HOTĂRÂRE nr. 4 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează şi funcţionează prin reorganizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteza pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate; c) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; d) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 5Conducerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se exercită de către ministru.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege ministrul muncii şi solidarităţii sociale reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 8Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat. Funcţiile de ministru şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.  +  Articolul 9Secretarii de stat exercita atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 10În cazul în care ministrul muncii şi solidarităţii sociale nu îşi poate exercita, din diferite motive, atribuţiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atribuţii.  +  Capitolul 2 Structuri şi atribuţii  +  Articolul 11Structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 12În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 11, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere.  +  Articolul 13Atribuţiile direcţiilor generale şi ale direcţiilor, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulament de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 14În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul forţei de muncă şi veniturilor salariale:1. elaborează politici, programe şi planuri naţionale în domeniile ocupării, formării profesionale şi egalităţii de sanse pe piaţa muncii, prin colaborare cu ministere şi cu alte organe centrale cu sarcini şi atribuţii pe piaţa muncii, şi exercită controlul asupra infaptuirii acestora de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;2. elaborează programe de ocupare şi formare profesională pentru integrarea în munca a persoanelor defavorizate;3. elaborează şi avizează proiecte de acte normative în domeniile ocupării, formării profesionale, promovării egalităţii de sanse pe piaţa muncii şi circulaţiei internaţionale a forţei de muncă;4. realizează şi actualizează, împreună cu alte ministere şi cu instituţii de specialitate, Clasificarea ocupatiilor din România, ţinând seama de schimbările în structura economică şi socială a tarii şi de cerinţele alinierii României la standardele internaţionale;5. coordonează şi controlează activitatea de ocupare a forţei de muncă în străinătate;6. acreditează, îndrumă şi controlează activitatea agenţilor de recrutare şi plasare a forţei de muncă în străinătate;7. promovează programe, propune acorduri şi implementeaza proiecte de colaborare internationala în domeniile ocupării, formării profesionale a forţei de muncă şi egalităţii de sanse pe piaţa muncii şi atrage surse de finanţare a acestora;8. eliberează permise de muncă străinilor pentru încadrarea în munca în România, în condiţiile legii; gestionează sumele încasate din comisioanele percepute de la titularii de permise de muncă;9. fundamentează proiectul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;10. stabileşte anual indicatorii sociali şi nivelul acestora, în baza cărora se elaborează programul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;11. urmăreşte, pe baza rapoartelor trimestriale şi anuale, execuţia bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi realizarea programului anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;12. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din sectorul bugetar şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu;13. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;14. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia preţurilor de consum;15. elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protecţie a angajaţilor;16. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare;17. colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în domeniul veniturilor salariale;18. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.B. În domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale:1. elaborează şi avizează proiectele de acte normative în domeniu;2. elaborează politici şi programe în colaborare cu alte ministere şi organe centrale;3. exercita controlul asupra implementarii politicilor şi programelor de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;4. fundamentează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza propunerilor Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;5. urmăreşte periodic, pe baza rapoartelor primite de la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat;6. avizează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, întocmită de Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale.C. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale:1. coordonează sistemul naţional de asistenţa socială;2. iniţiază proiecte de acte normative şi urmăreşte aplicarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale privind familia, copilul, persoanele varstnice, persoanele cu deficiente;3. evalueaza la nivel naţional programele de asistenţa socială şi propune strategia în domeniu pe baza analizei indicatorilor sociali;4. iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea unor programe de servicii sociale în colaborare cu administraţia publică locală, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile;5. coordonează metodologic activitatea instituţiilor specializate care asigura servicii de asistenţa socială, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;6. asigura plata ajutoarelor, a alocaţiilor familiale şi a altor drepturi băneşti de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare;7. acorda subvenţii, în condiţiile prevăzute de lege, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială;8. acreditează asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, potrivit legii;9. dezvolta programe în parteneriat cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul asistenţei sociale;10. administrează şi gestionează Fondul naţional de solidaritate, instituit în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate.D. În domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca:1. elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca şi urmăreşte aplicarea acestora;2. elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind securitatea şi sănătatea în munca;3. coordonează activitatea sistemului de certificare a calităţii din punct de vedere al securităţii muncii şi al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protecţie a muncii şi al echipamentelor individuale de lucru;4. elaborează şi avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;5. elaborează politici şi strategii pentru funcţionarea eficienta a sistemului de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;6. aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7. desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în munca, asigura elaborarea şi editarea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, afişe şi alte publicaţii în acest domeniu şi avizează materiale în acest scop;8. stabileşte politici de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, bazate pe factorii mediului de muncă;9. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind contractul colectiv de muncă.E. Alte domenii de activitate:1. examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordanţei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;2. pregăteşte, elaborează, negociaza şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;3. contribuie la iniţierea şi formularea de propuneri în domeniul sau de activitate privind orientările de baza referitoare la ansamblul acţiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României;4. coordonează elaborarea rapoartelor la convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România;5. asigura actualizarea anuală a Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană cu progresele înregistrate în pregătirea pentru aderare, în domeniul muncii, asigurărilor şi asistenţei sociale;6. cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte instituţii pentru realizarea activităţilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;7. asigura participarea experţilor desemnaţi din cadrul ministerului la lucrările grupurilor de lucru ale Comitetului interministerial pentru integrare europeană, precum şi la alte activităţi legate de acest proces;8. colaborează cu partenerii sociali - patronat, sindicate - pentru o informare permanenta asupra solicitărilor acestora;9. consulta partenerii sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;10. organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi imbunatatire a legislaţiei muncii;11. efectuează studii, analize şi documentari privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative privind legislaţia muncii;12. elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate;13. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit legii;14. îndeplineşte activităţi de audit intern în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;15. editează buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;16. realizează coordonarea relatiei Guvernului cu partenerii sociali - patronat, sindicate -, astfel încât să poată fi asigurata o informare permanenta asupra solicitărilor acestora, în vederea analizarii posibilităţii soluţionării lor împreună cu celelalte ministere;17. exercita controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate;18. îndeplineşte orice atribuţii care îi sunt stabilite prin acte normative.  +  Articolul 15În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 16Ministrul muncii şi solidarităţii sociale propune şi numeşte, după caz, reprezentanţii Guvernului în toate structurile naţionale tripartite, conform legii.  +  Articolul 17Ministrul muncii şi solidarităţii sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 18Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 19 (1) Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, instituţie publică autonomă de interes naţional, organ al administraţiei publice centrale de specialitate, este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 20 (1) Secretarul general este funcţionar public de cariera şi se numeşte în funcţie prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (2) Funcţia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs în condiţiile legii. (3) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, indeplinind atribuţiile care îi sunt delegate de ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi actionand pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta. (4) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului sau încredinţate de ministrul muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 21 (1) Pe lângă ministrul muncii şi solidarităţii sociale funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Colegiul ministerului se întruneşte periodic sub preşedinţia ministrului muncii şi solidarităţii sociale, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este de 273 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului), din care 256 de posturi finanţate de la bugetul de stat, 15 posturi finanţate din Fondul naţional de solidaritate şi 2 posturi finanţate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele încasate potrivit Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu încadrarea în cheltuielile prevăzute cu aceasta destinaţie din veniturile extrabugetare. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Până la preluarea personalului din minister de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale posturile corespunzătoare vor fi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. (4) Personalul prevăzut la alin. (3) îşi păstrează nivelul de salarizare din luna decembrie a anului 2000. (5) Personalul care desfăşoară activităţi specifice din domeniul asigurărilor sociale din structura direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială, care urmează să fie preluat la casele teritoriale de pensii, precum şi personalul Oficiului Central de Plata a Pensiilor, care urmează să fie preluat de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, îşi păstrează, până la preluare, nivelul de salarizare din luna decembrie a anului 2000, salariile acestora fiind finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. (6) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) şi (5), în limita căruia se face finanţarea din bugetul asigurărilor sociale de stat, este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2000.  +  Articolul 23Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se face în condiţiile legii. (3) Principalele atribuţii, sarcini şi raspunderi ale instituţiilor subordonate ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (4) Repartizarea numărului maxim de posturi ale instituţiilor subordonate ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (5) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale instituţiilor subordonate ministerului se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 25În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va aplica măsurile de restructurare în instituţiile şi unităţile subordonate.  +  Articolul 26Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi pentru unităţile subordonate, care se stabileşte potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1    Numar maxim de posturi = 273    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├──────────────────┤                             │ CABINET MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │                                       │                                       │┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ COLEGIUL MINISTERULUI ├─────────┼──────────────┤ Direcţia juridică │└────────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ├─────────┼──────────────┤ Direcţia audit intern ││ INVESTIŢII ŞI FINANŢARE │ │ │ şi control financiar │├──────────────┬─────────────┤ │ │ propriu*) ││ Direcţia │ Direcţia │ │ └────────────────────────┘│ investiţii │ buget │ ││ şi patrimoniu│ finanţare │ │ ┌───────────────────────┐└──────────────┴─────────────┘ │ │ Direcţia coordonare │┌────────────────────────────┐ ├───────────────┤ proiecte cu finanţare ││ DIRECŢIA GENERALĂ ├─────────┤ │ externa ││ RESURSE UMANE │ │ └───────────────────────┘└────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐                                       │ │ Purtător de cuvânt │                                       ├────────────────┤ şi relaţii cu │                                       │ │ mass media**) │                                       │ └──────────────────────┘                                       │         ┌────────────────┬────────────┼───────────┬───────────────────┐         │ │ │ │ │┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴───────┐│ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT-│ │SECRETAR DE STAT │├─────────────────┤├────────────────┤ │ │ Preşedintele │ │ Preşedintele ││ Cabinet demnitar││Cabinet demnitar│ │ │ A.N.O.F.M. │ │ C.N.P.A.S. │└──────┬──────────┘└──────┬─────────┘ │ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤       │ │ │ │Cabinet demnitar │ │Cabinet demnitar │       │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘       │ │ │ | |       │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐       │ │ │ │Agenţia Naţionala│ │ Casa Naţionala │       │ │ │ │ pentru │ │ de Pensii şi │ ┌────┬┴───┐ ┌─────┬┴───┐ │ │Ocuparea Forţei │ │Alte drepturi de │┌┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ de Muncă │ │Asigurări Sociale││A ││ B ││ C │ │ D │ │ E ││ F │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘└──┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘└───┘ │                              ┌────────┴─────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                ┌──────┴────┬───────────┬───────┬─────┬──────┐                                │ │ │ │ │ │                             ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐                             │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │                             └──┬──┘ └──┬──┘ └─┬───┘ └───┘ └────┘ └───┘                                │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐                                ├┤g1│ ├┤h1│ ├┤i1│                                │└──┘ │└──┘ │└──┘                                │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐                                ├──┤g2│ ├─┤h2│ ├──┤i2│                                │ └──┘ │ └──┘ │ └──┘                                │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐                                └────┤g3│ └───┤h3│ └────┤i3│                                     └──┘ └──┘ └──┘A = Direcţia relaţii cu parlamentulB = Direcţia coordonarea relatiei guvernului cu patronatul şi cu societatea civilăC = Direcţia coordonarea relatiei guvernului cu sindicateleD = Direcţia armonizare legislativă cu legislaţia europeanăE = Oficiul pentru investitori străini şi autohtoni**)F = Direcţia acorduri şi relaţii internaţionaleG = DIRECŢIA GENERALĂ FORTA DE MUNCĂg1 = Direcţia ocuparea forţei de muncăg2 = Direcţia formare profesionalăg3 = Direcţia pentru egalitatea de sanse între bărbaţi şi femeiH = DIRECŢIA GENERALĂ ASIGURĂRI SOCIALE h1 = Direcţia pensiih2 = Direcţia alte drepturi de asigurărih3 = Direcţia bugetI = DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢA SOCIALĂi1 = Direcţia prestaţii şi servicii sociale i2 = Direcţia programei3 = Direcţia metodologieJ = Direcţia venituri salarialeK = Direcţia strategie indicatori sociali şi informaticaL = Direcţia securităţii şi sănătăţii în munca---------------- Notă *) Include şi corpul de control al ministrului. Notă **) Organizat la nivel de direcţie.  +  Anexa 2INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii SocialeA. În subordine:----------------I. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat (3.405 posturi):- Inspecţia Muncii, din care: a) aparatul propriu 239 posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă 3.166 posturi.II. Instituţii de asistenţa socială cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat (80 de posturi), din care:1. Căminul pentru persoane varstnice Alba Iulia;2. Căminul pentru persoane varstnice Sibiu.III. Unitate cu personalitate juridică finanţată integral din venituri extrabugetare:- Revista "Obiectiv".IV. Instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat (2.197 posturi), din care:1. direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti;2. Oficiul Muncii;3. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;4. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii.V. Activitate de specialitate finanţată din Fondul naţional de solidaritate, din cadrul direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti (150 posturi).B. În coordonare----------------I. Institute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti.II. Instituţii cu personalitate juridică, în coordonare metodologică, finanţate din venituri extrabugetare şi din bugetele locale:- căminele pentru persoane varstnice din judeţe şi din municipiul Bucureşti.-------------