ORDIN nr. 1.635 din 12 septembrie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 12 septembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, art. 1^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 742.498 din 9.09.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 2 - formular 710 „Declarație rectificativă“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 86 se introduce o nouă poziție, poziția 87, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  87Contribuție la Fondul de Tranziție EnergeticăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare
  3. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»“ se modifică și se completează, după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se modifică și se completează, după cum urmează:– La subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:s) contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.– La subpunctul 1.3 „Alte termene“, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de noroc sau, după caz, prestatorul serviciilor de publicitate a încheiat un contract de publicitate. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, declarația se depune până în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică.b) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, subpunctul 3.2 se modifică și se completează, după cum urmează:– Primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 80-87 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;– După subpunctul 3.2.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.12, cu următorul cuprins:3.2.12. Obligația prevăzută la poziția 87 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară, de către producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează, începând cu 1 septembrie 2022, cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.4. La anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativ㻓, capitolul I „Depunerea declarației“, după al cincilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Rubrica «Declarație depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 laOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022» se bifează în situația în care producătorii de energie electrică depun declarația la 15 zile de la publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare, potrivit art. 9 din anexa nr. 6 laOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 12 septembrie 2022.Nr. 1.635.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)*) Anexa este reprodusă în facsimil.----