ANEXE din 9 septembrie 2022privind procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, convenția de garantare și plată a granturilor și convenția de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 15 septembrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.119/274/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 15 septembrie 2022.
   +  Anexa nr. 1
  Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru componenta RURAL INVEST
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2022, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a) - c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 5.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a) - c).(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară este de 10.000.000 lei iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la pct. a), b) și c), după cum urmează:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; saub) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sauc) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.(3) La dimensionarea valorii maxime a finanțării garantate acordate instituțiile de credit vor verifica:a) balanțele de verificare aferente duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanțării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);b) situație centralizată a cheltuielilor cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor solicitarea de garantare în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. b);c) documente precum contracte și planuri de afaceri*) în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectați de: (i) întreruperile lanțurilor de aprovizionare sau plățile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; și/sau (iii) creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecție a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mici cu capitalizare de piața medie, însoțit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.(4) FGCR, în cadrul procesului de monitorizarea a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluși în eșantion va solicita și documentele justificative prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 2 Termenii folosiți în prezenta procedură au următoarele semnificații:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, și asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;b) Componenta RURAL INVEST - componentă a programului de garantare IMM INVEST PLUS care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor, pentru menținerea, susținerea și încurajarea dezvoltării afacerilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai componentei care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai componentei care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - beneficiarii eligibili ai componentei care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro;f) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai componentei care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c), d) și e);g) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;h) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului componentei cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;i) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Componentei RURAL INVEST, instituția de credit și FGCR , în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin M.F., reprezentat de FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul Componentei își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;j) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;k) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;l) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Componentei a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;m) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;n) comision de risc -Comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Componentei RURAL INVEST destinat acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Procentul comisionului de risc se stabilește diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.03.2020;o) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.p) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile,comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care FGCR, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit;q) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de FGCR, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la componentă nu sunt acoperite de garanția de stat;r) garanții colaterale - garanțiile convenționale (reale și personale) constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;s) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;s) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;t) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FGCR în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FGCR;ț) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST, aprobată în Anexa la OUG nr. 99/2022;u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 75.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 62.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, din ajutorul de stat se acoperă valoare dobânzii datorată de beneficiarii Componentei pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație. Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin Componentele acestuia. Programul IMM INVEST PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană și contractele de garantare aferente componentelor programului vor fi emise până la 31 decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.v) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală.  +  Capitolul II Activitățile eligibile, descrierea creditelor și criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit  +  Articolul 3 Activitățile eligibile la finanțare în cadrul Componentei RURAL INVEST pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat / menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare, sunt:a) achiziția de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;b) achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete, inclusiv TVA;c) achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/ inclusiv TVA;d) achiziție de părți sociale și acțiuni;e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA;g) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;h) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;i) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;j) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;k) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;l) cheltuieli cu salarii și asimilate;m) cheltuieli cu chirii/utilități;n) plata impozitelor/taxelor/contribuțiilor/altor sume datorate bugetului general consolidat;o) alte costuri de operare.  +  Articolul 4(1) Condițiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituțiile de credit în conformitate cu normele și procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condițiile Componentei RURAL INVEST.(2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Componentei RURAL INVEST se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2).(3) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituția de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2). Orice majorare a valorii garanției se consideră o nouă acordare.(4) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinanțarea oricăror altor credite.(5) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Componentei RURAL INVEST vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la OUG nr. 99/2022 și a eventualelor garanții colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.(6) Pentru beneficiarii Componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 99/2022, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/ menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.  +  Articolul 5(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale / acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL INVEST la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția de credit va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(4) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute alin. (1) - (2), precum și eventuale garanții colaterale se constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile legale prevăzute alin. (1) - (2), precum și eventuale garanții colaterale se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(6) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, FGCR mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.  +  Articolul 6(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni, inclusiv perioada de grație, fără posibilitate de prelungire. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 de luni pentru rambursarea principalului.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca, în cazul creditelor, în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.  +  Articolul 7(1) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.(2) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la art. 13 pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Componentei RURAL INVEST.  +  Articolul 8 Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit care acordă finanțări garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Componentei RURAL INVEST;d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Componentei RURAL INVEST, precum și a capacității de rambursare a potențialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;e) prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate, incluse în marjă;f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;g) acordă finanțările pentru duratele maxime și în condițiile prevăzute la art. 6.  +  Capitolul III Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Componentei RURAL INVEST pentru a beneficia de garanție și de ajutor de stat  +  Articolul 9(1) Pot beneficia de garanții, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Componentei RURAL INVEST astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare F.G.C.R.;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale/acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiție, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal, documente valabile la data solicitării garanției de stat;j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;k) finanțarea pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. c) reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate acordate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării.(2) Nu pot beneficia de facilitățile acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST beneficiarii care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective, întreprinderile deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE și întreprinderile care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.  +  Capitolul IV Costul total al creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST  +  Articolul 10 Costul total al creditelor acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, se compune din rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc și comisionul de administrare.  +  Articolul 11(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.(2) Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.(3) Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul.(4) Pentru garanțiile acordate de F.G.C.R., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață și întreprinderilor mari.(6) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 12(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componentei RURAL INVEST.(2) Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, la rambursare anticipată, sau, după caz, până la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., după caz. În cazul renunțării la garanție*1) comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. Comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat în contul de venituri bugetare din care a fost efectuată plata inițial, dacă restituirea se realizează în același an bugetar, respectiv potrivit art. 8, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, nr. 37/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanțarea bugetară a anilor precedenți.*1) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare(3) Pentru anul 2022 se aproba nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției.(4) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul componentei RURAL INVEST este următoarea:Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. Luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 13 Rata dobânzii aferenta creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor, etc..  +  Capitolul V Caracteristicile garanției  +  Articolul 14 Garanția emisă de F.G.C.R. în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din industria alimentară, în cadrul componentei RURAL INVEST nu poate depăși 10.000.000 lei;– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 5.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, în cadrul componentei RURAL INVEST nu poate depăși 5.000.000 lei;g) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.  +  Articolul 15(1) Garanțiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.(2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului RURAL INVEST este de 2.500.000.000 lei.  +  Capitolul VI Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către FGCR  +  Articolul 16(1) Ajutorul de stat sub forma grantului, format din componenta de comision de administrare și componenta de dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.G.C.R. pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere. MF virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.(2) Trimestrial, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 23 a primei luni a trimestrului, pentru trimestrul anterior, FGCR va transmite la MF Decizia de plată pentru componenta de dobândă și componenta de comision de administrare.(3) MF virează în contul de tranzit (cont curent) al FGCR deschis la o instituție de credit, dobânda și comisionul de administrare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a MF a deciziei de plată prevăzută la alin. (2).(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (3) în cont, FGCR virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.  +  Articolul 17(1) Formatul deciziei de plată pentru componentele de comision de administrare și dobândă este prevăzut în anexa nr. 1.1. la prezenta procedură. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.(2) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziilor de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.  +  Capitolul VII Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției și grantului  +  Articolul 18(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FGCR și instituțiile de credit participante la Componenta RURAL INVEST prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.(2) După aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare în conformitate cu prevederile convenției de garantare și plată a granturilor.(3) Solicitarea de garantare, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piață/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f), g), h), j) și k), precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și (7) din Anexa la OUG nr. 99/2022, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.d) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situația fiscala a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.e) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;f) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.i) cazierul fiscal al administratorul din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.j) documentul privind cunoașterea clientelei.(4) Pentru luna decembrie 2022, ultima zi în care instituțiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare și documentele prevăzute la alin. (3), complete și corecte, este data de 23 decembrie 2022, inclusiv.  +  Articolul 19 FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 18 precum și a informațiilor și documentelor obținute de FGCR de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare.  +  Articolul 20(1) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la art. 18 alin. (3) și art. 19, precum și a gradului de acoperire cu garanții, în cazul creditelor pentru investiții, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanțatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării, FGCR transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, emise la data aprobării, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 21(1) Instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS.(3) În cazul în care prin Componenta RURAL INVEST se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Componenta RURAL INVEST, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 22(1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 20, alin. (2) instituția de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile Componentei RURAL INVEST, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoțite de adresa de renunțare la garanție.  +  Articolul 23 În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de FGCR își menține valabilitatea. În cazul restructurării creditului/liniei de credit ce duce la prelungirea perioadei de creditare garanția acordată de FGCR nu poate fi prelungită.  +  Articolul 24(1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și cu încadrarea în durata maximă a finanțării conform prevederilor art. 6. Orice majorare a valorii garanției se consideră o nouă acordare.(2) În situația în care instituția de credit solicită FGCR majorarea sau diminuarea valorii garanției, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiții, aceasta va transmite FGCR Solicitarea de modificare a garanției, împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piață/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f), g), h), j) și k), din Anexa nr.1 la prezentul Ordin, precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și (7) din Anexa la OUG nr. 99/2022, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;(3) În această situație se va verifica exclusiv respectarea cuantumurilor maxime ale creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru precum și a valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(4) În toate cazurile, solicitarea de modificare a garanției se transmite FGCR de către instituția de credit, după aprobarea modificării finanțării de către structurile sale competente.(5) Solicitările de majorare a valorii garanției /majorare a procentului de garantare, sunt asimilate, din punct de vedere procedural, solicitărilor de acordare de garanții noi și se analizează pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la alin. (1), transmise FGCR de către instituția de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat Componentei RURAL INVEST. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanția acordată inițial.(6) În cazul majorării valorii acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, precum și la regularizarea comisioanelor de administrare și de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit și se va încheia tripartit act adițional la acordul de finanțare. Noua valoare a grantului se va încărca de către FGCR în Regas.(7) În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de FGCR își menține valabilitatea.  +  Articolul 25(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanții accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții și a menținerii în structura de garanții a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL INVEST la instituția de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FGCR și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției.(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.(3) Anterior efectuării de trageri din finanțarea cu garanție de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Componenta RURAL INVEST se finanțează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanțarea cu garanție de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanțate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanțate), FGCR, la solicitarea instituției de credit, va emite Act Adițional la Contractul de garantare, în cel puțin 4 exemplare, care se vor semna și se vor transmite la instituția finanțatoare în vederea semnării de către aceasta și împrumutat, sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Instituția de credit va restitui FGCR două exemplare semnate ale Actelor Adiționale la Contractul de Garantare.(4) FGCR analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei proceduri și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(5) Instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare sunt cele privind:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care FGCR va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale;c) alte situații care presupun actualizarea contractului de garantare.(5) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile de la data primirii documentelor prin care instituția de credit solicită modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.  +  Articolul 26 Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele și contul statului.  +  Articolul 27(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanțării, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.G.C.R., în baza mandatului special acordat, emite acordul privind radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea / regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare și/sau a dobânzii, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanșării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Componentei RURAL INVEST au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL INVEST, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 28(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Componentei RURAL INVEST este o garanție colaterală, respectiv o ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Componentei RURAL INVEST. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării F.G.C.R., după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Articolul 29(1) FGCR monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituția de credit va transmite către FGCR, în format electronic, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST în baza Convenției de garantare și plată componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF în cadrul Componentei RURAL INVEST. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, atât prin adresele de înștiințare cât și prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către MF a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, FGCR în calitate de administrator al schemei pentru Componenta RURAL INVEST, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei până la data de 31 ianuarie 2024, inclusiv. Plata componentei de dobânda se efectuează, în limita bugetului alocat schemei prin "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă trimestrial de administratorul schemei.  +  Articolul 30 Data la care încetează răspunderea FGCR în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție / data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin raportările lunare.  +  Articolul 31(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR conform normelor metodologice în vigoare.(2) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare.(3) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinație este prevăzută la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 99/2022 trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(4) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(5) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit și grantul aferent acestuia ori au schimbat destinația grantului, FGCR va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanțării garantate, sau de la data acordării garanției, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit și acordul de finanțare, instituția de credit are obligația de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înștiințare privind renunțarea la garanție. Pentru rambursările integrale anticipate/renunțările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.  +  Capitolul VIII Plata garanției  +  Articolul 32(1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale / acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități;e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(3) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poștă/curier cu confirmare de primire, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(4) FGCR poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 33 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 33(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 32, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 22 alin. (1), obligația FGCR de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare și a acordului de finanțare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 32, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau postă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FGCR restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FGCR în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate și comunicate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 34(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, FGCR întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, prin care se individualizează creanța bugetară în sensul prevederilor art.1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FGCR transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) În cazul beneficiarilor Componentei RURAL INVEST care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, M.F. poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FGCR într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(10) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de FGCR, se calculează și se comunică, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(11) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.(12) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85- a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.(13) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL INVEST, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(14) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FGCR.  +  Articolul 35(1) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 36Anexa nr. 1.1 face parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1.1 Nr. .......... Data .........
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FGCR reprezentând
  componenta de dobândă și componenta de comision de administrare, conform
  prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST
  Către Ministerul Finanțelor Direcția generală ajutor de stat În temeiul Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Componentei RURAL INVEST, în sumă de ....... lei, stabilit de FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei pentru trimestrul ...., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de beneficiarii Componentei RURAL INVEST și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator. Centralizatorul sumelor de virat în contul FGCR
  Nr. crt.Instituție de creditValoarea totală grant in trimestruComponenta de dobândăComponenta comision de administrare
  Total cumulatTotal cumulat
  12345
  1
  n.
  Total:
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de ........ curent al FGCR, după caz, nr. ............ în contul deschis la ........... .
  Director general,
  ................
   +  Anexa nr. 2 .................. Nr. FGCR IFN SA Nr.
  CONVENȚIE
  de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST
  Încheiată între următoarele părți: Instituția finanțatoare .........., cu sediul social în București, ..........., cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......... și în Registrul Bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN sub nr. ........, reprezentată de ........., în calitate de ........ și de .......... în calitate de ........., denumită în continuare instituție de credit/finanțator, și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, cu sediul social în București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/3050/1994, Cod Unic de Înregistrare 5439903, reprezentat de ............, în calitate de ..........., și de ............, în calitate de ............, denumit în continuare FGCR. În scopul derulării Componentei RURAL INVEST, denumit în continuare Componentă, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare și plată a granturilor în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul 1 Definiții  +  Articolul 1.1 Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, și asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;b) Componenta RURAL INVEST - program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor, pentru menținerea, susținerea și încurajarea dezvoltării afacerilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai componentei care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai componentei care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - beneficiarii eligibili ai componentei care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro;f) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai componentei care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c), d) și e);g) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;h) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului componentei cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;i) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Componentei RURAL INVEST, instituția de credit și FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin M.F., reprezentat de FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul Componentei își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;j) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;k) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;l) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Componentei a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;m) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;n) comision de risc - Comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, la rambursare anticipată, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Procentul comisionului de risc se stabilește diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.03.2020;o) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.p) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile,comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care FGCR, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit;q) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de FGCR, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la componentă nu sunt acoperite de garanția de stat;r) garanții colaterale - garanțiile convenționale (reale și personale) constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;s) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;ș) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;t) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FGCR în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FGCR;ț) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST, aprobată în Anexa la OUG nr. 99/2022;u) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 75.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 62.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Componentei pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație. Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin Componentele acestuia.v) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală.  +  Articolul 1.2(1) FGCR acordă garanții pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F., în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, în cazul creditelor de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei, iar pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii în cazul creditelor de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei pe beneficiar.(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară este de 10.000.000 lei iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la pct. a), b) și c), după cum urmează:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; saub) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; sauc) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.(3) La dimensionarea valorii maxime a finanțării garantate acordate instituția de credit va verifica:a) balanțele de verificare aferente duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanțării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);b) situație centralizată a cheltuielilor cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor solicitarea de garantare în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. b);c) documente precum contracte și planuri de afaceri* în situația dimensionării finanțării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectați de: (i) întreruperile lanțurilor de aprovizionare sau plățile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; și/sau (iii) creșterea prețurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecție a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie, însoțit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia.(4) FGCR, în cadrul procesului de monitorizarea a ajutorului de stat, pentru beneficiarii incluși în eșantion va solicita și documentele justificative prevăzute la alin. (3).  +  Capitolul 2 Obiectul convenției de garantare și plată a granturilor  +  Articolul 2.1 Obiectul prezentei convenții de garantare și plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între FGCR și Finanțator în scopul implementării Componentei RURAL INVEST, pentru garantarea în numele și contul statului de către FGCR, în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenție, în limita plafonului de garantare aprobat în condițiile legii.  +  Articolul 2.2(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație) fără posibilitate de prelungire. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 de luni pentru rambursarea principalului.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca, în cazul creditelor, în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.  +  Articolul 2.3 Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioadă de maxim 12 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare, precum și comisionul de risc în procent de 100% acordate beneficiarilor în cadrul Componentei RURAL INVEST, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în limita creditelor aprobate în buget.  +  Capitolul 3 Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Componentei RURAL INVEST pentru a beneficia de garanție și de ajutor de stat  +  Articolul 3.1(1) Pot beneficia de garanții de stat, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Componentei RURAL INVEST astfel cum sunt definiți la art.1.1 lit.a) și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare F.G.C.R.;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale/acțiunilor, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, în cazul creditelor de investiție, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal, documente valabile la data solicitării garanției de stat;j) este afectat de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării);k) finanțarea pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.c) reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate acordate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).(2) Nu pot beneficia de facilitățile acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST beneficiarii care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective, întreprinderile deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE și întreprinderile care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.  +  Articolul 3.2(1) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinanțarea oricăror altor credite.(2) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Componentei RURAL INVEST vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la OUG nr. 99/2022 și a eventualelor garanții colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 3.4.(3) Pentru beneficiarii Componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.  +  Articolul 3.3(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL INVEST la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția finanțatoare va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(4) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și garanțiile colaterale se constituie, în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) și (2), precum și garanțiile colaterale, se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(6) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul componentei RURAL INVEST, FGCR mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(7) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 1.1 lit. r), precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 3.4 Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Capitolul 4 Costul total al creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST  +  Articolul 4.1(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul.(2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.(3) Pentru garanțiile acordate de F.G.C.R., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață și întreprinderilor mari.  +  Articolul 4.2(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST.(2) Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, până la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către FGCR sau de către FGCR către MF, după caz. În cazul renunțării la garanție*2), comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. *2) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare(3) Comisionul de administrare se va vira în contul FGCR .......... deschis la ............(4) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul componentei RURAL INVEST este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 4.3(1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor, etc.).(2) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.(3) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Componentei RURAL INVEST.  +  Capitolul 5 Caracteristicile garanției  +  Articolul 5.1(1) Garanția emisă de FGCR în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării garantate, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din industria alimentară nu poate depăși 10.000.000 lei;– creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 5.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii nu poate depăși 5.000.000 lei;g) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul 6 Implementarea Componentei RURAL INVEST  +  Articolul 6.1 Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispozițiile art. 1.2 alin. (2).  +  Capitolul 7 Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției și grantului  +  Articolul 7.1 Acordarea garanției se face prin parcurgerea următoarelor etape:(1) După aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare, utilizând aplicația web https://modulonline.fgcr.ro. În mod excepțional, în cazul indisponibilității aplicației mai sus menționate sau a imposibilității de transmitere a documentației prin intermediul acesteia, documentația de garantare se poate transmite și prin e-mail, la adresa ruralinvestplus@fgcr.ro.(2) Solicitarea de garantare, prevăzută în anexa nr. 2.1, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit (anexa nr. 2.4);b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 (1) lit. d), f), g), h), j) și k), precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și (7) din Anexa la OUG nr. 99/2022, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.d) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situația fiscala a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.e) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;f) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.i) cazierul fiscal al administratorul din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanției.j) orice alte documente necesare și oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanției și a grantului transmise la solicitarea FGCR.k) informațiile completate de instituția finanțatoare privind cunoașterea clientelei (anexa nr. 2.12)(3) Pentru luna decembrie 2022, ultima zi în care instituțiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare și documentele prevăzute la alin. (2), complete și corecte, este data de 23 decembrie 2022, inclusiv.  +  Articolul 7.2(1) FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1 și a următoarelor informații și documente obținute de FGCR:a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d);b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF;(2) Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3.1 lit. b) și c) se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.  +  Articolul 7.3(1) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) și art. 7.2 alin. (1) și, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum și a gradului de acoperire cu garanții, în cazul creditelor pentru investiții, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanțatorului, prin e-mail la adresa .......@ ...., decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a unuia sau mai multor credite/linii de credit pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiții ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților.  +  Articolul 7.4 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea aprobării, FGCR transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, emise la data aprobării, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 7.5(1) Instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor/părților sociale/acțiunilor finanțate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit sau în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni), constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS.(3) În cazul în care prin Componenta RURAL INVEST se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Componenta RURAL INVEST, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. în acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 7.6(1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituția de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile Componentei RURAL INVEST, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoțite de înștiințarea cu privire la renunțarea la garanție, formulată conform anexei nr. 2.9.(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare. Pentru beneficiarii Componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul acesteia numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.  +  Articolul 7.7 Pe toată durata de valabilitate a creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru/investiții, instituțiile de credit pot renunța la garanția acordată în cadrul Programului și pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit și ieșirea din Componenta RURAL INVEST, în condițiile încetării valabilității garanțiilor acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST și a răspunderii asumate de FGCR în numele și în contul statului.  +  Articolul 7.8(1) În situația în care instituția de credit solicită FGCR majorarea sau diminuarea valorii garanției, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiții, aceasta va transmite FGCR Solicitarea de modificare a garanției prevăzută în anexa nr. 2.1, după caz, împreună cu următoarele documente:a) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, prevăzută în anexa nr. 2.4. Aceste documente vor fi completate și semnate de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de modificare a garanției de către instituția de credit;b) modificarea garanției se acordă numai în cadrul schemei de ajutor de stat și se va transmite declarația pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută în anexa nr. 2.5.(2) În această situație se va verifica exclusiv respectarea cuantumurilor maxime ale creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru precum și a valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) În toate cazurile, solicitarea de modificare a garanției se transmite FGCR de către instituția de credit, după aprobarea modificării finanțării de către structurile sale competente.(4) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) FGCR comunică finanțatorului decizia sa, prin e-mail la adresa ......., urmând a se încheia act adițional la contractul de garantare.(5) În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de FGCR își menține valabilitatea.  +  Articolul 7.9(1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanțatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (1) și cu încadrarea în durata maximă a finanțării conform prevederilor art. 2.2.(2) Solicitările de majorare a valorii garanției /majorare a procentului de garantare, sunt asimilate, din punct de vedere procedural, solicitărilor de acordare de garanții noi și se analizează pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 7.8, transmise FGCR de către instituția de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat Componentei RURAL INVEST. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanția acordată inițial.(3) În cazul majorării valorii acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, precum și la regularizarea comisioanelor de administrare și de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit și se va încheia tripartit act adițional la acordul de finanțare. Noua valoare a grantului se va încărca de către FGCR în Regas.  +  Articolul 7.10(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanții accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții și a menținerii în structura de garanții a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL INVEST la instituția de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FGCR și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției.(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.(3) Anterior efectuării de trageri din finanțarea cu garanție de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Componenta RURAL INVEST se finanțează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanțarea cu garanție de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanțate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanțate), FGCR, la solicitarea instituției de credit, va emite Act Adițional la Contractul de garantare, în cel puțin 4 exemplare, care se vor semna și se vor transmite la instituția finanțatoare în vederea semnării de către aceasta și împrumutat, sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Instituția de credit va restitui FGCR doua exemplare semnate ale Actelor Adiționale la Contractul de Garantare.(4) FGCR analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(5) Instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare sunt cele privind:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care FGCR va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale;c) alte situații care presupun actualizarea contractului de garantare.(5) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile de la data primirii documentelor prin care instituția de credit solicita modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.  +  Articolul 7.11 Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele și contul statului.  +  Articolul 7.12(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanțării conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2.11. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea / regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare și/sau dobânzii / creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanșării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Componentei RURAL INVEST au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL INVEST, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 7.13(1) FGCR monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituția de credit va transmite către FGCR, în format electronic, la adresa ftps:// ......../ sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF. Pentru raportare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 2.3. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexei nr. 2.3, care face parte integrantă din acestea. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea trimestrială de către M.F. a contravalorii componentelor de comision de administrare și de dobândă aferente grantului, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, FGCR, în calitate de administrator al Componentei RURAL INVEST, virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 ianuarie 2024, inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă trimestrial de administratorul schemei. FGCR în calitate de administrator al componentei RURAL INVEST virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul .............  +  Articolul 7.14 Data la care încetează răspunderea FGCR în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție/data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin Anexa nr. 2.3 în luna de raportare.  +  Articolul 7.15(1) Instituția de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare pentru:a) achiziția de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;b) achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete, inclusiv TVA;c) achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/ inclusiv TVA;d) achiziție de părți sociale și acțiuni;e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA;g) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;h) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;i) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;j) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;k) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;l) cheltuieli cu salarii și asimilate;m) cheltuieli cu chirii/utilități;n) plata impozitelor/taxelor/contribuțiilor/altor sume datorate bugetului general consolidat;o) alte costuri de operare.(2) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR conform normelor metodologice în vigoare. În cadrul procesului de monitorizare, pentru beneficiarii incluși în eșantion, instituția de credit va transmite și documentele care au stat la baza dimensionării valorii finanțării conform art. 1.2 alin. (3), precum și documentele probatorii ale informațiile completate de instituția finanțatoare privind cunoașterea clientelei (anexa nr. 2.12).(3) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare.(4) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinație este prevăzută la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(5) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(6) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenții, finanțatorul este singurul care are dreptul să declare situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.(7) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit și grantul aferent acestuia ori au schimbat destinația grantului, FGCR va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanțării garantate, sau de la data acordării garanției, după caz, în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit și acordul de finanțare, instituția de credit are obligația de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înștiințare privind renunțarea la garanție. Pentru rambursările integrale anticipate/renunțările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.  +  Articolul 7.16(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Componentei RURAL INVEST este o garanție colaterală, respectiv o ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL INVEST și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Componentei RURAL INVEST. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării F.G.C.R., după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Capitolul 8 Plata garanției  +  Articolul 8.1(1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 2.2 la prezenta Convenție, se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale / acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități;e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/ primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat / menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(3) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poștă/curier (cu confirmare de primire), într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(4) FGCR poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 8.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 7.6, obligația FGCR de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2 alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare și a acordului de finanțare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(5) Decizia de aprobare vizată cu bun de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FGCR restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FGCR în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 8.3(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, FGCR întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1) FGCR transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fișier.pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) În cazul beneficiarilor care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, M.F. poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FGCR, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(10) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.(11) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85- a zi calendaristică de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL INVEST, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FGCR.(14) În situația finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.(15) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I sau rang secund în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoțite de acordul M.F.  +  Capitolul 9 Alte dispoziții  +  Articolul 9.1 Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 9.2 Forța majoră așa cum este aceasta definită la art. 1351 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 9.3 Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție de garantare și plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției de garantare și plată a granturilor, actelor constitutive, normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 9.4 Ori de câte ori în prezenta Convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 9.5 Prezenta convenție se încheie pe toată durata de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST.  +  Articolul 9.6 Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți, cu excepția modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, aplicarea acestora nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale. Prevederile prezentei convenții de garantare și plată a granturilor se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare;  +  Articolul 9.7 Prezenta convenție poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia.  +  Articolul 9.8 Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenția de garantare și plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza prezentei convenții de garantare și plată a granturilor.  +  Articolul 9.9 Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor include următoarele anexe:Anexa nr. 2.1 - Solicitarea de garantare/modificare a garanției FGCR în cadrul Componentei RURAL INVESTAnexa nr. 2.2 - Cererea de platăAnexa nr. 2.3 - Situația finanțărilor garantate de FGCR în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST, pentru finanțatorul .........., în luna ......;Anexa nr. 2.4 - Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mariAnexa nr. 2.5 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitateAnexa nr. 2.6 - Declarație pe propria răspundere a finanțatoruluiAnexa nr. 2.7 - Acord de finanțare pentru beneficiarii Componentei RURAL INVESTAnexa nr. 2.8 - Contractul de garantareAnexa nr. 2.9 - Înștiințare cu privire la renunțarea la garanția FGCR acordată în cadrul Componentei RURAL INVESTAnexa nr. 2.10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului românAnexa nr. 2.11 - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Componentei RURAL INVESTAnexa nr. 2.12 - Cunoașterea clientelei.  +  Articolul 9.10 Corespondenta pe mail se va realiza către adresele de mail dedicate, după cum urmează:– Raportări - raportări@fgcr.ro (Anexa nr.2.3);– Analiză și soluționare cereri de plată - cererideplata@fgcr.ro (Anexa 2.2, Anexa 2.6) din partea FGCR-IFN SA, respectiv ...........@instituțiadecredit.ro - din partea instituției de credit;– Solicitări garantare, modificare, notificări, acorduri, precum și orice alte comunicări cu privire la garanțiile acordate - ruralinvestplus@fgcr.ro;– Aspecte de ordin general cu privire la convenție sau la implementarea Componentei RURAL INVEST - office@fgcr.ro;– Aspecte de ordin tehnic/informatic - suport@fgcr.ro.  +  Articolul 9.11 Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FGCR, dintre care unul va fi comunicat MF, și unul pentru Finanțator și s-a semnat de către FGCR în data de ......... și de către Finanțator în data de ......... și intră în vigoare la data de ........, dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat asociate Programului.
  BANCA Funcția FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA Director General
   +  Anexa nr. 2.1
  SOLICITARE
  DE GARANTARE/MODIFICARE A GARANȚIEI
  ÎN CADRUL Componentei RURAL INVEST
  Nr. ..... din data ........
  emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ........./.......... FINANȚATORUL ........, prin Centrala/Sucursala/Agenția .........., cu sediul în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl ...., sc. ..., et ...., ap ...., județul/sectorul ...., telefon ...., e-mail ...., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ........ și în Registrul bancar cu nr. ...., cod unic de înregistrare ........., reprezentat prin dl/dna ............., în calitate de ........, și dl/dna ........., în calitate de ......., având contul bancar nr. ......... deschis la ........, solicită o garanție pentru Contractul de credit nr. ....... din data ........ încheiat între finanțator, în calitate de creditor, și BENEFICIARUL .........., cu sediul social în localitatea ........., str. ........... nr. ...., bl ...., sc ...., et ...., ap. ...., sectorul/județul ........., telefon ........, e-mail ......., înregistrat la Registrul Comerțului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr ........, cod unic de înregistrare .........., reprezentat de .........., CNP/CUI ........., în calitate de ........, cont bancar nr deschis la ..........., având următorul acționariat ............ Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate ........ Cod CAEN ............ Cod/coduri CAEN activitate finanțată ..........2. Valoarea finanțării aprobate: ........ lei.3. Tipul finanțării: [] capital de lucru ● [] credit ● [] linie de credit [] investiții.4. Destinația finanțării: ......... (se va completa destinația astfel cum va fi precizată în Contractul de credit) ......5. Data rambursării finale a creditului / expirării garanției ........... (zz/ll/aa). Durata finanțării / garanției ....... (luni) Perioada de grație ...... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA, denumit în continuare F.G.C.R., acordata în numele și în contul statului: (se vor completa exact cum vor fi descrise în cadrul Contractul de credit)
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor (inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piață - lei -Valoarea acceptată în garanție- lei -Valoarea alocată acestei finanțări- lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții, valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate și se va institui ipoteca de rang I asupra bunului/obiectivului de investiții creditat (fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS), iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanțatoare.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ........ (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.G.C.R., în numele și în contul statului:– Procentul de garantare a finanțării este de ..... % din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.– Valoarea garanției este de ....... lei.9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 3.4), este: [] microîntreprindere; [] întreprindere mică; [] întreprindere mijlocie; [] întreprindere mică cu capitalizare medie de piață; [] întreprindere mare.10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de ......... lei * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FGCR a Acordului de finanțare se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe maxim 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........... lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanțării (până la scadența finală).
  Nr. crt.Data soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  14. Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal DA [ ] NU [ ]
  Anexăm la prezenta Solicitare de garantare/modificare a garanției în cadrul Componentei RURAL INVEST, după caz, următoarele:– Anexa nr. 2.4 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piață/mari;– Anexa nr. 2.5 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului;– Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data prezentei solicitări de garantare;– Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării, valabil la data prezentei solicitări de garantare;– Rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;– Rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;– Cazier judiciar al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare;– Cazierul fiscal al administratorul valabil la data prezentei solicitări de garantare.– Anexa 2.12 - Cunoașterea clientelei. Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST. Finanțator, Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 2.2
  CEREREA DE PLATĂ
  nr. ...... din data de ........
  privind Contractul de garantare nr. ..... /(data) .......
  1. Finanțatorul ..........., prin ............ (Centrala/Sucursala/Agenția) cu sediul în localitatea ........, str. .........., nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., județul/sectorul ........, înregistrat în registrul comerțului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ..........., reprezentat de ........., în calitate de .......... și de .........., în calitate de ......., vă comunicăm că la data de ........2. Beneficiarul: .........., înregistrat în registrul comerțului sub nr ...., J.../..... / ......, CUI ......., cu sediul social în localitatea ......., strada ........ nr. ...., bloc ....., scara ...., etaj ...., apartament ...., județul/sectorul ......, telefon ...., fax ...., e-mail ...., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul Componentei RURAL INVEST, suma de ........ lei.3. Finanțare restantă: ............ lei.4. Finanțatorul solicită plata a ..... % din soldul finanțării restante, exclusiv dobânzi, comisioane și orice alte costuri generate de participarea la Componenta RURAL INVEST.5. Valoarea plății solicitate: ........ lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanțatorului deschis la ........... cod IBAN: ..........6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (constituite pentru garantarea creditele de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părților sociale / acțiunilor și ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (în cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități;e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției; destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat / menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru,în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, și a respectat prevederile din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu FGCR și din contractul de garantare încheiat cu FGCR și cu beneficiarul. Adresa de e-mail la care FGCR transmite înscrisul comunicat beneficiarului este .......... Data ........... Finanțator .............. Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 2.3
  Situația finanțărilor garantate de FGCR în numele și contul statului
  și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST,
  pentru finanțatorul ............., în luna ......
  Nr. Crt.Contract IDBancaUnitatea teritorială a bănciiBeneficiar garantieCUITip întreprindere: Micro/Mică/Mijlocie/Capitalizare medie de piată/MareNumăr contract de creditData de emitere a contractului de creditTip credit (investiții, linie de credit)Credit acordatScadentă credit garantatNumăr contract de garantareData emiterii contractului de garantareGaranție maximă% GarantareAcordat în luna de raportare/majorat in luna de raportareValoare garanție acordată în luna de raportareValoare garanție diminuată în luna de raportareTotal valoare garanție diminuata luna precedentaCredit utilizatSold credit curentSold credit restantSold angajament (credit neutilizat, disponibil)Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Rambursări rate (in contul garanțiilor)Sold garanție luna curentăSold garanție luna precedentăGaranție închisă în luna de raportare (DA/NU)Tip ieșire luna de raportareValoare de ieșire in luna de raportare a garanțieiVerificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă – ieșiri luna curentă = sold curent) luna curentă = sold curent)Inițiere procedură de insolvență (DA/NU)Grant dobândă solicitat de bancăObservații
  în luna de raportareTotal rambursări de rate în anTotal rambursări de rate
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  Număr coloana Anexa nr. 2.3Denumire coloane Anexa nr. 2.3Observații mod completare
  1Nr. crtSe va completa cu numărul curent
  2Contract IDSe va completa cu numărul „Contract ID-ului” atribuit de către Fond
  3BancaSe va completa cu numele Băncii
  4Unitatea teritorială a bănciiSe va completa cu Unitatea Teritoriala a Băncii
  5Beneficiar garanțieSe va completa cu numele beneficiarului
  6CUISe va completa cu CUI-ul beneficiarului
  7Întreprindere:Micro/Mica/Mijlocie/Capitalizare medie de piață/MareSe va completa cu tipul întreprinderii în funcție de dimensiunea acesteia: Micro/Mica/Mijlocie/Capitalizare medie de piață/Mare
  8Număr contract de creditSe va completa cu numărul contractului de credit
  9Data de emitere a contractului de creditSe va completa cu data acordării contractului de credit
  10Tip credit (investiții, linie de credit)Se va completa cu tipul de credit (investiții / linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanției. Soldul garanției pentru liniile de credit = valoarea garanției emise de către Fond
  11Credit acordatSe va completa cu valoarea creditului acordat. În cazul majorărilor finanțărilor garantate, valoarea nouă a creditului va fi completată începând cu luna următoare majorării finanțării garantate.
  12Scadență credit garantatSe va completa cu data de sfârșit a creditului acordat
  13Număr contract de garantareSe va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond
  14Data emiterii contractului de garantareSe va completa cu data acordării contractului de garantare emis de către Fond
  15Valoare garanție acordatăSe va completa cu valoarea garanției emise de către Fond din contractul de garantare. În cazul majorărilor finanțărilor garantate, valoarea noua a garanției va fi completata începând cu luna următoare majorării finanțării garantate.
  16% GarantareSe va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat
  17Acordat în luna de raportare/majorat în luna de raportareSe va completa cu: „Acordat în luna de raportare” pentru toate contractele de garantare emise de către Fond în luna de raportare, sau cu „Majorat în luna de raportare” pentru contractele majorate în luna de raportare
  18Valoare garanție acordata în luna de raportareSe va completa cu: valoarea garanției acordate în luna de raportare/majorate în luna de raportare, conform descriere de la punctul nr. 17
  19Valoare garanție diminuată în luna de raportareSe va completa cu valoarea garanției diminuate în luna de raportare, valoare pe care Beneficiarul o mai/nu o mai poate trage/utiliza.
  20Total valoare garanție diminuată luna precedentăSe va completa cu valoarea garanției totale neutilizate pe care Beneficiarul o mai/nu o mai poate trage/utiliza (col.19 + col.20 din luna precedentă de raportare).
  21Credit utilizatSe va completa cu soldul creditului utilizat
  22Sold credit curentSe va completa cu soldul creditului curent
  23Sold credit restantSe va completa cu soldul creditului restant
  24Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil)
  25Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Se va completa cu valoarea garanției neutilizata ce mai poate fi utilizată
  26În luna de raportareSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  27Total rambursări de rate în anSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în an, în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  28Total rambursări de rateSe va completa cu valoarea totală a rambursărilor de rate din garanție (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  29Sold garanție luna curentăSe va completa și se va verifica, astfel - pentru finanțări garantate în vigoare: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordată (15) - Valoarea garanției diminuată în garanție luna de raportare (19) - Total valoare garanție diminuata luna precedenta (20) - Total rambursări rate de capital (28).- pentru majorări ale valorii garanției: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordată (15) + Valoare garanție acordată în luna de raportare (18) - Valoarea garanției diminuata în luna de raportare (19) - Total valoare garanție diminuată luna precedenta (20) - Total rambursări rate de capital (28)- pentru renunțări: se va completa cu 0- pentru garanțiile plătite/refuzate la plata în luna de raportare, se va completa cu 0
  30Sold garanție luna precedentăSe va completa cu soldul raportat de către Banca din luna precedenta
  31Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de statusul creditului
  32Tip ieșire luna de raportareSe va completa tipul de ieșire în luna pentru finanțările garantate, astfel: pentru finanțările garantate pentru care s-a renunțat în luna de raportare cu: „Renunțare„; pentru rambursări de rate în luna de raportare aferente finanțărilor garantate în derulare cu: „Rambursare rata„; pentru finanțările garantate rambursate integral anticipat în luna de raportare cu: „Rambursare integrala anticipata’; pentru finanțările garantate rambursate integral la termen în luna de raportare cu: „Rambursare integrala la termen”; pentru finanțările garantate pentru care Ministerul de Finanțe a efectuat plata garanției în luna de raportare cu: „Plata garanție”; pentru finanțările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plata în luna de raportare cu: ,Refuz plata garanție’; pentru finanțările garantate pentru care s-au realizat diminuări cu: „Diminuare”. Pentru finanțările garantate pentru care s-au înregistrat 2 tipuri de ieșire, acestea se vor menționa cumulat.
  33Valoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiSe va completa cu valoarea de ieșire în luna de raportare a garanției, astfel: cu valoarea soldului precedent raportat pentru finanțările garantate pentru s-a rambursat la termen/ anticipat integral sau pentru care sa comunicat renunțarea în luna de raportare; cu valoarea rambursării de rata în luna pentru: finanțările în derulare; cu valoarea garanției diminuate în luna de raportare; cu valoarea plații garanției efectuate de către Ministerul Finanțelor în luna de raportare; cu valoarea soldului din decizia de refuz plata garanție emisa de către Fond în luna de raportare. Pentru finanțările garantate pentru care s-au înregistrat 2 tipuri de ieșire, se va completa cu suma acestora.
  34Verificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curenta - ieșiri luna curenta = sold curent)Se va completa și se va verifica: sold garanție luna precedenta (30) + intrări luna curenta (18) - ieșiri în luna de raportare a garanției (33) = Sold garanție luna curenta (29)
  35Inițiere procedura de insolvență (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de inițierea procedurii de insolvență
  36Grant dobânda solicitat de bancăSe va completa valoarea dobânzii aferente lunii de raportare
  37ObservațiiSe va completa cu observațiile semnificative
   +  Anexa nr. 2.4
  DECLARAȚIE
  PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI PRIVIND
  ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA MICROÎNTREPRINDERILOR/ÎNTREPRINDERILOR
  MICI/MIJLOCII/MICI CU CAPITALIZARE
  MEDIE DE PIAȚĂ/MARI
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii .................... Adresa sediului social ..................... Cod unic de înregistrare ....................... Numele și funcția ................. (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără a se completa secțiunea " CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate" din prezenta anexă [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secțiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secțiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [ ] Nu [ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)Semnătura ............. (numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)........... Declar pe propria răspundere că datele din aceasta declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii ........... Semnătură ............. *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).
  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Total active (mii lei/mii Euro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" . *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................. Adresa sediului social ................. Codul unic de înregistrare ................. Numele, prenumele și funcția ................. Președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*3)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  *3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporțional1) Indicați exact proporția deținută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: ................................................. *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră. Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. A) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat - A.2.
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale*5) (mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărulmediuanualdesalariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Activetotale(miilei/miiEuro)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresasediuluisocialCod unic deînregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Total
  NOTA: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici / mijlocii / mari: [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTA: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6). *6) Definiția întreprinderii legate din prezenta lege.2. Metode de calcul pentru fiecare caz  +  Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legata (denumire/date de identificare)AdresasediuluisocialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTA: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fisă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
   +  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprindereanumărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. NOTA Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. .....
  din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
  în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................... Adresa sediului social ................... Codul unic de înregistrare ................... Numele, prenumele și funcția ................... președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTA: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. 1 Toate cererile/declarațiile depuse pentru Componenta RURAL INVEST vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  Anexa nr. 2.5
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
  PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE ACORDARE A
  AJUTORULUI DE STAT SUB FORMĂ DE GRANT ȘI A
  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
  Subsemnatul/Subsemnata, ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul .........., în calitate de reprezentant legal al ......., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezența declarație sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2020, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:a) [] nu a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19; [] a beneficiat de ajutor de stat acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, iar prin prezenta declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidități în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferența ce a rămas neacoperită cu finanțare aferentă nevoilor de lichiditate; [] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei*); *) se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST.
  Nr.crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului de stat (moneda)CAEN/CAEN-uri pentru care s-a acordat ajutorul de stat
  TOTAL
  b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal: [] nu se află în insolvență și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării; [] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; [] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat; [] nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul Componentei RURAL INVEST; [] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor Componentei RURAL INVEST, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror altor unor credite;C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal: [] respectă prevederile art. 6 alin. (7) din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022. [] este afectată de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01. [] nu a solicitat garanții de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION. [] a solicitat garanții de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și INNOVATION, după cum urmează: (se vor detalia: valoarea creditelor și garanțiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanțare / acordare ajutor de stat, iar în cazul componentelor IMM INVEST ROMÂNIA și AGRO IMM INVEST se va specifica tipul creditului: capital de lucru sau investiții). [] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de Componenta RURAL INVEST pentru a submina efectele scontate ale sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali și sunt în deplină concordanță cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile; [] nu este o entitate care face obiectul sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali; [] nu facem obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;b) întreprindere deținută sau controlată de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE;c) întreprindere care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.D. Declar pe propria răspundere în calitate de administrator al societății nu am înscrise fapte în cazierul judiciar și cazierul fiscal. Numele ............ Semnătura*) ............ Data semnării ................. *) Toate cererile/declarațiile depuse pentru Componenta RURAL INVEST vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  Anexa nr. 2.6
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A FINANȚATORULUI
  Denumirea Finanțatorului .............., Sediul social ..........., Telefon ........; Fax .....; E-mail ........, Nr. de înmatriculare la registrul comerțului ........, Codul unic de înregistrare .........., reprezentat prin dl/dna ......... în calitate de .......... Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ...........din creditul*1) ........., în valoare de ....... (din care utilizat efectiv) cu destinația*2), garantate prin Contractul de garantare nr. .../..... au fost utilizate numai pentru finanțarea*3) ......, . aferente Codului CAEN/Codurilor CAEN pentru finanțare*4) *1) Se completează tipul creditului, după caz: credit de investiții sau credit / linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru *2) Se completează cu destinația creditului conform contractului de credit *3) Se completează cu tipul finanțării: investiție sau capital de lucru *4) Se completează cu codul CAEN pentru finanțare din acordul de finanțare și contractul de garantare Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN / codurile CAEN pentru finanțare menționat / menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit astfel încât acestea să respecte destinația creditului din contractul de credit. Date privind ....... beneficiar/ă a/al Componentei RURAL INVEST, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare: Denumirea ..........., Sediul social ............., cod poștal ............., Telefon ..........; E-mail ........, Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului ............, Codul unic de înregistrare ............ Obiectul principal de activitate ........... Cod CAEN Obiectul secundar de activitate*5) ........... Cod CAEN *5) Se completează dacă finanțarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate. Numele .......... Funcția .......... Semnătura autorizată ............ Data semnării .............
   +  Anexa nr. 2.7
  ACORD DE FINANȚARE
  pentru beneficiarii Componentei RURAL INVEST
  Nr. .... din .........
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Convenției de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST nr. ..../..... 2022, se încheie prezentul acord de finanțare între: Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu sediul social în București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar: .........., telefon .........., fax .........., email: .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat asociata Componentei RURAL INVEST, aprobată în Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2022, Instituția de credit .........., prin Centrala/Sucursala/Agenția .........., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/județul .........., telefon .........., e-mail: .........., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ...... și în Registrul bancar cu nr. ....., cod unic de înregistrare: ......., reprezentat prin dl/dna ......, în calitate de ......, și dl/dna .........., în calitate de .........., având contul bancar nr. ...... deschis la ............., denumită în continuare finanțator, și Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/județul .........., telefon .........., e-mail: .......... , înregistrat la Registrul Comerțului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr. ....., cod unic de înregistrare .........., reprezentat de .........., CNP/CUI .........., în calitate de .........., cont bancar nr. .......... deschis la .........., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.  +  Articolul 1Obiectul acordului Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST - Componenta RURAL INVEST, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Tipul creditului Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanțator beneficiarului, respectiv:– credit de investiții în sumă de ......... lei, acordat pe o perioadă de ............, cod/coduri CAEN finanțare Sau– credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat pe o perioadă de ......., cod/coduri CAEN finanțare ............  +  Articolul 3Plafonul maxim al grantului(1) Beneficiarul primește ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiții, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei (2022/C 131 I/01) Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, modificată și completată precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro per întreprindere, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 75.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 62.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ............ lei, compus din:– comision de risc, în valoare de maximum ........... lei;– comision de administrare, în valoare de maximum ........... lei;– dobândă*1), în valoare de maximum .......... lei. *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni de la acordarea creditului.(5) Componenta de dobândă și componenta de comision de administrare se virează de către Ministerul Finanțelor (MF) trimestrial, în contul F.G.C.R., pe baza Deciziei de Plată a sumelor de virat în contul FGCR, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL INVEST.(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.G.C.R. virează instituției de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia și până la 31 ianuarie 2024, inclusiv.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile părților4.1. F.G.C.R.- administratorul schemei de ajutor de stat:a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;b) va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;c) are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situația constatării nerespectării prevederilor acordului de finanțare și schemei privind ajutorul de stat.4.2. Beneficiarul:a) se obligă să accepte și să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate;c) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 500.000 euro pe întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 62.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 75.000 euro pe întreprindere.4.3. Finanțatorul:a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru destinația din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantareb) nu va autoriza trageri din creditul acordat în cadrul schemei, prevăzut la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene/refinanțări;c) se obligă să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în termenul solicitat.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 6Răspundere Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației specifice Componentei RURAL INVEST și ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 7Clauza de confidențialitate7.1. În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.7.2. Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanțare și să nu utilizeze vreo în formație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.7.3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 8Modificarea acordului8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de toate părțile, care face parte integrantă din acord.8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și până la 31 ianuarie 2024, inclusiv, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor de stat și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional.  +  Articolul 9Revocarea acordului de finanțare9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții instituției de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziție declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul ori au schimbat destinația acestuia sau a creditului prevăzut la art. 2, acordul de finanțare se revocă.9.2. De asemenea, acordul de finanțare poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze F.G.C.R. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.9.3. În situațiile descrise la pct. 9.1 și 9.2, F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.9.5. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului și a prevederilor schemei de ajutor de stat.9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.  +  Articolul 10Cesiune Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.  +  Articolul 11Rezolvarea și soluționarea litigiilor(1) Prezentul acord se supune legislației românești în ceea ce privește rezolvarea și soluționarea litigiilor.(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 12Forța majoră(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.  +  Articolul 13Dispoziții finale Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui și intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2022.  +  Articolul 14(1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord. Prezentul acord a fost redactat și încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituția de credit și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai părților acordului. Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .................
  F.G.C.R.- S.A. - IFN
  .....................
  Finanțator,
  .....................
  Beneficiar,
  .....................
   +  Anexa nr. 2.8
  CONTRACT DE GARANTARE
  Nr. ..... din data de ......
  Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022, și în baza prevederilor Procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului pentru Componenta RURAL INVEST și a Convenției de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, între:1. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, împuternicit conform O.U.G. nr. 99/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ......., reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.G.C.R.;2. Instituția de credit .........., prin Centrala/Sucursala/Agenția .........., cu sediul în localitatea .........., str. ........ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............, telefon: ........., e-mail: ........., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ..... și în Registrul bancar cu nr. ....., cod unic de înregistrare: ........., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de ........., și dl/dna ........., în calitate de ........., având contul bancar nr. ......... deschis la ........., denumită în continuare finanțator, și3. Beneficiarul ..........., cu sediul social în localitatea .........., str. ........ nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............, telefon .........., e-mail: .............., înregistrat la Registrul Comerțului/Registrul Soc. Agricole/etc. Cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........., reprezentat de .........., CNP/CUI ........, în calitate de ........., cont bancar nr. ......... deschis la ............., denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiții  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1.1 Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, și asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar;b) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai componentei care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, astfel cum sunt definite la lit. c), d) și e);c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai Componentei RURAL INVEST care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai Componentei RURAL INVEST respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - beneficiarii eligibili ai componentei care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro;f) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului Componentei RURAL INVEST cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%.j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Componentei RURAL INVEST a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;k) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;l) comision de risc - Comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.m) comision de administrare - suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.q) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2.1(1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea proporțională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituția de credit în cadrul Componentei RURAL INVEST.(2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții este în valoare de ...... lei și se acordă Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Componentei RURAL INVEST.(3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții cu destinația ...... se acordă prin Contractul de credit nr. ....din data de ....... pe termen de ...... luni, cu scadență la data de ........ și cu o perioadă de grație ..... (în cazul investițiilor).(4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/coduri CAEN finanțare .........(5) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror altor credite.  +  Articolul 2.2(1) Valoarea maximă a garanției de stat este de .......lei, reprezentând ..........% din valoarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit.(2) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 2.3(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanțiile prevăzute în contractul de credit.(2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. e) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, în cazul creditelor de investiții.  +  Articolul 2.4 În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.  +  Capitolul III Comisionul de risc și comisionul de administrare  +  Articolul 3.1 Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 3.2 Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Capitolul IV Obligațiile părților  +  Articolul 4.1 Beneficiarul se obligă:a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit și eventualelor acte adiționale la acesta;b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau pentru refinanțarea oricăror altor credite;c) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;d) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit MF la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;e) să prezinte instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, se instituie și ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;h) să plătească dobânzi și penalități de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.  +  Articolul 4.2 Finanțatorul se obligă:a) să verifice, la aprobarea finanțării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST;b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinațiile din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat în acordul de finanțare;c) să verifice destinația creditelor pentru realizarea de investiții și să urmărească utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție;d) să asigure respectarea obligației Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;e) să acorde finanțările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire;f) să acorde finanțările aferente creditelor de investiții în cadrul Componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire;g) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare și două exemplare ale Acordului de finanțare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa ftps ...... sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST, respectiv componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF beneficiarilor în cadrul Componentei RURAL INVEST;i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenția de garantare și plată a granturilor;j) să solicite și să obțină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite;k) să mențină condițiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componentei RURAL INVEST;l) să solicite beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator;m) să asigure o perioadă de grație de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST;n) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. q) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.G.C.R.;o) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022 și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.  +  Articolul 4.3 F.G.C.R. se obligă:a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanției și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de Finanțator și potrivit reglementărilor proprii și normelor metodologice;c) să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;d) să monitorizeze garanțiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor Convenției de garantare și plată;e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile Convenției de lucru cu finanțatorul și ale prezentului contract de garantare;f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor, precum și/sau a nerespectării prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;h) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului;i) să comunice Finanțatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, debitorului - beneficiar al finanțării garantate, precum și spre știință instituției de credit. Înscrisul se va comunica prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății;k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanței în condițiile legii, următoarele documente:– înscrisul prevăzut la litera j) de mai sus;– dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR , din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;– contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original;– extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Componenta RURAL INVEST, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncționalități tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața Beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web;m) să soluționeze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanțatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, dacă este cazul;o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul Componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, sau la data plății garanției, după caz, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., dacă este cazul;p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanța;q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară;r) să emită, la solicitarea instituției de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții colaterale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL INVEST și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;s) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de MF;t) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor Componentei RURAL INVEST pentru înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate.  +  Capitolul V Descrierea și constituirea garanțiilor accesorii  +  Articolul 5.1(1) Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la OUG nr. 99/2022, beneficiarul finanțării/terții garanți constituie în favoarea statului român prin MF, precum și a Finanțatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanții, după caz:a) ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor pentru investiții (se va descrie bunul ipotecat);b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL INVEST la instituția de credit finanțatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru (se vor menționa conturile beneficiarului);c) alte garanții, după caz (se va descrie garanția).(2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează Finanțatorul să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale prevăzute la alin. (1) și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, precum și a ipotecii legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor de investiții.(3) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. q) din convenția de garantare și plată a granturilor se efectuează de către Finanțator în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.G.C.R. Pentru formalitățile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a garanțiilor colaterale, Finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al F.G.C.R.(4) În cazul în care se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțată prin Componenta RURAL INVEST, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcției finalizate.(5) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz.(6) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția finanțatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.  +  Capitolul VI Plata garanției  +  Articolul 6.1 În cazul în care Beneficiarul Componentei RURAL INVEST nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.G.C.R., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.  +  Articolul 6.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanției.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Componenta RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL INVEST, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției.(5) Plata garanției se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată vizată cu "bun de plată", în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plății.(7) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (6), F.G.C.R. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin postă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (6).(8) În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(9) Anunțul prevăzut la alin. (8) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia.(10) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(11) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 7.1 Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract și legislației corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 8.1 Orice neînțelegere apărută între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al M.F.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 9.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.  +  Articolul 9.2 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.  +  Articolul 9.3 Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situații:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție / data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin Anexa nr. 2.3 la Convenția de garantare și plata în luna de raportare.  +  Articolul 9.4 Prezentul contract de garantare este valabil până la data de .........., sub rezerva dispozițiilor art. 9.3.  +  Articolul 9.5 Dispozițiile prezentului contract se completează cu cele din legislația generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 99/2022.  +  Articolul 9.6 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.  +  Articolul 9.7 Părțile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanției acordate prin prezentul contract, Finanțatorul, fără a solicita consimțământul Beneficiarului, să urmeze instrucțiunile prin care organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului. Prezentul contract a fost redactat și încheiat astăzi, ..........., în cel puțin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanțator*1) și Beneficiar și două pentru F.G.C.R. *1) În situația în care asupra activului finanțat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanțator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.
  F.G.C.R. - S.A. - IFN
  ...............
  Finanțator,
  ...............
  Beneficiar,
  ...............
   +  Anexa nr. 2.9
  ÎNȘTIINȚARE CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA
  la garanția acordată în cadrul
  Componentei RURAL INVEST
  Finanțatorul, prin ........., cu sediul în localitatea ........., str. ............. nr. ...., județul/sectorul ............, înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ...., cod unic de înregistrare ........, telefon ......., fax ........, e-mail ......, reprezentat de ........, în calitate de ........, și de ........, în calitate de .........., informează FGCR cu privire renunțarea la garanția acordată în baza contractului de garantare nr. ....... pentru beneficiarul .........., CUI ......., înregistrat la registrul comerțului ............, întrucât beneficiarul nu a semnat Contractul de garantare și acordul de finanțare. Atașăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum și pe cele ale acordului de finanțare. Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna ............, funcția ......., tel. ...., e-mail ............
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  ................
   +  Anexa nr. 2.10
  SOLICITARE DE RADIERE*1)
  A IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE ÎN
  FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL
  COMPONENTEI RURAL INVEST
  *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere.Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ..../......1. Finanțatorul ..........., prin Sucursala/Agenția ........., cu sediul în localitatea .........., str. .... nr. ...., județul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ...., cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ......., e-mail ........, reprezentat de ........., în calitate de ......, și de ........, în calitate de ......, solicită F.G.C.R. acordul pentru radierea ipotecii legale și convenționale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ..../...... , încheiat cu Beneficiarul ..........., înregistrat la registrul comerțului cu nr. J.../....../....., cod unic de înregistrare ........, ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .............. județul/sectorul ............3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. ...................4. Data rambursării integrale a creditului garantat: .......5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ...... lei6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:– extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului și suma rambursată;– contractul de garantare;– extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.7. Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna ........, funcția ........., tel ....., e-mail ..........
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  ...............
   +  Anexa nr. 2.11
  ACORD*1)
  PRIVIND RADIEREA IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE
  ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL
  COMPONENTEI RURAL INVEST
  *1) Forma acordului va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere. Către Finanțator:.............. Beneficiar .............. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ........ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitate ........... județ/sector .............. sau Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R. ...... Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. .../.... înregistrată la F.G.C.R. cu nr. ....., în conformitate cu art. 7.12 din convenția de garantare și plata vă transmitem acordul F.G.C.R., exprimat în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor, în ceea ce privește radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I sau rang secund, după caz, instituit în baza Contractului de garantare nr. ....., Beneficiar ........ înregistrat la registrul comerțului cu nr. J... / ... / ...., cod unic de înregistrare ........., deoarece creditul acordat de Finanțator prin Componenta RURAL INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat. Pentru bunurile imobile formalitățile de radiere a ipotecii legale și a interdicțiilor prevăzute de lege se vor realiza în condițiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. și unul pentru Finanțator.
  F.G.C.R.
  Persoane autorizate,
  ..............
   +  Anexa nr. 2.12CUNOAȘTEREA CLIENTELEIA. Informații referitoare la verificările efectuate de instituția finanțatoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului– A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat societății comerciale, asociaților și administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale instituției financiare? Da [] Nu []– Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării? ....................................– A fost identificat, la nivelul instituției de credit, beneficiarul real al societății debitoare, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019? În caz afirmativ, vă rugăm să ne transmiteți datele de identificare ale acestuia: .................................... ....................................– Asociații/administratorii potențialului beneficiar al garanției de stat au rezidența sau provin din jurisdicții necooperante în scopuri fiscale ? În caz afirmativ, vă rugăm să precizați jurisdicția asociată fiecărei persoane aflată într-o astfel de situație: .................................... ....................................– A fost verificată societatea comercială și asociații/administratorii acesteia pe listele de sancțiuni internaționale? Da [] Nu []B. Informații referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiillor fiscale1. Potențialul beneficiar al garanției de stat în calitate de persoana juridică precum și asociații și administratorii acesteia intră sub incidența prevederilor prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2011/16 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, așa cum a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța nr. 5/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare? Da [] Nu []2. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituția de credit a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) formularul de raportare aprobat prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 1029/2020? Da [] Nu []3. Potențialul beneficiar al garanției de stat în calitate de persoana juridică precum și asociații și administratorii acesteia intră sub incidența prevederilor prevederile Directivei (UE) modificarea Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal- Standardul Comun de Raportare - transpusă în România prin intermediul Codului de Procedură Fiscală. (CRS)? Da [] Nu []4. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituția de credit:– A identificat rezidența fiscală a societății sau asociaților/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizați rezultatul identificării. .................................. .................................. ..................................– A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză? Da [] Nu [] Certificăm, prin prezenta, că au fost verificate/comunicate, după caz, atât informațiile referitoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cât și informațiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiillor fiscale În cadrul procesului de monitorizare a utilizării creditului FGCR își rezervă dreptul de a solicita instituției finanțatoare, pentru beneficiarii incluși în eșantion, elementele probatorii ale răspunsurilor formulate în prezentul document.
  Finanțator,
  Persoane autorizate (nume și prenume)
  Data completării
   +  Anexa nr. 3Ministerul Finanțelor Nr. ..../.... F.G.C.R. I.F.N. S.A. Nr. ..../......
  CONVENȚIE
  privind implementarea componentei RURAL INVEST
  Încheiată în temeiul art. 11 alin. (1) din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, între: Ministerul Finanțelor, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, B-dul. Libertății nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..........., în calitate de ............, denumit în continuare MF, și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, cu sediul social în municipiul București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/3050/1994, Cod Unic de Înregistrare 5439903, înregistrat în Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41-090173/2007, Registrul Special BNR nr. RS-PJR-41-090029/2007, reprezentat de ..........., în calitate de ...... și de ........., în calitate de .........., denumit în continuare FGCR. În scopul derulării Componentei RURAL INVEST părțile convin încheierea prezentei convenții de implementare, în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul I Obiectul convenției  +  Articolul 1 Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat FGCR de către MF, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanțiilor și acordarea granturilor prevăzute în Schema de ajutor de stat și componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022.  +  Articolul 2(1) Componenta RURAL INVEST, denumit în continuare Componentă, este un program multianual de susținere a beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare, în contextul crizei provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.(2) Componenta constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul Componentei RURAL INVEST pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 10.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a) - c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăși pe beneficiar 5.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a) - c), care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare; saub) 50% din cheltuielile cu energia din cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou înființate care nu dețin evidențe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcționare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare.c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potențialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi majorat astfel încât să acopere nevoile de lichidități de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor și pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al UAT-urilor care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor. Justificarea constă în faptul că beneficiarul își desfășoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) și de partenerii săi internaționali, precum și de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanțurilor de aprovizionare sau în plăți restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creșteri de prețuri la anumiți factori de producție sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanțat nevoile de lichidități prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepția situației în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factura la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.(3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, în limita uneia dintre condițiile care reprezintă valoarea cea mai mare dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a) - c).(4) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.(5) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.(6) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Componentei RURAL INVEST, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 18 de luni pentru rambursarea principalului.(7) Pentru creditele prevăzute la alin. (2), MF plătește din bugetul Ministerul Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, granturile acordate beneficiarilor, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții pe o perioadă de maxim 12 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100%, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 500.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 75.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 62.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare.(8) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (7) este implementată de către M.F., prin FGCR, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată FGCR prin efectul legii.  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 7 alin. (1) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, prin prezenta convenție FGCR este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit beneficiarilor eligibili în cadrul Componentei RURAL INVEST, care respectă prevederile procedurii de implementare a Programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în cadrul Componentei RURAL INVEST.(2) Valoarea garanției de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul creditelor de investiții și a creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare.  +  Articolul 4(1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din:a) rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);b) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății garanției, , prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul.(2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat. Pentru garanțiile acordate de F.G.C.R., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:– la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;– la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață și întreprinderilor mari.c) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componentei RURAL INVEST. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, până la data plății garanției, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., după caz. În cazul renunțării la garanție*3) comisionul de administrare se restituie M.F., dacă creditul nu a fost utilizat. *3) În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare Pentru anul 2022 se aproba nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției. Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subprogramului este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.(2) Subvențiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL INVEST prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate de FGCR cu instituțiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.(3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de către FGCR, în numele și în contul statului, pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul Componentei RURAL INVEST, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de FGCR și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condițiile legii.  +  Capitolul II Conținutul mandatului  +  Articolul 5 M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:a) să propună Guvernului plafonul garanțiilor care pot fi emise conform Programului;b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanțelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.03.2020, cu modificările ulterioare și al comisionului de administrare cuvenit FGCR datorat de beneficiarul Componentei RURAL INVEST;c) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanției și a addendumului, dacă este cazul, transmise de FGCR conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanției din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanției de stat, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;d) să transmită FGCR dovada efectuării plății valorii de executare a garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății;e) să transmită FGCR eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;f) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 6 FGCR, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:a) să publice pe pagina oficială web a FGCR lista cu instituțiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta Convenție de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condițiile Componentei RURAL INVEST;b) să încheie convenții de garantare și de plată a granturilor cu instituțiile de credit participante în cadrul Componentei RURAL INVEST, conform modelului standard aprobat;c) să predea M.F. o copie certificată a convenției de garantare și de plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;d) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin procedura de implementare a Componentei RURAL INVEST, pe baza documentelor și informațiilor furnizate de instituția de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;e) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituțiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informațiilor furnizate de acestea și în funcție de tipul modificării și a analizei situației economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii și convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;f) să notifice instituției de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanției și să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc;g) să semneze și să transmită instituției de credit exemplarele originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare, în funcție de numărul semnatarilor;h) să organizeze evidența contractelor de garantare valabile;i) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor convenției de garantare și plată a granturilor;j) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poștei electronice, situația garanțiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. i) utilizând formularele din anexele nr. 3.2, 3.3, 3.4 și 3.5 la prezenta convenție;k) să aprobe cererea de plată a garanției numai în condițiile prevăzute în convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit și în contractele de garantare încheiate cu instituțiile de credit și cu beneficiarii;l) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;m) să comunice M.F. addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării acestuia, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;n) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85- a zi calendaristică de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată transmise de instituția de credit și să comunice decizia de revocare instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;o) să restituie instituției de credit cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile de restanță la plata principalului sau la solicitarea instituției de credit;p) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl comunice debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea M.F. și instituției de credit prin poștă electronică;q) să publice pe pagina oficială web a FGCR anunțurile în care se menționează că au fost emise titluri de creanță bugetară pe numele debitorilor;r) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare sau după caz, în termen de 15 zile de la data afișării anunțului referitor la înscrisul prevăzut la lit. r) pe pagina oficială web a FGCR, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanțării garantate sau, după caz, extrasul din consultarea paginii de internet a FGCR din care rezultă efectuarea procedurii de afișare, însoțite de contractul de garantare și actele adiționale încheiate la acesta, după caz, în original, și de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară;s) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanțelor;t) să țină o evidență a garanțiilor acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;u) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa la O.U.G. nr. 99/2022, precum și a garanțiilor colaterale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;v) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.w) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;y) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor;x) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Componentei RURAL INVEST, solicitate de M.F.;z) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc și să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanței, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidență fiscală, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor.aa) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor Componentei RURAL INVEST pentru înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate.  +  Articolul 7 M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligații:a) să vireze trimestrial în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării Deciziei de plată la Registratura generală a MF, subvenția aprobată de administratorul schemei, în contul deschis de FGCR și înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul FGCRb) să transmită FGCR și instituției de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;c) să informeze FGCR despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care FGCR este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1);  +  Articolul 8 FGCR, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuțiilor delegate, are următoarele obligații:a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul, data epuizării bugetului total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu și să păstreze documentația timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;d) să transmită Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;e) să încarce în Regis