ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 14 septembrie 2022privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022  Având în vedere Avizul motivat adresat României de către Comisia Europeană, la data de 15 iulie 2022, în cauza 2020/2.358, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la neconformitatea legislației naționale privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului cu art. 1 pct. 15 din Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE,ținând cont de faptul că, potrivit avizului motivat, România nu a transpus în mod corect art. 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 15 din Directiva (UE) 2018/843, exceptând de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat,luând în considerare faptul că România are la dispoziție un termen de două luni de la primirea avizului motivat pentru a adopta măsurile necesare pentru a se conforma acestuia,având în vedere că neconformarea în termenul stabilit de Comisia Europeană poate conduce la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, întrucât transpunerea directivelor reprezintă o obligație esențială a statelor membre, iar potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor sau nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii Europene,se impune modificarea cadrului legal în regim de urgență, fiind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului;2. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 14 septembrie 2022.Nr. 123.-----