ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009  În temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 și 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 63/N/1998 privind obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se abrogă.
  Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
  Vasile Blaga
  București, 12 octombrie 2009.Nr. 839.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții**)