HOTĂRÂRE nr. 8 din 4 ianuarie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Administraţiei Publice are personalitate juridică. (3) Ministerul Administraţiei Publice, minister de sinteza, asigura aplicarea strategiei şi Programului Guvernului în domeniul administraţiei publice locale şi monitorizează, în numele Guvernului, elaborarea şi aplicarea programelor de reforma de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 3Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale Ministerul Administraţiei Publice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor sectoriale de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul administraţiei publice centrale şi locale; b) de reglementare, având ca scop elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice din domeniul administraţiei publice locale, precum şi coordonarea elaborării de normative şi prescripţii tehnice în domeniul gospodăriei comunale şi stării civile, pe care le aproba; c) de reprezentare pe plan intern şi extern a statului român şi a Guvernului în domeniul administraţiei publice, precum şi a intereselor unor colectivităţi locale, la cererea acestora; d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea modului de aplicare a reglementărilor în domeniul administraţiei publice locale şi se stabilesc, după caz, măsurile legale pentru respectarea acestora; prin aceasta funcţie se asigura, de asemenea, buna funcţionare a instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa; e) de îndrumare, sprijin şi control al autorităţilor administraţiei publice locale şi al aparatului propriu al acestora în aplicarea corecta a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite de lege.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Administraţiei Publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. În domeniul administraţiei publice locale: a) elaborează, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale, studii şi programe pentru realizarea reformei în acest domeniu şi urmăreşte aplicarea acestora; b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul administraţiei publice locale, pe care le supune spre aprobare Guvernului, sau, după caz, pentru exercitarea iniţiativei legislative; susţine în faţa comisiilor permanente ale Parlamentului, precum şi în faţa plenului celor două Camere proiectele elaborate; c) analizează, în vederea definitivării, însuşirii şi supunerii spre adoptare, proiectele de acte normative elaborate de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de prefecţi; d) acorda sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora, în scopul aplicării uniforme a legislaţiei în vigoare, pentru interpretarea corecta a legilor şi hotărârilor Guvernului şi pentru realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii; îndrumările metodologice privind aplicarea unor acte cu caracter normativ emise de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale se transmit autorităţilor administraţiei publice locale de către emitent numai împreună cu Ministerul Administraţiei Publice; e) aproba, împreună cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale de resort, norme metodologice şi îndrumări obligatorii pentru îndeplinirea de către primari a atribuţiilor delegate; f) exercita, împreună cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale de resort, inclusiv cu serviciile publice descentralizate ale acestora, controlul cu privire la modul de îndeplinire de către primari a atribuţiilor delegate, stabilite de Legea administraţiei publice locale; g) elaborează, pe baza documentaţiilor tehnice întocmite de consiliile judeţene, şi supune spre aprobare Guvernului propuneri privind acordarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale; h) întocmeşte şi supune spre analiza Guvernului rapoarte cu privire la constatările făcute în cadrul controalelor tematice efectuate la primării şi la consiliile judeţene; elaborează şi propune Guvernului măsurile de ordin tehnico-legislativ pentru înlăturarea deficienţelor constatate; i) analizează stadiul de implementare în teritoriu a principiilor autonomiei locale şi descentralizării, de respectare a Cartei Europene a Autonomiei Locale şi a celorlalte documente adoptate de Congresul Puterilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei sau de alte organisme ale acestuia; elaborează şi supune spre aprobare, dacă este cazul, măsurile necesare de ordin legislativ; j) analizează raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti, şi propune Guvernului adoptarea de măsuri corespunzătoare, inclusiv de mediere a eventualelor divergenţe; k) elaborează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale de resort, propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea, prin referendum, a colectivităţilor locale interesate; tine evidenta unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localităţi componente ale acestora; l) organizează evidenta denumirii unităţilor administrativ-teritoriale şi a satelor şi localităţilor componente; elaborează, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri; m) organizează acţiuni de atragere a unor investiţii străine pentru colectivitatile locale; sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în demersurile lor referitoare la atragerea unor astfel de investiţii; n) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice la stabilirea corecta şi echitabila, în concordanta cu resursele existente şi cu solicitarile primite din teritoriu, a prevederilor bugetului de stat referitoare la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi la transferurile bugetare; o) coordonează activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectele de acte normative corespunzătoare; p) colaborează cu organele centrale de specialitate pentru crearea şi generalizarea sistemului informatizat integrat al administraţiei publice locale; r) iniţiază acţiuni de cooperare transfrontaliera şi acţionează pentru dezvoltarea iniţiativei autorităţii administraţiei publice locale în acest domeniu; sprijină autorităţile administraţiei publice locale în stabilirea şi derularea unor acţiuni de cooperare transfrontaliera, interregionala, de înfrăţire între localităţi, de asociere şi cooperare cu autorităţi similare din alte tari; în acest scop colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate; s) sprijină activitatea organizaţiilor neguvernamentale din administraţia publică locală; colaborează cu acestea pentru găsirea şi stabilirea de măsuri adecvate vizând soluţionarea problemelor locale, creşterea autonomiei administrativ-financiare şi a descentralizării; s) conlucreaza cu Ministerul Finanţelor Publice pentru stabilirea unor criterii obiective de repartizare pe localităţi a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat; urmăreşte modul de repartizare a unor astfel de sume de către consiliile judeţene şi propune adoptarea de măsuri pentru evitarea dezechilibrelor şi inechitatilor; t) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de relaţii cu publicul şi cu mass-media; t) asigura buna organizare şi desfăşurare a activităţii de formare şi perfecţionare a personalului din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene şi a celui din unităţi subordonate acestora; în acest scop colaborează şi sprijină activitatea instituţiilor de specialitate existente, atât prin programarea şi stabilirea tematicilor, cat şi prin asigurarea personalului de predare; u) tine evidenta la zi a aleşilor locali, pe categorii de funcţii, şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru completarea funcţiilor de demnitate publică devenite vacante; v) colaborează cu Ministerul de Interne pentru buna desfăşurare a activităţii gardienilor publici, a jandarmilor şi a poliţiei comunitare; elaborează şi supune spre aprobare măsuri legislative în acest domeniu, în scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor acestora.2. În domeniul monitorizarii reformei în administraţia publică centrala: a) avizează strategiile şi programele de reforma instituţională elaborate de ministere şi de celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care se supun spre aprobare Guvernului; b) urmăreşte modul de aplicare a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reforma ale administraţiei publice centrale, elaborate pe baza Programului de guvernare; c) monitorizează procesul de restructurare a administraţiei publice centrale în conformitate cu prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlament, cu hotărârile Guvernului sau cu alte acte normative; prezintă informări semestriale Guvernului cu privire la stadiul realizării măsurilor de reforma în administraţia publică centrala; d) elaborează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe centrale de specialitate, proiecte de acte normative având ca obiect aspecte ale reformei în administraţia publică centrala; e) avizează proiectele de acte normative elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administraţia publică locală; f) analizează şi avizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale interesate, proiectele de acte normative şi alte reglementări din domeniul serviciilor publice; face propuneri Guvernului pentru simplificarea unor proceduri administrative; g) efectuează studii şi analize privind reforma în administraţia publică centrala şi prezintă Guvernului concluziile sale, împreună cu propuneri concrete de imbunatatire a activităţii şi de urgentare a aplicării măsurilor stabilite; h) negociaza şi încheie contracte de asistenţa de specialitate pentru realizarea programelor de reforma în domeniul sau de activitate, coordonează şi urmăreşte aplicarea acestora; i) asigura, împreună cu autorităţile publice centrale interesate, reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale în scopul promovării şi aplicării politicilor de reforma în administraţia publică centrala.3. În domeniul relaţiilor cu prefecturile şi cu serviciile descentralizate: a) realizează, în numele Guvernului, controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor şi aparatului prefecturilor; b) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale la elaborarea şi aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor publice descentralizate; c) elaborează şi prezintă Guvernului, pe baza rapoartelor întocmite de prefecţi şi cu sprijinul ministerelor şi al celorlalte organe centrale, informări periodice referitoare la situaţia şi evoluţia stării generale economice şi sociale a fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu privire la stadiul realizării Programului de guvernare în teritoriu; d) analizează ordinele şi celelalte acte emise de prefecţi şi, dacă este cazul, dispune modificarea, suspendarea sau anularea celor ilegale şi informează Guvernul; e) controlează modul de conlucrare dintre prefecţi şi autorităţile administraţiei publice locale şi face propuneri privind detensionarea unor eventuale neintelegeri sau încălcări ale principiului autonomiei locale; f) urmăreşte modul de organizare de către prefecţi a acţiunii de primire şi evidenta a actelor transmise de autorităţile administraţiei publice locale, în vederea exercitării controlului asupra legalităţii acestora; controlează modul de analiza a actelor supuse controlului, respectarea termenelor şi exercitarea căilor de atac; g) întocmeşte rapoarte pe baza constatărilor făcute cu ocazia unor controale la prefecturi, pe care le supune spre analiza Guvernului, împreună cu măsurile ce se impun; h) supune spre aprobare Guvernului structura organizatorică a aparatului tehnic de specialitate al prefecturii, precum şi numărul total al posturilor, cu precizarea numărului funcţiilor publice; defalcheaza pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, numărul de posturi aprobat de Guvern; i) aproba organizarea oficiilor prefecturale şi sediul acestora; j) asigura pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâri privind numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor şi subprefecţilor şi le supune spre aprobare Guvernului; k) analizează periodic, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale interesate şi cu prefectii, modul de derulare a raporturilor dintre prefecţi şi serviciile publice descentralizate şi propune măsuri pentru perfecţionarea acestora.4. În domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, în vederea punerii concrete în practica a obiectivelor Programului de guvernare din acest domeniu; b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din programul strategic şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru implementarea acestora; c) reprezintă interesele serviciilor de gospodărie comunală în raporturile cu structurile administraţiei publice centrale, cu regiile şi societăţile comerciale de interes naţional prestatoare de utilităţi pentru serviciile publice de gospodărie comunală, precum şi cu sindicatele şi patronatul; d) reprezintă interesele serviciilor publice de gospodărie comunală în raporturile cu structurile similare din alte tari şi cu cele existente la nivel comunitar, în vederea realizării cerinţelor de integrare în structurile comunitare; e) iniţiază şi asigura pregătirea condiţiilor de aplicare a unor programe cu finanţare externa în domeniul infrastructurii locale; monitorizează derularea acestora; f) elaborează proiectele de acte normative necesare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, în vederea creării unui cadru legislativ unitar, coerent, suplu şi eficient; g) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea atragerii de resurse din finanţări externe pentru derularea unor programe de introducere şi dezvoltare a alimentarilor cu apa, canalizari, modernizări de drumuri, pentru introducerea sau extinderea alimentarii cu gaze naturale în mediul rural, modernizarea infrastructurilor în mediul urban, extinderea transportului local, inclusiv a transportului şcolar; h) acorda sprijin şi asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în derularea acţiunilor de privatizare a serviciilor publice de gospodărie comunală; i) acorda sprijin şi asistenţa tehnica de specialitate pentru soluţionarea situaţiilor litigioase apărute în realizarea contractelor de concesionare şi privatizare a serviciilor publice de interes local; j) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectele de acte normative prevăzute în Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală şi acorda sprijin în teritoriu pentru corecta aplicare a acestora; k) aproba norme departamentale cu caracter tehnic, obligatorii pentru toţi prestatorii de servicii de gospodărie comunală; l) acorda sprijin pentru întocmirea şi derularea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor programe concrete de contorizari; m) analizează reglementările legale în vigoare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; n) acorda sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în finalizarea lucrărilor de defalcare a patrimoniului şi de inventariere a tuturor bunurilor din domeniul public şi privat de interes local; pregăteşte documentaţia necesară în vederea aprobării de către Guvern a inventarelor, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; o) acţionează pentru desfăşurarea activităţii regiilor autonome şi societăţilor comerciale de interes local, care prestează servicii publice către populaţie pe baze economice şi pe principiile economiei de piaţa; p) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia referitoare la avizarea de către autorităţile de reglementare a preţurilor şi tarifelor pentru utilitatile publice, urmărindu-se luarea în calcul a unor cote pentru dezvoltare şi modernizare; r) acţionează pentru echilibrarea relaţiilor contractuale dintre regiile autonome şi societăţile naţionale, pe de o parte, şi operatorii de servicii publice locale, pe de altă parte; s) sprijină extinderea creditului în finanţarea proiectelor de infrastructura, inclusiv prin înfiinţarea unei bănci a autorităţilor locale care să faciliteze investiţiile în acest domeniu, precum şi pentru atragerea capitalului privat; s) acorda sprijin autorităţilor administraţiei publice locale pentru dimensionarea corecta, în funcţie de necesitaţi şi de posibilităţi, a agenţilor economici prestatori de utilităţi publice, urmărindu-se reducerea cheltuielilor administrative şi de funcţionare; t) acţionează pentru transferul integral şi la timp al sumelor prevăzute în bugetul de stat şi în bugetele locale pentru regiile autonome şi societăţile comerciale de gospodărie comunală şi locativă, precum şi pentru cele de transport local de persoane; t) acţionează şi propune măsurile necesare pentru eliminarea intreruperilor în furnizarea energiei electrice şi termice şi a gazelor naturale pentru consumatorii casnici; u) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţa tehnica de specialitate, pentru asociaţiile de locatari şi de proprietari; v) elaborează norme tehnice şi normative cu caracter orientativ referitoare la administrarea locuinţelor sociale, a celor de intervenţie şi a celor de serviciu.5. În domeniul relaţiilor cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul: a) tine evidenta proiectelor de legi şi de ordonanţe ale Guvernului, elaborate de minister şi înaintate spre adoptare Parlamentului; b) urmăreşte circuitul proiectelor de legi elaborate de minister, la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi participa la dezbaterea acestora şi la întocmirea rapoartelor de specialitate; c) susţine proiectele de legi în plenul Camerelor Parlamentului, până la finalizarea acestora; d) tine evidenta interpelarilor şi intrebarilor formulate de senatori şi deputaţi, având ca obiect probleme din domeniile sale de activitate, şi asigura formularea şi comunicarea la timp a raspunsurilor, potrivit regulamentelor Camerelor; e) conlucreaza cu organizaţiile sindicale de ramura şi cu patronatul în vederea gasirii unor soluţii eficiente pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul serviciilor publice pentru populaţie; elaborează propuneri vizând restructurarea regiilor autonome şi societăţilor comerciale de interes local cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi pentru aşezarea pe principiile economiei de piaţa a relaţiilor dintre regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional şi unităţile de interes local specializate. Totodată acţionează pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului, pentru dezamorsarea unor situaţii care pot genera conflicte de muncă şi pentru soluţionarea, în condiţiile legii, a conflictelor de muncă declansate; f) colaborează cu organizaţiile sindicale ale funcţionarilor publici în vederea elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţa ale acestora; g) organizează, împreună cu patronatul şi cu sindicatele de ramura, consfatuiri, simpozioane şi alte asemenea manifestări având ca obiect dezbaterea unor probleme stringente ale domeniului şi elaborarea de măsuri corespunzătoare soluţionării acestora; h) colaborează cu patronatul pentru soluţionarea unor probleme privitoare la eficientizarea activităţii în domeniul gospodăriei comunale.6. În domeniul armonizării legislaţiei: a) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, planuri concrete de analiza a legislaţiei specifice, în vederea elaborării propunerilor pentru punerea acesteia de acord cu reglementările Comunităţii Europene în materie de administraţie publică; urmăreşte elaborarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a proiectelor noilor reglementări şi promovarea acestora în vederea dezbaterii şi aprobării; b) analizează, împreună cu organizaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale, legislaţia în vigoare în domeniile de competenţa ale acestora şi elaborează propunerile necesare pentru armonizarea acesteia cu reglementările comunitare şi ale Consiliului Europei; c) elaborează proiectele de acte normative necesare în vederea armonizării legislaţiei din domeniul administraţiei publice locale, asigura avizarea acestora de către autorităţile centrale şi locale interesate, le înaintează spre aprobare şi le susţine în faţa Parlamentului până la finalizare.7. În domeniul atragerii de investiţii străine: a) acţionează pentru atragerea de investiţii străine în beneficiul colectivităţilor locale; b) sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea atragerii de investitori străini, acordându-le consultanţa necesară şi participând efectiv la derularea negocierilor, la redactarea şi semnarea înţelegerilor; c) urmăreşte modul de derulare a investiţiilor atrase şi de îndeplinire a clauzelor convenite, propunand, dacă este cazul, măsuri corespunzătoare pentru respectarea înţelegerilor încheiate; d) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în contractarea de împrumuturi interne sau externe şi în constituirea de garanţii; e) acţionează în interesul colectivităţilor locale pentru acordarea unor fonduri din rezerva bugetară, în vederea executării şi finalizarii unor lucrări edilitare de stricta necesitate, în scopul ridicării gradului de civilizatie al localităţilor, în special pentru alimentare cu apa, canalizare, repararea drumurilor, a clădirilor publice şi iluminatul public.8. În domeniul managementului resurselor umane: a) acţionează pentru selectarea personalului din aparatul propriu, exclusiv pe criterii de competenţa; b) adopta măsurile necesare pentru eficientizarea activităţii personalului din administraţia publică; propune măsuri în vederea modernizării activităţilor de birou şi pentru înlăturarea birocratiei; c) organizează acţiuni de perfecţionare a personalului în ţara şi în străinătate şi de familiarizare a acestuia cu cerinţele în materie ale Comunităţii Europene; d) sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru aplicarea corecta a prevederilor Statutului funcţionarilor publici, pentru selectarea şi încadrarea personalului numai pe criterii de competenţa; e) acţionează pentru stabilitatea personalului din aparatul propriu al consiliilor locale, consiliilor judeţene şi al prefecturilor, pentru punerea acestuia la adapost de schimbările intervenite pe plan politic; f) sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru derularea unor acţiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, participând efectiv la acţiuni de instruire, de înţelegere şi aplicare corecta a legii.9. În domeniul alegerilor: a) elaborează şi prezintă spre aprobare propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale; b) elaborează şi supune spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, propunerile privitoare la finanţarea operaţiunilor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor; c) asigura buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor Colectivului tehnic central, inclusiv secretariatul acestuia; d) asigura dotarea tehnica şi materială a sediului Biroului Electoral Central; asigura personalul tehnic necesar în vederea bunei desfăşurări a activităţii acestuia; e) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri având ca obiect buna desfăşurare a alegerilor şi asigurarea logisticii necesare; f) urmăreşte şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea unor alegeri parţiale, determinate de dizolvarea, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau judeţene ori de vacantarea unor posturi de primari; g) elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei electorale; întocmeşte proiectele de acte normative necesare, le supune spre adoptare Guvernului sau, după caz, pentru exercitarea dreptului de iniţiativa legislativă; susţine în faţa comisiilor permanente şi a plenului celor două Camere ale Parlamentului proiectele elaborate, până la finalizarea acestora; h) elaborează, împreună cu Ministerul Justiţiei, propuneri pentru înfiinţarea Biroului Electoral Central permanent.10. În domeniul serviciilor comunitare pentru evidenta persoanelor: a) organizează şi asigura evidenta informatizata centralizata a persoanelor; b) îndrumă şi controlează, împreună cu Ministerul de Interne, acţiunea de organizare de către consiliile judeţene, municipale şi orăşeneşti a evidentei persoanelor; c) îndrumă şi controlează activitatea de întocmire, eliberare şi evidenta a cărţilor de identitate; dispune măsurile necesare pentru urgentarea acţiunii de preschimbare a buletinelor de identitate şi înlocuire a acestora cu cărţile de identitate; d) sprijină unităţile de evidenta a populaţiei din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în acţiunea de întocmire a listelor electorale permanente, precum şi de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegator; controlează desfăşurarea ritmica, la termenele legale, a acţiunii de reactualizare a listelor electorale permanente, potrivit reglementărilor existente, precum şi îndeplinirea obligaţiei de comunicare între autorităţile competente a schimbărilor intervenite în statutul unei persoane şi de operare a acestor schimbări în listele electorale permanente; e) iniţiază acţiuni de verificare cu privire la modul de păstrare de către cetăţeni a cărţilor de alegator; f) aproba norme tehnice obligatorii privind întocmirea, eliberarea şi evidenta documentelor de identitate; g) adopta norme tehnice cu privire la desfăşurarea activităţii de stare civilă şi asigura aplicarea uniforma pe întreg teritoriul tarii a prevederilor acestora şi a altor reglementări legale în materie; h) elaborează şi supune Guvernului propuneri, inclusiv de ordin legislativ, privind perfecţionarea activităţii de stare civilă; i) controlează modul de desfăşurare a activităţii de stare civilă, dispunând măsuri obligatorii pentru primar; j) organizează acţiuni de instruire, împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale, a ofiţerilor de stare civilă şi a persoanelor cărora le sunt delegate astfel de atribuţii; k) elaborează, împreună cu Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice şi cu Ministerul de Interne, propuneri pentru îmbunătăţirea şi simplificarea formularisticii utilizate în activitatea de stare civilă.11. În domeniul activităţii de paşapoarte: a) îndrumă şi controlează activitatea de eliberare şi evidenta de către serviciile comunitare specializate din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a paşapoartelor simple şi a altor acte de călătorie în străinătate, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; b) elaborează şi supune spre aprobare propuneri privind perfecţionarea normelor legale în domeniu, urmărind compatibilizarea acestora cu reglementările existente pe plan european, în vederea uniformizarii procedurilor şi condiţiilor de trecere a frontierei.12. În domeniul serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenta (incendii, inundaţii, cutremure etc.): a) coordonează activitatea de elaborare a măsurilor necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase şi ale catastrofelor de orice fel; în acest scop colaborează cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu Ministerul de Interne şi cu Ministerul Apărării Naţionale; b) urmăreşte aplicarea în teritoriu a măsurilor stabilite, executarea şi întreţinerea în buna stare a lucrărilor specifice; c) asigura elaborarea normelor tehnice de prevenire a efectelor distructive ale fenomenelor naturale şi ale catastrofelor şi participa la organizarea şi derularea de acţiuni vizând însuşirea acestora de către cetăţeni; d) sprijină şi îndrumă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenta (incendii, inundaţii, cutremure etc.); e) exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi acorda asistenţa tehnica de specialitate în acest domeniu; f) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în organizarea unor formaţiuni complexe pentru situaţii de urgenta, dotarea acestora cu tehnica necesară şi instruirea personalului; g) asigura atenţionarea din timp a autorităţilor locale şi a populaţiei cu privire la iminenta producerii unor fenomene naturale periculoase şi emite îndrumările necesare, specifice pentru fiecare dintre acestea; h) urmăreşte să fie proiectate şi executate adaposturi pentru populaţie şi alte obiective specifice; controlează modul de întreţinere şi păstrare a acestora în stare permanenta de utilizare, precum şi dotarea lor potrivit normativelor existente; în acest scop colaborează cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu institutele de proiectare şi cu autorităţile administraţiei publice locale; i) organizează acţiuni de instruire periodică a sefilor serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenta, precum şi a altor persoane cu atribuţii în acest domeniu.13. În domeniul cadastrului general: a) îndrumă şi controlează activitatea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie; b) urmăreşte modul de derulare a acţiunii de introducere pe întreg teritoriul tarii a evidentei imobiliare prin cadastrul general; c) dispune măsurile necesare pentru urgentarea finalizarii acţiunii de introducere a cadastrului general; d) face propuneri Guvernului pentru asigurarea fondurilor şi logisticii necesare în vederea introducerii cadastrului; e) elaborează şi supune spre aprobare măsuri concrete pentru îmbunătăţirea reglementărilor în domeniu şi simplificarea procedurilor; f) prezintă informări Guvernului cu privire la stadiul acţiunii de introducere a cadastrului.14. În domeniul funcţiei publice: a) analizează proiectele de acte normative elaborate de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi le supune spre aprobare Guvernului; b) analizează şi aproba normele cu caracter tehnic şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici conform competentelor ce îi revin potrivit legii; c) controlează îndeplinirea de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici a funcţiilor şi atribuţiilor stabilite prin lege şi prin hotărârea de organizare şi funcţionare a acesteia. (2) Ministerul Administraţiei Publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări încredinţate de primulministru.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Administraţiei Publice preia, în vederea aducerii la îndeplinire, toate atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare pentru Ministerul Funcţiei Publice, precum şi atribuţiile aferente activităţilor pe care le va prelua de la alte autorităţi publice centrale, potrivit legii. (2) Ministerul Administraţiei Publice poate întocmi şi derula proiecte şi programe cu finanţare interna şi internationala în domeniul reformei administraţiei publice locale, tine evidenta unor astfel de programe întocmite de autorităţile administraţiei publice locale şi monitorizează aplicarea acestora.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Administraţiei Publice colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale ale acestora, cu instituţii publice de specialitate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin Ministerul Administraţiei Publice poate solicita ministerelor şi celorlalte autorităţi publice centrale şi locale, precum şi instituţiilor publice documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate sa i le pună la dispoziţie.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Administraţiei Publice îndrumă şi controlează, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, activitatea centrelor de formare continua a funcţionarilor publici şi a persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliilor judeţene şi locale, precum şi al prefecturilor. În acest scop solicita conducerilor centrelor de formare continua sa întocmească programe concrete de acţiune şi sa i le prezinte spre analiza şi aprobare. (2) Programele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate în timp util preşedintelui consiliului judeţean şi prefectului, care rămân răspunzători de aducerea acestora la cunoştinţa primarilor. Primării răspund de selectarea şi participarea personalului din subordine la formele de pregătire, conform graficului întocmit împreună cu persoanele responsabile din aparatul propriu al consiliului judeţean. Primării răspund, de asemenea, de cuprinderea în bugetul local a sumelor necesare pentru aceste acţiuni. (3) Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor prezenta Guvernului propuneri pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem performant - naţional şi regional - de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici din administraţia publică centrala şi locală, precum şi a aleşilor locali.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Administraţiei Publice este condus de ministru. (2) Ministrul administraţiei publice reprezintă ministerul în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice, române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul administraţiei publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul administraţiei publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului de către aparatul propriu al ministerului, de către prefecţi şi de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de instituţiile şi organismele aflate în coordonarea şi sub autoritatea ministerului; de asemenea, organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către toate autorităţile şi persoanele cărora le sunt adresate; b) organizează elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, potrivit metodologiilor existente; avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la domeniile de activitate ale ministerului; c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului şi urmăreşte armonizarea prevederilor acesteia cu strategia de dezvoltare economico-socială a Guvernului; d) elaborează şi fundamentează propunerile pentru bugetul anual al ministerului şi al prefecturilor şi le înaintează Guvernului; colaborează cu ministrul finanţelor publice la elaborarea şi fundamentarea prevederilor din bugetul de stat privitoare la autorităţile administraţiei publice locale; acţionează pentru luarea în considerare a propunerilor justificate ale acestora; e) reprezintă interesele ministerului şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în organele şi organismele internaţionale, potrivit acordurilor şi convenţiilor la care România este parte şi altor înţelegeri convenite în acest scop; acţionează pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi conlucrare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale care au ca obiect de activitate administraţia publică centrala şi locală; f) iniţiază şi participa, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, la negocierea şi încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente; g) urmăreşte şi controlează aplicarea de către autorităţile administraţiei publice locale a convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi dispune măsuri pentru îndeplinirea condiţiilor de integrare în structurile europene; h) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi armonizarea acestora cu Programul Guvernului; i) analizează şi avizează, în condiţiile legii, propunerile de înfiinţare a unor organizaţii neguvernamentale în domeniul sau de activitate şi cooperează cu acestea la realizarea scopului pentru care au fost înfiinţate; j) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale atât a personalului din aparatul propriu, cat şi a celui din aparatul propriu al consiliilor locale, judeţene şi al prefecturilor; k) avizează propunerile de salarizare a personalului din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene şi al prefecturilor; avizul are caracter conform; l) aproba editarea unor publicaţii de specialitate; m) transmite prefecţilor, în numele Guvernului, dispoziţii cu caracter obligatoriu, în limitele legii; n) poate anula sau modifica ordinele prefecţilor pe care le considera ilegale sau inoportune. (2) Ministrul administraţiei publice îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative sau însărcinări date de primul-ministru. (3) Ministrul administraţiei publice îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin şi însărcinările primite în mod direct sau, după caz, prin folosirea aparatului propriu al ministerului, precum şi prin cel al instituţiilor ori al altor organisme aflate în subordinea ministerului.  +  Articolul 11Ministrul administraţiei publice conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.  +  Articolul 12Ministrul administraţiei publice este ordonator principal de credite.  +  Articolul 13 (1) În îndeplinirea atribuţiilor şi a însărcinărilor primite ministrul administraţiei publice este asistat de 4 secretari de stat şi de un secretar general. (2) Secretarii de stat îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările stabilite de ministrul administraţiei publice şi coordonează unele compartimente, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (3) Secretarul general este funcţionar public de cariera. El este numit în funcţie în condiţiile legii, exclusiv pe criterii profesionale. Secretarul general trebuie să aibă studii superioare juridice, economice sau administrative de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta.  +  Articolul 14 (1) Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor din minister şi cu cei ai unităţilor subordonate; b) conlucreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu secretarii generali ai judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi cu secretarii generali de prefectura, pentru soluţionarea unor probleme de interes comun; c) urmăreşte elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice superioare competente; d) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi a principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. (2) Secretarul general al ministerului coordonează nemijlocit unele compartimente de specialitate din cadrul ministerului, potrivit prevederilor anexei nr. 1. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul administraţiei publice.  +  Articolul 15În cazul în care ministrul administraţiei publice nu îşi poate exercita atribuţiile mai mult de 3 zile consecutive, indiferent de motive, acestea vor fi exercitate de unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin. În celelalte situaţii nominalizarea înlocuitorului se face verbal. În ambele situaţii primul-ministru va fi încunoştinţat.  +  Articolul 16 (1) Pe lângă ministrul administraţiei publice se organizează şi funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice. (3) Colegiul ministerului se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt prezidate de ministru. În cadrul acestora se dezbat probleme importante privind activitatea ministerului.  +  Articolul 17 (1) Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei Publice este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Structura organizatorică a direcţiilor şi direcţiilor generale prevăzute în anexa nr. 1 se detaliază în servicii şi birouri, respectiv în direcţii, servicii şi birouri, prin ordin al ministrului administraţiei publice. (3) Atribuţiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu, care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice.  +  Articolul 18 (1) Numărul de posturi în aparatul propriu al ministerului este de 150, exclusiv demnitarii şi cabinetele acestora. (2) Încadrarea personalului din aparatul propriu al ministerului, precum şi din unităţile subordonate acestuia, în numărul maxim de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Statul de funcţii al Ministerului Administraţiei Publice se aproba prin ordin al ministrului, în limita posturilor prevăzute la art. 18.  +  Articolul 20Stabilirea numărului de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Administraţiei Publice devine titular al contractelor şi programelor de asistenţa interna şi externa derulate de Ministerul Funcţiei Publice şi continua derularea acestora.  +  Articolul 22 (1) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001 activitatea Ministerului Administraţiei Publice se va derula în limita fondurilor stabilite în bugetul de stat pe anul 2000 pentru Ministerul Funcţiei Publice, precum şi a fondurilor aferente activităţilor preluate de la alte ministere sau organe centrale. (2) Ministerul Finanţelor Publice va introduce în bugetul de stat pe anul 2001 sumele necesare pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (3) Bunurile mobile aflate în dotarea Ministerului Funcţiei Publice se preiau, pe bază de protocol, de Ministerul Administraţiei Publice.  +  Articolul 23 (1) Personalul care se preia de la Ministerul Funcţiei Publice, precum şi de la alte ministere sau organe centrale, în urma sustinerii şi promovării unor teste cu caracter strict profesional, se considera transferat în interesul serviciului. (2) Cheltuielile aferente întreţinerii şi repararii spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Administraţiei Publice vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia şi vor forma obiectul regularizării cu Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 24Autorităţile publice centrale care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 25Prevederile art. 4 pct. 10 lit. a)-f), pct. 11 şi 12 se aplică după preluarea de la Ministerul de Interne a activităţilor respective, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 27Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 77/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 150,    exclusiv demnitarii şi cabinetele acestora                                ORGANIGRAMA                    Ministerului Administraţiei Publice                                                 ┌────────────────────────┐                                                 │PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI*) │                                              ┌──┤ RELAŢII MASS-MEDIA │                                              │ └────────────────────────┘┌──────────────────────┐ ││ COLEGIUL MINISTERULUI├─┐ │└──────────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ ┌───────────────────────┐                         ├────┤ MINISTRU ├────┼──┤ CONSILIER DIPLOMATIC │                         │ └────┬─────┘ │ └───────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐│ CABINETUL MINISTRULUI├─┘ │ │ │ CORPUL DE CONTROL AL │└──────────────────────┘ │ └──┤ MINISTRULUI │                                   │ └───────────────────────┘      ┌─────────────┬──────────────┼───────────────────────────────────────┐      │ │ │ │┌─────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────┴───────┐ ┌────────────┐┌───────────┐ ┌─┴─┐│SECRETAR DE│ │SECRETAR DE │ │ SECRETAR │ │SECRETAR DE ││SECRETAR DE│ │ ││STAT PENTRU│ │STAT PENTRU │ │ GENERAL │ │STAT PENTRU ││STAT PENTRU│ │ ││RELAŢIA CU │ │RELAŢIILE CU│ └─────┬──────┘ │COMUNITATILE││INTEGRARE │ │ ││PARLAMENTUL│ │PREFECTURILE│ │ ┌──┐ │ LOCALE ││EUROPEANĂ │ │ │└────┬──────┘ └────┬───────┘ ├─┤8 │ └────┬───────┘│ŞI RELAŢII │ │ A │     │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ └──┘ │ ┌──┐ │ EXTERNE │ │ │     ├─┤1 │ ├─┤5 │ │ ┌──┐ ├─┤11│ └────┬──────┘ │ │     │ └──┘ │ └──┘ ├─┤9 │ │ └──┘ │ ┌──┐ │ │     │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ └──┘ │ ┌──┐ ├─┤14│ │ │     ├─┤2 │ ├─┤6 │ │ ┌──┐ ├─┤12│ │ └──┘ │ │     │ └──┘ │ └──┘ └─┤10│ │ └──┘ │ ┌──┐ └───┘     │ ┌──┐ │ ┌──┐ └──┘ │ ┌──┐ ├─┤15│     ├─┤3 │ └─┤7 │ └─┤13│ │ └──┘     │ └──┘ └──┘ └──┘ │ ┌──┐     │ ┌──┐ ├─┤16│     └─┤4 │ │ └──┘       └──┘ │ ┌──┐                                                                └─┤17│                                                                  └──┘    *) Se organizează la nivel de direcţie    A DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENTA PAŞAPOARTELOR    1 DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL    2 DIRECŢIA PENTRU RELAŢII CU SINDICATELE ŞI PATRONATUL    3 DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU MONITORIZAREA REFORMEI INSTITUŢIONALE    4 DIRECŢIA GENERALĂ-REGLEMENTĂRI JURIDICE    5 DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIILE CU PREFECTURILE    6 DIRECŢIA PENTRU SERVICIILE PUBLICE DESCENTRALIZATE    7 DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA TEHNICA A ALEGERILOR    8 DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE    9 DIRECŢIA BUGET ŞI ECONOMICO-FINANCIARĂ   10 DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE   11 DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ALESII LOCALI   12 DIRECŢIA PENTRU RELAŢIILE CU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE    13 DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PENTRU POPULAŢIE   14 DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI   15 DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMPLEMENTARE PROGRAME   16 DIRECŢIA PENTRU PROMOVAREA DE INVESTIŢII STRĂINE ÎN GOSPODĂRIA COMUNALĂ   17 UNITATEA DE MONITORIZARE A PROGRAMELOR (U.M.P.)  +  Anexa 2AUTORITĂŢILE PUBLICE CENTRALEdin subordinea Ministerului Administraţiei Publice1. Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici2. Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie3. Inspectoratul Naţional pentru Situaţii de Urgenta4. Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.────────────