HOTĂRÂRE nr. 6 din 4 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului aplica strategia şi politicile Guvernului în domeniile tineretului şi sportului.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Tineretului şi Sportului exercita următoarele atribuţii cu caracter general: a) asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului; b) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului; c) asigura administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale; d) asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile tineretului şi sportului; e) asigura urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului; f) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului şi sportului.  +  Articolul 3 (1) În domeniul activităţii de tineret Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) colaborează cu structurile de şi pentru tineret legal constituite; b) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul tineretului şi sportului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; c) facilitează, pentru structurile asociative de tineret, stabilirea contactelor internaţionale directe, în vederea cunoaşterii reciproce şi a realizării de programe comune; d) asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţara şi din străinătate; e) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului, prin instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate. (2) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.  +  Articolul 4În domeniul activităţii sportive Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale; b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocaţii de la bugetul de stat; c) conlucreaza cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului; d) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum şi pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului; e) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public şi/sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după 1989; f) propune structura anuală a alocaţiilor de la bugetul de stat; g) repartizează bugetul activităţii pentru:- activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa;- federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive cărora le-a fost recunoscută utilitatea publică, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora;- premierea performantelor deosebite obţinute la competitiile sportive internaţionale oficiale; h) avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale şi autorizeaza afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate; i) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora; j) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţara şi din străinătate; k) elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive; l) recunoaşte sau revoca, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; m) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora; n) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege; o) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv; p) autorizeaza desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale; r) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate sa mărească în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competiţiilor; s) adopta măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive; t) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociaza şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale în vigoare; u) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sportului, pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se pot organiza servicii şi birouri. (2) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este exercitată de ministru ajutat de 2 secretari de stat; ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (2) Ministrul tineretului şi sportului este ordonator principal de credite. (3) Secretarii de stat răspund, în principal, de probleme şi activităţi specifice domeniului pe care îl reprezintă. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi un secretar general adjunct, funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt subordonaţi ministrului tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, realizand conducerea şi legăturile dintre structurile ministerului.  +  Articolul 8Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 9Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 10La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret şi/sau de sport. Înfiinţarea, desfiinţarea, competentele şi componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 11 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 12 (1) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii. (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.  +  Articolul 13 (1) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul activităţii sportive: a) ţin evidenta structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv; b) repartizează, pe bază de contract, alocaţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza lor administrativ-teritorială, aprobate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport; c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a alocaţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanţă în teritoriu; d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de imbunatatire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza lor administrativ-teritorială; e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi; f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor administrativ-teritorială, precum şi a dopajului în sport; g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi; h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ. (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii sportive şi prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului şi sportului.  +  Articolul 14 (1) În domeniul activităţii de tineret direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale: a) asigura aplicarea Programului de guvernare în domeniul tineretului; b) organizează acţiuni proprii destinate tineretului şi acorda asistenţa metodica şi sprijin financiar structurilor asociative de tineret; c) ţin evidenta structurilor de şi pentru tineret. (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului şi sportului.  +  Articolul 15În subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează unităţi fără personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, întreţinerea şi amenajarea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportiva şi de tineret.  +  Articolul 16Federaţiile sportive naţionale care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt unităţi cu personalitate juridică şi statut propriu, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat până la reorganizarea lor, potrivit legii.  +  Articolul 17Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate performanta, selecţia, pregătirea şi participarea la competitii interne şi internaţionale.  +  Articolul 18Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional.  +  Articolul 19Ministerul Tineretului şi Sportului utilizează un parc auto propriu de transport pentru aparatul ministerului, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 239/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 8 aprilie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------- Ministrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1*)              MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                                    Numărul maxim de posturi = 130,                                    exclusiv demnitarii şi posturile                                    aferente cabinetului ministrului                          ┌────────────────┐                          │ MINISTRU │                          ├────────────────┤                          │CABINET DEMNITAR│ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────┐ └────────┬───────┘ ┌──── │PURTĂTOR DE CUVÂNT │ │ COLEGIUL │←────┐ │ │ └───────────────────┘ │ MINISTERULUI │ │ │ │ ┌───────────────────┐ └─────────────────┘ │←────────┼─────────── ├──── │ DIRECTOR RELAŢII │  ┌─────────────────┐ │ │ │ │ PARLAMENTARE │ │DIRECŢIA JURIDICĂ│←────┘ │ │ └───────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ ┌───────────────────┐                                   │ │ │DIRECŢIA DE CONTROL│                                   │ └──── │ ŞI AUDIT INTERN │                                   │ └───────────────────┘                  ┌───────────┐ │ ┌───────────┐                  │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE│                  │STAT PENTRU│←───┼─── │STAT PENTRU│                  │ TINERET │ │ │ SPORT │                  └─────┬─────┘ │ └─────┬─────┘                        │ │ │ ┌────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────┐ │ DIRECŢIA │←─┐ │ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │ │ │ ┌── │COORDONARE DTSJ, │ │ PROGRAME │ │ │ │ │ │ │ CLUBURI │ └────────────────┘ │ │ │ │ │ └──────────────────┘ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌──────────────────┐ │ DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │←─┘ │ └─ │ │ COORDONARE │ │ RELAŢII ŞI │←─┤ │ │ │FEDERAŢII, CSN-uri│ │ PARTENERIAT │ │ │ ├── │ŞI PERFECŢIONARE │ └────────────────┘ │ │ │ │ PROFESIONALĂ │ ┌────────────────┐ │ ↓ │ └──────────────────┘ │ DIRECŢIA │ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ SINTEZA ŞI │←─┤ │SECRETAR GENERAL│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ STRATEGIE │ │ └────────┬───────┘ │ │ COORDONARE │ └────────────────┘ │ │ ├── │PROGRAME, RELAŢII │ ┌────────────────┐ │ ↓ │ │CU MINISTERELE ŞI │ │DIRECŢIA RELAŢII│ │ ┌────────────────┐ │ │ COR │ │INTERNAŢIONALE │←─┘ │SECRETAR GENERAL│ │ └──────────────────┘ │ TINERET │ │ ADJUNCT │ │ ┌──────────────────┐ └────────────────┘ └────────┬───────┘ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │                                   │ └── │ INTERNAŢIONALE │                                   │ │ SPORT │                                   │ └──────────────────┘                                   ↓       ┌─────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia de │ │ Direcţia │ │resurse umane│ │ patrimoniu │ │ generală │ │ integrare │ │administrativ│ │secretariat, │ │ investiţii │ │ economică │ │ europeană │ │şi transport │ │ protocol │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘-------- Notă *) Anexa este reprodusa în facsimil.  +  Anexa 2UNITĂŢILEcare funcţionează în subordineaMinisterului Tineretului şi Sportului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
      A. Unităţi în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
    I.Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizateVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    II.Federaţii sportive naţionaleVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Federaţia Aeronautică Română  
    2.Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă  
    3.Federaţia Română de Arte Marţiale  
    4.Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact  
    5.Federaţia Română de Atletism  
    6.Federaţia Română de Badminton  
    7.Federaţia Română de Baschet  
    8.Federaţia Română de Baseball şi Softball  
    9.Federaţia Română de Biliard  
    10.Federaţia Română de Box  
    11.Federaţia Română de Bob şi Sanie  
    12.Federaţia Română de Bridge  
    13.Federaţia Română de Canotaj  
    14.Federaţia Română de Ciclism  
    15.Federaţia Română de Culturism  
    16.Federaţia Ecvestră Română  
    17.Federaţia Română de Gimnastică  
    18.Federaţia Română de Go  
    19.Federaţia Română de Haltere  
    20.Federaţia Română de Handbal  
    21.Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă  
    22.Federaţia Română de Hochei pe Iarbă  
    23.Federaţia Română de Judo  
    24.Federaţia Română de Caiac-Canoe  
    25.Federaţia Română de Karate Modern  
    26.Federaţia Română de Karate Tradiţional  
    27.Federaţia Română de Lupte  
    28.Federaţia Română de Modelism  
    29.Federaţia Română de Motociclism  
    30.Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern  
    31.Federaţia Română de Oină  
    32.Federaţia Română de Orientare  
    33.Federaţia Română de Patinaj  
    34.Federaţia Română de Polo  
    35.Federaţia Română de Popice  
    36.Federaţia Română de Radioamatorism  
    37.Federaţia Română de Rugby  
    38.Federaţia Română de Schi şi Biatlon  
    39.Federaţia Română de Scrabble  
    40.Federaţia Română de Scrimă  
    41.Federaţia Română "Sportul pentru Handicapaţi"  
    42.Federaţia Română "Sportul pentru Toţi"  
    43.Federaţia Română de Şah  
    44.Federaţia Română de Taekwondo  
    45.Federaţia Română de Tenis  
    46.Federaţia Română de Tenis de Masă  
    47.Federaţia Română de Tir  
    48.Federaţia Română de Tir cu Arcul  
    49.Federaţia Română de Volei  
    50.Federaţia Română de Yachting  
         
    III.Cluburi sportiveVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia  
    2.Clubul Sportiv Municipal Arad  
    3.Clubul Sportiv Municipal Piteşti  
    4.Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung  
    5.Sport Club Bacău  
    6.Clubul Sportiv Municipal Oneşti  
    7.Clubul Sportiv "Crişul" Oradea  
    8.Clubul Sportiv Municipal Bistriţa  
    9.Clubul Sportiv Botoşani  
    10.Clubul Sportiv Municipal Brăila  
    11.Clubul Sportiv Municipal Buzău  
    12.Clubul Sportiv Municipal Călăraşi  
    13.Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca  
    14.Clubul Sportiv "Farul" Constanţa  
    15.Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe  
    16.Clubul Sportiv Târgovişte  
    17.Clubul Sportiv Municipal Craiova  
    18.Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi  
    19.Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu  
    20.Sport Club Miercurea-Ciuc  
    21.Clubul Sportiv Municipal Iaşi  
    22.Clubul Sportiv Municipal Baia Mare  
    23.Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş  
    24.Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ  
    25.Clubul Atletic Roman  
    26.Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti  
    27.Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia  
    28.Clubul Sportiv Satu Mare  
    29.Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău  
    30.Clubul Sportiv Municipal Sibiu  
    31.Clubul Sportiv Municipal Suceava  
    32.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava  
    33.Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria  
    34.Clubul Sportiv Municipal Timişoara  
    35.Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea  
    36.Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui  
    37.Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea  
    38.Clubul Sportiv "Unirea" Focşani  
    39.Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti  
    40.Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti  
    41.Clubul Central de Şah Bucureşti  
    42.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti  
         
    IV.Complexuri sportive naţionaleVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti  
    2.Complexul Sportiv Naţional Snagov  
    3.Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov  
    4.Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov  
    5.Complexul Sportiv Naţional Bascov  
    6.Complexul Sportiv Naţional Orşova  
    7.Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă  
    8.Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti  
         
    V.Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a AntrenorilorVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    VI.Muzeul SportuluiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    VII.Agenţia pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    VIII.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret - INFOTINVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    IX.Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    X.Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.)Venituri extrabugetare
     
    NOTĂ: Unităţile prevăzute la pct. I pot utiliza un număr de maximum 309 posturi.
         
      B. Unităţi care funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    XI.Unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridicăVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
  -------