, la nivel de serviciu. Conducerea ştiinţifică şi executivă, precum şi atribuţiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.300, conform anexei nr. 1. (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari şi posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activităţii de control financiar şi a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 11Încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Finanţelor Publice se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale se stabilesc prin fişa postului, întocmită în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare menţionate la alin. (1) şi (2), şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic.  +  Articolul 13 (1) Pe lângă ministrul finanţelor publice funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 14 (1) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni. (2) Ministrul finanţelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor art. 108^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea la nivel de judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unităţile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Structura organizatorică, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 16Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice, de nivel inferior celor prevăzute în anexa nr. 1, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto necesar activităţii sale, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spaţii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor PubliceNumărul maxim de posturi = 1.300,exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetelor acestora                                ┌──────────┐                                │ MINISTRU │                                └─────┬────┘                                      │                  ┌───────────┐ │ ┌────────────┐                  │ CABINETUL │ │ │ COLEGIUL │                  │MINISTRULUI├───────┼─────────┤MINISTERULUI│                   └───────────┘ │ └────────────┘                                      │             ┌───────────┐ │             │PURTĂTOR DE│ │             │ CUVÂNT ├───┐ │ ┌──────────┐             └───────────┘ │ │ │ DIRECŢIA │              ┌───────────┐ │ │ ┌───┤ GENERALĂ │              │ CONSILIER │ │ │ │ │ JURIDICĂ │              │DIPLOMATIC ├───┼────────┤ │ └──────────┘             └───────────┘ │ ├─────┤ ┌─────────────┐             ┌───────────┐ │ │ │ │UNITATEA DE │             │ CORPUL DE │ │ │ └───┤MANAGEMENT A │             │CONTROL AL ├───┘ │ │TREZORERIEI*)│              │MINISTRULUI│ │ └─────────────┘              └───────────┘ │                                      │     ┌────────────┬─────────────┬─────┴──────┬─────────────┬────────────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴─────┐ │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR │ │SECRETAR│ │SECRETAR │ │ │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT**)│ │DE STAT │ │ DE STAT │ │ └───┬────┘ └───┬────┘ └────┬─────┘ └───┬────┘ │ PENTRU │ │     │ │ │ │ │ RELAŢIA │ │     │ │ │ │ │CU PARLA-│ │      │ │ │ │ │ MENTUL │ │     │ │ │ │ └───┬─────┘ │     │ │ │ │ │ ┌─────┴─────┐     │ │ │ │ │ │ SECRETAR │     │ │ │ │ │ │ GENERAL │     │ │ │ │ │ └┬─┬─┬─┬─┬─┬┘  ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S S T T U V X Y ZA = Direcţia generală de sinteza a politicilor bugetareB = Direcţia generală de programare bugetară sectoriala şi securitate socialăC = Direcţia reglementarea achiziţiilor publice şi prioritizarea investiţiilor publiceD = Direcţia contabilităţii publiceE = Direcţia generală a trezoreriei statuluiF = Direcţia generală a fondului naţional de preaderareG = Direcţia generală de armonizare legislativă şi integrare europeanăH = Direcţia generală a finanţelor publice externeI = Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscalăJ = Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilorK = Direcţia generală de îndrumare şi control fiscalL = Direcţia generală de proceduri fiscaleM = Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilorN = Direcţia de control financiar preventiv***)O = Direcţia generală de administrare a activelor statuluiP = Garda financiarăQ = Direcţia generală de control şi audit internR = Direcţia de relaţii publice şi comunicareS = Direcţia pentru relaţia cu ParlamentulS = Direcţia pentru relaţia cu sindicatele şi patronatulT = Direcţia de reglementări contabileT = Direcţia generală a politicilor şi resurselor umane****)U = Direcţia de buget şi contabilitate internaV = Direcţia generală a tehnologiei informatieiX = Direcţia generală a serviciilor administrative, patrimoniu şi arhivareY = Oficiul de plati şi contractare Phare*****)Z = Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare******) Notă ------------ Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie generală. Notă **) Coordonează şi Direcţia Generală a Vamilor. Notă ***) Este condusă de către controlorul financiar şef. Notă ****) Include şi Şcoala de finanţe publice, care funcţionează la nivel de serviciu. Notă *****) Funcţionează la nivel de direcţie. Notă ******) Funcţionează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2UNITĂŢILEaflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
       
      Numărul maxim de posturi
     
    I. Instituţii publice şi unităţi finanţate de la bugetul de stat  
    1. Oficiul Concurenţei*)400
    2. Direcţia Generală a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia**)4.600
    3. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile financiare municipale, circumscripţiile fiscale orăşeneşti şi percepţiile rurale, şi Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti26.315
    II. Companii naţionale asupra cărora Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar  
    1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  
    2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  ------------- Notă *) Este organizat şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 şi Hotărârii Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice şi de personal a Oficiului Concurentei, cu modificările ulterioare. Notă **) Funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 3
  MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
             
    01234
             
    1.a) Aparatul propriu      
      - parc auto propriu- autoturism4300
      - parc auto comun- autoturism131)300
    - autovehicul pentru transport de marfă şi de persoane1400
    - autovehicul pentru transport de marfă1400
    - autovehicul pentru transport de persoane (delegaţii)1450
      b) Aparatul propriu pentru programe PHARE2)- autoturism2450
      - autoturism de teren1450
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti- autoturism- câte 3 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S.*)300
    - autoturism- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. a municipiului Bucureşti450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P.C.F.S. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. a municipiului Bucureşti450
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte 2 pentru D.G.F.P.C.F.S. Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a municipiului Bucureşti, şi câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.C.F.S.400
    3.Administraţiile financiare şi circumscripţiile fiscale din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate300
    - autoturism- câte 1 pentru fiecare administraţie financiară de sector450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte 1 pentru fiecare unitate400
    4.Administraţiile financiare şi circumscripţiile fiscale din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    5.Garda financiară- autoturism300400
  --------------- 1) Cuprinde şi un autoturism necesar în vederea extinderii activităţii de control şi deservirii secretarului general, care implica numeroase deplasări impuse de natura muncii. 2) Autoturismele şi consumul de carburanţi se finanţează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de dotările rezultate din protocoalele şi memorandumurile încheiate cu organismele internaţionale. Notă *) Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.NOTĂ:1. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta.2. Mijloacele de transport şi consumul maxim de carburanti pentru Direcţia Generală a Vamilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 147/1996, cu modificările şi completările ulterioare.3. Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.--------