CRITERII GENERALE din 7 septembrie 2022de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 12 septembrie 2022    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 din 12 septembrie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.(2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanță și burse de ajutor social.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.  +  Articolul 2Acordarea burselor menționate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a prevenirii abandonului școlar.  +  Articolul 3Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 20.  +  Articolul 4Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar respectiv, din bugetele proprii ale acestora.  +  Articolul 5(1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie“ desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.(2) Este asimilată termenului „familie“ și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.(3) În sensul definiției prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie“ persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.(4) Este/Sunt asimilată/asimilate termenului „familie“ și persoana/ persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.  +  Capitolul II Criterii generale de acordare a burselor  +  Articolul 6Bursele de performanță se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular înscriși la cursurile cu frecvență, în funcție de rezultatele la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației sau la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.  +  Articolul 7(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) lit. a)-c) este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației.(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.(4) Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.  +  Articolul 8Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe documentul doveditor pentru componența lotului de pregătire sau de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.  +  Articolul 9Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a-a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.  +  Articolul 10(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;b) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. c) și d) este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației.(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.(4) Pot primi bursă doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.  +  Articolul 11Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.  +  Articolul 12Bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a-a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură.  +  Articolul 13(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a;b) au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine“ la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.(2) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.  +  Articolul 14Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.  +  Articolul 15(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte - pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);XII. boli genetice;XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.  +  Articolul 16(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b)-c) poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.(2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.  +  Articolul 17Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.  +  Articolul 18(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare prevăzute la art. 17.(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă mai mare.(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.(4) Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu“ sau „Euro 200“ pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 20(1) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 15.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanței de vară:a) elevii care nu au promovat anul școlar;b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult 20 de absențe nemotivate/an;c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.  +  Articolul 21Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate și nici accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.  +  Articolul 22(1) Elevii care beneficiază de bursele prevăzute la art. 1, transferați de la o unitate de învățământ la alta în timpul anului școlar, vor fi eliminați de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ de proveniență și vor fi adăugați pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ unde s-au transferat, în maximum o lună de la transfer.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii ce primesc bursă conform art. 15 alin. (1) lit. d) își pierd dreptul la bursă dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile specifice.  +  Articolul 23La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.----